Hoppa över navigering
 • Den 11 maj 2020 kom det in ett medborgarförslag om en käpphästarena till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslagsställaren vill att en arena för käpphästhoppning anläggs i innerstaden. Vasaparken, Observatorielunden eller Vanadislunden föreslås som lämpliga platser.

  Parklekarna i Vasaparken respektive Observatorielunden har idag käpphästar som går att låna under de tider verksamheten är öppen. Mot bakgrund av att andelen parkmark i stadsdelsområdet är begränsad och de många anspråk som finns på parkerna, anser förvaltningen att det inte är motiverat att anlägga en plats enbart för käpphästhoppning. Däremot är förvaltningen positiv till att erbjuda lösa hinder för käpphästhoppning som kan ställas ut på de oprogrammerade ytor som finns vid parklekarna. Förvaltningen ser också att käpphästhoppning i större utsträckning än idag kan lyftas och uppmuntras som aktivitet i parklekarna. Förvaltningen avser att ta med sig detta medborgarförslag till kommande planering och utveckling av parkleksverksamheternas innehåll.

  Bilagor

 • Enligt Norrmalms stadsdelsnämnds lokala lex Sarahrutin ska nämnden utse lex Sarahansvariga personer.

  Rapportering enligt lex Sarah görs från verksamheterna till de av nämnden utsedda lex Sarahansvariga.

   

  För att minska sårbarheten och säkerställa att minst en lex Sarahansvarig är i tjänst föreslår förvaltningen att nämnden utser ytterligare en lex Sarahansvarig.

   

  Nämnden kommer med denna tillsättning från och med den 31 augusti 2020 ha fem lex Sarahansvariga varav två är föräldralediga.

  Bilagor

 • Norrmalms grupp- och servicebostäder drivs på entreprenad av Frösunda Omsorg sedan 2018-09-01. Avtalet löper ut 2021-08-31 och beslut behöver ta om den fortsatta driften från och med 2021-09-01.

  Stadsdelsnämnden kan välja på att förlänga avtalet med Frösunda Omsorg i ytterligare två år, upphandla driften på nytt eller ta över driften i egen regi. När verksamheten drivs på entreprenad har stadsdelsnämnden inga kostnader för personal, tomma platser, kvalitetsarbete, personal- och ekonomiadministration med mera. Ett övertagande i egen regi är också förknippat med kostnader av engångskaraktär.

  Bilagor

 • Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-07-28

   

  Förskolan Resedan är en av nämndens 31 förskolor och har tidigare legat i anslutning till grundskolan Vasa Real. Förskolan revs 2017 för att återuppbyggas med utökad kapacitet. Byggprocessen har under en längre tid varit avstannad på grund av överklagande till Miljödomstolen.

   

  Den kostnad som hyresvärden Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) presenterat i sin senaste offert inför genomförandebeslut för projektet, avviker från tidigare beslutad kostnad.

  Förslaget för förskolan har nu en totalkostnad på 66,6 miljoner kronor. Det är en ökning med cirka 17,7 miljoner kronor jämfört med tidigare offert från 2016. Differensen förklaras bland annat av ökade kostnader för markarbeten, projektering och husbyggnad. Årshyran för den nya förskolan beräknas bli 2 924 716 kronor.

   

  Nämnden behöver inte ett nytt godkännande/beslut från kommunstyrelsens ekonomiutskott.

   

  Förvaltningens samt Swecos prognoser visar att nämnden har behov av förskoleplatserna inom denna del av stadsdelsområdet för att uppfylla platsgaranti. Förvaltningen bedömer att det inte finns risk för överkapacitet avseende förskoleplatser.

   

  Förvaltningen ser det som positivt att ersätta den tidigare förskolan med en större (total utökning med 87 platser, från 75 till 162).

   

  En förskola med fler avdelningar ger stordriftsfördelar ur ett såväl ekonomiskt, organisatoriskt samt pedagogiskt perspektiv. Ett samnyttjande av grundskolans kök är också fördelaktigt.

   

  Förvaltningen anser att det utifrån befintligt lokalbestånd och aktuella hyresnivåer inom stadsdelsområdet är strategiskt och långsiktigt klokt att utöka kapacitet där stadens bolag är hyresvärd.

   

  Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner det reviderade genomförandeförslaget om ny förskola i anslutning till Vasa Real.

  Bilagor

 • Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-08-11

   

  Kommunstyrelsen har begärt yttrande från samtliga stadsdelsnämnder och ett antal facknämnder gällande remissen riktlinjer avseende förenings- och kulturbidrag – demokrativillkor (Dnr KS 2020/410).

   

  Av riktlinjerna framkommer att nämnderna ska föra in ett demokrativillkor i sina riktlinjer eller rutiner för handläggning av förenings- och kulturbidrag.

   

  Förvaltningen är positiv till förslaget om riktlinjer för förenings- och kulturbidrag - demokrativillkor. Förvaltningen anser att demokrativillkoret är tydligt formulerat och välkomnar att riktlinjerna innehåller flera konkreta exempel över hur förvaltningen kan resonera kring frågeställningar kopplat till beslut om förenings- och kulturbidrag.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har skickat en remiss av en motion av Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont (SD) som handlar om att Stockholms stad bör premiera kulturstöd för projekt som är inkluderande och främjar samhällsgemenskapen. Sveriges och Stockholms historia samt kulturellt svenska fenomen. Detta för att främja integrationen.

  Norrmalms stadsdelsförvaltning anser att det i praktiken skulle vara svårt att genomföra motionens förslag då begreppet svensk kultur är svårdefinierat och under ständig utveckling.

  Bilagor

 • Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-08-10

   

   

  Sverigedemokraterna i Stockholms stad föreslår i en motion till kommunfullmäktige att invånare i staden som är äldre än 75 år ska erhålla kostnadsfritt inträde till stadens simhallar.

   

  Sverigedemokraterna skriver i motionen att en aktiv livsstil leder till en bättre hälsa med färre sjukdomar och ökat välmående. Vidare leder en bättre hälsa för stadens äldre till att trycket på den gemensamma välfärden minskar.

   

  Norrmalms stadsdelsförvaltning anser att värdet av motion är stort men lämnar bland andra synpunkten att det dock är viktigt att stadens resurser används effektivt, och där de kan komma till nytta för så många äldre som möjligt. 

   

  Det pågår flera förbättrings- och utvecklingsarbeten i staden inom områden där äldre personers hälsa och livskvalitet står i fokus.

   

  En utökad samverkan med idrottsförvaltningen i frågor kring hälsofrämjande arbete och aktiviteter för äldre personer skulle vara värdefullt för att få möjlighet att utveckla arbetet menar stadsdelsförvaltningen. 

   

  Norrmalms stadsdelsförvaltning anser att fokus och resurser bör riktas till det befintliga förebyggande arbetet för äldre personer inom staden. Till exempel arbetet vid öppna träffpunkter och aktivitetscenter där den sociala gemenskapen också möjliggörs samt i arbetet för att Stockholm ska vara en äldrevänlig stad.

   

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har remitterats förslag till riktlinjer för lokalupplåtelse.

  Nämnder och bolags riktlinjer för lokalupplåtelse ska förtydliga och begränsa vilka aktörer som kan komma i fråga för att nyttja stadens lokaler.

  Föreliggande riktlinjer är ett stöd i nämnders och bolags arbete med lokalupplåtelse. Av riktlinjerna framkommer att nämnderna ska föra in ett demokrativillkor i sina riktlinjer eller rutiner för handläggning av lokalupplåtelse. I riktlinjerna konkretiseras demokrativillkoret samt beskrivs hur villkoret kan säkerställas och vilken information som ska kontrolleras i samband med lokalupplåtelse. Utöver ovanstående ger riktlinjerna stöd i avtalsskrivning samt i vilken dokumentation som ska biläggas eventuellt avtal. Vid svårbedömda ärenden kan stadsledningskontoret rådgöras inför beslut.

  Förvaltningen ställer sig positiv till föreslagen riktlinje. Riktlinjen är omfattande och ger ett bra stöd till förvaltningens handläggning av lokalupplåtelse. Dock vill förvaltningen lyfta behov av gemensamma mallar för staden gällande lokalupplåtelse samt stadsövergripande ansökningsformulär. För att säkerställa att aktörer som har fått avslag på lokalupplåtelse inte söker sig till andra nämnder behövs rutiner och forum för samråd kring handläggning av lokalupplåtelse.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade i samband med budget 2019 att trafiknämnden under mandatperioden ska påbörja arbete med att forma framtidens sjötrafik, i syfte att öka den regionala tillgängligheten genom att korta av restider och planera kollektivtrafiken resurseffektivt. Utredningen är nu remitterad till bland annat Stockholm stad, där kommunstyrelsen samordnar stadens gemensamma svar.

  Utredningens förordade inriktning, med planeringsår 2025, är att sjötrafiken ska kopplas samman mer med landkollektivtrafiksystemet som medför att det blir enklare att resa med sjötrafiken som en naturlig del av kollektivtrafiksystemet. Tidigare utredningars pendelbåtlinjer finns också med i planering för ny sjötrafik, detta innebär nya kopplingar med sjötrafik på sträckorna Norra Ulvsunda–Gamla Stan och Norra Ulvsunda–Hägersten. Likaså förutsätts kommande försök med nya pendelbåtlinjer till Vaxholm och Värmdö fortgå.

  I den växande stockholmsregionen kan en utvecklad sjötrafik bidra till att komplettera och avlasta landkollektivtrafiken, vilket både kan innebära en ökad tillgänglighet i regionen samt en minskad klimatpåverkan. Förvaltningen välkomnar en utveckling av pendelbåtstrafiken, som för Stockholms innerstad och Norrmalm innebär en ökad tillgänglighet både för arbetspendlingen till alla de arbetsplatser som finns inom stadsdelsområdet samt för Norrmalms invånares möjlighet att ta sig till sina arbetsplatser i andra delar av Stockholm.

  Bilagor

 • Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-08-13

   

  Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 4 juni 2020 att rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm avseende uppdrag och samverkan kring ungdomsmottagningarna i länet.

  En länsgemensam överenskommelse om ungdomsmottagningens uppdrag och samverkan har tagits fram. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten

   

  Förvaltningen ställer sig positiv till överenskommelsen och anser att den bidrar till att stärka samverkan mellan huvudmännen som där med möjliggör en god ungdomsmottagningsverksamhet.

   

  Bilagor

 • En uppföljning av entreprenören Frösunda Omsorg AB avseende driften av Norrmalms grupp- och servicebostäder visar att delar av verksamheten håller en god kvalitet där avtalet uppfylls, men att inom andra delar av verksamheten är av lägre kvalitet.

  De rutiner som förvaltningen granskat är tydliga i tillvägagångssätt och i fråga om ansvarsfördelning. På en majoritet av boendena uttrycker medarbetarna att de vet vart de finner rutinerna och att de har en kunskap i hur de är utformade, dock finns det delar av verksamheten där medarbetarna beskriver rutiner och föreskrifter som dåligt förankrade och organiserade på en lokal nivå.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.