Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Utseende av justerare

 •   3

  Föregående protokoll 2/2023

 • Enligt Stockholms Stadshus AB:s direktiv ska samtliga dotterbolag utarbeta en plan för den kommande treårsperioden med utgångspunkt från fullmäktiges beslut om budget för 2023. I förslaget ska dotterbolagen bland annat redovisa och beskriva sitt planerade och kommande arbete med de åtaganden som svarar mot kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål, prioriterade inriktningar och bolagsspecifika uppdrag samt om de mål som finns kommer anses kunna avslutas under 2023.

 • Ärendet beskriver bolagets system för internkontroll som ersätter tidigare beslutade ”Rutin för internkontroll”. I ärendet föreslås också val av styrelsens internrevisorer för 2023.

 •   6

  Finansiell månadsrapport per 230228

 • Den beräknade totala kostnaden för projektet uppskattas till 495 miljoner kronor (tidigare 295 miljoner kronor enligt genomförandebeslut godkänt i Stockholmshems styrelse 2020-10-08), i dagens penningvärde. Inget nedskrivningsbehov föreligger. Nyproduktionen avser 152 nya hyresbostäder samt renovering av 77 hyreslägenheter i en förtätning inom bolagets befintliga fastighet Kv. Tjället 8 i Stadshagen, Kungsholmen. Totalt blir det 229 lägenheter.

 • AB Stockholmshem föreslår att investera 190 Mkr i renovering av 97 lägenheter samt lokaler inom kv Myrstacken, Torsgatan. Fastigheten är från mitten av 1960-talet. Stockholmshem tillämpar sedan några år varsam renovering vilket innebär att endast de mest nödvändiga åtgärder vidtas samt att minimera antalet evakuerade lägenheter för att minimera projektkostnaden. I detta projekt finns problem med återkommande vattenskador varför det planeras utbyte av vatten- och avloppsstammar, renovering av wc samt badrum. Dessutom ny el-dragning samt bl.a. injustering av värmesystem. Kök renoveras och hyresgäster erbjuds olika tillval bl.a. utbyte av kök.

 • Läget i bolagets nyproduktion redovisas vid varje styrelsemöte.

 •   10

  Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

 •   11

  Vd informerar

 •   12

  Övriga frågor

 •   13

  Mötets avslutande

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.