Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 • I ett medborgarförslag föreslår Kenneth Dillman, som företrädare för föreningen Hökis Visrum, att Farsta stadsdelsnämnd ska ge föreningen ett högre föreningsstöd.  Nämnden har avsatt 500 000 kronor till föreningsstöd 2019. Beloppet har varit detsamma sedan 2013. Antalet föreningar som ansöker om stöd har ökat över åren. Det utbetalda stödet per förening minskar därmed. Föreningsstödet har indirekt ökat 2019. Nämnden stödjer föreningslivet på andra sätt.  Förvaltningen gör bedömningen att inget ytterligare föreningsstöd kan lämnas i år, varken till Hökis Visrum eller andra föreningar. Förvaltningen menar istället att föreningslivet kan stödjas genom olika samarbeten till exempel om lovaktiviteter.

  Bilagor

 • I ett medborgarförslag föreslår Gunnar Björkman att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utveckla planer för att bevara och stimulera den biologiska mångfalden vid skötsel av parker.  Förvaltningen sköter parkmarken i stadsdelsområdet enligt nämndens parkplan, som behandlar dessa aspekter både allmänt och specifikt för varje park och naturområde. Förslagsställaren nämner särskilt skötseln av gräsytor och menar att det vore önskvärt att större arealer sköttes som slåtterängar för att gynna pollinerande insekter. I dagsläget är cirka 10 procent av all anlagd park i Farsta slåtteräng. Även andra åtgärder som gynnar pollinerande insekter utförs kontinuerligt i samband med investerings- och upprustningsprojekt.

  Bilagor

 • Stockholms stad har 2019 beviljats stöd från Socialstyrelsen för att genomföra aktiviteter under sommaren för barn och ungdomar mellan 6 och 15 år. Förvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av dessa medel. Förutom de aktiviteter som förvaltningen själv anordnar planerar förvaltningen att avsätta medel för aktiviteter under sommarlovet i samverkan med det lokala föreningslivet.

  Föreningar ska erbjudas att lämna in idéer och förslag på aktiviteter som sedan genomförs i samarbete med stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen föreslår också att föreningssamarbeten sker under höst- och jullovet.

  Ett tekniskt missöde i det nya ärendehanteringssystemet eDok medförde att nämndens beslut i detta ärende den 23 maj, § 8, blev felaktigt formulerat. Bland annat saknades uppdraget till stadsdelsdirektören att fatta beslut om fördelning av medlen. Ärendet tas därför upp på nytt, enligt överenskommelse med ordföranden, och det felaktigt formulerade beslutet föreslås upphävas.

  Bilagor

 • Ramavtalet för nämndens genomförande av parkinvesteringar löper ut i maj 2020. Förvaltningen föreslår att Farsta stadsdelsnämnd deltar i en ny gemensam upphandling av ramavtal för parkinvesteringar tillsammans med övriga stadsdelsnämnder i söderort. Upphandlingen administreras av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och avtalstiden föreslås bli två år med möjlighet till förlängning i två gånger ett år.

 • Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans. Överskott prognostiseras inom verksamhet nämnd- och förvaltningsadministration samt inom förskoleverksamheten. Underskott prognostiseras inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt inom fritidsverksamheten.

 • Stadsrevisionen har granskat nämndens verksamhet under 2018 och bedömt att den i allt väsentligt har bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomisk tillfredställande sätt. Bedömningen grundar sig på att det ekonomiska utfallet ligger i nivå med budget och att det verksamhetsmässiga resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål.  Vissa brister konstateras inom några områden och där lämnar Stadsrevisionen rekommendationer. Det gäller bland annat familjehem och jourhem, informationssäkerhet och avtalsuppföljning.

  Förvaltningen kommenterar revisionens synpunkter och redovisar vad som har gjorts och görs för att avhjälpa bristerna.

 • Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till policy för sociala medier i Stockholms stad. Policyn slår fast grundläggande principer och ramar för stadens närvaro i sociala medier. Syftet är att göra det tydligare vad som krävs av staden vid närvaro på sociala medier och för att främja en hög kvalitet på stadens konton i olika sociala medier.  Förvaltningen ser positivt på att stadens alla nämnder och bolagsstyrelser har en gemensam policyn som riktar sig till alla medarbetare i staden. Genom att samordna arbetssätt stärks bilden av att Stockholms stad hålls samman av ett gemensamt varumärke, där alla samverkar och strävar mot gemensamma mål.

 • I kommunfullmäktiges beslut om budget 2016 fick kommunstyrelsen uppdraget att påbörja arbetet med en översyn av samtliga styrdokumenten inom IT-området med inriktningen att skapa ett sammanhållet digitaliseringsprogram. Stadsledningskontoret har utifrån översynen tagit fram ett förslag till nytt styrande dokument, Digitaliseringsprogram Stockholms stad 2018-2023.  Det föreslagna programmet tar sin utgångspunkt i stadens övergripande mål med digitalisering som innebär att Stockholm ska vara den stad som bäst tillvaratar digitaliseringens möjligheter i syfte att göra livet och vardagen enklare och bättre för våra invånare, företagare och besökare. Förvaltningen ser positivt på förslaget.

 • I en motion till kommunfullmäktige föreslår Clara Lindblom och Robert Mjörnberg, båda (V) om halvering av tomträttsavgälden för seniorbostäder.  Befolkningen i Stockholms stad beräknas bli allt äldre och många äldre bor idag i bostäder som inte är tillgängliga. Staden bör, enligt motionärerna, verka för att fler tillgängliga hyresrätter uppförs för äldre.  För att stimulera byggandet av seniorbostäder till en lägre kostnad föreslås i motionen att tomträttsavgälden sänks. Förvaltningen ställer sig tveksam till om föreslagna åtgärder i motionen är tillräckliga för att åstadkomma lägre hyror.

 •   11

  Motion V om framtagande av markanvisningspolicy för vård- och omsorgsboenden

 • Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma framgångsrik verksamhetsutveckling. Att delta innebär för de flesta ett stort steg framåt i utvecklingsarbetet. Det ger en genomlysning av verksamheten och skapar engagemang bland medarbetarna.  Bidragen bedöms av examinatorer i de fem tävlingsklasserna

  Förskola, Skola, Äldreomsorg, Socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt Andra verksamheter, exempelvis administration, stadens bolag och tekniska verksamheter.   Farsta stadsdelsnämnd tävlar i år med två bidrag:

  Vuxenenheten inom avdelningen beställare – deltar i klassen Socialtjänst

  Ledning och förskolestöd inom avdelningen förskola – deltar i klassen Andra verksamheter

 • Under 2018 har stadens Funktionshinderinspektörer granskat myndighetsutövning och utförande utifrån kvalitetskriterierna självbestämmande och inflytande. Granskningen genomfördes inom både funktionsnedsättning och socialpsykiatri i stadsdelsområdena Bromma, Kungsholmen och Skarpnäck. Inspektörerna har också granskat hemtjänst till vuxna med minderåriga barn för att se om det råder likställighet i stadsdelsområdena.  Rapporten visar att det behövs ett utvecklingsarbete för att säkerställa den enskildes självbestämmande och inflytande i båda insatserna hemtjänst och boendestöd. Det behövs även ett utvecklingsarbete gällande likställighet över staden för att garantera rättssäkerheten för invånare i behov av stödinsatser utifrån funktionsnedsättning eller sjukdom samt deras anhöriga. Såväl flexibilitet som kompetensbehov behöver säkerställas för att möta de nya målgrupperna och säkerställa individernas olika behov.

 •   14

  Protokoll från pensionärsrådet den 10 juni 2019

 •   15

  Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor den 10 juni 2019

 •   16

  Protokoll från demokrati-, integrations- och föreningsrådet den 17 maj 2019

 •   17

  Protokoll från utvecklings- och näringslivsrådet den 29 maj 2019

 •   18

  Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

 •   19

  Nämndens frågor och information från förvaltningen

 •   22

  Anmälan av sociala delegationens protokoll

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.