Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Dagordningen godkänns

 •   3

  Närvarorätt

 •   4

  Anmälan av protokolljustering

 •   5

  Anmälan av protokolljustering allmänna ärenden

 •   6

  Förvaltningsinformation

 •   7

  Månadsrapporter 2021

 •   8

  Överförmyndarförvaltningens digitalisering, projektdirektiv

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Funktionshinderrådets protokoll

 •   11

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   12

  Byte av ställföreträdare

 •   13

  Byte av ställföreträdare

 •   14

  Byte av ställföreträdare

 •   15

  Byte av ställföreträdare

 •   16

  Byte av ställföreträdare

 •   17

  Byte av ställföreträdare

 •   18

  Byte av ställföreträdare

 •   19

  Byte av ställföreträdare

 •   20

  Byte av ställföreträdare

 •   21

  Byte av ställföreträdare

 •   22

  Byte av ställföreträdare

 •   23

  Byte av ställföreträdare

 •   24

  Byte av ställföreträdare

 •   25

  Byte av ställföreträdare

 •   26

  Byte av ställföreträdare

 •   27

  Byte av ställföreträdare

 •   28

  Byte av ställföreträdare

 •   29

  Ansökan om samtycke till uttag

 •   30

  Ansökan om samtycke till uttag

 •   31

  Ansökan om samtycke till uttag

 •   32

  Ansökan om samtycke till bodelning och arvskifte

 •   33

  Vitesföreläggande

 •   34

  Vitesföreläggande

 •   35

  Vitesföreläggande

 •   36

  Vitesföreläggande

 •   37

  Vitesföreläggande

 •   38

  Vitesföreläggande

 •   39

  Vitesföreläggande

 •   40

  Vitesföreläggande

 •   41

  Vitesföreläggande

 •   42

  Vitesföreläggande

 •   43

  Vitesföreläggande

 •   44

  Vitesföreläggande

 •   45

  Vitesföreläggande

 •   46

  Vitesföreläggande

 •   47

  Vitesföreläggande

 •   48

  Vitesföreläggande

 •   49

  Vitesföreläggande

 •   50

  Vitesföreläggande

 •   51

  Vitesföreläggande

 •   52

  Vitesföreläggande

 •   53

  Vitesföreläggande

 •   54

  Vitesföreläggande

 •   55

  Vitesföreläggande

 •   56

  Vitesföreläggande

 •   57

  Vitesföreläggande

 •   58

  Vitesföreläggande

 •   59

  Vitesföreläggande

 •   60

  Vitesföreläggande

 •   61

  Vitesföreläggande

 •   62

  Vitesföreläggande

 •   63

  Vitesföreläggande

 •   64

  Vitesföreläggande

 •   65

  Vitesföreläggande

 •   66

  Vitesföreläggande

 •   67

  Vitesföreläggande

 •   68

  Vitesföreläggande

 •   69

  Vitesföreläggande

 •   70

  Vitesföreläggande

 •   71

  Vitesföreläggande

 •   72

  Vitesföreläggande

 •   73

  Vitesföreläggande

 •   74

  Vitesföreläggande

 •   75

  Vitesföreläggande

 •   76

  Vitesföreläggande

 •   77

  Vitesföreläggande

 •   78

  Vitesföreläggande

 •   79

  Vitesföreläggande

 •   80

  Vitesföreläggande

 •   81

  Vitesföreläggande

 •   82

  Vitesföreläggande

 •   83

  Vitesföreläggande

 •   84

  Vitesföreläggande

 •   85

  Vitesföreläggande

 •   86

  Vitesföreläggande

 •   87

  Vitesföreläggande

 •   88

  Vitesföreläggande

 •   89

  Vitesföreläggande

 •   90

  Vitesföreläggande

 •   91

  Vitesföreläggande

 •   92

  Vitesföreläggande

 •   93

  Vitesföreläggande

 •   94

  Vitesföreläggande

 •   95

  Vitesföreläggande

 •   96

  Vitesföreläggande

 •   97

  Vitesföreläggande

 •   98

  Vitesföreläggande

 •   99

  Vitesföreläggande

 •   100

  Vitesföreläggande

 •   101

  Vitesföreläggande

 •   102

  Vitesföreläggande

 •   103

  Vitesföreläggande

 •   104

  Vitesföreläggande

 •   105

  Vitesföreläggande

 •   106

  Vitesföreläggande

 •   107

  Vitesföreläggande

 •   108

  Vitesföreläggande

 •   109

  Vitesföreläggande

 •   110

  Vitesföreläggande

 •   111

  Vitesföreläggande

 • § 1

  Val av justerare samt tid för justering

 • § 2

  Dagordningen godkänns

 • § 3

  Närvarorätt

 • § 4

  Anmälan av protokolljustering

 • § 5

  Anmälan av protokolljustering allmänna ärenden

 • Karina Uddén, förvaltningschef vid arbetsmarknadsförvaltningen, re­dogör för arbetsmarknadsförvaltningens arbete med att upphandla för­medlingstjänster avseende ställföreträdare samt att upprätta en förval­tarenhet. I uppdraget att upphandla förmedlingstjänster har förvalt­ningen kommit långt. När den processen väl är igång ska de starta ar­betet med inrättandet av en förvaltarenhet.

   

  Det som kravställs i upphandlingen är att leverantören ska tillhanda­hålla en pool av möjliga ställföreträdare. Det behöver också finnas stöd att få för ställföreträdarna. Även säkerhet är viktigt i stadens kravställan, exempelvis kring lokaler. 

   

  Vad gäller ersättning till ställföreträdare ska sådan utgå enligt gällande villkor. Stadens kostnad för förmedlingstjänsten och stödet till ställfö­reträdarna behöver utredas vidare avseende vad det kommer att kosta staden att det finns upphandlade aktörer som tillhandahåller stöd för ställföreträdare som har särskilt krävande uppdrag. Det behöver också utredas vad det kostar att ha den säkerhet som staden vill ha. Den er­sättning som utgår bör vara affärsmässigt intressant för anbudsgi­varna. 

   

  Karina Uddén redogör också för ramar och samverkan inom staden som behöver ses över – vem ska göra vad och vem ska ta vilka beslut. Till exempel kommer ställföreträdarna som anlitas via förmedlings­tjänsten att ta särskilt krävande uppdrag. Detta kan tolkas som positiv särbehandling, vilket i sin tur kan kräva beslut i kommunfullmäktige. Delegationsordningen både för arbetsmarknadsnämnden och överför­myndarnämnden kan också behöva ses över. Det behöver även tas upp rutiner för avtalsuppföljning samt att, trots den sekretess som gäller, utreda möjligheterna till informationsdelning.. En fråga är till exempel hur arbetsmarknadsnämnden ska kunna få information från överför­myndarnämnden för att kunna följa upp avtalen. Även risker för väl­färdsbrottslighet behöver utredas.

   

  Upphandlingen genomförs i tre faser. Just nu pågår fas ett vilket inne­bär marknadsundersökning och behovsanalys samt underlag för krav­specifikation och upphandlingsförfarande. Fas två är själva genomfö­randet av upphandlingen och beräknas ske i september/oktober, men är lite beroende av marknaden för intresserade leverantörer. Fas tre in­nebär implementering av avropsmodell och överlämnande av resultat till överförmyndarnämnden. Vid årsskiftet 2021/2022 ska alla tre faser vara genomförda.

   

  Förvaltningschef Håkan Andersson håller en kort genomgång om mu­tor, jäv våld och hot. Förtroendevalda och tjänstemän ska själva an­mäla jäv. Vid jäv deltar inte den förtroendevalda i beslutet utan lämnar rummet vid beslutstillfället. Gåvor, tjänster och andra förmåner är sär­skilt restriktivt för en tillsynsmyndighet och inom omsorgsverksam­het. Synen på vad som är otillbörligt har blivit mycket mer restriktiv. En gåva är enbart okej på ”nyckelringsnivå”. Våld och hot ska aldrig accepteras och det är viktigt att polisanmäla. Det bästa är att den en­skilde själv polisanmäler då polisen ofta ställer följdfrågor till anmäla­ren.

   

  Förvaltningschefen redogör också för förvaltningens ”Index Bra ar­betsgivare”. ”Index Bra arbetsgivare” består av delindexen Jämställd­het, Attraktiv arbetsgivare och Rekommendera arbetsplats. Delindex Jämställdhet och Attraktiv arbetsgivare bygger på uppgifter hämtade från LIS. Delindex Rekommendera arbetsplats bygger på resultatet från stadens medarbetarenkät. Indexskalan är 1-100 och totalindex for­mas som ett medelvärde av de tre delindexen. Förvaltningen har år 2021 85 i totalindex, vilket är 1 indexpunkt högre än medelindex för samtliga fackförvaltningar i staden. Jämfört med föregående år är detta en ökning med 10 indexpunkter. Värdet för delindex Jämställd­het är 96, vilket är en ökning med 22 indexpunkter från 2020 samt 2 indexpunkter högre än medelindex. Värdet på delindex Attraktiv ar­betsgivare är 86, vilket är oförändrat sedan 2020. Värdet är 1 index­punkt högre än medelindex. Delindex Rekommendera arbetsplats är 74, vilket är en ökning med 10 indexpunkter jämfört med föregående år. Värdet är 1 indexpunkt högre än medelindex.

   

  Håkan Andersson lämnar slutligen en allmän lägesrapport. Stadsled­ningskontorets säkerhetsavdelning har granskat Optio som en del i sta­dens arbete med att stävja välfärdsbrott. Förvaltningen har granskat 50 procent av årsredovisningarna för 2020. Under sommaren ska sex ti­manställda högskolestudenter samt tre gymnasieungdomar arbeta ex­tra i förvaltningen. Bemanningen kommer vara begränsad men det finns alltid en chef i tjänst.

   

  Med anledning av FSÖ-dagarna är nästa nämnd tidigarelagd till tisda­gen den 24 augusti.

 • § 7

  Månadsrapporter 2021

 • § 8

  Överförmyndarförvaltningens digitalisering, projektdirektiv

 • § 9

  Övriga frågor

 • § 10

  Funktionshinderrådets protokoll

 • § 11

  Redovisning av delegeringsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.