Hoppa över navigering
 •   1

  Föregående protokoll

 •   3

  Avgivna remissvar

 • Resultatet för Familjebostäder, inkl. dotterbolag, uppgår för första tertialet 2019

  till 91 mnkr. Prognosen för året ger ett resultat om 307 mnkr vilket är i nivå med budgeterat resultat.  Investeringsvolymen för perioden uppgår till ca 400 mnkr. Prognosen har sänkts

  från ca 2 500 mnkr i budget till ca 2 280 mnkr, beroende på ändrade förutsättningar i två projekt som ej var kända i budgetarbetet samt förskjutningar i tid avseende övriga nybyggnadsprojekt.  Prognosen för påbörjade lägenheter 2019 uppgår till 704 lägenheter vilket innebär att målet om 810 påbörjade bostäder för 2019 inte nås. Under året planeras för 455 färdigställda lägenheter och under första tertialet har bolaget påbörjat inflyttning av lägenheter i Promenadskon i Älvsjö.  Sammantaget är prognosen för den ekonomiska utvecklingen för 2019 i nivå med budgeterat resultat med en hög efterfrågan på bostäder och en hög pågående produktion av nya lägenheter.

 • Finansavdelningen på stadsledningskontoret analyserar kontinuerligt koncernbolagens finansiella situation på uppdrag av koncernledningen i Stockholms Stadshus AB.

  Avrapportering sker för respektive dotterbolag i form av en finansiell månadsrapport 11 gånger per år (juni undantaget). Enligt gällande finanspolicy ska rapporten presenteras för styrelsen.

 • I det följande sammanfattas bostadsuthyrningen avseende tertial 1 2019.

  Efterfrågan på bostäder i Stockholm är fortsatt stor vilket innebär att bolaget under perioden januari till april 2019 inte haft några marknadsrelaterade vakanser. Sammantaget bedöms efterfrågan på bostäder fortsätta vara god. Risken för vakanser bedöms som mycket liten. Omsättningen för perioden januari till april 2019 låg på 2,39 % och totalt tecknades 626 avtal. Omsättningen under perioden januari till april 2018 låg på 2,51 %. Prognos för helår bedöms till ca 7,2 %.

 • Den marknadsrelaterade vakansgraden* uppgår per 2019-04-30 till 3,7 % vilket är lägre än föregående redovisning 2018-12-31 (4,7 %). Målet för 2019 är en marknadsrelaterad vakansgrad som inte överskrider 4%. Vakansgraden för de kommersiella lokalerna uppgår per 2019-04-30 till 7,1% vilket är samma som föregående period (7,1%).

  *Ekonomiska värdet av uthyrningsbara vakanta lokaler.

 • I enlighet med rådande direktiv skall Stadens bostadsbolags hyresgäster i ett antal områden erbjudas möjligheten att i föreningsform ombilda sina hyresfastigheter till bostadsrätter.  Fråga har ställts om Familjebostäder pausar renoveringsplaner i berörda områden p g a eventuella ombildningar och om så sker, vilka typer av renoveringar som skjuts upp samt vilka fastigheter och stadsdelar som berörs och hur hyresgästerna informeras om det.

 •   10

  Försäljning av fastighet - sekretessbelagt enl. kap 19 § 1

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.