Möte 2017-12-05

Familjebostäder, AB
08:15 - 09:10 Mårbackagatan 11, Farsta, Lokal Selma
 • § 1

  Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2017-10-10.

 • § 2

  Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.

 • § 3

  Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

 • § 4

  Kommunfullmäktige och Stockholms Stadshus AB har behandlat ett ärende angående komplettering av Stockholms Stads program för upphandling och inköp med bl a riktlinjer för allmänhetens insyn. Stockholms Stadshus AB har givit bolaget i uppdrag att anta dessa riktlinjer.

   

 • § 5

  Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

 • § 6

  Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

 • § 7

  Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

 • § 8

  Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

 • § 9

  Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

 • § 10

  Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

  Ordföranden Ann-Margarethe Livh yrkade bifall till verkställande direktörens förslag.

   

  Ledamöter och suppleanter representerande (M), (L) och KD yrkade avslag på verkställande direktörens förslag samt att styrelsen därutöver skulle anföra följande:

  Det är anmärkningsvärt att bolagets lånelimit föreslås höjas från 6 500 miljoner kronor till 7 100 miljoner kronor. Detta samtidigt som investeringarna för 2017 missas med 400 miljoner. Det är tydligt att den rödgrönrosa majoriteten ger en gräddfil på marknaden till de allmännyttiga bolagen. Limiten har redan höjts och staden som helhet prognostiserar för en ökad skuldsättning om 100 miljarder kronor till 2022. Vi måste återigen påtala vikten av att vi behöver få in kapital i bolaget genom att tillåta ombildningar i ytterstaden och via försäljning av fastigheter. Bolaget bör för detta ändamål ombående inventera lämpligheter fastigheter, såväl befintliga som i pågående processer.

  Att bygga allting med lånade pengar är både osunt och riskabelt, och kommer att slå mot stockholmarna när räntan går upp. I det sammanhanget kan vi inte nog understryka vikten av att nyckeltal som soliditet och driftnetto följs noggrant.

   

  Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att styrelsen hade beslutat bifalla verkställande direktörens förslag.

 • § 11

  Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

 • § 12

  Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

 • § 13

  Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

 • § 14

  Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

 • § 15

  Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

 • § 16

  Anette Sand informerade om en brand i en fastighet i Bandhagen.

 • § 17

  Inga övriga frågor anmäldes.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.