Hoppa över navigering

Möte 2023-03-21

Socialnämndens organisations- och föreningsutskott
17:30 - 17:45 Konferenscenter rum Storfors, Storforsplan 36, Farsta
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Förvaltningen informerar

 •   4

  Utskottets frågor till förvaltningen

 • Stiftelsen 1825 ansöker från organisations- och föreningsutskottet, OFU, om ett tidsbegränsat bidrag på 600 000 kronor. Ansökan gäller verksamheten Psykosocialt stöd och samtal, individuellt och i grupp för perioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2024. Verksamheten är en del av Stiftelsen 1825:s mottagning 1825 – Terapicenter för unga vuxna som vänder sig till personer 18-25 år som har eller löper särskild risk att utveckla psykisk ohälsa.

  Förvaltningen bedömer att målgruppen för ansökan endast delvis omfattas av socialtjänstens ansvarsområden i form av personer med psykisk funktionsnedsättning och barn och unga. Förvaltningen bedömer att det finns insatser inom staden och kompletterande stöd hos föreningar för vuxna med psykisk funktionsnedsättning och för barn och unga med psykisk ohälsa eller som befinner sig i eller riskerar social utsatthet. Förvaltningen bedömer att Stiftelsen 1825:s verksamhet Psykosocialt stöd och samtal, individuellt och i grupp inte kompletterar socialtjänstens befintliga verksamheter och att ansökan ska avslås.

  Förvaltningen bedömer vidare att det inte är förenligt med kommunallagen att bevilja bidrag till de enskilda psykosociala samtalen. Detta utifrån att det inte tycks finns någon tydlig uppdelning mellan psykologisk behandling och psykosociala stödsamtal i verksamheten. Psykologisk behandling utgör hälso- och sjukvård som är ett ansvar för regionen.

  Bilagor

 • Stockholms Stadsmission ansöker om ett tidsbegränsat bidrag för Unga Station Hässelby på 500 000 kronor för tiden 1 april 2023 till och med 31 mars 2024. Organisationen har nyligen öppnat Unga Station Hässelby. Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar upp till 20 år samt deras familjer. Målet med verksamheten är att stötta barn, ungdomar och familjer i olika former av utsatthet i ett långsiktigt förändringsarbete och integration i samhället. Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att Unga Station Hässelby kompletterar socialtjänstens verksamheter för målgruppen.

  Bilagor

 • Föreningen RFSU Stockholm ansöker hos organisations- och föreningsutskottet (OFU) om ett tidsbegränsat bidrag på 473 724 kronor för Cafékvällar ”Sex för alla”. RFSU Stockholm har funnits som förening sedan 1983, riksförbundet RFSU sedan 1933. Målgruppen är personer över 18 år boende i Stockholm stad med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller autism. Personer med funktionsnedsättningar har sämre förutsättningar än andra att få sina sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodosedda. RFSU Stockholm planerar att starta cafékvällar för personer över 18 år med IF och/eller autism som håller öppet ett par gånger per termin för 5-20 deltagare. Cafékvällarna ska ha olika teman kopplade till sexuell, reproduktiv, hälsa och rättigheter (SRHR). Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att RFSU Stockholms caféverksamhet kompletterar socialtjänstens verksamheter för målgruppen.

  Bilagor

 • Föreningen NSPH Stockholms Län ansöker om ett tidsbegränsat bidrag för år två för verksamheterna Hälsospåret, Brukarinflytande, Återhämtning och Brukarrevision på 562 000 kronor för perioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2024. Målgruppen är personer med psykisk ohälsa. Inom Hälsospåret vill föreningen erbjuda studiecirklar till personer med oro, nedstämdhet och ångest inom Stockholms stad. Inom Brukarinflytande vill föreningen anordna tre workshops i brukarinflytande för personer som får eller har fått vård och/eller stödinsatser för psykisk ohälsa och deras anhöriga inom Stockholms stad.

  Verksamheterna Återhämtning och Brukarrevision är verksamheter som NSPH inte tidigare fått tidsbegränsat bidrag för, därför uppfyller de inte kraven i riktlinjerna om att söka bidrag för år två. Förvaltningen bedömer därför inte de verksamheterna i den här ansökan.

  Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att NSPH inte har genomfört tillräckligt med aktiviteter under första året och att mycket av verksamheten ännu inte kommit igång. Förvaltningen föreslår därför att OFU avslår NSPH:s ansökan om tidsbegränsat bidrag för år två.

  Bilagor

 • RFSL Stockholm ansöker hos organisations- och föreningsutskottet (OFU) om ett förlängt tidsbegränsat bidrag med 252 000 kronor för verksamheten Egalia Skärholmen. Bidraget avser perioden 1 maj till och med 31 december 2023. Målgruppen för verksamheten är barn och ungdomar mellan 13 och 19 år som kommit fram till eller tror att de är hbtqi (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och/eller intersexpersoner). Under 2022 deltog ungdomar från Skärholmen 60 procent, Hägersten-Älvsjö 25 procent, Kungsholmen 10 procent och Rinkeby-Kista 5 procent. Under perioden 1 maj till och med 31 oktober besöktes verksamheten av 35 unika ungdomar vid 16 träffar. Förvaltningen bedömer att föreningen har levt upp till målen med verksamheten, och ska beviljas ett tidsbegränsat bidrag för perioden.

  Bilagor

 •   11

  Övrigt

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.