Hoppa över navigering
 • § 1

  Närvaro

 • § 2

  Utseende av protokolljusterare

 • § 3

  Anmälan av protokoll från föregående möte

 • Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

  Kompletterande föredragning från ekonomichef Anders Ranefall samt Aisha Hassan, Revisionskontoret och Stefan Sjölander, lekmannarevisionen, samt auktoriserade revisorn Katrine Söderberg.

  Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

  att    godkänna årsredovisning 2022 med tillhörande boksluts- och revisionsrapporter.

 • Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

  Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

  att     godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2022

 • Förelåg bolagets tjänsteutlåtande

  Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

  att    Anders Ranefall, och vid hans förhinder Sara Feinberg, Jannika Tenö eller Ingrid Elfver Lindblom, utses till ombud vid årstämman och eventuellt extra bolagsstämmor i dotterbolagen Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2024 års ordinarie årsstämmor.

 • Förelåg bolagets tjänsteutlåtande samt uppdrag från styrelsen från föregående styrelsemöte (punkten 'Övriga frågor').

  Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

  att    reviderad Policy för biljetter till evenemang godkänns.

 • Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

  Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar följande

  1. SGA Fastigheter AB ska delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster (dnr KS 2022/1007).

  2. SGA Fastigheter AB antar Instruktion om bolags- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor enligt bilaga 3 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.

  3. SGA Fastigheter ska som regel tillämpa EU:s sanktioner mot Ryssland, som är genomförda genom EU:s förordning Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, även i fråga om tilldelning av nya kontrakt under EU:s tröskelvärden. Sanktionerna som detta beslut avser ska tillämpas så länge EU:s sanktionsförordning gäller.

  4. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

 • Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

  Härmed anmäls följande ärenden

  1. Finansiell månadsrapport januari 2023

  2. Lokal anvisning för informationssäkerhet

  3. GDPR årsrapport 2022

 • § 10

  VD informerar

 • § 11

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.