Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och dag för justering

 • § 2

  Upprop

 • § 3

  Fastställande av föredragningslista

 • § 4

  Anmälan av föregående protokoll

 • Ärendet är ett tillägg till det tidigare ärendet Samgående mellan Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd som skickades på remiss den 11 november 2019. I tillägget föreslår stadsledningskontoret att den nya stadsdelsnämndens presidium utökas under en tidsbegränsad period, fram till den 31 december 2022, så att majoritetens representanter från båda stadsdelarna representeras i det nya presidiet.

  Förvaltningen ser positivt på förslaget.

   

  Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 januari 2020.

  Förslag till beslut från (S) och (V)
  Stefan Johansson med flera (S) och Mattias Håkansson med flera (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt nedan.

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut.

  2. Stadsdelsnämnden överlämnar följande svar till kommunstyrelsen som svar på remissen.

  Att slå ihop Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder är ett ogenomtänkt och inte tillräckligt utrett beslut. Den strama budget som stadsdelsnämnden har leder till indragen verksamhet och sämre kvalité för våra medborgare. Vi känner en oro för minskade resurser som leder till personalneddragningar och därmed också försämringar i vår verksamhet. Vi har budgetalternativ som skulle ge mer resurser till stadsdelen.

  Att i det strama ekonomiska läge som stadsdelsnämnden har väljer majoriteten att öka arvodet till en person inom majoriteten som uppenbarligen inte nöjde sig med att bli “endast” ledamot utan skulle ha högre arvode. Det är en olycklig prioritering som troligtvis grundar sig i majoritetens oförmåga att bestämma vilket parti som ska inneha ordförandeposten. Detta resulterar i att EN av stadens alla stadsdelsnämnder, centrala nämnder samt bolagsstyrelser kommer ha ett presidium bestående av två från majoriteten och en från oppositionen. I stadens alla övriga nämnder och bolagsstyrelser är det en från majoriteten och en från oppositionen i presidiet vilket vi anser är tillräckligt.

  Vi ställer oss frågande om varför denna förändring ska göras och vad nyttan är för medborgarna? Eller är det så att majoriteten inte vågar möta oppositionen i presidiet för att de känner sig i underläge och behöver vara två mot en? Eller handlar det om att det inte finns tillit mellan olika partier inom majoriteten så två måste närvara? Oavsett förklaringsmodell så innebär förändringen ingen förbättring, snarare tvärtom.

  Med bakgrund av detta föreslår vi att den nya stadsdelsnämnden ska ha två presidieposter likt alla övriga nämnder och bolagsstyrelser i staden.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen mot varandra och förklarar att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. Stefan Johansson med flera (S) och Mattias Håkansson med flera (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.