Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och dag för justering

 • § 2

  Upprop

 • § 3

  Fastställande av föredragningslista

 • § 4

  Anmälan av föregående protokoll

 •  Den 15 augusti 2019 lämnades ett förslag in om att anlägga en skateboardramp i lekparken Pälsängen. 

   Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
   

  Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 augusti 2019.
   

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

 • Medborgarförslaget innehåller önskemål om att anlägga en gemensam stadsodling i form av en köksträdgård i Långbro park. Förvaltningen är positiv till förslaget men utformning, finansiering och form av upplåtelse behöver utredas. Förvaltningen avser att söka trygghetsmedel för en utredning av förutsättningarna.

   

  Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 september 2019.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

 • I tertialrapporten redogör nämnden för uppnådda resultat och analyserar eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och de förväntade resultaten.

   

   

  Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 11 september 2019.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Särskilt uttalande från (M), (L), (C) och (MP) med ersättaryttrande från (KD)

  Johan Nilsson med flera (M), Pernilla Enebrink (L), Evy Kjellberg (C) och Holger von Fircks (MP), med ersättaryttrande från Lolita Lovén Johnsen (KD) anmäler ett särskilt uttalande.

   

  Tertialrapport 2 för 2019 visar ett Älvsjö som utvecklats. Bland annat har förvaltningen genomfört trygghetsåtgärder och påbörjat att utreda en mötesplats. Delaktigheten har stärkts genom flera medborgardialoger och förbättrad information till Älvsjöborna. Förskolor går mot målet att ha en giftfri verksamhet. Investeringar i grönområden, nya utegym och ny plats för bad vid Långsjön är beslutade. Måltiderna och kvaliteten inom äldrevården har stärkts, samtidigt som flera nya förskolor har öppnats. Dessa exempel är steg för oss i den grönblå majoriteten att utveckla Älvsjö till en trygg stadsdel. 

   

  I tertialrapporten prognosticerar stadsdelen ett ekonomiskt underskott på grund av för höga kostnader. I delårsprognosen är underskottet cirka 1,6 procent (12,7 miljoner kronor). Vi förstår att det kan väcka oro och frågor om hur verksamheterna kommer att påverkas.

   

  I den grönblå majoriteten ser vi allvarligt på situationen. Det kommer att krävas politiskt ansvarstagande för att hantera ekonomin på ett bra sätt. Och det kommer krävas åtgärder för att säkra Älvsjös välfärd på sikt för att skapa utrymme för fortsatta satsningar framöver. 

   

  Personalen inom verksamheterna gör ett mycket viktigt och gott arbete. Vi stödjer till fullo det arbete förvaltningen har startat för att få ekonomin i balans. Åtgärderna innebär bland annat att rekryteringar och ombyggnationer prövas.  Material och sådant som krävs för det dagliga arbetet ska finnas och vikarier tas in, om så behövs för verksamheten. 

   

  Vi har gett förvaltningen i uppdrag att omgående vidta åtgärder för att anpassa verksamheten efter tilldelad budget. Det uppdrag vi har gett är att de ekonomiska anpassningsåtgärderna i huvudsak ska vara administrativa och strukturella. Vår ambition är att Älvsjös omsorgstagare inte ska drabbas negativt. De åtgärder som förvaltningen vidtar ska skapa en stabil ekonomisk situation med bibehållen kvalitet. 

   

  Långsiktiga satsningar på bland annat en mötesplats, trygghet, äldreomsorg, förskola samt klimat- och miljösatsningar ligger fast. Däremot kan större investeringar komma att skjutas framåt i tid.  

   

  Särskilt uttalande från (S) och (V)

  Stefan Johansson med flera (S) och Mattias Håkansson med flera (V) anmäler ett särskilt uttalande.

  Vi är mycket oroade över den ekonomiska utveckling vi nu ser efter förra årets antagna budget.. Att sänka skatterna med 16 öre  ger en person i Solberga en snittökning på 38 kronor, däremot ger det  stadsdelen enorma minskningar som inte räcker  för att ha en välfungerande stadsdel. Det behövs återinföras resurser som ger förvaltningen förutsättningar att fortlöpande kunna höja nivån i Älvsjö.

  De kostnadsställen där den grönblå majoritetens budget inte räckt kommer inte som en överraskning. Att kostnaderna skulle öka var känt på förhand när det gäller både löne- och kostnadsutveckling samt inflyttning. Dessa faktorer hade våra partier tagit höjd för i  respektive budgetalternativ, vilka hade gjort att Älvsjö kunnat undvika denna situation.

  Att ta bort de verksamhetsnära chefernas makt över att förse sina verksamheter med den personal och de förbrukningsvaror som behövs, är ingen väg framåt. Allmänna paroller om ”effektivisering” riskerar bara betyda att de anställda går på knäna, att barngrupperna i förskolan blir större och att omsorgspersonalen får mindre tid med brukarna. Istället måste vi kunna lita på de anställda ute i verksamheterna att de kan leverera.

  Socialdemokraterna och vänstern vill:

  Tillföra mer resurser till våra viktiga verksamheter. Resurser som togs bort i årets budget när stadsdelen fick mindre pengar till följd av skattesänkningar. 

  Ge tillbaka makten till verksamheterna som vet bäst vad som behövs.

  Särskilt uttalande från (SD)

  Roland Johansson (SD) anmäler ett särskilt uttalande.

   

  Den publicerade tertialrapporten visar på ett ökande underskott inom två särskilda verksamhetsområden vilket är oroande. Vi kan konstatera att det inom individ -och familjeomsorgen samt äldreomsorgen visas en kostnadsökning på 15,3 % respektive 2,1 % jämfört med budget för 2019. Det är angeläget att förvissa sig om vad förvaltningen planerar för att kunna hantera den ekonomiska underskottsökningen för respektive verksamhetsområde. Äldreomsorgens ökning kan troligen förklaras av demografiska förändringar, men den drastiska ökningen inom familjeomsorgen kräver kraftfulla åtgärder och vi förmodar att förvaltningen har en åtgärdsplan för att kontrollera en fortsatt expansiv utveckling av underskotten.

   

 •  Nämnden kan varje år fördela bidrag utifrån fastställd budget och riktlinjer för föreningsbidrag.

   

  För att göra riktlinjerna mer användarvänliga, generella och tidlösa har förvaltningen tagit fram ett förslag på nya riktlinjer. Tidigare har nämnden haft utvalda prioriterade områden. Detta har tagits bort då fördelning sker med hänsyn till hur väl verksamheten/aktiviteten kompletterar nämndens kärnverksamhet.

   

  Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer förslag till nya riktlinjer samt att tidigare riktlinjer fastställda 1 oktober 2018 samtidigt upphör att gälla. 

   

  Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 juli 2019.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

 •  Rätt att begära polishandräckning enligt LVU för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande kan inte delegeras. Istället kan nämnden förordna namngivna förtroendevalda eller tjänstepersoner rätt att fatta sådana beslut.

   

  Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 september 2019.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

   

 • Remissen föreslår att Stockholms stads personalpolicy från 2016 revideras utifrån ny diskrimineringslagstiftning från 2017 samt diskrimineringsombudsmannens tillsyn under 2018. Det ska tydligare framgå i personalpolicyn att staden tar avstånd från repressalier. Samtidigt görs mindre redaktionella justeringar. Förvaltningen är positiv till dessa förändringar.

   

   

  Stadsdelsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 juli 2019.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Mattias Håkansson med flera (V) anmäler att partiet inte deltar i beslutet.

   

 • Förvaltningen är positiv till att staden tagit fram en handlingsplan för att minska spridningen av mikroplatser. De åtgärder som berör stadsdelsförvaltningen anser vi vara relevanta och möjliga att genomföra. Flera åtgärder pågår redan, till exempel utplacering av fler skräpkorgar och områdesstädning med föreningar. Andra åtgärder kommer förvaltningen att genomföra, som att se över skötseln av gummiytor och mindre konstgräsplaner i parker.

   

  Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 september 2019.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Särskilt uttalande från (M), (L), (C) och (MP) med ersättaryttrande från (KD)

  Johan Nilsson med flera (M), Pernilla Enebrink (L), Evy Kjellberg (C) och Holger von Fircks (MP), med ersättaryttrande från Lolita Lovén Johnsen (KD) anmäler ett särskilt uttalande. Förekomsten av plast i miljön ökar och från forskningshåll framförs att mikroplast är ett problem i våra vatten, och så även i Stockholm. Det har uppmätts mikroplasthalter i Mälaren som är i nivå med det som uppmätts till havs – vilket tyder på föroreningar som har en betydande negativ miljö- och hälsopåverkan. Därför är det mycket positivt att staden tar helhetsgreppet kring frågan genom att lägga fram ett genomarbetat förslag till handlingsplan för minskad spridning av mikroplaster.

  Handlingsplanen tydliggör att det finns olika källor till mikroplaster, vilket är av stor vikt att beakta för att nämnden ska kunna bedriva ett effektivt arbete mot dessa. Så kallad primär mikroplast är avsiktligt producerade små plastpartiklar, det kan vara plastpellets som används som råmaterial i plastindustrin eller skrubbmaterial i kosmetiska eller kemiska produkter såsom rengörings- och tvättmedel, lack och lim. Sekundär mikroplast bildas oavsiktligt då större plast (så kallad ”makroplast”) bryts ner eller fragmenteras. Detta kan ske vid nedskräpning eller exempelvis tvätt av syntetkläder. Därför vill vi lyfta vikten av att nämnden arbetar mot båda sorters mikroplast, genom att minska så mycket som möjligt sina inköp av såväl produkter som direkt innehåller eller som genom fragmentering leder till mikroplaster, såsom engångsartiklar av plast eller textiltvätt - vilka kan bland annat förekomma i de vård- och omsorgsverksamheter som nämnden driver i egen regi. Precis som det lyder i handlingsplanen är det därför viktigt att vid inköp ställa materialkrav för såväl personalkläder och andra textilier som tvättas regelbundet, men även att säkerställa att det finns filter som fångar upp mikroplast vid nyinköp av tvättmaskiner. Här ser vi att Älvsjö stadsdelsnämnd har en betydande roll i stadens arbete för att minska plastanvändningen och spridningen av mikroplaster. Det är en prioriterad fråga och ett viktigt arbete som vår grönblå majoritet kommer att följa med stort intresse.

   

  Särskilt uttalande från (V)

  Mattias Håkansson med flera (V) anmäler ett särskilt uttalande.

   

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick i kommunfullmäktiges budget 2018 i uppdrag att intensifiera arbetet med minska spridningen av mikroplast och ta fram en handlingsplan. Det är glädjande att handlingsplanen nu är ute på remiss och vi ställer oss bakom förvaltningens svar med tillägg. Idag har vi i Stockholms stad över 100 stycken konstgräsplaner där idrottsförvaltningen ansvarar för driften och Sisab uppger att de har strax över 300 stycken anläggningar med konstgräs eller fallskydd. Vi vet också i och med ökad kunskap att de skadliga effekterna framförallt frigörs vid slitage. Ett allvarligt problem med tanke på den höga exponering lekparker, idrottsytor och förskole- samt skolgårdar utsätts för idag. Vi vill med bakgrund av denna fakta även lyfta in vikten av att fokusera på miljömässigt hållbara förskole- och skolgårdsytor i Älvsjö utformade ur ett barnperspektiv. Våra förskole- och skolbarn ska inte av nöd behöva trängas i våra parker för att få rimlig lek- och springyta. Framförallt inte när vi nu vet hur barn påverkas av de ämnen vi utformat många av våra lekpark­er av. Utöver detta behöver Stockholms stad och berörda förvaltningar följa upp så att ansvariga för renhållning, parkskötsel och snöröjning följer åtgärdsplanen. Samtliga förfrågnings­underlag och ramavtal bör ha skall-krav att arbetet ska utföras med minimal risk för spridning av mikroplast och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen samt även ansvara för granulathantering och uppsamling av mikroplaster. Vidare hade det varit önskvärt om handlingsplanen var skarpare i sin skrivning och tog fasta på Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark.

   

 • Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om övergång till digital huvudakt inom socialtjänsten, överförmyndarverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Förvaltningen ställer sig också positiv till de effekter övergång till digital huvudakt kan leda till.

   

  Förvaltningen vill dock särskilt påpeka vikten av råd och stöd vid implementeringen hos verksamheterna utöver utbildningsinsatser, behovet av att se över och rusta upp digitala verktyg hos verksamheterna samt vikten av att beakta tillgängligheten för alla invånare och brukare.

   

  Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 september 2019.

   

  Förslag till beslut från (V)

  Mattias Håkansson med flera (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt nedan.

   

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande med följande tilgg.

    

   Att i sammanfattningen lägga till följande text i slutet av andra stycket:

   

  ”Därutöver bör man beakta att de vinster som kommer i form av effektivisering och minskning av administration, riskerar inte bara att dröja, utan också att den administrativa bördan ökar under införandet. Det bör också genomföras en förnyad analys av kerhetsbrister likt de i Skolportalen vilka kan uppstå när fysiska akter övergår i enbart digital form och ska tillgängliggöras för berörda.

   

  Att under rubriken Synpunkter och förslag tillföra följande i andra stycket:

  ”Under överföringen av de fysiska akterna till digital form kommer extra resurser krävas i form av kvalificerad personal som gör överföringen att det kan ske på ett rättssäkert och kvalitativt tt.

   

  Att därutöver anföra följande:

   

  Det är med viss oro vi läser förslagen om att övergå till digital huvudakt inom socialtjänsten mfl verksamheter. En sådan övergång är ett stort steg som verkligen kräver tester och analyser. Dock anser vi likt det förvaltningen ger uttryck för, som en nödvändig och naturlig utveckling i verksamheten som kan medföra en rad vinster. Vi anser att förvaltningens svar tar bara sikte på fördelar och nämner inte risker och de svårigheter en sådan övergång medför. Och det finns flera. Framförallt finns en avsaknad av tidsaspekten. Att arbeta parallellt med analog och digital ärendehantering (vilket kommer vara dvändigt) innebär fortsatt dubbelarbete under en period som i värsta fall kan besöver en längre tid. Detta leder till en ökad mängd arbete som tillförs befintlig personal, vilka vid ett flertal tillfällen flaggat för att arbetsbelastningen är för hög och det leder till en ökande ohälsa i personalen. Men det betyder ock en ökad riskspridning jämfört med att lägga alla ägg i samma korg. En realitet som inte nämns är den arbetsinsats som krävs för att överföra de befintliga fysiska akterna till digital form. För att akterna på ett rättssäkert och kvalitativt sätt skall föras från fysisk form till digital, så krävs kvalificerad personal med rätt kännedom och kunskaper kring de handlingar de ska hantera, gör arbetet. Dels då det vid överföingen kan genomföras gallring, men framförallt att handlingarna hamnar rätt i systemet utifrån handlingens art. Detta nämns i remissunderlaget, men endast att det ska ske av konsultativ art. Där menar vi att det kommer krävas om än en tillfällig ökning av antalet medarbetare som kan utföra dessa uppgifter, så att befintlig personals arbetsbelastning inte blir ännu större än idag. Vid ett flertal myndigheter där liknande arkivöver­föringar skett, finns flera exempel där man kan fråga sig om eventuella interna effektivitetsvinster skett till priset av tillförlit­lighet, säkerhet och inte minst en försämrad arbetsmiljö, främst under införande och övergångsperioden. Vi hoppas att den projektgrupp som arbetat med framtagandet av dels systemet men ock utrullningen av den, har försökt lära av andras misstag. Vi är allt för många föräldrar till barn i skolan som har färska erfarenheter av debaclet med Skolportalen. Vi som politiker har egna erfarenheter av nya digitala system som stundtals inte klarar grundläggande funktionalitet. Det kan ock noteras att effektiv samverkan med andra kräver att olika aktörer arbetar efter gorlunda samma system. Detta påpekar förvaltningen mycket riktigt. Men detta har ockimplikationer. Ju mer samspelta digitala system är, desto större riskerar sårbarheten bli då en enda säkerhetslucka öppnar många dörrar. Och ju mindre samspelta, desto färre effektivitetsvinster finns att göra. Även här menar vi att säkerhet och tillförlitlighet måste få företräde framför tänkt effektivitet.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen mot varandra och förklarar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

   

 • Förvaltningen ställer sig positiv till en långsiktig regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Förvaltningen anser att det är möjligt att minska antalet fristdagar men att konsekvenserna av att kommunens betalningsansvar inträder tidigare behöver tydliggöras utifrån ett ekonomiskt perspektiv innan beslut fattas om att anta överenskommelsen.

   

  Förvaltningen ser även behov av att utveckla den externa samverkan för att öka säkerheten och tryggheten för den enskilde vid utskrivning av sluten hälso- och sjukvård och för att uppnå målen i överenskommelsen.

   

  Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18 juli 2019.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Särskilt uttalande från (V)
  Mattias Håkansson med flera (V) anmäler ett särskilt uttalande.

   

  I januari 2018 trädde en ny lag i kraft om samverkan mellan region och kommun vid utskrivning av patienter från sjukhus som är i behov av socialtjänstens insatser. Stockholm har haft en tillfällig överenskommelse med regionen sedan dess och ska efter 2019 arbeta efter reslagen ny överenskommelse, också den tillfällig, fram till Juli 2021 gällande patienter inom bland annat psykiatrin (om inte IT-stöd finns på plats innan dess).

   

  Framrallt psykiatrin, beroendevården och BUP har utmaningar de inte arbetat enligt överenskommelsen tidigare och vårdtiderna framrallt på beroendevården blir allt kortare och nga patienter hamnar mellan stolarna.

   

  Att psykiatrin fortfarande arbetar med telefon och fax rsvårar samverkan och det är därr av yttersta vikt att regionen nu åtar sig att ordna med IT-system tills överenskommelsen ska rja gälla. Det blir svårt r kommunerna att rbereda en hemgång om de inte blir underrättade i tid om patienterna, deras behov av stöd och när de planeras hem. Kommunens socialpsykiatri och insatser r personer med beroende behöver utvecklas med flexibla insatser som kan ges alla veckans dagar och en utvecklad samverkan med öppenvården behöver komma till stånd, antalet SIP r dessa personer är alldeles r låg idag. För att möta brukarnas behov av stöd om de kommer skrivas ut snabbare än tidigare från sjukhusen är det också viktigt att kommunen och psykiatrins öppenvård får resurser att möta detta det idag är anstngt framförallt på psykiatriska öppenvården. Vi ser med oro på risken att kostnader kommer ggas på de redan belastade stadsdelsnämndernas individ och familjeomsorg.

   

  Vad gäller äldreomsorgen och den somatiska vården så har Stockholms stad en någorlunda beredskap i och med Trygghetsjouren - men där är i dagsget primärvården en starkt  fallerande nk. Liksom funktionshinderrådet i Älvsjö konstaterar vi att det finns stor risk r att människor faller mellan stolarna. Särskilt problematiskt är regionens svårighet att styra upp sin öppenvård med den stora ngden vårdval och utförare, det faktum att Stockholm inte har kommunaliserat hemsjukvården samt slutligen att tiderna r slutenvård i är extremt korta. Sådant r att även somatiska patienter riskerar att helt enkelt inte få adekvat sjukvård efter utskrivning. Stockholms stad har startat projektet tryggt mottagande r att stödja de mest utsatta äldre vid utskrivning - men regionen behöver också få en bättre styrning av öppenvården i detta arbete och primärvården ste kunna ta ett huvudansvar vid utskrivning.

 • För stadsdelsnämndernas del innebär förslaget att stadsdelsnämndernas reglemente ändras utifrån ändringar i tobakslagen. Reglementet för stadens nämnder ändras också mot bakgrund av dataskyddsförordningens bestämmelser om personuppgiftsansvar. Vidare innebär förslaget att arbetsmarknadsnämndens uppdrag i fråga om återsökning av statsbidrag för flyktingmottagande förtydligas och att nämndernas ansvar för samordning och utveckling av stadens arbete med feriejobb för ungdomar framöver regleras i reglementet.

   

  Förvaltningen har inga invändningar mot förslaget och föreslår att stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

   

   

  Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 augusti 2019.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

 • Förteckning över diarieförda ärenden under perioden 1 augusti 2019 till 31 augusti 2019 anmäls.

 • § 16

  Redovisning av delegationsbeslut

 • Protokoll från funktionshinderrådet daterat 18 september 2019 anmäls.

 • Protokoll från pensionärsrådet daterat 19 september 2019 anmäls.

 • § 19

  Protokoll från förvaltningsgruppen

 • § 20

  Information från förvaltningen

 • § 21

  Frågor från nämnden

 • § 25

  Protokoll från sociala delegationen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.