Hoppa över navigering
 •   2

  Val av justeringspersoner

 • Verksamhetsberättelsen sammanfattar verksamhetsåret 2018 inklusive måluppfyllelse för året. Bolaget har en god måluppfyllelse där 31 indikatorer av 37 uppfylls helt eller delvis.  Bolaget redovisar ett resultat för 2018 på 309 miljoner kronor vilket överträffar budgeterat resultatkrav på 295 miljoner kronor. Värdet på bolagets fastigheter har utvecklats över förväntan och värderas till 38,9 miljarder kronor jämfört med 35,5 miljarder kronor 2017.  Bolaget har under 2018 färdigställt 276 nya lägenheter.

 • Bolagets årsredovisning föreläggs styrelsen för godkännande och underskrift.  Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  Förslag till vinstdisposition följer anvisningar från koncernmoder Stockholm Stadshus AB.  Årsredovisningen har granskats och godkänts av bolaget auktoriserade revisorer.

 • Familjebostäder har i enlighet med reglerna i årsredovisningslagen om

  obligatorisk hållbarhetsredovisning för stora företag upprättat en

  hållbarhetsrapport för 2018. Rapporten innehåller i enlighet med regelverket hållbarhetsinformation som behövs för att förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenser av verksamheten.  I rapporten redovisas och kommenteras sex väsentliga hållbarhetsfrågor; bostadsförsörjning, affärsmässighet och ekonomisk stabilitet, trygga och attraktiva boendemiljöer, affärsetik, energi och klimat samt inomhusmiljö. Bedömningen av väsentliga hållbarhetsfrågor utgår från av bolaget gjord intressent- och väsentlighetsanalys. Rapporten innehåller även områdena våra medarbetare, organisation och styrning.

 • Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska

  den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i

  Stockholm granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra

  verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de

  förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret.  Den grundläggande granskningen omfattar bolagets arbete med internkontroll,

  dess ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat samt uppföljning av

  ägardirektiv och uppdrag. I bilaga 1 lämnas lekmannarevisorns granskningsrapport avseende år 2018. I rapporten hänvisas till redogörelse för granskningsresultaten som återfinns i bilaga 2, Stadsrevisionens Granskningspromemoria 2018.

 •   7

  Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2018

 • Finansavdelningen på stadsledningskontoret analyserar kontinuerligt koncernbolagens finansiella situation på uppdrag av koncernledningen i Stockholms Stadshus AB.

  Avrapportering sker för respektive dotterbolag i form av en finansiell månadsrapport 11 gånger per år (juni undantaget). Enligt gällande finanspolicy ska rapporten presenteras för styrelsen.

 •   9

  Avgivna remissvar, anmälan

 • Bakgrund

  AB Familjebostäder har tre dotterbolag:  AB Familjebostäder Fastighetsnät – bygger och förvaltar fastighetsnät för bredbandstjänster i AB Familjebostäders fastighetsbestånd.  Hemmahamnen Kontor AB – Förvaltar fastigheten Torkhuset 1, vari bl a AB Familjebostäders huvudkontor är beläget.  Gyllene Ratten Ny AB – Bolaget har byggt och förvaltar nu 166 bostadslägenheter i Fruängen.  Enligt bolagens respektive bolagsordningar ska årsstämma hållas senast under maj månad varje år.  Ägaren har att vid årsstämman bland annat ta ställning till fastställande av resultat- och balansräkning och styrelsens förslag till vinstdisposition. Ägaren ska vidare fatta beslut om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.  Samtliga aktier i dotterbolagen innehas av AB Familjebostäder.  Familjebostäders styrelse bör till årsstämmorna i respektive dotterbolag utse ett stämmoombud och ersättare för detta ombud, att tjänstgöra vid förfall för ordinarie ombud. Ombudets mandattid föreslås gälla intill 2020 års årsstämma.

 •   11

  Firmatecknare för AB Familjebostäder

 • Den koncerngemensamma finanspolicyn för Stockholm Stadshus AB revideras vid behov och fastställs årligen av koncernstyrelsen. Dotterbolagen ska i sin tur anta finanspolicyn. Finanspolicyn enligt bilaga godkändes av styrelsen för Stockholm Stadshus AB den 28 januari 2019.  Syftet med finanspolicyn är att ge mål, riktlinjer och regler för finansverksamheten inom Stockholms Stadshus AB och bolagen samt fastslå ansvaret för finansverksamheten i Stockholms Stadshus AB och bolagen.  I jämförelse med föregående års finanspolicy har endast förändringar av redaktionell karaktär genomförts.

 •   13

  Anmälan av delegationsbeslut

 • I det följande sammanfattas bostadsuthyrningen avseende helår 2018.  Efterfrågan på bostäder i Stockholm är fortsatt stor vilket innebär att bolaget under 2018 inte haft några marknadsrelaterade vakanser. Sammantaget är efterfrågan på bostäder fortsatt god. Risken för vakanser bedöms som mycket liten.  Omsättningen för 2018 låg på 8,11 % och totalt tecknades 2 052 avtal.

  Omsättningen under 2017 låg på 7,46 %.

 • Den marknadsrelaterade vakansgraden* uppgår per 2018-12-31 till 4,7 % vilket är högre än föregående redovisning 2018-08-31 (3,8 %). Målet för 2018 var en marknadsrelaterad vakansgrad som inte överskred 4%. Vakansgraden för de kommersiella lokalerna uppgår per 2018-12-31 till 7,1% vilket är lägre än 2018-08-31 (12,7%).

  *Ekonomiska värdet av uthyrningsbara vakanta lokaler.

 • SABO har startat ett Klimatinitiativ som allmännyttan uppmanas anslutas sig till. Klimatinitiativet innebär övergripande mål till år 2030 för dels en fossilfri allmännytta och dels 30% lägre energianvändning, jämfört 2007.

  Utgångspunkten är att alla kan bidra, utifrån sina förutsättningar och företagen har möjlighet att anta egna mål.  Familjebostäders klimatmål till år 2023 är att minska totala utsläppen av växthusgaser med 10%, jämfört 2018, samtidigt som bolaget ska producera 3000 lägenheter. Då klimatkompensering inte ingår i målet är det ambitiöst satt även om det inte målstyr på fossilfritt. Familjebostäder har långtgående energimål att minska energianvändning med 30%, jämfört 2007, till år 2023. Detta mål överträffar Klimatinitiativet ambitioner.  Familjebostäder föreslås ansluta sig till Klimatinitiativet.

 •   19

  Arbetet med olaga andrahand, information

 •   20

  VD-rapport

 •   21

  Övriga frågor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.