Hoppa över navigering
 • § 1

  Genomgång av närvaro

 • § 2

  Val av justerare och meddelande om tid för protokolljustering

 • § 3

  Godkännande av dagordning

 • § 4

  Anmälan av protokolljustering

 • § 5

  Information från stadsdelsförvaltningen

 • § 6

  Nämndens frågor till förvaltningen

 • Förslagsställaren vill att det byggs en hundrastgård på Bergholms bollplan i avvaktan på att området byggs om. Bergholms bollplan ligger inom området för det pågående detaljplanearbetet Bergholmsbackarna och förvaltas av idrottsförvaltningen. Medborgarförslaget vidarebefordras till idrottsförvaltningen för ställningstagande. Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-10-08 (dnr SKA 2019/352).

   

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets, Moderaternas, Liberalernas och Centerpartiets förslag till beslut, enligt bilaga. I detta instämde Frida Bramstedt (KD) med ett ersättaryttrande.

  Tina Kratz m.fl. (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Det är Miljöpartiets, Moderaternas, Liberalernas och Centerpartiets förslag och förvaltningens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt Miljöpartiets, Moderaternas, Liberalernas och Centerpartiets förslag.

   

  Ersättaryttrande

  Frida Bramstedt (KD) anmäler att om hon hade haft rösträtt hade hon asnlutit sig till Miljöpartiets, Moderaternas, Liberalernas och Centerpartiets förslag.

   

 • Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2019-09-26 anmäldes ett medborgarförslag om att en humlepark ska anläggas på Nytorps gärde. Den föreslagna parken skulle bestå av en äng med insektshotell, bivattnare och andra funktioner som är viktiga för pollinatörer. Såväl skolor som förskolor skulle kunna använda ängen i den pedagogiska verksamheten och föreningslivet vara delaktig i skötsel och utveckling, enligt förslaget. Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.  Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-10-15 (dnr SKA 2019/355).

   

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förslaget.

 • Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2019-08-29 anmäldes ett medborgarförslag om att byta ut gruset i kaninparken och asfalten på fotbollsplanen till gräs. Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning. Förslagsställarna klass 3A i Skarpatorpsskolan vill att gruset i kaninparken i Skarpnäck (Skarpaby) samt asfalten på bollplanen/tennisplanen byts ut till gräs. För att alla människor ska kunna röra sig i parken och för att den ska kunna användas till många olika aktiviteter tycker förvaltningen att det är bra med olika sorters ytor. Parken har i år fått en ny ”kompisgunga” borta vid skateboardrampen och den gamla gungställningen vid plaskdammen har bytts ut mot en ny med fler gungsitsar. Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-10-30 (dnr SKA2019/257).

   

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förslaget.

   

   

   

   

   

 • Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2019-09-26 anmäldes en skrivelse från Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl. (S) angående trygghetsskapande åtgärder med fältassistenter. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning. I skrivelsen framförs att det förebyggande arbetet i stadsdelsområdet upparbetats under lång tid i nära samverkan med olika aktörer, bland annat bostadsbolag, polis, föräldraföreningar och civilsamhälle. Samarbetet inom Skarpnäckslyftet beskrivs som framgångsrikt och som ett samarbete som bör värnas och utvecklas. I skrivelsen tas upp att nästa steg är att införa uppsökande fältassistenter med fokus på barn i mellan- och högstadieålder. Verksamheten bör enligt skrivelsen samverka med skolor och polis och arbeta främst eftermiddagar och tidig kväll samt kvällstid vid behov. Skrivelsen avslutas med en begäran om att förvaltningen ska få två uppdrag. Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-10-16 (dnr SKA 2019/376).

   

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förslaget.

   

  Särskilt uttalande

  Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl. (S) anmäler ett särskilt uttalande enligt följande:

  Vi, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, menar att de förebyggande åtgärderna är en väsentlig och oumbärlig del av trygghetsarbetet där vi vill lägga fokus på barn och ungdomar. Från bvc, förskola, skola till fritidshem och andra fritidsverksamheter. Sedan parklekarnas omvandling till ett begränsat öppethållande och ytterst begränsat utbud av aktiviteter och borttagande av de uppsökande fritidsledarna märks avsaknaden av uppsökande fältassistenter än mer i stadsdelen.

   

  Majoriteten har också uppmärksammat behovet. Deras svar har hitintills varit ansökan om ordningsvakter och en bastuflotte i Flaten. Det uppfyller inte de behov som stadsdelen har och står inför.

  Som vi tydligt anförde vid nämnden i våras - en bastuflotte i Flaten vill vi gärna att den byggs, men inte med pengar ur trygghetsfonden. Det står nu klart att inte heller majoriteten i Stadshuset anser att flotten passar in under trygghetsfondens kriterier.

  Ordningsvakterna – som vi inte heller är emot – men som med sina 2 veckors utbildning (+ tre veckors utbildning i stadens regi) inte på något sätt kan kompensera för en uppsökande fältassistents kompetens.

  Nu visar det sig även att ordningsvakter enbart kan ges uppdrag i de södra delarna av stadsdelen – Skarpnäck och Bagarmossen. De norra delarna – Kärrtorp, Björkhagen och Hammarbyhöjden – uppfyller inte de behov som lagstiftningen kräver för att ordningsvakter ska kunna förordnas i de delarna av stadsdelen.

  Där står vi idag med ett stort mellanrum mellan behov av uppsökande trygghetsarbete och brist på densamma.

   

   

 • Förvaltningen redovisar förslag till sammanträdestider för Skarpnäcks stadsdelsnämnd för år 2020 i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-10-29 (dnr SKA 2019/394).

   

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förslaget.

   

 • Förvaltningen redovisar förslag till sammanträdestider för Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegation för år 2020 i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-10-15 (dnr SKA 2019/395).

   

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förslaget.

   

  Särskilt uttalande

  Mads Lundgaard (SD) anmäler ett särskilt uttalande enligt följande:

  Stadsdelsnämnden inrättar inom sig en social delegation för behandling av merparten av den myndighetsutövning som rör enskilda personer.

   

  Sociala delegationen består av sju ledamöter och fyra ersättare som utses för en period av ett år. Enligt överenskommelse mellan partierna (som SD uteslutits ifrån) i nämnden har majoriteten (MP, M, L, C, KD) fyra ledamöter och två ersättare i sociala delegationen, Socialdemokraterna har två ledamöter och en ersättare och Vänsterpartiet har en ledamot och en ersättare.

   

  Sverigedemokraterna har begärt en anpassning av antalet ledamöter i de 14 sociala delegationerna i Stockholms stadsdelar så att även SD med 8% i valet 2018 i Stockholm skulle få en plats.

   

  Det har majoriteten under ledning av Moderaterna samt Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Feministisk initiativ avvisat.

   

  Det innebär att Sverigedemokraterna inte får ta del av underlag infor beslut i den sociala delegationen eller delta i besluten.

   

  Utfallet blir att de andra partierna och tjänstemän på förvaltningarna, men inte Sverigedemokraterna, får tillgång till underlag och får delta i beslut gällande placering av unga kriminella eller handhavandet av IS- återvändare.

   

  Även om kommunallagen tillåter detta förfarande ställer sig Sverigedemokraterna undrande till att Stockholms folkvalda politiker inte har en större känsla för demokrati.

 • Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag som innebär att c:a 85 lägenheter och en förskola kan byggas vid Karlskronavägen i Björkhagen. Förvaltningen har tillsammans med Olof Lindgren AB tagit fram ett förslag på förskolans utformning. Förskolan beräknas ha 4 avdelningar med 72 barn. Förskolan får en yta på 743 kvm och ytan per barn blir då 10,3 kvm.  Ingående byggmaterial ska följa anvisningar i stadens miljöprogram och kemikalieplan. Förskolan kommer att ha ett tillagningskök med matavfallskvarn och komplett återvinning. Förvaltningen redovisar ärendet samt föreslår nämnden att få i uppdrag att fortsätta utredningen med inriktning på att beställa en ny förskola i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-10-17 (dnr SKA 2019/399).

   

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förslaget.

   

 • Kommunstyrelsen har utformat ett nytt förslag till säkerhetsprogram för Stockholms stad efter uppdrag i budget 2019. Det nya förslaget, kallat Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023, har sänts på remiss till samtliga stadsdelsnämnder, Storstockholms brandförsvar, Stockholms stadshus AB samt till flera facknämnder inom staden. I det nya förslaget har det brottsförebyggande arbetet brutits ut för att istället inkluderas i det trygghetsprogrammet som är under framtagande. Det nya förslaget till säkerhetsprogram fokuserar på fokusområdena krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och informationssäkerhet, förebygga olyckor samt hot och våld mot anställda. Förvaltningen är positiv till det nya förslaget och har inget att erinra. Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-10-22 (dnr SKA 2019/407).

   

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förslaget.

   

   

   

 • Varje månad görs en budgetuppföljning och en prognos för innevarande år. Föreliggande prognos är baserad på bokföringen för januari till och med september samt kända kostnader och intäkter. Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat innan resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Förvaltningen redovisar ärendet samt förslag till beslut i ett tjänsteutlåtande daterat 2019-10-30 (dnr SKA 2019/109).

   

  Förslag till beslut

  Ordföranden Ewa Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är förvaltningens förslag. Ordföranden finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förslaget.

   

  Särskilt uttalande

  Mads Lundgaard (SD) anmäler ett särskilt uttalande enligt följande:

  Familjeenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr, där den större delen enligt förvaltningen avser barn- och ungdom och huvudsakligen beror på komplexa ärenden, som har inneburit kostsamma placeringar inom familjevård.

   

  Sverigedemokraterna får inte ta del av underlag inför beslut i den sociala delegationen eller delta i besluten. Detta till skillnad från de andra partierna och tjänstemän på förvaltningen.

   

  Sverigedemokraterna har därför begärt en anpassning av antalet ledamöter i de 14 sociala delegationerna i Stockholms stadsdelar så att även SD med 8% i Stockholm skulle få en plats.

   

  Det har majoriteten under ledning av Moderaterna samt Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Feministisk initiativ avvisat.

   

  Även om kommunallagen tillåter detta förfarande ställer sig Sverigedemokraterna undrande till att Stockholms folkvalda politiker inte har en större känsla för demokrati.

   

   

   

   

 • § 16

  Skrivelser från nämndens råd enligt lista

 • § 17

  Inkomna medborgarförslag enligt lista

 • § 18

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

 • § 19

  Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

 • § 20

  Anmälan av delegationsbeslut avseende allmänna ärenden enligt lista

 • § 21

  Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.