Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdets öppnande och godkännande av dagordningen

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Besök av enhetschef Trekantens servicehus

 •   4

  Anmälan av protokoll, samråd, skrivelser och handlingar

 •   5

  Aktuell information från förvaltningen

 •   6

  Ärenden till stadsdelsnämnden

 •   7

  Aktuella och kvarstående frågor

 •   8

  Övriga frågor

 •   9

  Nästa sammanträde

 •  

  Ordföranden öppnade mötet och rådet godkände dagordningen.

 • § 2

  Val av justerare

 • Päivi Palomäki, enhetschef Trekantens servicehus, informerade om verksamheten på Trekantens servicehus.

   

  Lokaler

  I huset finns 86 lägenheter, både ettor och tvåor. Det är nu 59 boende med insatser och 3 utan. 24 lägenheter står i dagsläget  tomma.

   

  Personal

  Det är 32 personer i grundbemanning. 29 av dem är undersköterskor. Det finns också sjuksköterskor där tjänstgöringsgraden motsvarar 2,75 tjänster. 20 personer är timavlönade varav 10 är undersköterskor. Just nu är sjukfrånvaron på 10%, vilket är högt.

   

  Utbildning

  I personalgruppen finns det specialkompetens som kostombud och demensombud. Man genomför teammöten med riskanalys och genomförandeplan.  Verksamheten har också många praktikanter under året bland annat från SFI (Svenska för invandrare) och personer som utbildar sig till undersköterskor.

   

  Verksamhet

  Något man arbetar mycket med är att skapa en meningsfull tillvaro för de boende, det gör man med olika former av aktiviteteter såsom gymnastik, tipspromenad, frågesport, karaoke och konserter. En ny typ av aktivitet är trädgårdsträffar där de boende och personal träffas i trädgården varje eftermiddag för att pratar och dricka vatten och saft.

   

 • Rådet har tagit del av följande
   

  Protokoll

   

  • Pensionärsrådet 15 maj
  • Rådet för funktionshinderfrågor 16 maj
  • Stadsdelsnämnden 23 maj
  • Kommunstyrelsens pensionärsråd 14 maj

   

  Rådet har tagit del av protokollen och lägger de till handlingarna.

 • Marja Kammouna, avdelningschef äldreomsorg, informerade om:

   

  Beviljat statsbidrag på 2, 5 miljoner kronor för att minska den ofrivilliga ensamheten och bryta isolering. Beviljat bidrag på 400.000 kronor till "Tryggt mottagande". Matlyftet har också fått beviljat bidrag. Hemtjänsten har fått i uppdrag och hittat personer som är aktuella, första träffen i Axelsberg har genomförts.

   

  Rådets sekreterare kommer att avsluta sin tjänst på förvaltningen och under en övergångsperiod kommer Anneli Rydström, utredare äldreomsorg, att ta över arbetsuppgiften.

   

  Information om lokalen i Axelsberg som kan bli ett nytt gym. Lokalen saknar dock dusch.

   

 •  

  2 Medborgarförslag - låt gräsmattor bli ängsmark

  HL 2019/272

   

  Rådet stödjer förslagsställaren i sin önskan om att starta ett projekt.

   

   

  3 Medborgarförslag för grusplanen i korsningen Telefonvägen/ Korpmossevägen

  HL 2019/262

   

  Rådet stödjer förslagsställaren i sin önskan om att utveckla platsen.

   

   

  4 Odlingsgemenskap i park

  Svar på medborgarförslag

  HL 2019/163

   

  Rådet stödjer förslagsställaren i sin önskan om att skapa odlingsgemenskap i park.

   

   

  5 Upprustning av Blomsterdalen

  Genomförandeärende

  HL 2019/245

   

  Rådet tar del av ärendet och lägger det till handlingarna.

   

   

  8 Mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad

  Yttrande till kommunstyrelsen

  HL 2019/170

   

  Rådet tar del av ärendet och tillägger att det är viktigt att bryta isoleringen för de som bor hemma och tar emot hemtjänstinsatser. Rådet önskar uppföljning i ärendet regelbundet. 

   

   

  9 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad

  Yttrande till kommunstyrelsen

  HL 2019/214

   

  Rådet tar del av ärendet och lägger det till handlingarna.

   

   

  14 Protokoll från förvaltningsgruppen

  HL 2019/5

   

  Rådet tar del av ärendet och lägger det till handlingarna och önskar att dessa inte tas med i nästa kallelse.

   

   

  15 Minnesanteckningar från lokala BRÅ

  HL 2019/6

   

  Rådet tar del av ärendet och lägger det till handlingarna.

   

   

  16 Anmälan av månadsrapport för maj 2019

  HL 2019/9

   

  Rådet tar del av ärendet och lägger det till handlingarna.

   

   

  • Projekt äldrevänlig stad - Ingen ny information
  • Upphandling mat Fruängen - Ingen ny information
  • Sjukfrånvaron- Ingen ny information
  • Språklyftet- Ingen ny information
  • Klocka till Liljeholmstorget- Skrivelse skickad till nämnden
  • Skrivelse hyresförluster - Skrivelse skickad enligt beslut
  • Grupp bestående av rådsmedlemmar, anhöriga och chefer för omsorgsboenden - Punkten stryks
  • Inbjudan La Casa, Åsengården- Ingen ny information
  • Hjärtstartare Hövdingagården- Ingen ny information
  • Rapportering av Lex Sarah- Ingen ny information
  • Rapportering av Lex Maria- Ingen ny information
 • § 8

  Övriga frågor

 • Nästa möte är 21 augusti 2019.

   

   

   

   

  Protokollet justerades via e-post.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.