Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och tid för justering

 • § 2

  Upprop

 • § 3

  Fastställande av föredragningslista

 • § 4

  Anmälan av föregående protokoll

 • Den 5 september 2019 lämnades ett förslag in om att utrusta Vivelparken med ett flertal hammockar som komplement till gungor och bänkar.  Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

 • Förvaltningen är positiv till ytterligare hundrastgårdar, men i årets budget finns det inte utrymme. Om det finns plats för fler hundrastgårdar i kommande års investeringsbudgetar, kommer förvaltningen att se över vilka platser som kan vara lämpliga, och då ta hänsyn till detta önskemål liksom de som tidigare lämnats in.  Önskemålet om reklamfinansierade hundbajspåsar i parker föreslår förvaltningen att det avslås, eftersom det finns risk för att de sprids ut och ökar nedskräpningen.

 • Kommunstyrelsen beslutar om tidplan för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse, budget, verksamhetsplan och uppföljningar. Utifrån den har förvaltningen tagit fram ett förslag på sammanträdestider för första halvåret 2020. 

   

  Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fastställer följande sammanträdestider för 2020, som regel onsdagar klockan 18.00.

   

  2 jan, kl. 08.00 (tors)   Val av social delegation
  19 februari                    Verksamhetsberättelse 2019
  18 mars                 
  22 april                         Flerårsbudget
  27 maj                          Tertialrapport 1
  17 juni                   

   

 • I mars 2019 gjordes en verksamhetsuppföljning av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende och korttidsvård enligt stadsgemensam modell.

   

   

  Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen är bedömningen att verksamheten sammanfattningsvis uppfyller de krav som ställs för att ha förutsättningar att ge en säker vård och omsorg av god kvalitet. Det finns dock vissa utvecklingsmöjligheter för att göra den äldre mer delaktig i sin vård och omsorg.
   

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Särskilt uttalande från (SD)

  Roland Johansson (SD) anmäler ett särskilt uttalande.

   

  Sverigedemokraterna Stockholms Stad ser alla äldres trygghet, och i synnerhet tryggheten på stadens äldreboenden, som en självklarhet.

   

  Sverigedemokraterna ser positivt på att verksamheten har ett ledningssystem för systematisk uppföljning med riskbedömningar både på verksamhetsnivå och individnivå samt använder preventiva rutiner för att säkerställa att fastställda mål upprätthålls. Däremot anser vi att för att verksamhetens krav ska kunna uppfyllas behöver all vårdpersonal ha en adekvat utbildning. Detta är viktigt för att garantera en hög kvalitet på de anställda inom vård- och omsorgsboende och den service de utför. Sverigedemokraterna anser även att mat- och måltidsmiljön ska vara ett prioriterat område. Mat- och måltidsmiljön är avgörande för en ökad trivsel och en livskvalitet i stort. Stockholm ska vara en trygg, öppen och innovativ storstad som gör det möjligt för alla människor, oavsett ålder eller kön, att vara en del av det svenska folkhemmet.

   

 • Förvaltningen anser att det är viktigt att stödja gruppen unga hbtq-personer och är positiv till att staden erbjuder olika verksamheter för gruppen. Förvaltningen ställer sig däremot tveksam till om förslaget om mentorsprogram för unga hbtq-personer som en ny verksamhet är det bästa upplägget. Förvaltningen anser att staden bör kartlägga vad det redan idag finns för liknande verksamheter för målgruppen. Staden kan också undersöka om verksamheter för unga personer i allmänhet eller unga hbtq-personer i synnerhet, kan kompletteras i linje med förslaget, till exempel ungdomsmottag­ningarna eller de olika hbtq-hängen. Staden bör även ta del av utvärderingar av tidigare liknande satsningar.

   

  Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 september 2019.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Särskilt uttalande från (SD)

  Roland Johansson (SD) anmäler ett särskilt uttalande.

   

  Vi från Sverigedemokraterna är tveksamma till huruvida mentorskap för unga HBT-personer är en kommunal angelägenhet. Vi tror mer på att det är en fråga för det civila samhället att

  hantera, som RFSL. Vi anser också att beskrivningen i motionen är överdriven. Beskrivningen för tankarna till en period som vi lämnat i Sverige. Det motionären beskriver som en isolering idag stämmer inte. Det finns idag appar för sociala kontakter även för hbt-personer. Det är inte politiken som lyckats bryta isoleringen utan den tekniska utvecklingen. Hela denna subkultur präglas av helt andra normer vad gäller ålder än det som gäller i den heterosexuella delen av samhället, så det som motionären beskriver som ett problem är redan löst.

  Dessutom i den mån frågan om unga HBT-personer är en kommunal angelägenhet, så tycker vi det är bättre att man använder den fritidsverksamhet som finns riktad till unga och där man

  välkomnar även HBT-personer. Vi uppskattar att Feministiskt initiativ lyfter fram den existerande psykiatriska problematiken kring unga i hbt-gruppen. Vi vill dock fördjupa den analysen och påtala att för unga i HBTgruppen behövs två riktningar, dels isoleringen som tekniken och sub-kulturen i sig redan löst men samtidigt hålla dörren öppen för att unga i HBT-gruppen också behöver ha en plattform där man har sociala kontakter utanför den egna sub-kulturella gruppen. Och det är den sistnämnda delen som vi mer tror är det kommunen bör rikta in sig på.

 • Förvaltningen utgår från att de oskyddade trafikanterna är i fokus då ett nytt trafiksäkerhetsprogram tas fram för att gälla från 2021. Förvaltningen vill betona att både barn, äldre och funktionshindrade personer är viktiga grupper att värna i trafiksäkerhetsarbetet.

 • Stockholm kommer fortsätta att växa och visionen beskriver en stad om tjugo år som har större barnkullar och fler äldre över 80 år. Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm ger en strategisk utblick för att utveckla storstaden Stockholm. Förvaltningen ställer sig positiv till den reviderade visionen för 2040.

   

  Förslag till beslut från (S) och (V)

  Stefan Johansson med flera (S) och Mattias Håkansson med flera (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt följande.

   

  1. Att avslå förslaget till Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm.
  2. Att låta Vision 2040 – Ett Stockholm för alla med tillhörande Färdplanen för ett Stockholm för alla fortsätta att vara stadens vision.
  3. Att därutöver anföra följande.

  Inledningsvis vill vi konstatera att antagande av nya visioner vart fjärde år riskerar innebära att långsiktigheten och tilltron till färdriktningen blir begränsad. Vision 2030 fungerade som vision för staden i närmare 8 år. Det finns mycket som talar för att Vision 2040 – Ett Stockholm för alla skulle ha tillåtits att verka motsvarande tid för att garantera långsiktighet och kontinuitet i stadens verksamheter.

  Med detta sagt bör det finnas starka skäl om man ändå väljer att revidera en vision som stadens verksamheter framgångsrikt jobbat för. De starka skälen går knappast att utläsa av ärendet utan får snarare ses i ljuset av att den dåvarande borgerliga oppositionen, vid antagandet av Ett Stockholm för alla, uttalade ambitionen att upphäva visionen vid ett maktskifte.

  Det formella skälet för att vilja upphäva visionen var uppfattningen att den förankrats för dåligt. När samma borgerliga opposition nu i majoritet presenterar ett förslag till ny vision är det ett dokument som på intet sätt processats tillsammans med några andra aktörer utanför rotlarnas och stadsledningskontorets slutna värld (än möjligtvis med undantag av en utvald reklambyrå). Hade de borgerliga partierna menat allvar med sin uppfattning från tidigare behandling skulle ärendet ha hanterats annorlunda.

   Med det sagt är det varje majoritets möjlighet att föreslå en ändring av vision. I detta fall väljer den borgerliga majoriteten att medvetet distansera sig från målet ett Stockholm för alla. Det är begripligt sett till den förda politiken.

  När hyresrätter säljs ut och färre bostäder produceras och när skatten sänks på bekostnad av skolans, omsorgens och kulturens förutsättningar så kan man inte självklart utgå från att det upplevs som steg på vägen mot en stad för alla.

  Även om vi i grunden uppskattar och instämmer med de delar, som i stort överensstämmer med den gällande visionen, som strävar efter att Stockholm ska vara en öppen stad där alla kan vara den de är så tycker vi att det finns stora problem med det förslag som nu remitterats.

  I grunden handlar det om att diskrepansen mellan det som står i visionen och det som är den faktiska politiken är alltför stor.

  Låt oss bara peka på några tydliga illustrationer.

  • Stockholm ska vara en av världens tryggaste städer. Det är naturligtvis en gemensam målsättning för oss alla. I verkligheten har dock antalet skjutningar aldrig varit så höga som nu och samtidigt minskas resurserna till förebyggande arbete.

  • I Stockholm känner invånarna sig delaktiga och har inflytande. Det vill vi alla – men det är i skarp kontrast mot den borgerliga majoritetens beslut att avlöva stadsdelsnämnderna på ekonomiska resurser och ökar distansen för lokal demokrati.

  • Stadens förskolor och skolor är väl ansedda och håller en hög kvalitet. Även här ett mål som vi alla delar men som knappast blir verklighet av en underfinansierad budget som gör att utbildningsförvaltningen samt flertalet skolor och förskolor går med underskott.

  • Yrkeskunnandet hos alla de som arbetar inom välfärden tas tillvara och är en utgångspunkt för allt kvalitetsarbete. Det kunde man ju önska men i själva verket har åtskilliga förslag för tryggare anställningar för välfärdsarbetare avslagits under året och stadens personal- och jämställdhetsutskott har lagts ned.

  • I det sociala arbetet finns tydligt fokus på det förebyggande arbetet och tidiga insatser. Jodå, om man bortser från att stadsdelarna fick 66 miljoner kronor mindre till barn, kultur och fritid vilket nu syns i många av de åtgärder som skapar förebyggande insatser.

  • I den täta och blandade staden är gång-, cykel- och kollektivtrafik de självklara valen. Förutsatt att trottoaren och gångbanan i framtiden blir skottad.

  • Biblioteken är viktiga mötesplatser för kultur- och samhällsfrågor som främjar barns och ungas läslust och lust att lära. Försämring av öppettiderna och inställda skolbesök talar ganska mycket ett annat språk.

  • I stadens verksamheter förenas höga ambitioner för välfärden med omfattande investeringar och en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. Detta är inte det vi fått bevittna i Älvsjö under hösten. 

  Listan på områden där de fina orden inte stämmer med vad som genomförts kunde varit längre. Det är inget fel att ha ambitioner som går utöver vad man hittills genomfört. Tvärtom är det en naturlig del av en vision som utvecklar staden på sikt. Om det, på område efter område, däremot visar sig föras en politik som är motsatt mot de fina orden och när medborgarna upplever att visionen mer blir av en reklambyråprodukt än ett styrande dokument för vad som händer i stadens verksamhet blir värdet av visionen lägre.

  I sin reservation, när Stockholm antog visionen om Ett Stockholm för alla, anförde de borgerliga partierna att visionen för mycket fokuserade på stadens egna verksamheter och vad dessa skulle göra. Det förslag till vision som nu presenterats har tagit intryck av denna kritik och avstår nästan helt från att precisera vad stadens verksamheter ska göra för att uppnå önskelistan. Vi tror att det riskerar innebära en svagare måluppfyllelse och i förlängningen att det inte bidrar till möjligheternas Stockholm.

  Vi anser därför att stadens verksamheter även framgent bör arbeta i enlighet med den gällande visionen om Ett Stockholm för alla och att förslaget därmed bör avslås.                 

   

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen mot varandra och förklarar att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. Stefan Johansson med flera (S) och Mattias Håkansson med flera (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut

   

  Särskilt uttalande från (SD)

  Roland Johansson (SD) anmäler ett särskilt uttalande.

   

  Sverigedemokraterna Stockholms Stads ambition är att Stockholm ska vara en stad där alla medborgare har möjlighet att, inom ramen för lagar och god samhällsanda, leva sina liv i trygghet. Genom att möjliggöra för alla stockholmare, oavsett kön, ålder eller annan grupptillhörighet att kunna röra sig obehindrat i staden och i olika sammanhang kan grunden för detta skapas. tockholm år 2040 ska vara en stad där människor inte inskränks i sin vardag på grund av rädsla för kriminalitet. Stockholm år 2040 ska vara en öppen stad som möjliggör för möten mellan människor.

   

  Stockholm år 2040 är en stad med välutbyggd infrastruktur, god bostadsförsörjning och en sund närmiljö. Möjliggörande av innovativa färdmedel som minskar den höga beläggningen på stadens vägar, minskar bullret och leder till minskade resetider står i fokus. Stockholm år 2040 ska vara en innovativ storstad som både skapar och attraherar personer besittande spetskompetens till att arbeta och bo i staden. Stockholms varumärke som en trygg och säker stad är i sig en bidragande faktor till stadens fortsatt goda innovationsklimat och en förutsättning för fler utländska investeringar i Stockholm. Stockholm ska vara en trygg, öppen och innovativ storstad som gör det möjligt för alla människor, oavsett ålder eller kön, att vara en del av det svenska folkhemmet.
   

   

   

   

   

 • § 12

  Ekonomisk rapport för oktober

 • Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de beslut om bistånd eller insats som inte har kunnat verkställas inom tre månader från datum för gynnande beslut. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt samt rapportera så snart ett tidigare icke-verkställt beslut har verkställts.  För kvartal 3/2019 har ett ärende inom LSS avslutats utan att verkställas. Fyra ärenden inom LSS har rapporterats som ej verkställda och ett som verkställt. Två ärenden som rör omsorg för personer med funktionsnedsättning (SoL) har anmälts som ej verkställda. Två ärenden inom äldreomsorg (SoL) har rapporterats som avslutade utan att verkställas. Ett ärende inom äldreomsorg (SoL) har rapporterats som ej verkställt.

 • § 14

  Diarieförda ärenden under perioden 191001 till 191023

 • § 15

  Redovisning av delegationsbeslut

 • § 16

  Protokoll från pensionärsrådet

 • § 17

  Protokoll från funktionshinderrådet

 • § 18

  Protokoll från förvaltningsgruppen

 • § 19

  Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen

 • § 20

  Information från förvaltningen

 • § 21

  Frågor från nämnden

 • Protokoll från sociala delegationen daterat 23 oktober 2019 och 31 oktober 2019 anmäls.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.