Hoppa över navigering

Möte 2023-12-12

Socialnämndens organisations- och föreningsutskott
17:45 - 17:50 Konferenscenter rum Storfors, Storforsplan 36, Farsta
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Förvaltningen informerar

 •   4

  Utskottets frågor till förvaltningen

 • Organisations- och föreningsutskottet, OFU, beviljar årligen bidrag till ideella föreningar för kompletterande insatser till socialnämndens målgrupper. Syftet med bidragen är att föreningarna kan medverka till att stadens invånare får tillgång till ett likvärdigt socialt stöd med hög kvalitet oavsett var de bor i staden. Verksamhetsbidrag ska enligt riktlinjerna ses som ett långsiktigt bidrag även om nya beslut om bidragen fattas årligen, vartannat eller vart tredje år.

  I bedömningen av ansökningar om verksamhetsbidrag utgår förvaltningen från kraven i socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över fördelningen av bidrag mellan föreningar och mellan olika verksamhetsområden. Förvaltningens förslag till beslut om verksamhetsbidrag baseras på en samlad bedömning och innebär förslag på både höjningar och sänkningar.

  Bilagor

 • Frälsningsarmén ansöker om 2 000 000 kronor i tidsbegränsat bidrag för det sociala arbetet på Templet Östermalm för år 2024. Templet Östermalm erbjuder basbehovsstöd i form av frukost och utdelning av mat men också gemenskap, samtal, råd och stöd och länkning utifrån besökarnas behov. Templet Östermalm har regelbunden kontakt med förvaltningens uppsökarteam.

  Besökarna på Templet Östermalm utgörs av personer i olika social och ekonomisk utsatthet. Utöver personer som befinner sig i hemlöshet och missbruk har de många besökare som är ensamma, isolerade och har svag ekonomi. Förvaltningen anser att Templet Östermalm kompletterar övriga dagverksamheter som beviljas bidrag från OFU då verksamheten besöks av delvis andra grupper, erbjuder en lugnare miljö och ligger i en del av staden där det inte finns så många andra öppna dagverksamheter.

  Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att Frälsningsarmén uppfyller kriterierna i riktlinjerna och att de ska beviljas ett tidsbegränsat bidrag för år 2024 för Templet Östermalm. Då bidrag beviljas för flera andra dagverksamheter i innerstaden samt då utdelningen av pengagåvor inte bedöms komplettera socialtjänsten anser förvaltningen att Frälsningsarmén ska beviljas ett bidrag på 350 000 kronor.

  Bilagor

 • Föreningen Alla ska få mat har beviljats ett tidsbegränsat bidrag från OFU för år 2023 och ansöker nu om ett tidsbegränsat bidrag på 717 000 kronor för år 2024. Ansökan gäller matlagning och utdelning av mat till behövande personer i Stockholm. Under det första halvåret 2023 har föreningen delat ut mat vid 23 tillfällen och totalt cirka 4 000 portioner.

  Sedan Alla ska få mat beviljades det tidsbegränsade bidraget för år 2023 har förvaltningen fått ytterligare information och omprövat bedömningen av om föreningen uppfyller kraven i riktlinjerna. Förvaltningen anser att föreningens anställda och volontärer saknar kompetens eller erfarenhet av socialt arbete och att föreningen saknar struktur för att fånga upp personer utifrån deras sociala situation och ge råd eller stöd. Förvaltningen bedömer därför att Alla ska få mats verksamhet inte är kompletterande till socialtjänstens insatser. Då Alla ska få mat inte har medlemmar i formell bemärkelse och då endast förtroendevalda och anställda deltog på det senaste årsmötet bedömer förvaltningen att föreningen inte uppfyller kraven i riktlinjerna om att ha en demokratisk struktur samt om att ha rutiner för att undvika jäv.

  Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att Alla ska få mat inte uppfyller samtliga kriterier i riktlinjerna och att föreningens ansökan om tidsbegränsat bidrag ska avslås.

  Bilagor

 • Föreningen Män för jämställdhet har beviljats ett tidsbegränsat bidrag från OFU för Killar.se samtalsmottagning under år 2023. Nu ansöker föreningen om ett tidsbegränsat bidrag på 450 000 kronor för verksamheten för år 2024. Samtalsmottagningen vänder sig till killar mellan 15 och 25 år med erfarenhet av våld, i första hand killar som utövat våld i nära relationer. På mottagningen erbjuds målgruppen enskilda samtal i syfte att förändra sitt beteende.

  Från 1 januari fram till 25 september har 26 killar fått samtal på mottagningen, varav 18 som tillhör Stockholms stad. Förvaltningen bedömer att Män för jämställdhet bedrivit verksamheten enligt plan under det första halvåret 2023 och att föreningen har goda förutsättningar att nå målen för året. Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att Killar.se samtalsmottagning lever upp till kriterierna i riktlinjerna och att föreningen bör beviljas ett tidsbegränsat bidrag för ytterligare ett år.

  Föreningen söker ett högre bidragsbelopp än vad de beviljades för första året. Förvaltningen har följt verksamheten på Killar.se samtalsmottagning under en begränsad tid och anser att det i nuläget inte är befogat att utöka bidraget.

  Bilagor

 • ActionAid International Sverige (ActionAid Sverige) ansöker om 402 800 kronor i tidsbegränsat bidrag för att organisera tre gruppcirklar utifrån Reflection-Action-metoden under år 2024 för kvinnor som utsatts för könsstympning. ActionAid Sverige vill genomföra tre gruppcirklar med 12 träffar vardera, för sammanlagt 30 kvinnor i Hässelby-Vällingby, Rinkeby och Farsta. Utöver cirkelträffarna planerar föreningen att erbjuda ett tillfälle där målgruppen får träffa tjänstepersoner från myndigheter samt en social aktivitet.

  Förvaltningen anser att de cirkelträffar ActionAid Sverige ansöker om bidrag för har en liknande inriktning och syfte som de gruppträffar föreningen Existera har ansökt om bidrag för inför år 2024. Förvaltningen bedömer att det är rimligt att prioritera att bevilja bidrag till Existeras gruppträffar då föreningen har ett pågående bidrag från organisations- och föreningsutskottet, är etablerade i Stockholm och har haft kontinuerliga öppna gruppträffar för målgruppen sedan år 2021.

  ActionAid Sverige har genomfört gruppcirklar för målgruppen i Stockholm vid flera tillfällen men dessa har drivits som tillfälliga projekt. Förvaltningen anser utifrån detta att ett bidrag till ActionAid Sveriges gruppcirklar inte ska prioriteras och att ansökan om tidsbegränsat bidrag ska avslås.

  Bilagor

 • Föreningen Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk (Nationell kvinnojour) har beviljats ett tidsbegränsat bidrag från OFU för uppsökande- och stödverksamhet under år 2023. Nu ansöker föreningen om ett tidsbegränsat bidrag på 600 000 kronor för samma verksamhet för år 2024.

  Ansökan gäller uppsökande arbete, stöd och sociala aktiviteter för döva, hörselskadade och dövblinda tjejer, kvinnor och ickebinära personer som är eller har varit utsatta för våld. Från mars till och med september 2023 har föreningen stöttat totalt 18 personer från målgruppen i Stockholm.

  Förvaltningen bedömer att Nationell kvinnojour har kommit igång med verksamheten på ett bra sätt och att föreningen har goda förutsättningar att nå målen för året. Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att Nationell kvinnojour lever upp till kriterierna i riktlinjerna och att föreningen bör beviljas ett tidsbegränsat bidrag för ytterligare ett år. Föreningen söker ett högre bidragsbelopp än vad de beviljades för första året. Förvaltningen har följt verksamheten hos Nationell kvinnojour under en begränsad tid och anser att det i nuläget inte är befogat att utöka bidraget.

  Bilagor

 • Föreningen Miljöverkstan Flaten ansöker om ett tidsbegränsat bidrag år två på 140 000 kronor för perioden 1 januari till och med 31 december 2024. Målgruppen för projektet är barn och unga mellan 13 och 25 år med funktionsnedsättningar. Projektet ”Friluftsliv som funkar” vill erbjuda frilufts- och naturaktiviteter för målgruppen. I projektet ska Miljöverkstan arrangera aktiviteter med fokus på äventyr och naturupplevelser. Föreningen redovisar att de under första halvåret 2023 har uppnått sina mål och genomfört planerade aktiviteter.

  Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att Miljöverkstan Flaten lever upp till kriterierna för att beviljas ett tidsbegränsat bidrag och att verksamheten kompletterar redan befintliga verksamheter. Förvaltningen föreslår att Organisations- och föreningsutskottet, OFU, beviljar föreningen Miljöverkstan Flaten ett tidsbegränsat bidrag på 140 000 kronor för perioden 1 januari till och med 31 december 2024.

  Bilagor

 • Föreningen Kindness & Compassion ansöker om ett tidsbegränsat bidrag på 500 000 kronor för perioden 1 januari till och med 31 december 2024. Kindness & Compassion söker bidrag för att kunna etablera ett självhjälpscenter som vänder sig till personer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala, eller i övrigt utsatta situation. Syftet med självhjälpscentret är att fungera som ett komplement till professionell hjälp genom att erbjuda en trygg plats där människor i behov av social samvaro och gemenskap är välkomna. Föreningen vill starta 20 till 30 samtalsgrupper under 2024, och nå mellan 100 till 240 deltagare under året. Samtalsgrupperna har olika teman med syfte att vara ett stöd i svåra livssituationer eller ge möjlighet till personlig utveckling.  Föreningen vill även erbjuda filmvisning med efterföljande diskussion två söndagar i månaden för cirka 10 till 20 deltagare per tillfälle samt fysiska och digitala mötesplatser för personer som är fans av den sydkoreanska musikgruppen BTS.

   

  Förvaltningen anser att verksamheten inte kompletterar socialnämndens verksamheter och därför inte lever upp till kraven i riktlinjerna för att beviljas ett tidsbegränsat bidrag.

  Bilagor

 •   14

  Övrigt

 • Organisations- och föreningsutskottet, OFU, beviljar årligen bidrag till ideella föreningar för kompletterande insatser till socialnämndens målgrupper. Syftet med bidragen är att föreningarna kan medverka till att stadens invånare får tillgång till ett likvärdigt socialt stöd med hög kvalitet oavsett var de bor i staden. Verksamhetsbidrag ska enligt riktlinjerna ses som ett långsiktigt bidrag även om nya beslut om bidragen fattas årligen, vartannat eller vart tredje år.

  I bedömningen av ansökningar om verksamhetsbidrag utgår förvaltningen från kraven i socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över fördelningen av bidrag mellan föreningar och mellan olika verksamhetsområden. Förvaltningens förslag till beslut om verksamhetsbidrag baseras på en samlad bedömning och innebär förslag på både höjningar och sänkningar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.