Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Upprop

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges budget för

  2020 och de tre inriktningsmålen:

  ·         En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

  ·         En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

  ·         En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

  Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget redovisas

  nämndmål och aktiviteter för respektive verksamhetsområde samt

  årsmål för indikatorer. Verksamhetsplanen har fokus på första

  halvåret 2020 eftersom förvaltningen och nämnden läggs ner den 30

  juni 2020. En ny verksamhetsplan kommer att tas fram för den nya

  nämnden som startar sin verksamhet den 1 juli och omfattar stadsdelsområdena Älvsjö, Hägersten och Liljeholmen. Under våren

  kommer därför fokus att ligga på kärnuppdragen samt att förbereda

  avveckling av nämnden och förvaltningen. Samverkan och samordning med Hägersten-Liljeholmen prioriteras för att få en ändamålsenlig och effektiv förvaltning till den nya nämnden och säkerställa att Älvsjöbornas delaktighet och inflytande främjas.

   

   

  Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 9 december 2019.

   

  Förslag till beslut från (S)

  Stefan Johansson med flera (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt nedan.

   

  Stadsdelsnämnden beslutar

  1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag

  2. Att därutöver anföra

  Den föreslagna verksamhetsplanen är ett resultat av den budget som kommunfullmäktige antagit. Det är en budget som är ett resultat av att den borgerliga majoriteten under denna mandatperiod prioriterat skattesänkningar framför en väl fungerande välfärd. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har drivit igenom en budget som har låga ambitioner för både förskola och äldreomsorg. Det återspeglas nu i nämndens förslag till verksamhetsplan.

  När bara lönekostnaderna inom stadens pedagogiska verksamheter de senaste åren ökat med 3-5% och det varit en uttalad ambition att höja attraktiviteten före exempelvis förskollärar- och barnskötaryrkena väljer nu kommunfullmäktiges högermajoritet att lägga en budget för förskolan som i princip inte innebär någon uppräkning av schablonen. Denna höjs förvisso med 0,9 % men samtidigt höjs personalkostnaderna i form av det så kallade personalförsäkringstillägget med 1%. Resultatet blir en förskola som ska klara pris- och löneökningar utan något som helst utrymme för det. Förskolechefer tvingas nu administrera besparingar istället för kunskap och pedagogisk verksamhet.

  Denna historiskt låga satsning på förskolan kommer att leda till sämre personaltäthet och större barngrupper. Det blir en verksamhet som i grunden mindre tar hänsyn till barns behov och gör verksamheten mindre attraktiv för de som vi vill ska jobba i verksamheten.

  Även äldreomsorgens verksamhet präglas av vägvalet att behålla skattesänkningen från 2019 framför att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Ett effektiviseringskrav på 87 miljoner kronor kommer resultera i att stadsdelsnämnderna kommer tvingas till en alltmer restriktiv biståndsbedömning. Tvärtemot vad som utlovats från den styrande majoriteten kommer det nu alltså att bli svårare att få en biståndsbedömd insats. I det socialdemokratiska budgetalternativet var anslagstilldelningen till SDN äldreomsorg 130 miljoner kronor högre än det som beslutades av den borgerliga fullmäktigemajoriteten.

  I en stad där allt fler känner sig otrygga borde staden prioritera det förebyggande arbetet. Polisens uppmaning till staden är tydlig – ge skolan bra förutsättningar att jobba förebyggande. Det möts i årets budget med en historiskt låg uppräkning av skolpengen med 0,9 % - det vill säga även där en nollbudget när det höjda PF-tillägget betalts. Det är inte svårt att se att skolorna kommer välja bort det som inte är lagreglerat och att mycket av förebyggande insatser kommer att komma an på stadsdelsnämnderna. I detta ligger mycket av det förebyggande arbetet. Det är i det sammanhanget värt att notera att förra årets neddragning på barn, kultur och fritid om 66 miljoner kronor nu förstärks med ytterligare 11 miljoner i sparkrav. Och det i ett läge när stadsdelar redan planerar för stängda fritidsgårdar, parklekar och anställningsstopp för fältassistenter.

  I det socialdemokratiska budgetalternativet investerades 50 miljoner kronor mer på barn, kultur och fritid samt individ- och familjeomsorgen. Det ger förutsättningar att jobba förebyggande. Samtidigt är det angeläget att skolan ges bra förutsättningar och därför reserverades drygt 320 miljoner kronor utöver majoritetens förslag till skol- och fritidsverksamheter under utbildningsnämnden.

  En av de största enskilda satsningar som kommunfullmäktige har gjort på stadsdelsnämnderna är att öka anslagen till ekonomiskt bistånd. Samtidigt begränsas ambitionerna för stadens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Att föra stockholmare från arbete och utbildning till passivt bidragsbehov är i sig fel men det innebär också en ökad belastning på stadsdelarnas verksamheter. När jobbtorgen har otillräckliga förutsättningar drabbar det individ- och familjeomsorgen och handläggare inom ekonomiskt bistånd.

  Det är med andra ord med otillräckliga förutsättningar som stadsdelsnämnderna går in i 2020. Vi Socialdemokrater har högre ambitioner. Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet för att Stockholm ska vara en stad för alla. En stad som håller samman med höga ambitioner för ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet. Det är möjligt – men inte om man väljer skattesänkningen före välfärden.

  Vi beklagar detta vägval och noterar att om Socialdemokraternas budgetförslag vunnit kommunfullmäktiges gehör hade Älvsjös SDN fått 10,8 miljoner  mer för välfärden i vår stadsdel. Även att ambitionerna att förbättra stadsdelen så som den upplevda tryggheten inte finns med i förslaget visar uppgivenhet.

  Utifrån den Socialdemokratisk budget som avslogs i fullmäktige skulle förvaltningen genomfört följande:

  1. Satsa på närhet till medborgarna genom att ha kvar Älvsjö som egen stadsdelsnämnd.

  2. Öppna en ny föreningslokal

  3. Fler vuxna i förskolan för att avlasta personalen och samtidigt arbeta för ett tryggare Älvsjö.

  4. Anställda i verksamheterna ska ges möjlighet att genomföra årlig julmiddag.

  5. Gratis simskola för barnen vid långsjöbadet.

  6. Öppnande av ett sommarcafé i upprustade Lerkrogsparken

  7. Ökade resurser av städning så fler känner sig trygga.

  8. Alla barn skulle ges möjlighet till heltid med lärande och utveckling i förskolan.

  9. Medborgarbudget riktade för unga flickors välmående i stadsdelen ska förbättras.

  10. Fortsatt arbetet att få bort dom ofrivilliga visstidsanställningarna i stadsdelens verksamheter.

  11. Istället för att minska antalet feriejobb med 9% från föregående år hade vi behållit nivån.

  12. Vi hade strävat att minska andelen barn som lever med föräldrar som har ekonomiskt bistånd istället för att ha målet att dom ska öka.

  13. Vi hade fortsatt arbetat med att andelen som har ekonomiskt bistånd i stadsdelen fortsatt ligger under 1%.

  14. Fortsatt arbetet att Älvsjöbornas upplevda trygghet ska öka istället för minska.

   Med en Socialdemokratisk budget får vi en tryggare och bättre stadsdel i arbetet att uppnå ett Stockholm för alla.

   Förslag till beslut från (V)

   Johanna Ejdefur med flera (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt nedan.

    

   Stadsdelsnämnden beslutar

  • att delvis godkänna förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2019
  • att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån Vänsterpartiets reservation i kommunfullmäktige samt utifrån nedanstående.
  • att till förvaltningen återremittera indikatormålet Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld” utifrån att siffran måste vara realistiskt möjlig att uppnå.

   

  Majoritetens budgetförslag:

  Som vi varnade för inför 2019 års verksamhetsplan och budget, har den blågröna majoritetens skattesänkningar nu börjat märkas i verksamheterna. Älvsjö är, med ett prognosticerat underskott på cirka 10 miljoner för 2019, inte ett undantag. Andra stadsdelsnämnder har drabbats långt hårdare hittills, men även i vår relativt gynnade stadsdel väntar försämringar.

   

  Inräknat förväntad befolkningsökning och kostnadsökning skulle det, endast för att bibehålla verksamhet på samma nivå, behövts 4-5 procent mer medel. Vänsterpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige skulle givit Älvsjö cirka 20 miljoner kronor mer än majoritetens.

  Föreliggande budgetförslag innebär således, även om man medräknar nominella ökningar, i praktiken nedskärningar på nästan samtliga områden.

   

  Det är oundvikligt att detta får negativa konsekvenser för välfärden. Medborgarna riskerar möta en ännu mer restriktiv biståndsbedömning inom äldreomsorgen, svårigheter med att bevilja den hjälp som den enskilde behöver inom stöd och service till funktionsnedsatta, samt utslitna medarbetare inom verksamheterna. 

   

  Trygghet
  Liksom tidigare kvarstår den blågröna majoritetens inriktning på ”trygghet”. Men begreppets tolkning är insnävad till att mest handla om frånvaro av rädsla, varför insatserna är mest inriktade på vakter, kontroll och kriminalitet.

  Vänsterpartiet anser att verklig trygghet innefattar långt fler saker för den enskilde i relation till andra och till samhället. En bra arbetsmiljö för socialsekreterarna ger trygghet och rättssäkerhet för mottagare och brukare. Lägre sjukfrånvaro bland förskolepedagoger ger trygghet för barn och föräldrar. Färre vikarier bland undersköterskorna skapar trygghet för äldre och hemtjänstbrukare.

  Men även sett till majoritetens snäva tolkning av begreppet, kan konstateras att majoritetens kvantifieringar – i form av indikatormål – mest utgår från att mäta den upplevda tryggheten snarare än ifrån siffror som är objektivt mätbara.
  Dessa siffror kan skilja sig sinsemellan, och de kan också spreta åt olika håll beroende på hur samhällsdebatten ser ut. Mediers fokus på brottslighet, sociala mediers logik liksom snabba nyhetsaviseringar bidrar starkt till att uppförstora känslan av otrygghet. Och den som då mäter upplevd trygghet riskerar att snarare mäta hur effektivt sådana faktorer påverkar upplevelsen, än hur verkligheten faktiskt ser ut och förändras.
  Istället bör kvantifieringar ta sin utgångspunkt i kända mått såsom antal polisanmälningar, uppklarningsprocent, brottskategoriseringar – men även i gedigna kvalitativa metoder såsom strukturerade samtal och intervjuer med berörda medborgare och professionella.

  Med tvekan välkomnar vi att majoriteten infört ett nytt indikatormål som siktar på att vara objektivt: antal ungdomar som i Stockholmsenkäten uppger sig inte vara utsatta för våld eller hot. Men märkligt nog har man istället satt upp ett mål som är omöjligt att uppnå: 100 procent. 
  Enligt innevarande enkätresultat bland niondeklassare, uppger 11 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna att de känt sig hotade, och 4 respektive 3 procent att de blivit misshandlade de senaste 12 månaderna.
  Det kanske verkar politiskt handlingskraftigt att på ett år vilja få ned dessa siffror till noll. Vi menar att det är tom symbolpolitik. Om inte denna siffersättning ändras, till förmån för något som korresponderar med rimlighet och utgår från dagens siffror, kommer även en förbättring att framstå som ett misslyckande.

   

  Förskoleverksamhet

  Förskollärarna ska ges möjlighet att fokusera på barngruppen. Nya uppgifter, som att införa en digitalisering i arbetet och att sättas in i den nya läroplanen, måste ske i noga samverkan med övrig personal för att tillåta att förskollärargruppen kan utföra sitt uppdrag. Mindre barngrupper och fler pedagoger på avdelningarna är av största vikt för en utvecklande, lärande och trygg miljö.

  Tyvärr pekar mycket åt motsatt håll och att Älvsjös förskolor, i flera år utsedda till de bästa i kommunen, riskerar att gå på knäna. Även om den totala budgetposten ökar, ökar barngrupperna mer och schablonersättningarna per barn ökar endast med 1% - långt under förväntade kostnadsökningar. Till frågetecknen hör också sammanslagningen med Liljeholmens stadsdelsnämnd, där bristen på förskoleplatser är av mer akut karaktär.  Respektive förvaltningar bör nogsamt analysera vad detta innebär för samtliga inblandade.    

   

  Biståndsbedömd verksamhet

  Alla äldre ska känna sig trygga i att stöd i olika former finns att tillgå vid behov och att den enskildes önskemål ska vara utgångspunkten i att utforma stödet. Personalen inom hemtjänst och annan äldreomsorg ska ges goda arbetsvillkor och nödvändig kompetensutveckling.
  Återtagandet av Kristallgården (nu Älvsjögården) i egen regi ger stora möjligheter till samordningsvinster med närliggande verksamheter. Vi ser med spänning fram emot det fortsatta utvecklingsarbetet.


  Majoriteten har sänkt ambitionen om antalet nybyggda bostäder med särskild service till funktionshindrade till noll. Vi menar tvärtom att innevarande års ambition om 6 bör kvarstå eller öka.

   

  Ett säkert och tydligt bemötande av alla som söker stöd är en grundläggande förebyggande åtgärd inom socialt arbete. För detta krävs en rimlig arbetsmiljö och stabil arbetssituation på berörda enheter. Vi oroas över alltfler signaler om hög personalomsättning och hård belastning bland socialsekreterarna. Arbetet med att följa upp handlingsplanen för socialsekreterarnas arbetsmiljö ska intensifieras.
  Stadsdelen bör överväga arbetstidsförkortning som ett konkret medel för att skapa en rimligare arbetsmiljö och bli en attraktiv arbetsgivare.

  Arbetsmarknadsåtgärder
  Arbetsförmedlingen genomgår nu kraftiga nedskärningar och en smått kaosartad förändring av sitt uppdrag och arbetssätt. Detta kommer att få tydligt genomslag, och har på sina håll redan börjat märkas, i de kommunala arbetsmarknadsinsatserna.
  De som drabbas hårdast är de grupper som behöver allra mest stöd från Arbetsförmedlingen. Detta ställer stora krav på såväl ekonomiska medel såsom försörjningsstöd, och på insatser såsom jobbtorg. Beredskap behövs, men av dessa utmaningar syns ingenting i majoritetens verksamhetsplan. 

   

  Stadsmiljö och kultur

  Vi är ense med majoriteten om att användningen av ekologisk mat ska öka i verksamheterna. Om den ambitionen ska bli verklighet krävs dock också att mer resurser tillskjuts. Med nuvarande budgetförslag riskerar utvecklingen gå åt rakt motsatt håll.

   

  Solbergaskogen är klassad som nyckelbiotop. Stadsdelen bör utreda möjligheten att göra skogen till naturreservat. Naturvårdsverket erbjuder möjligheten att ansöka om LONA-medel för att bekosta delar av arbetet. 
   

  Beslutsgång

  Roland Johansson (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.

   

  Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen mot varandra och förklarar att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. Stefan Johansson med flera (S) och Johanna Ejdefur med flera (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag till beslut.

   

  Särskilt uttalande från (M), (L), (MP) och (C) med ersättaryttrande från (KD)
  Johan Nilsson med flera (M), Pernilla Enebrink (L), Holger von Fircks (MP) och Evy Kjellberg (C), med ersättaryttrande från Lolita Lovén Johnsen (KD), anmäler ett särskilt uttalande.

   

  Vi i den grönblå majoriteten är stolta och glada över att verksamhetsplanen fortsatt tar sin utgångspunkt i de frågor som är viktigast för Älvsjöborna, nämligen trygghetsatsningar, kvaliteten i förskola, äldreomsorg. god social omsorg, utveckling av Långsjöbadet och grönytor och ett aktivt miljö- och klimatarbete. Vi tycker det är mycket angeläget att trygghetsfrågorna fortsatt prioriteras utifrån ett helhetsperpektiv, vilket syns i förslaget till verksamhetsplan för Älvsjö. 
   

  Vi i den grönblå majoriteten vill ge förvaltningen och dess anställda i alla verksamheter en stor eloge för väl utfört arbete under tidvis tuffa budgetförhållanden. Förvaltningen har i VP2020 förtjänstfullt analyserat utmaningar inför kommande avveckling av Älvsjö stadsdelsnämnd och påbörjat arbetet inför samgåendet med Hägersten-Liljeholmen. Den beslutade sammanslagningen skapar möjligheter och gör att resurser kan användas mer effektivt tex inom äldreomsorgen Vi i den grönblå majoriteten kommer bevaka att Älvsjöbornas intressen tillvaratas.

   

  Vi i den grönblå majoriteten ser klimat, hållbarhets- och miljöfrågor som mycket viktiga i enlighet med stadens målsättningar. Exempelvis pågår i stadsdelen arbetet med att göra förskolorna giftfria, öka andelen ekologisk mat ytterligare, minska matsvinnet, förebygga översvämningar orsakade av klimatförändringar och utveckla grönytor. Staden och den grönblå majoriteten höjer nu ytterligare ambitionsnivån i miljö- klimat- och hållbarhetsarbetet.

   

  För att bidra till stadens miljö- och klimatmålsättningar, biologisk mångfald, hållbar energianvändning, och bekämpa klimatförändringar görs insatser inom nämndens verksamheter. Under året kommer påbörjade klimat- och miljöprojekt att fortsätta.

  Älvsjö stadsdelsnämnd har i uppdrag enligt anvisningar i stadens miljöprogram 2020-2023, arbeta in Stockholm stads miljöprogram 2020-2023, Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040 inklusive utsläppsbeting, klimatbudget samt andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet i verksamhetsplanen för 2020. Då stadsdelsnämnden upphör vid halvårsskiftet 2020 finns inte resurser att implementera stadens miljöprogram 2020-2023 i verksamhetsplanen för första halvåret 2020. I samband med samverkan inför det att den nya förvaltningen bildas och en ny verksamhetsplan tas fram är det angeläget beakta att en lokal miljö- och klimatplan inrättas i enlighet med anvisningar i stadens miljöprogram 2020-2023. 

   

  Det är den grönblå majoritetens uppfattning att en sådan lokal miljö- och klimatplan stärker det strategiska arbetet särskilt då förvaltningen blir mer omfattande och kostnadseffektiva klimatåtgärder kan beslutas utifrån en helhetssyn. 

   

  Särskilt uttalande från (V)

  Johanna Ejdefur med flera (V) anmäler ett särskilt uttalande.

   

  Vi lever i en stad som växer och i en stadsdel som växer tydligt. Bara för att möta kostnadsutveckling och befolkningsökning skulle det ha behövts cirka fem procent mer medel – endast för att bibehålla verksamheten på nuvarande nivå. Men majoritetens budget täcker endast hälften. Vad denna budget innebär på totalen är således en indirekt generell nedskärning med över 2 procent.
  Så långt är det alltså en upprepning av vad majoriteten gjorde med 2019 års budget. Det ledde sedermera till viss dramatik på hösten - med "plötsliga" underskott, inköpsstopp och stor oro bland förskolepersonal och föräldrar.

  Tyvärr har flera personalgrupper, särskilt förskolepersonalen, skäl att oroa sig även denna gång. Även om det totala anslaget har ökat för att möta ökade barnmängder, har majoriteten samtidigt valt att endast uppräkna schablonersättningarna ("skolpengen") med 1 procent. Det kommer förstås att märkas så småningom i verksamheten. Med sammanslagningen av stadsdelsnämnder tillkommer också risken för att den förskoleplatsgaranti som nu finns gör att föräldrar riskerar att ha barn på förskolan långt ifrån hemmet och kanske den plats där övriga syskon går i skolan. Föräldrar kommer alltså att tvingas till längre restider mellan två områden på varsin sida av E4 där möjligheterna att resa kollektivt är begränsade. Det kan visserligen, givet den bättre förskolesituationen i vår stadsdel, konstateras att föräldrarna i Älvsjö torde löpa mindre risk för detta än de i Hägersten. Men likväl borde detta vara en viktig fråga att ha beredskap för.

  I verksamhetsplanen kan vi se att ambitionerna minskat sedan förra året. Det är en naturlig följd av att högern håller kvar vid sina skattesänkningar. Vissa mindre nedskärningar är redan aviserade; såsom borttagen ambition om byggande av särskilda boenden. De siffersatta målen om användning av miljöbränsle och användning av ekologisk mat är borttagna. Stöd och service till människor med funktionsnedsättning skärs ned.

  På ytterligare ett område – arbetsmarknadsinsatserna – skulle det ha behövts en ordentlig analys och satsning för att möta de pågående förändringarna inom Arbetsförmedlingen, vilka saknar historiskt motstycke. Dessa kommer leda till att människor – ofta de med största behoven av hjälp – skyfflas över till kommunernas socialkontor och jobbtorg.

   

  Att möta detta kan betyda en stor utmaning vad gäller såväl ekonomi som arbetssätt. Men någon beredskap inför problemet skymtar inte hos den blågröna majoriteten.

  Bilagor

 • Nämnden kan dela ut föreningsbidrag vid ett tillfälle per år. Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens kärnverksamhet. Bidrag kan också ges för särskilda arrangemang som är öppna för alla Älvsjöbor.  Det har kommit in 12 ansökningar om totalt 277 100 kronor. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar föreningsbidrag med sammanlagt 107 500 kronor.

  Bilagor

 • Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning 3 kap 5 § ska varje nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar (utanordning). Som regel ska nämnden utse stadsdelsdirektören till utanordnare. Den utsedda utanordnaren ska sedan utse lämpligt antal ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren.  Hägersten-Liljeholmens nuvarande stadsdelsdirektör Gunilla Davidsson tillträder som stadsdelsdirektör i Älvsjö den 1 januari 2020 fram till 1 juli 2020 då stadsdelarna slås ihop. Hon efterträder Anne-Marie Tingeborn som avslutar sin tjänst den 31 januari 2020.  Förvaltningen föreslår att nämnden utser Gunilla Davidsson som utanordnare för Älvsjö stadsdelsnämnd från 1 januari 2020 fram till och med 30 januari 2020.

  Bilagor

 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter sker enligt Arbetsmiljöverkets

  föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, paragraf

  6. De förtroendevaldas uppdrag är att se till att chefer får ett väl

  definierat uppdrag med de resurser och kunskaper som krävs för att

  driva verksamheten med en god arbetsmiljö.  Nämnden har det yttersta arbetsmiljöansvaret även om

  arbetsmiljöuppdrag har fördelats. I kommuner är det obligatoriskt

  med en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter och den ska vara

  undertecknad av både den som fördelar uppgifter och den som åtar

  sig uppgifter. Fördelningen är personbunden och ska skrivas på

  nytt vid chefsbyten.  Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter från nämnden till

  stadsdelsdirektören omfattar stadsdelsdirektörens uppdrag som

  högsta ansvariga chef på stadsdelsförvaltningen samt

  arbetsmiljön för de direkt underställda chefer och medarbetare

  stadsdelsdirektören har.

  Bilagor

 • Rondellen drivs i egen regi av Älvsjö stadsdelsnämnd. Under hösten 2019 genomfördes den årliga uppföljningen av verksamheten. Rondellen är ett hantverkscafé med sysselsättning och träfflokal i samma hus.  Uppföljningen visar att verksamheten sammantaget följer kraven i avtal, lagar och föreskrifter och har därigenom de förutsättningar som krävs för en god och säker verksamhet. Uppföljningen visar även på att verksamheten har vissa utvecklingsmöjligheter såsom att tydliggöra vissa rutiner och dokument samt utveckla den sociala dokumentationen.  Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen.

  Bilagor

 • Havskatten drivs i egen regi av Älvsjö stadsdelsnämnd. Under hösten 2019 genomfördes den årliga uppföljningen av stödboendet och boendestödet. Havskatten är ett stödboende för vuxna med funktionsnedsättningar. Havskatten bedriver även boendestöd för vuxna med funktionsnedsättningar som bor i ordinärt boende. Boendestöd är ett stöd i den dagliga livsföringen. Stödet kan vara både praktiskt och socialt.  Uppföljningen visar att Havskatten sammantaget följer kraven i avtal, lagar och föreskrifter och därigenom har de förutsättningar som krävs för en god och säker verksamhet. Uppföljningen visar även att verksamheten har utvecklingsmöjligheter såsom att utveckla innehållet av några rutiner och dokument samt den sociala dokumentationen.  Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen.

  Bilagor

 • I augusti 2019 gjordes en verksamhetsuppföljning av Solbergas vård- och omsorgsboende och korttidsvård samt dagverksamhet enligt stadsgemensam modell.  Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen, är bedömningen att verksamheten i huvudsak uppfyller de krav som ställs och bedöms därmed ha förutsättningar att ge en säker vård och omsorg av god kvalitet. Verksamheten bör arbeta för att de äldre ska känna sig mer delaktiga i planeringen av insatserna.  Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner uppföljningen.

  Bilagor

 • Stadens service och tjänster behöver anpassas till den växande befolkningen och utvecklas efter befolkningens behov. Finansieringen av stadens verksamheter är en utmaning som ställer krav på att staden är organiserad på bästa sätt för att kunna möta de behov av tjänster och service som staden ansvarar för. Med anledning av detta har kommunstyrelsen i sitt förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022 föreslagit att stadsdelsnämnderna Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen slås samman den 1 juli 2020 till Hägersten-Älvsjö-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

  Bilagor

 • För att främja och höja minoritetsspråkens status föreslås att all stadens skyltning av offentliga lokaler görs både på svenska och de fem nationella minoritetsspråken. Förvaltningen anser att staden bör prioritera andra sätt att främja och stärka minoritetsspråken.

  Bilagor

 • Stadsdelsförvaltningen anser att Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 är av hög kvalitet. Det har relevanta och aktuella fokusområden och har därmed goda förutsättningar att vara ett styrande dokument för Stockholms stad under avsedd period. Att revideringen av Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021, trots att trygghet och säkerhet har många sammanlänkningar, ledde till två olika program ses som en fördel då tydligheten blir större med separata program och därmed även möjligheterna att möta framtida utmaningar.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat remissen ”Nytt miljöprogram för Stockholm 2020–2023. Förvaltningen välkomnar det nya miljöprogrammet och bedömer att programmet är ett viktigt instrument att förbättra stockholmarnas hälsa och miljö.  Förvaltningen anser att stadens grönytor bör ytterligare lyftas fram i programmet eftersom grönytors funktion är avgörande för att kunna hantera mer extremt klimat. Förvaltningen är positiv till att staden i större utsträckning tillämpar krav på grönytefaktor vid markanvisningar.  Förvaltningen pekar också på behovet av att de höga ekologiska värdena i stadens naturområden lyfts fram. Vidare behöver natur nära bostaden få ökad betydelse i programmet eftersom den har stor betydelse för människors välbefinnande och allra mest för barnen.  Den indikator som handlar om grönytekompensation vid exploatering av park- eller naturmark, önskar förvaltningen följs upp med riktlinjer för sådan kompensation, vilket saknas idag.  Avslutningsvis bedömer förvaltningen att det finns ett behov att ta fram områdesprogram då större exploateringar eller förtätningar är aktuella i en stadsdel. I ett sådant program vägs många olika förutsättningar in, och då kan biologisk mångfald och grönstruktur hanteras på den övergripande nivå som är nödvändig.  En förutsättning för att programmet ska få det genomslag och förändrade beteende som programmet ger uttryck för, bör de nämnder och bolag som får ansvar för att uppnå de olika etappmålen, ges de förutsättningar som krävs.

  Utöver ovanstående synpunkter delar förvaltningen förslaget till nytt miljöprogram.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat remissen ”Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023 – Redovisning av miljöförvaltningens förslag till ny kemikalieplan”. Förvaltningen konstaterar att den föreslagna kemikalieplanen ersätter den befintliga planen. Den nu aktuella planen är tydligare i den meningen att ambitionsnivån i flera avseenden höjts och åtgärder preciserats för att visionen om ett giftfritt Stockholm ska infrias.  Förvaltningen välkomnar den nya kemikalieplanen och bedömer att planen är ett viktigt instrument att förbättra Stockholmarnas hälsa och miljö, särskilt barnens. En förutsättning för att planen ska få det genomslag och förändrade beteende som planen ger uttryck för, bör miljöförvaltningen och särskilt kemikaliecentrum få de förutsättningar som krävs.

  Bilagor

 • Socialförvaltningen fick 2018 i uppdrag av socialnämnden att ta fram en modell för att begränsa anhörig- och objektanställningar inom ledsagar- och avlösarservice i samarbete med stadsdelsförvaltningarna. Ledsagar- och avlösarservice är insatser enligt LSS. Ledsagarservice kan beviljas till enskilda för att bryta isolering och avlösarservice syftar till att göra det möjligt för t. ex anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.  Modellen syftar till att kvalitetssäkra insatserna och förutsättningarna för att insatserna ska utföras på ett rättssäkert sätt. Brukarperspektivet beaktas genom att den enskildes synpunkter tydligare kan fångas upp och krav på kompetens i utförandet säkerställer att syftet med insatsen uppnås.  Förvaltningen ställer sig bakom införandet av en modell där anställning av anhörig endast ska godkännas om synnerliga skäl föreligger. Bedömningen görs av enhetschef vid aktuell beställarenhet.  Förvaltningen ställer sig även bakom förslaget om att

  begränsa anhöriga som anställda och att det inte föreslås någon begränsning i övrigt i den del som handlar om objektanställningar, det vill säga vid de situationer då den objektanställde inte är anhörig.

  Bilagor

 •   28

  Protokoll från funktionshinderrådet

 •   29

  Protokoll från pensionärsrådet

 •   30

  Protokoll från förvaltningsgruppen

 •   31

  Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafiik-, miljö- och planfrågor

 •   32

  Information från förvaltningen

 •   33

  Frågor från nämnden

 •   34

  Protokoll från sociala delegationen

 •   35

  Upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 3 st LVU

 •   36

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § 3 st LVU

 •   37

  Upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 3 st LVU

 •   38

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § 3 st LVU

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.