Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare

 • § 2

  Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

 • § 3

  Information från förvaltningen

 • Den 12 december 2019 kom det in ett medborgarförslag om främjande av issport till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslaget handlar om att tillgången på idrottsanläggningar behöver öka inom Norrmalms stadsdelsområde och att åtgärder behövs för att främja fysisk aktivitet bland barn och unga.

  Enligt nämndens verksamhetsplan ska det i Norrmalm parker och grönområden finnas plats för lek, spontant spel och motion såväl som avkoppling, lugn och ro. Förvaltningen ansvarar för ett antal spontanidrottsytor i stadsdelsområdets parker och främjandet av möjligheter till motion och rörelse är en av många viktiga perspektiv när parker och grönområden utvecklas.

  I idrottsförvaltningens långsiktiga investeringsplan framgår att Norrmalm är underförsörjt på idrottsanläggningar av flera olika slag. I Norrmalms parkplan framkommer också att stadsdelsområdet är tätt, med små eller obefintliga skolgårdar samt låg andel parkmark per invånare, vilket medför att behovet av friytor är mycket stort.

  Förvaltningen upplever att idrottsförvaltningen i stadsutvecklingen aktivt driver behovet av idrottsanläggningar inom Norrmalms stadsdelsområde, vilket är en utmaning när staden växer och förtätas och konkurrensen om ytorna är stor. Förvaltningen anser att mark för idrott likväl som för annan typ av rekreation bör prioriteras i stadsutvecklingen.

 • Den 20 april 2020 kom det in ett medborgarförslag till Norrmalms stadsdelsnämnd avseende en klätterställning i lekplatsen i Sabbatsberg. Förslagsställaren upplever att lekplatsen är avsedd för små barn men att klätterställningen inte är anpassad för detta. Enligt förslagsställaren behöver klätterställningen en översyn och en av stegarna behöver förstärkas med till exempel nät för att undvika fallolyckor.

  Lekplatsen ligger i en park som stadsdelsnämnden ansvarar för och är en allmän lekplats för barn i olika åldrar. Förvaltningen försöker erbjuda ett varierat innehåll på lekplatserna så att det finns något för alla. Samtidigt kan inte alla lekredskap passa alla barn och alla lekplatser kan inte innehålla allt. Lekplatsernas lämplighet för olika barn kan också variera över tid i takt med barnens utveckling och intressen. Medföljande vuxna på lekplatsen ansvarar för att hålla barnen under uppsikt och om det behövs, bedöma om någon lekutrustning inte passar sitt barn.

  Förvaltningen anser självklart att lekplatserna ska vara säkra, trygga och följa de standarder som finns. Förvaltningens parkdriftsentreprenör har med anledning av aktuellt medborgarförslag gjort extra kontroller av klätterställningen och konstaterat att den är korrekt monterad enligt leverantörens instruktionsanvisningar. Vidare garanterar leverantören, i samband med försäljning, att deras lekutrustning följer standarden för svensk lekutrustning och fallunderlag. I övrigt genomför parkdriftsentreprenören regelbundna kontroller av lekplatserna och en gång per år genomförs leksäkerhetsbesiktningar av en oberoende certifierad besiktningsperson.

 • Den 11 maj 2020 inkom det ett medborgarförslag om en käpphästarena i Stockholm. Norrmalms stadsdelsförvaltning föreslår att nämnden beslutar att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

 • Stadsbyggnadskontoret har bjudit in bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd till samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Katthavet 7 vid Kungsträdgårdsgatan i City. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för den befintliga kyrkoverksamheten att utvecklas genom en utökad byggnadsvolym inom fastigheten. Planförslaget innebär påbyggnader på gatu- och gårdshus, samt ombyggnad interiört. I syfte att säkerställa ett långsiktigt bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen införs skydds- och varsamhetsbestämmelser i detaljplanen.

  Utifrån framtagna planhandlingar upplever förvaltningen att det innebär en utmaning att genomföra föreslagna förändringar och samtidigt ta hänsyn till de stora kulturvärden som finns inom och kring planområdet. Samtidigt ser förvaltningen att kyrkan har en viktig social funktion i området och förstår om verksamheten är i behov av att vidareutvecklas.

  Förvaltningen anser att denna typ av förtätningar bör innebära kompensationshöjande åtgärder för berikad vegetation och ökade vistelsevärden inom planområdet.

 • Stadsbyggnadskontoret har bjudit in bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd till samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Orgelpipan 7, som ligger i korsningen av Klarabergsgatan och Vasagatan. Planens syfte är att genom om-, på- och tillbyggnad av befintlig byggnad möjliggöra för utökning av kontor och centrumändamål samt möjliggör för hotell. Planarbetet avser också att stärka gaturummet och stadsrummet med en arkitektoniskt högklassig byggnad med öppna och aktiva bottenvåningar samt förbättrade vistelsevärden i gaturummet under Klarabergsviadukten.

  Förvaltningen hade gärna sett att planförslaget innefattade bostäder för att möta översiktsplanens mål om att berika innerstadens centrala delar med fler nya bostäder. Förvaltningen vill understryka att levande bottenvåningar med publika ytor, utökade ytor för gång och vistelse är grundförutsättningar för ett attraktivt stadsliv i Citys storskaliga miljö, och att detta bör prioriteras i planområdet. Med anledning av att planområdet breder ut sig i olika gatunivåer bör tillgängligheten för funktionsnedsatta särskilt studeras och säkerställas.

  Förvaltningen anser att den föreslagna utbyggnaden under Klarabergsviadukten kan skapa förutsättningar för ett tryggare och säkrare stadsrum. Genom att bygga ut fastigheten till bropelarna anser förvaltningen att prång och baksidor, som idag kan bidra till upplevelse av otrygghet, kan försvinna. Vidare anser förvaltningen att det i fortsatt planarbete är angeläget att beakta hur det kan skapas god och kreativ belysning för att bidra till ökad känsla av trygghet under bron.

 • Stadsbyggnadskontoret har bjudit in bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd till samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Törnet 10, som ligger i korsningen av Luntmakargatan och Rosengatan. Planen syftar till att tillåta en kontorspåbyggnad på två våningar på den lägsta byggnadskroppen mot Rosengatan. Planen syftar även till att bevara byggnadens viktigaste kulturhistoriska värden genom att införa av skydds- och varsamhetsbestämmelser.

  Förvaltningen hade hellre sett att planförslaget innefattade bostäder för att möta översiktsplanens mål om att berika innerstadens centrala delar med fler nya bostäder. Vidare anser förvaltningen att föreslagen plan har en negativ inverkan på boendemiljön i kvarteret Törnet. Planförslagets solstudier visar att flera lägenheter, terrass och gård får minskat solljus under hela året. För att få en bättre uppfattning om hur föreslagen påbyggnad kommer påverka boendemiljön anser förvaltningen att en fördjupad solstudie bör tas fram.

  Förvaltningen anser att goda solljusförhållanden för boende samt förbättrad grönstruktur bör prioriteras i denna del av den täta stenstaden. Förvaltningen anser att planförslaget bör innehålla åtgärder som innebär att gårdsmiljön berikas med vegetation och ökade vistelsevärden för alla åldrar.

 • Yogapaviljongen är från början ett medborgarförslag som inkom till förvaltningen 2017. Förslaget är i enlighet med Norrmalms parkplan som säger att det är angeläget att kunna tillskapa rofyllda platser i en intensiv stadsmiljö, med högt besökstryck i parkerna.

  Nämndens verksamhetsplan för 2019 angav att en programhandling för en yogapaviljong skulle tas fram och programmet blev klart i januari 2020. Investeringsmedel för 2020 om 1 800 000 kr har avsatts i nämndens budget för projektering, genomförande och färdigställande av paviljongen.

   

  Platsen för paviljongen är på en klippavsats med utsikt mot Sankt Eriksplan i Vasaparkens nordvästra hörn i en lite lugnare del av parken.

   

  Paviljongen är tänkt att ha en enkel och avskalad utformning med synliga takstolar och vara uppförd i trä. Konstruktionen ska genomsyras av en omsorg i detaljerna.

   

  Projektet är planerat att utföras under våren och sommaren 2020.

 • Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-26

   

  Stadsrevisionen har lämnat möjlighet för Norrmalms stadsdelsnämnd att yttra sig över avslutad revision av nämndens verksamhet under år 2019.

   

  Stadsrevisionen bedömer sammantaget att Norrmalms stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten varit tillräcklig samt att räkenskaperna bedöms ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning.

   

  Revisionskontoret har genomfört ett antal granskningar under året, utifrån dessa granskningar har revisionskontoret lämnat ett antal rekommendationer.

   

  Förvaltningen delar revisorernas sammanfattade bedömningar och rekommendationer.

   

 • Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-12

   

  Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd med anledning av en inkommen motion från Vänsterpartiet i Stockholms stad.

  Förvaltningens utmaning är att utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare använder stadsdelsnämndsområdets ytor för att tillreda mat, vilket leder till nedskräpning, sköter sin personliga hygien i vattenytor och använder parker och förskolegårdar till toalettbesök. Ytorna måste saneras innan de kan nyttjas igen vilket leder till höga kostnader för förvaltningen.

 • Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-06-01

   

  Staden avsatte 2014 medel i en kompetensutvecklingsfond för att säkerställa kompetensutvecklingsbehov framförallt inom välfärdsverksamheterna. Vänsterpartiet föreslår i denna motion att dessa avsättningar ska fortsätta.

   

 • Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-26

   

  Karin Lekberg (S) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att utbildningsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda ett system som syftar till att den vårdnadshavare som idag får fakturan inte ska behöva agera kronofogde avseende obetalda förskoleavgifter från den andra vårdnadshavaren.

   

  Enligt svensk lagstiftning utgår man ifrån att ett barn behöver båda sina föräldrar och att båda föräldrarna skall ha rätt att avgöra vad som är bäst för ett barn. Vid gemensam vårdnad krävs att föräldrarna är överens om de grundläggande förutsättningarna i barnets liv.

  Förvaltningen har förståelse för att det kan finnas utmaningar vid en separation. Det är dock viktigt att föräldrarna fortsätter ta ett gemensamt ansvar för barnet och sätter barnets bästa i fokus, ekonomi och förskolan är en del av detta. Förvaltningen anser inte Stockholm stad ska utreda ett nytt system som motionären föreslår.

   

 • Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-06-01

   

  Dataskyddsförordningen (GDPR) beskriver principer och ansvar för dataskyddsarbetet inom stadsdelsnämndens ansvarsområde. Dataskyddsförordningen medför bland annat att dataskyddsombud ska utses och rapporteras till Datainspektionen. Norrmalms stadsdelsförvaltning föreslår att nämnden entledigar Clara Glipe, Jessica Weisten och Malin Wadeborn-Loohufvud som dataskyddsombud samt väljer Christer Bergman till nytt dataskyddsombud för Norrmalms stadsdelsnämnd. Samtidigt föreslår förvaltningen att nämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att utse dataskyddshandläggare.

   

 • Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-06-10
   

  Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 210,3 mnkr.

   

  Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar ett överskott om 2 mnkr.

   

  Överskott prognostiseras inom verksamhetsområdet Äldreomsorg till 34,8 mnkr. Ligger antalet insatser kvar på maj månads låga nivåer en längre tid kommer överskottet inom äldreomsorgen bli betydligt större vilket skulle innebära ett ökat överskott för förvaltningen som helhet. Dock finns en stor osäkerhet kring hur Covid-19 kommer att påverka framtida nivåer. Pandemins påverkan på övriga verksamheter tillför ytterligare osäkerhet i prognosen som helhet.

   

  Underskott prognostiseras inom verksamhetsområde administration med 16 mnkr till följd av Covid-19. Underskott finns vidare inom Individ- och familjeomsorg vuxna om 0,5 mnkr, inom barn och unga om 0,5 mnkr, inom placeringar av ensamkommande barn om 0,7, inom Stöd och service för personer om funktionsnedsättning till 6,5 mnkr, samt inom Ekonomiskt bistånd om 8,6 mnkr.

 • Dnr

  Beslut

  Delegat

  NORR 2020/293

  Utredning enligt 6 kap.10 § skollagen avslutad. Föreligger skäl för åtgärder

  Anna Lund

  Rektor

  Karlbergs Förskolor

  NORR

  2020/327

  Utredning enligt 6 kap.10 § skollagen avslutad. Förelägger ej skäl för åtgärder

   

  Anna Lund

  Rektor

  Karlbergs Förskolor

 • Inkomna upprättade handlingar vid Norrmalms stadsdelsnämnd under perioden 2019-05-19 till 2020-06-01  redovisades genom utdrag i ärendehanteringssystemet eDok.

 • Protokoll fört vid sammanträde med förvaltningsgruppen den 4 juni 2020 anmäldes.

 • § 20

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.