Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare

 • Reservationer

  Ersättaryttranden

  Propositionsordning

  Reservationer

   

 • § 3

  Information från förvaltningen

 • Den 15 maj 2019 kom det in ett medborgarförslag om att anlägga

  en hundrastgård för små hundar i Vanadislunden. Enligt förslagsställaren borde det gå att antingen göra en till liten rastgård i parken alternativt dela av den befintliga i två delar.
   

  Enligt förvaltningen är det inte lämpligt att dela upp hundrastgården

  i Vanadislunden i två mindre och på så vis förlora den enda större

  rastgården i stadsdelsområdet. Mot bakgrund av att andelen

  parkmark i stadsdelsområdet är begränsad och de många anspråk

  som finns på parkerna, anser förvaltningen att det inte heller är

  motiverat att anlägga ytterligare en hundrastgård i Vanadislunden.

  Förvaltningen anser att hundägare, oavsett hundens storlek, måste

  visa varandra hänsyn och samsas om den hundrastgård som finns.
   

  Förvaltningen ser dock allvarligt på att vissa känner att de inte kan

  använda hundrastgården. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med

  att informera om vad som gäller för dem som rör sig med hund i

  staden. Inför planeringen av nästa års verksamhetsplan kommer

  förvaltningen att ta med sig frågan om information om trivselregler

  för hundägare, med syfte att se över och formulera vilka särskilda

  insatser som kan genomföras under 2020.
   

  Förslag till beslut

  Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

  Bilagor

 • Avtalet med nuvarande leverantör, Samhall, avseende tvättinsatser löper ut den 30 juni 2020 varför en ny upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) föreslås genomföras.

   

  Upphandlingen avser tvättinsatser till kunder i ordinärt boende inom Hemtjänst Norrmalm och boende på Väderkvarnens servicehus.

  I dagsläget är det sammanlagt för de båda enheterna drygt 100 kunder som har tvättinsatser utförda av underleverantören.

   

  Upphandlingen beräknas ha ett värde på 0,6 mnkr per år och kommer att genomföras i samarbete med upphandlare från serviceförvaltningen.

  Förslag till beslut

  Ordförande Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förvaltningens förslag.   

  Bilagor

 • Förvaltningen arbetar löpande med att uppdatera delegationsordningen. Ändringar och kompletteringar av delegationsbestämmelserna föranleds i allmänhet av ändringar i lagstiftningen eller organisatoriska förändringar inom förvaltningen.  

   

  Den 1 juli 2019 trädde en ny lag i kraft – lagen om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter både den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Detta innebär att delegationsbestämmelserna när det gäller tillsyn över försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anpassas till nu gällande lagstiftning. 

   

  Förslag till beslut
  Ordförande Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

  Bilagor

 • Enligt Norrmalms stadsdelsnämnds lokala lex Sarah-rutin ska

  nämnden utse lex Sarah ansvariga personer. Förvaltningen föreslår

  att nämnden entledigar två lex Sarah ansvariga som nämnden

  tidigare utsett då de avslutat sina anställningar på förvaltningen och

  utser en ny lex Sarah ansvarig.

   

  Förslag till beslut
  Ordförande Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har begärt yttrande från stadens nämnder och

  bolag med anledning av remiss ” Övergripande

  samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och

  Polisregion Stockholm”. Tidigare samverkansavtal för 2015-2019,

  mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm löpte ut i maj

  2019, en förlängning har tecknats i avvaktan på ny

  överenskommelse. Nämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen

  tillhanda senast den 4 september 2019.
   

  Syftet med den övergripande samverkansöverenskommelsen är att

  på ledningsnivå skapa förutsättningar för att stärka det

  gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

  Överenskommelsen beskriver strukturen för samverkan och

  samverkansorganisationens utformning på såväl övergripande som

  lokal nivå, prioriterade samverkansområden, uppföljning och

  kommunikation. Prioriterade samverkansområden tas upp i bilaga

  till den övergripande samverkansöverenskommelsen.
   

  Den övergripande samverkansöverenskommelsen föreslås gälla från

  beslutsdatum och tillsvidare.
   

  Förvaltningen anser att den föreslagna övergripande

  samverkansöverenskommelsen ger en bra struktur och goda

  förutsättningar för ett framgångsrikt samverkansarbete mellan

  staden och Polisregion Stockholm. Sammanfattningsvis ställer sig

  förvaltningen positivt till föreslagen övergripande

  samverkansöverenskommelse.

   

  Förslag till beslut

  Ordförande Petra Gardos Ek (M) lade fram ett förslag till beslut från (M), (L), (C), (MP) och föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med detta.

   

  Beslutsgång
  Ordföranden Petra Gardos Ek (M) konstaterade att det endast fanns fanns ett förslag till beslut och fann att nämnden beslutade i enlighet med detta.

   
  Särskilt uttalande

  Vice ordförande Ulla Sjöbergh (S) och Amanda Elfström (V) anmälde särskilt uttalande enligt följande:
   

  Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg stad och att brottligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller många bra välbehövliga insatser för att öka samverkan för att skapa en trygg stad och såväl minska som att lösa brott av olika slag. Vi anser dock att samverkan mellan Stockholm stad och polisen också behövs komma till eller behöver utvecklas inom andra områden.

   

  Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer. Under rubriken nämns unga brottsoffer men inte barn trots att de flesta orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld mot barn och att barn i synnerhet borde ses som särskilt utsatta. Även de som är offer för våld i nära relationer och offer för människohandel är grupper som är särskilt utsatta och samverkan behöver öka. I arbetet med att minska våldet mot kvinnor är det av yttersta vikt att både stad och Polis samverkar för att nå fler våldsutövare, både för att stoppa våldet och för att lagföra fler. Vi saknar också en analys av kvinnors upplevelser av otrygghet i det offentliga rummet och önskar se ökat fokus på just otrygghet ur ett jämställdshetsperspektiv.

   

  Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar det lokala arbetet som sker i stadens i stadsdelsområden högt. Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas roll i det lokala arbetet och det viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter genomför. För att kunna samordna, samverka och arbeta effektivt krävs dock avsatta resurser. Den borgerliga majoriteten har valt att satsa på ordningsvakter och kameraövervakning och genomför istället nedskärningar som drabbar satsningar på fritidsverksamheter, socialtjänsten, medborgarvärdar och förebyggande arbete mot barn och unga hårt.

   

  Ersättaryttrande

  Ersättare Lisbeth Friman (KD) anmälde att, om hon hade haft förslags- och rösträtt, så hade hon ställt sig bakom (M):s (L):s (C):s och (MP):s förslag enligt ovan.

  Bilagor

 • Stadsrevisionen har lämnat möjlighet för Norrmalms

  stadsdelsnämnd att yttra sig över avslutad revision av nämndens

  verksamhet under år 2018.
   

  Sammantaget bedöms att nämnden i allt väsentligt har bedrivit

  verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

  tillfredsställande sätt. Nämndens verksamhetsmässiga resultat

  bedöms i allt väsentligt vara förenligt med de mål som fullmäktige

  fastställt.
   

  Förvaltningen delar revisorernas sammanfattade bedömningar och

  kommenterar i svaret några av revisionskontorets synpunkter och

  rekommendationer.
   

  Förslag till beslut
  Ordförande Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat Norrmalms

  stadsdelsnämnd med anledning av en motion från Emilia Bjuggren

  (S) och Anders Göransson (S) om att staden behöver fler

  Stockholmsrum.
   

  Stockholmsrummet i Kulturhuset är ett informationscenter där det

  berättas om den växande staden och vägen till framtidens

  Stockholm. Bland annat finns i golvet en stor modell över

  Stockholm där besökarna får en överblick av hur staden kan och ska

  växa. Enligt motionen saknar tyvärr modellen stora delar av det

  Stockholm där en stor del av expansionen ska äga rum. I motionen

  föreslås att nya Stockholmsrum ska öppnas i Västerort och

  Söderort.
   

  Förvaltningen är positiv till att det skapas fler platser för att sprida

  information om stadsutveckling i Stockholm. Eftersom det största

  tillskottet av bostäder planeras utanför innerstaden anser

  förvaltningen att det är rimligt att det finns tillgänglig information i

  stadsdelsområden utanför tullarna. Samtidigt anser förvaltningen att

  Stockholmsrummet i Kulturhuset ska handla om hela Stockholm

  och ha ambitionen att inkludera stadens samtliga stadsdelsområden.
   

   

  Förslag till beslut
  Ordförande Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

  Bilagor

 • Burgerbeast AB med serveringsstället Curbside sthlm på Norra Stationsgatan 79 har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang, måndag till söndag kl. 11.00-01.00 samt i uteserveringen, måndag till söndag 11.00-01.00.

   

  Stadsdelsförvaltningen finner inte att alkoholsserveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

   

  Förslag till beslut
  Ordförande Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

  Bilagor

 • Innergården Beirut AB med serveringsstället ”Feyruz” på Herkulesgatan 5 har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang, måndag till söndag kl. 11.00-01.00 samt i uteserveringen, måndag till söndag kl. 11.00-01.00.

   

  Stadsdelsförvaltningen finner inte att alkoholsserveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

   

  Förslag till beslut
  Ordförande Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

  Bilagor

 • Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 145,7 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar.

  Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar ett resultat i balans. Stöd och service för personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 4 mnkr. Äldreomsorg visar ett underskott om 3 mnkr.

  Inom individ- och familjeomsorg visar socialpsykiatri ett underskott om 0,8 mnkr och familjeenheten ett överskott om 2 mnkr. Ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 1,8 mnkr.

  Inom flyktingmottagande visar enheten för ensamkommande på ett underskott om 3 mnkr medan övrigt flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om 6,6 mnkr.

  Det förväntade underskottet täcks av förvaltningsövergripande buffert inom administration om 4,5 mnkr samt ett överskott av förutbetalda intäkter i form av generalschablon.

   

  Förslag till beslut
  Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle besluta att lägga ärendet till handlingarna.

  Bilagor

 • Protokoll fört vid sammanträde i förvaltningsgruppen den
  15 augusti 2019 anmäldes.

   

  Förslag till beslut
  Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle besluta att lägga ärendet till handlingarna.

 • Nedanstående beslut anmäldes:

   

  Diarienummer

  Beslut

  Delegat

  2017/709- 2.2.2.

  Beslut om förlängning av avtal avseende matlådor till Hemtjänst Norrmalm.

  Susanna Halldin Olsson

  stadsdelsdirektör

  2017/171-2.2.2.

   

  Beslut om förlängning av avtal avseende städ- och fönsterputs-insatser till kunder hos Hemtjänst Norrmalm och Väderkvarnens servicehus.

   

  Susanna Halldin Olsson

  stadsdelsdirektör

  NORR 2019/260

  Yttrande till socialförvaltningen

  angående ansökan om serveringstillstånd för  restaurang Vänners Café, Tegnérgatan 11. 

   

  Susanna Halldin Olsson

  stadsdelsdirektör

  NORR 2019/356

  Anmälan av personuppgifts-incident till Datainspektionen.

  Malin Wadeborn Loohufvud controller

  NORR 2019/420

  Anmälan av personuppgifts-incident till Datainspektionen.

  Kristina Gustafsson
  bitr. enhetschef

  NORR 2019/383

   

  Yttrande till Spelinspektionen gällande ansöka om licens till spel på värdeautomater på Lion Bar, Sveavägen 74.

  Susanna Halldin Olsson

  stadsdelsdirektör

  NORR

  2019/382

  Yttrande till stadsbyggnads-kontoret angående bod-etablering, tillfälligt lov för renovering av vattenreservoaren i Vanadislunden.

   

  Karina Karlström
  t.f. avdelningschef

   

 • Inkomna och upprättade handlingar vid Norrmalms stadsdels-
  nämnd under perioden 29 maj – 12 augusti 2019  redovisades genom utdrag av ärendehanteringssystemet eDok.

   

  Förslag till beslut

  Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle besluta att lägga ärendet till handlingarna.

 • Nedanstående rapporter anmäldes:

  • Föräldrar förskola: norrmalm kommunala
    
  • Slutrapport och handlingsplan: förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare
    

  Förslag till beslut
  Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle besluta att lägga ärendet till handlingarna.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.