Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och tid för justering

 • § 2

  Upprop

 • § 3

  Fastställande av föredragningslista

 • § 4

  Anmälan av föregående protokoll

 •  Den 21 juni 2019 lämnades ett förslag in om att anlägga en hundrastgård i Liseberg och att få upp TiKsPacs nedbrytbara miljöpåsar/hundpåsar i området för bättre renhållning.

   

  Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

   

  Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 juni 2019.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

 •  Kristallgårdens vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad av Vardaga Äldreomsorg AB enligt avtal sedan 1 november 2010. Avtalet gäller till och med den 31 oktober 2019.

   

  I mars 2019 genomfördes en avtalsuppföljning. Förvaltningen anser att entreprenören till övervägande del följer kraven i avtalet.

   

  Förvaltningen kommer att göra regelbundna verksamhetsbesök för att säkerställa att entreprenören följer avtalet fram till avtalsperiodens slut.

   

  Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 9 augusti 2019.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Särskilt uttalande från (V)
  Johanna Ejdefur med flera (V) anmäler ett särskilt uttalande.

  Det framgår av Socialstyrelsens äldreundersökningar (Äldre om säbo) och Stockholms kommuns brukarundersökningar att Kristallgården och särskilt Långbrogården får sämre betyg än andra inom såväl Älvsjö som Stockholm.

  De boende är inte lika nöjda på dessa äldreboenden som på andra. Nöjdheten ligger under genomsnittet och detta har, med vissa variationer, gällt i åtminstone fem år.

  Det är därför med intresse vi läser förvaltningens uppföljning av Kristallgårdens entreprenadavtal. Med något undantag konstaterar förvaltningen att utföraren följer avtalet.

  Vi har ingen anledning att ifrågasätta förvaltningen på den punkten. Inte heller vill vi flytta fokus från det nu centrala arbetet med att få till stånd bästa möjliga egenregiövertagande.

  Men det faktum att uppenbart otillräckligt resultat inte utgör något problem i avtalshänseende borde väcka flertalet följdfrågor.

  Är avtalet tillräckligt tydligt? Är dess ambitionsnivå för låg? Är det för enkelt för utförare att hitta kryphål i sina förpliktelser? Går det att skriva avtal som tillräckligt tydligt säkrar kvaliteten och beivrar försämringar?

  Den som hävdar att privata utförare höjer kvaliteten och att det bara är frågan om att göra tillräckligt bra upphandlingar och avtalstexter, har lite att fundera på.

   

   

 •  Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vårdgivaren utse en person som ansvarar för verksamhet där det bedrivs hälso- och sjukvård i kommunens/stadsdelens särskilda boendeformer.

   

  Älvsjö stadsdelsnämnd är huvudman och vårdgivare för Älvsjö servicehus samt huvudman för vård- och omsorgsboendet nuvarande Kristallgården som drivs av Vardaga äldreomsorg AB till och med 31 oktober 2019 och därmed skyldig att utse en verksamhetschef för verksamheterna.

   

  Förvaltningen föreslår att enhetschef Jonna Hermansson utses till verksamhetschef för hälso- och sjukvården på Älvsjö servicehus och – från och med den 1 november 2019 – på nuvarande Kristallgården som drivs av Vardaga äldreomsorg AB.

   

  Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 juli 2019.

   

 •  Förvaltningen ställer sig positiv till stadens arbete för att stärka romer och andra minoriteters rättigheter i samhället. Stockholms stad har en strategi som skyddar och främjar romers rättigheter. Staden har även pågående verksamheter för målgruppen som till exempel romska brobyggare som arbetar vid två av stadens Jobb Torg. Vidare finns romska brobyggare vid socialförvaltningen som utbildar medarbetare inom stadens socialtjänst. Medborgarkontoret i Älvsjö erbjuder samhällsvägledning till alla.

   

  Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 11 juli 2019.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

 •  Förvaltningen har inget att invända mot Sametingets förslag att inrätta nya språkcenter i Kiruna och Jokkmokk som ett komplement till två befintliga språkcenter. Förvaltningen instämmer i vikten att arbeta för att stärka minoritetsspråk i Sverige och lyfter särskilt fram stadens befintliga arbete för att stärka målgruppen. Arbetet bedrivs bland annat genom att särskilt kulturstöd finns att ansöka om. Internt har staden en kunskapsbank för medarbetare med stöd i form av både strategiska och styrande dokument. Vidare erbjuder utbildningsförvaltningen modersmålsundervisning för skolelever som talar samiska. Vid stadsdelen finns i dagsläget inte förskolebarn som har angivet samiska som modersmål.

   

  Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 juli 2019.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

 •  

  Stadsledningskontoret har tillsammans med Polisregion Stockholm tagit fram en övergripande samverkansöverenskommelse mellan

  Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Målet med

  samverkansöverenskommelsen är att stockholmarnas trygghet ska

  öka och att den faktiska brottsligheten ska minska. Parterna skapar

  genom överenskommelsen förutsättningar och mandat för att stärka

  det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

  både centralt och lokalt. Ett antal för tillfället prioriterade

  utmaningar lyfts fram i en bilaga till överenskommelsen där

  samverkan är särskilt påkallad på såväl lokal som central nivå. De

  prioriterade samverkansområdena bedöms ligga i linje med den

  inriktning av de brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser

  som lyfts fram i kommunfullmäktiges mål 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.

  Överenskommelsen remitteras till nämnder inom Stockholms stad.

   

   

  Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 juli 2019.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Särskilt uttalande från (M), (L) och (C) med ersättaryttrande från (KD)
  Johan Nilsson med flera (M), Pernilla Enebrink (L) och Evy Kjellberg (C), med ersättaryttrande från Lolita Lovén Johnsen (KD) anmäler ett särskilt uttalande.

   

  Stockholms stad håller på att ta fram en ny samverkansöverenskommelse med Polisen. Detta är en mycket viktig överenskommelse som i grunden definierar vad respektive organisation ska prioritera i vårt gemensamma arbete för att göra Stockholm till en bättre stad att leva i. Det är också det dokument i vilket vi lägger fast hur vi övergripande ska arbeta tillsammans.

   

  Förslaget till samverkansöverenskommelse innehåller i grunden en mycket bra struktur och lägger fokus på de viktigaste områden för stockholmarna. Arbetet i stadsdelsnämnderna kommer också konkretiseras genom lokala samverkansöverenskommelser.

   

  På ett par punkter anser vi det dock vara angeläget att göra vissa tillägg till den övergripande överenskommelsen.

   

  1. Det är viktigt att det finns fasta lokala arbetsgrupper på operativ nivå kring barn och unga.  som innefattar polis, socialtjänst och skola. Strukturen som den beskrivs idag definierar de lokala arbetsgrupperna som tillfälliga. Just kring barn och unga kan man konstatera att det löpande kommer finnas barn och unga i alla stadsdelar, vars beteende bör uppmärksammas och mötas med åtgärder från samhällets samlade aktörer. En fast struktur för operativ samverkan krävs av flera skäl. Samarbetet blir funktions- istället för personberoende. Att löpande dela lägesbilder kring situationer utvecklar förståelse för respektive funktions mandat och möjligheter att agera. Detta möjliggör systematiska, tidiga, fungerande interventioner vilket både spelar roll på individnivå och för trygghetsnivån i samhället. En fast upparbetad struktur är också ett fungerande verktyg att aktivera när det blir stökigt och mycket oro eftersom den, tillskillnad från en tillfällig grupp, har ett upparbetat relations- och strukturkapital.

  2. Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn för unga men brott i skolan gör att offer och förövare möts varje dag tills brottet är utrett och åtgärder vidtagna. Eftersom stadens organisation är sådan att ansvaret för skolans verksamhet ligger på fackförvaltning, finns det all anledning att vara tydlig med att utbildningsförvaltningen ska vara representerad med lämplig funktion i de lokala styr- och beredningsgrupperna. Skolans/utbildningsförvaltningens roll kan med fördel förtydligas i vissa av de strukturer som etableras i överenskommelsen. Skolan är den plats där en stor del av barns och ungdomars liv utspelar sig och det är därför prioriterat att förbygga, utreda och beivra brott i skolmiljö.

   

  Särskilt uttalande från (V)

  Johanna Ejdefur med flera (V) anmäler ett särskilt uttalande.

   

  Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg stad och att brottligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller flera bra välbehövliga insatser för att öka samverkan för att skapa en trygg stad och såväl minska som att lösa brott av olika slag.

  Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer. Under rubriken nämns unga brottsoffer men inte barn trots att de flesta orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld mot barn och att barn i synnerhet borde ses som särskilt utsatta. Även de som är offer för våld i nära relationer och offer för människohandel är grupper som är särskilt utsatta och samverkan behöver öka. I arbetet med att minska våldet mot kvinnor är det av yttersta vikt att både stad och Polis samverkar för att nå fler våldsutövare, både för att stoppa våldet och för att lagföra fler. Vi saknar också en analys av kvinnors upplevelser av otrygghet i det offentliga rummet och önskar se ökat fokus på just otrygghet ur ett jämställdshetsperspektiv. Likaså håller vi med funktionshinderrådets kritik om hur funktionsnedsatta påverkas av inte bara brottsligheten utan även samhällets insatser.

  Den sammantagna bilden är att det i första hand är den genomsnittlige väljarens subjektivt upplevda trygghet som är i fokus, snarare än de specifika grupper det borde handla om.

  Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas roll i det lokala arbetet och det viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter genomför. Detta saknas nästan helt i överenskommelsen. Exempelvis består föreslagna styr- och beredningsgrupper endast av tjänstemän, medan lokala politikers, organisationers och civilsamhällets roll lyser med sin frånvaro. 

  Vi vill också betona att det krävs resurser för ett effektivt arbete. Det förutsätter i sin tur en annan prioritering än den som den borgerliga majoriteten står för. Sänkta skatter och mer satsningar på ordningsvakter och kameraövervakning betyder att den långsiktigt förebyggande verksamheten – fritidsverksamhet, socialtjänst, medborgarvärdar med mera – riskerar gå på knäna.

   

  Särskilt uttalande från (SD)
  Roland Johansson (SD) anmäler ett särskilt uttalande.

  Sverigedemokraterna delar den beskrivning som stadsdelsförvaltningen presenterar.

  Inom stadsdelen Älvsjö är det numera ett konstaterat faktum att otryggheten i flera avseenden finns vid olika platser inom stadsdelen. Detta är något som även bekräftas utifrån polisens lokala rapport om lägesbilden för regionen.

   

  Vi vill främst lyfta problematiken gällande otryggheten bland ungdomar beträffande personrån som förekommit mer frekvent och i låga ålderskategorier, vilket gör att detta problem är mer komplext mot vad det varit innan.

   

  Denna problematik som utvecklats senaste åren är därför anmärkningsvärd eftersom stadsdelen tidigare varit mindre ansatt av problem av den karaktären, eller av annan liknande omständighet som skapat otrygghet.

   

  Sverigedemokraterna anser att samverkansöverenskommelsen mellan Stockholm Stad och polismyndigheten är av fundamental betydelse för att kunna upprätthålla en god och stabil trygghet för stadsdelens invånare och vår förhoppning är att de åtgärder som presenteras, bland annat riktat arbete mot unga i riskmiljöer, är konkreta, systematiska samt tillräckliga för att kunna komma tillrätta med de problem som finns.

   

 • Prognosen visar ett underskott på 3,6 miljoner kronor mot budget före resultatdispositioner. Efter resultat­dispositioner med 2,3 miljoner kronor redovisas att underskott om 1,3 miljoner kronor. Prognosen bygger på att volymerna ligger på samma nivå i snitt enligt budget resterande månader.

   Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat  8 augusti 2019.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 • Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de beslut om bistånd eller insats som inte har kunnat verkställas inom tre månader från datum för gynnande beslut. Kommunen ska också  rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt samt rapportera så snart ett tidigare icke-verkställt beslut har verkställts.  För kvartal 2/2019 har tre ärenden inom LSS rapporterats som verkställda. Fem ärenden inom LSS har rapporterats som ej verkställda. Tre ärenden har avslutats utan att verkställas. Ett ärende som rör omsorg för personer med funktionsnedsättning (SoL) har anmälts som ej verkställt. Fyra ärenden inom äldreomsorg (SoL) har anmälts som ej verkställda, ett ärende som verkställt och ett ärende har avslutats utan att verkställas.   

  Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat  8 juli 2019.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 • Förteckning över diarieförda ärenden under perioden 30 maj 2019 till 31 juli 2019 anmäls.

 • § 15

  Redovisning av delegationsbeslut

 • Protokoll från funktionshinderrådet daterat 21 augusti 2019 anmäls.

 • Protokoll från pensionärsrådet daterat 22 augusti 2019 anmäls.

 • § 18

  Protokoll från förvaltningsgruppen

 • Minnesanteckningar daterade 22 maj 2019 anmäls.

 • § 20

  Information från förvaltningen

 • § 21

  Frågor från nämnden

 • Protokoll från sociala delegationen daterat 27 juni 2019, 11 juli 2019 och 8 augusti 2019 anmäls.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.