Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och dag för justering

 • § 2

  Upprop

 • § 3

  Fastställande av föredragningslista

 • § 4

  Anmälan av föregående protokoll

 • Förslagsställaren önskar en skejtramp i parken Pälsängen i Långbro. Förvaltningen har förståelse för önskemålet men vill även värna parkens öppna gräsytor och hänvisar till stadsdelsområdets andra skejtanläggningar. Förslaget behålls i Idébanken.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 • I verksamhetsberättelsen med bokslut redovisar nämnden resultatet som har uppnåtts under året i förhållande till nämndens samt kommunfullmäktiges mål och budget.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  Särskilt uttalande från (S) och (V)

  Stefan Johansson med flera (S) och Mattias Håkansson (V) anmäler ett särskilt uttalande.

  Älvsjö stadsdelsnämnd var under föregående mandatperiod en ekonomiskt välskött stadsdel med högre målsättning än vad kommunfullmäktige krävt av stadsdelen eftersom resultaten var bättre än snittet för staden.

  Under denna mandatperiod när verksamhetsplanen skulle antas kunde vi konstatera flera punkter som verksamhetsplanen inte tog hänsyn till och skulle påverka utfallet negativt.

  Det första vi konstaterade var att stadsdelen inte fick tillräckligt med resurser för att kunna bedriva verksamheten trots sänkta ambitioner inom flera områden. Det andra vi tydligt kunde se var minskat inflytande och påverkan av medarbetarna i stadsdelen. Minskat inflytande över sin arbetssituation leder ofta till ökat antal sjukskrivningar och att fler väljer att sluta sitt arbete.  Att sjukskrivningarna ökar, främst inom förskolan, är väldigt oroande när vi samtidigt ser att barngrupperna växer för att stadsdelen ska få ekonomin att gå ihop.

  Vi såg även brister i det planerade trygghetsarbetet i stadsdelen där avsaknaden av förebyggande åtgärder leder till ökad otrygghet. Här kan vi se att samtligas områden har försämrats under året och vi ser med stor oro över framtidens utveckling när stadsdelen blir större och inga nya förslag finns. Att förvaltningen bedömer målen med trygghetsarbetet som helt uppfyllt är en uppfattning som vi inte delar. Eftersom målet var att samtliga områden skulle förbättras och utfallet visar tvärtom. Vi ser att vi måste fortsätta arbetet med att inkludera Älvsjös invånare mer i arbetet där medborgarbudget var ett positivt exempel på hur detta kan ske. Trygghetsdagen är uppskattad och bör utökas för att gemensamt skapa en tryggare stadsdel.

  Barngruppernas storlek på förskolan ökar vilket är alarmerande. Förklaringen från förvaltningen är att de behöver få in mer pengar. Vi anser att barnen och dess pedagogik måste prioriteras och att ytterligare pengar bör skjutas till genom ökade intäkter för staden. Kompetensförsörjningen till våra förskolor räcker inte där vi behöver fler förskollärare och barnskötare. Oron är stor att stadsdelen inte klarar kvaliteten i förskolan. Den nuvarande majoriteten hade som vallöfte att barngrupperna skulle minska och att det skulle finnas mer pengar i förskolan efter att de tagit bort barnens rätt till heltid i förskolan. Det som skett är att stadsdelen exkluderar vissa barns rätt till heltid samtidigt som barngrupperna ökar. Det har blivit sämre för alla barn inom förskolan. Ihop med en låg justering av förskoleschablonen kommer det bli ännu tuffare för förskolan under 2020.

  Den här verksamhetsberättelsen visar tydligt att de privata bolagen inte lyckas leverera de resultat som stadsdelen kräver inom samtliga områden. Utfallen är långt under de verksamheter som staden bedriver i egen regi. Här behöver vi se över ifall mer verksamhet ska genomföras i egen regi för att öka kvaliteten.

  Vi kan se att allt fler medborgare inom LSS känner sig diskriminerade, detta är en utveckling vi redan nu måste ta tag i innan det blir värre för att kunna vara en stadsdel för alla.

  Det är underskott i ekonomin sedan nya majoriteten tillträdde. Det som räddat resultatet för 2019 är det positiva resultat som vi lämnade över 2018. För 2020 görs också ett underskott som täcks av tidigare positiva resultat. Detta bevisar att stadsdelen är underfinansierad. Borgarna löser detta med ökade barngrupper som går ut över våra barn samt en fiktiv besparing av hopslagning av stadsdelar som leder till minskat medborgarinflytande.

  Vi kan konstatera i denna verksamhetsberättelse för 2019 att staden behöver en annan politik som skapar bra ekonomiska förutsättningar med ökad kvalitet i verksamheterna så vi kan få en stadsdel för alla.

 • Rätt att begära polishandräckning enligt LVU för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande kan inte delegeras. Istället kan nämnden förordna namngivna ledamöter eller tjänstepersoner rätt att fatta sådana beslut.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 • I detta ärende redovisas tillsyn och kontrollköp för 2019 samt årets tillsynsplan (perioden januari till juli 2020 med anledning av sammanslagningen med Hägersten-Liljeholmen) av försäljningsställen av folköl och e-cigaretter.

   

  Av Älvsjös 14 försäljningsställen säljer åtta ställen folköl och tobak och sex ställen enbart tobak. Ett ställe säljer även e-cigaretter och e-juice. Förvaltningen gör sammantaget bedömningen att de flesta försäljningsställen uppfyller kraven, men några anmärkningar har gjorts.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

 • Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om fem investerings- och reinvesteringsprojekt, samt en ansökan som avser det kontinuerliga behovet av reinvesteringsmedel för trappor, parkvägar och planteringar.

   

  Förvaltningen föreslår också att nämnden flyttar 2,0 mnkr av beviljade medel 2020 från Långbroparken till Örby slotts plaskdamm, som blivit dyrare än tidigare beräkningar. Upprustning av Långbroparkens gångvägar och planteringar flyttas istället fram i tiden.

   

  Förslag till beslut från (M), (L), (MP) och (C) med ersättaryttrande från (KD)

  Johan Nilsson med flera (M), Pernilla Enebrink (L), Holger von Fircks (MP) och Evy Kjellberg (C), med ersättaryttrande från Lolita Lovén Johnsen (KD), yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt nedan.

   

  Stadsdelsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, dock med justering av prioriteringsordningen för parkinvesteringar enligt följande.

   

  Vi bedömer att Lekplatsen Herrbacken/Storhagen i nuläget är i större behov av upprustning än lekplatsen i Långbro Park. Vi anser därför att investering 3 och 4 ska skifta plats så att prioriteringsordningen blir som följer:

   

  1. Örby slottspark. Upprustning av parken grusgångar och perennplanteringar i samband med att trafikkontoret sätter upp belysning i parken. 2,0 mnkr.

  2. Långbroparken. Upprustning av dammkanten och nytt räcke runt fontändammen samt upprustning av grusgångar och planteringsytor kring dammen. 4,5 mnkr.

  3. Lekplatsen Herrbacken/Storhagen. Upprustning, komplettering och tillgänglighetsanpassning av lekplatsen och dess belysning, 8,0 mnkr.

  4. Långbroparkens lekplats. Upprustning, komplettering och viss omgestaltning av lekplatsen. Ett nytt utegym 8,0 mnkr.

  5. Långbrogårdsparken Upprustning av grusgångar och möblering, samt komplettering med träd, och viss belysning. 8,0 mnkr.

  6. Reinvesteringar i trappor, parkvägar och planteringar Reinvesteringar behöver ske kontinuerligt i stadsdelens alla trappor, parkvägar och planteringsytor med buskar och perenner. 13,0 mnkr.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg av det av majoriteten framförda tilläggsyrkandet. Ordförande ställer förslagen mot varandra och förklarar att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut med majoritetens tilläggsyrkande.   

   

 • Stadsdelsnämnden har fått Teso sushis ansökan om serveringstillstånd på Kabelverksgatan 16 på remiss från socialförvaltningen. Förvaltningen har inget att erinra.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 • Stadsdelsnämnden har fått Mera Richards ansökan om serveringstillstånd på Tallspinnarvägen 16 på remiss från socialförvaltningen. Förvaltningen har inget att erinra.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 • Förvaltningen är medveten om målkonflikten när det gäller önskemål om mer belysning för trygghet och trivsel å ena sidan, och behov av mörker för nattaktiva djur och insekter å andra sidan. Förvaltningen ser positivt på möjligheten att få mer vägledning i hur belysningen bör utformas på olika platser, men har inte någon uppfattning om det behövs en stadsljusdesigner.

  Förslag till beslut från (V)
  Mattias Håkansson (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt nedan.

   

  Stadsdelsnämnden beslutar att stryka den allra sista meningen i förvaltningens tjänsteutlåtande och därmed ställa sig bakom motionen.

  Beslutsgång

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen mot varandra och förklarar att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. Mattias Håkansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

   

 • Förvaltningen anser att det finns behov av att sätta in denna plan i ett sammanhang genom att redovisa aktuell områdesplanering för Solberga. Det behövs för att kunna hantera övergripande frågor som service, grönstruktur och trafik.


  Utifrån de förutsättningar som getts anser förvaltningen att lösningen för Tåjärnet har blivit bra. Utformningen har gjorts med en tydlig tanke om att husen ska passa in i området även om de nya byggnaderna blir betydligt högre än befintlig bebyggelse.

   

  Förvaltningen kommenterar i övrigt kompensationsåtgärder för förlorade naturvärden, skydd av natur under byggtiden och parkeringsfrågan.

   

  Förslag till beslut från (M), (L), (MP) och (C) med ersättaryttrande från (KD)

  Johan Nilsson med flera (M), Pernilla Enebrink (L), Holger von Fircks (MP) och Evy Kjellberg (C), med ersättaryttrande från Lolita Lovén Johnsen (KD), yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt nedan.

   

  Stadsdelsnämnden anför som svar på remissen följande:

   

  Stockholm ska bygga 140 000 bostäder fram till 2030.  Det är ett ambitiöst och viktigt mål för att ta ansvar för Stockholms utveckling och den stora efterfrågan på bostäder.

   

  Stadsdelsnämnden bedömer det befintliga området som möjligt att exploatera. Det måste dock tas större hänsyn till både områdets ekologiska värden samt till den intilliggande begravningsplatsen.

   

  Västberga begravningsplats är klassificerad som blå av Stadsmuseet, vilket innebär att den har höga kulturhistoriska värden. Den utgör också en lugn plats för anhöriga till de bortgångna. Risk finns att boende och besökare till begravningsplatsen kan känna sig störda av varandra.

   

  Området är mer fågelrikt än väntat och ingår i ett landskapsekologiskt samband med spridningsfunktion för barrskogsfåglar mellan två kärnområden för barrskogsmesar - Solbergaskogen och skogen vid Östbergabackarna –Åbyvägen.

  Av stor betydelse är därför träd med ekologiskt värde, s.k. naturvårdsträd. Tallar, sälg (viktiga för pollen och nektar), ekar, aspar (värdefullt som boträd).

   

  Vi delar förvaltningens åsikt att det finns behov av att sätta in denna plan i ett sammanhang genom att redovisa aktuell områdesplanering för Solberga. Det behövs för att kunna hantera övergripande frågor som service, grönstruktur och trafik.

   

  Stadsdelsnämnden förordar att detaljplanen omarbetas på sådant sätt att hänsyn tas i större utsträckning både till områdets ekologiska värden samt till den intilliggande begravningsplatsen.

   

  Förslag till beslut från (V)
  Mattias Håkansson (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt nedan.

   

  Stadsdelsnämnden beslutar

  1. Att delvis avslå förvaltningens tjänsteutlåtande och därmed säga nej till nybyggnaden

  2. Att därutöver anföra följande:

   

  Med ojämna mellanrum tar stadsdelsnämnden ställning till olika byggplaner och detaljplaneförslag, där väldigt många handlar om nybyggnation i Solberga.

   

  Som förvaltningen konstaterar i sitt remissvar finns en oro i Solberga över förtätningen, och många saknar en övergripande bild över den långsiktiga planeringen. Som det är nu kommer informationen och planerna i ofta små pusselbitar åt gången. Som förvaltningen också konstaterar, finns risk för att fler träd än nödvändigt tas bort, och kompensationsåtgärderna för förlorade naturvärden är otydliga.

   

  Vi instämmer också i delar av kritiken från pensionärsrådet och funktionshinderrådet kring, om nu detta område kring Toffelbacken verkligen ska bebyggas, vilka alternativ som borde övervägts.

   

  Sammantaget är det många frågetecken och skäl för skepsis mot byggplanerna. Istället förordar vi en samlad och utökad samrådsprocess där kommunens centrala instanser för invånarna presenterar samtliga kort- och långsiktiga planer för området.

  Beslutsgång

  Vice ordförande Stefan Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Mattias Håkansson (V) yrkar bifall till det av Vänsterpartiet framförda förslaget till beslut. Ordförande yrkar bifall till det av majoriteten framförda förslaget till beslut. Ordförande ställer förslagen mot varandra och förklarar att nämnden beslutar att bifalla det av majoriteten framförda förslaget till beslut.

   

 • Förteckning över inkomna ärenden, klagomål och synpunkter under perioden 29 november 2019 till och med 30 januari 2020 anmäls.

 • Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de beslut om bistånd eller insats som inte har kunnat verkställas inom tre månader från datum för gynnande beslut. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt samt rapportera så snart ett tidigare icke-verkställt beslut har verkställts.


  För kvartal 4/2019 har ett ärende inom LSS avslutats utan att verkställas. Fyra ärenden inom LSS har rapporterats som ej verkställda och fem som verkställda. Ett ärende som rör omsorg för personer med funktionsnedsättning (SoL) har anmälts som ej verkställt och ett som avslutat utan att verkställas. Ett ärende inom äldreomsorg (SoL) har rapporterats som avslutat utan att verkställas och två ärenden har rapporterats som ej verkställda.

 • § 16

  Brukarundersökning av Ungdomens hus 2019

 • § 17

  Redovisning av delegationsbeslut

 • Protokoll från funktionshinderrådet daterat 12 februari 2020 anmäls.

 • Protokoll från pensionärsrådet daterat 13 februari 2020 anmäls.

 • Protokoll från förvaltningsgruppen daterat 13 februari 2020 anmäls.

 • § 21

  Information från förvaltningen

 • § 22

  Frågor från nämnden

 • § 23

  Protokoll från sociala delegationen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.