Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Dagordningen godkänns

 •   3

  Närvarorätt

 •   4

  Anmälan av protokolljustering

 •   5

  Förvaltningsinformation

 •   6

  Övriga frågor

 •   7

  Månadsrapport mars 2021

 •   8

  Delegationsbeslut

 •   9

  Remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad

 •   10

  11. Byte av ställföreträdare 210415

 •   11

  12 Ansökan om byte av ställföreträdare 210415

 •   12

  13. Byte av ställföreträdare 210415

 •   13

  14. Ansökan om byte av ställföreträdare 210415

 •   14

  15. Ansökan om byte av ställföreträdare 210415

 •   15

  16. Vitesföreläggande 210415

 •   16

  17. Vitesföreläggande 210415

 •   17

  Utgår

 •   18

  19. Vitesföreläggande 210415

 •   19

  20. Ansökan om god man för ensamkommande barn 210415

 •   20

  21. Ansökan om god man för ensamkommande barn 210415

 •   21

  22. Ansökan om god man för ensamkommande barn 210415

 •   22

  23. Ansökan om samtycke till uthyrning av fastighet 210415

 • § 1

  Val av justerare samt tid för justering

 • § 2

  Dagordningen godkänns

 • § 3

  Närvarorätt

 • § 4

  Anmälan av protokolljustering

 • § 5

  Förvaltningsinformation

 • § 6

  Övriga frågor

 • Nämndens ekonomi står inför två stora utmaningar, dels den rå­dande pan-
  de­mins utveckling och dels hur ett pausande av ESSET-projektet påverkar nämndens intäkter, som huvud­sakligen kommer från utlånad personal till projektet. Med hänsyn tagen till dessa faktorer och att ingen ytterligare in­formation tillkommit pro­gnosti­seras ett nollresultat per mars.

  Prognosen för arvoden (ej ensamkom­mande barn) kommer att bli högre än
  i erhållen budget. Förvaltningen uppskattar att 19 mnkr kommer att behö-vas, det vill säga cirka 4 mnkr mer än den fastställda budgeten på 15 mnkr. Asyl­sökande ensamkom­mande barn vi­sar på en kost­nad om cirka 2,5 mnkr för 2021. Pro­gnosen på arvo­deskostnaderna för ensamkommande barn med up­pehållstillstånd beräknas till cirka 3 mnkr.

   

 • § 8

  Funktionshinderrådets protokoll

 • § 9

  Delegationsbeslut

 • Ett utökat och förbättrat informationsut­byte mel­lan och inom vård- och om­sorgsgivare skulle kunna under­lätta för överför­myndaren att få mer utförliga läkarintyg och sociala utredningar. Förvaltningen menar därför att utreda­rens förslag kan tänkas ha en positiv inverkan på förvaltningens verksamhet.

   

  Utredaren konstaterar att en god man eller förvaltare ska kunna ta ställning
  i fråga om behandling av per­sonuppgifter som berör den beslutsoförmögne. Det­samma gäller vid möjligheten att använda personuppgifter vid kva­litets­uppföljning. Förvaltningen anser i likhet med utredaren att det är motiverat att införa en reglering motsvarande den som idag finns i patientdatalagens
  6 kap. 2 §, att en vård- och om­sorgsgivare får göra uppgifter om vård- och omsorgstagare som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning till­gängliga för andra vård- och omsorgsgivare som är an­slutna till ett system med sam­manhållen vård- och omsorgsdoku­mentation.

  Ett

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.