Hoppa över navigering
 • § 2

  Anmälan av medborgarförslag

 •  

  Förvaltningen anser att möjligheten till detta försvåras av den begränsade mängden naturmark i innerstaden och att det finns en trygghetsaspekt som bidrar till att man exempelvis inte vill anlägga grillplatser med vindskydd. Det finns däremot gott om tätortsnära naturreservat inom Stockholms stad som är värda att besöka. Bra information om dessa finns på stadens hemsida: parker.stockholm/naturreservat.

 •  

  Förslagsställaren önskar att staden provar att anlägga en typ av mossbeklädda, luftrenande väggar på trafikerade platser. Essingeleden föreslås som exempel. Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till åtgärder som förbättrar stadens luftmiljö. Då förvaltningen ansvarar för investeringar i Kungsholmens parkmiljöer och ej för dess trafikytor så delger förvaltningen förslaget till trafikkontoret med förhoppning om att de anser det lämpligt att prova.

 •  

  Förvaltningen har gjort en inventering av basketkorgarna som stadsdelsnämnden ansvarar för och kommit fram till att korgar och nät på planen under Västerbron i Rålambshovsparken behöver åtgärdas. I Kronobergsparken är det sedan tidigare bestämt att basketkorgarna i den övre delen av parken ska få nya nät. Samtliga åtgärder kommer genomföras under våren/sommaren 2020.

 •  

  I tertialrapport 1 redovisas hur och i vilken omfattning nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Prognosen är att samtliga inriktningsmål uppfylls.

 •  

  Förskolan Hagen som finns idag i en paviljongbyggnad idag på Mariedalsvägen 1. Förskolan läggs ner och tas bort under våren 2020. På marken där förskolan varit kommer bostäder och en ny förskola att etableras under de kommande åren.

  Stadsdelsförvaltningen ser ett behov av nya förskoleplatser då det byggs nya bostäder i kvarteret vid Mariedalsgatan 1 och kommande byggnationer av bostäder i Stadshagenområdet de närmaste tio åren.

 •  

  Förvaltningens sammantagna bedömning är att verksamheten bedriver en god och säker vård och omsorg och uppfyller avtalet med staden. Förvaltningen föreslår att staden erbjuder Norlandia Care AB en förlängning av avtalet med två år fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2024-01-31 med i övrigt oförändrade villkor.

 •  

  Sedan 2002 har Kungsholmens stadsdelsnämnd avtalat med Assist Bostad och Omsorg i Stockholm AB om drift av gruppbostäderna Kristineberg och Kungsholmen med totalt tjugo lägenheter. Nuvarande avtalsperiod gäller sedan 2013-12-01. Inklusive förlängningsoptioner sträcker sig avtalet till och med 2021-11-30. Stadsdelsnämnden kan välja att ta över driften i egen regi eller att genomföra en ny upphandling. Vid en förnyad upphandling kan nämnden välja att lägga egen regi anbud eller att avstå från att göra detta. Förvaltningen driver idag sju gruppbostäder och två servicebostäder i egen regi. För att kunna bibehålla en spridning mellan verksamheter drivna i egen regi och på entreprenad föreslår förvaltningen att Kristinebergs och Kungsholmens gruppbostäder upphandlas för fortsatt drift på entreprenad. 

   

 •  

  Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Kommunalt drivna och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden är välkomna att delta i utmärkelsen. En förutsättning för det är att enheten har eget budget- och personalansvar. Enheterna måste bestå av minst fem medarbetare inklusive chef.

 •  

  Stadsdelsnämnden ska kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från datum för beslut, eller där verkställigheten har avbrutits. Denna rapportering avser 15 beslut enligt SoL inom äldreomsorg, fyra beslut inom individ- och familjeomsorgen samt 16 beslut enligt LSS och tre beslut enligt SoL inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Rapporteringen avser kvartal 1-2020 och rapporteras till IVO samt stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.

 •  

  Utifrån nämndens verksamhetsplan för 2020 kommer förskolorna att prioritera arbetet med att erbjuda alla förskolebarn professionella kulturupplevelser. Det görs till exempel genom samarbete med kulturförvaltningen och professionella kulturutövare inom ramen för KULAN.

 •  

  I ärendet redogör förvaltningen för att det finns möjligheter att hyra lokaler via Kulturförvaltningen och Idrottsförvaltningen. Förvaltningen lyfter även föreningsrådets möjlighet att nyttja Kungsholmens bibliotek. Det tydliggörs också att Sverige-finska skolans annex går att hyra och att föreningsrådet kan ansöka om finansiering genom Idrottsförvaltningens stöd ”Subventionerad taxa och nolltaxa”.

 •  

  Barnen i de kommunala förskolorna får dagligen möjlighet till utevistelse och rörelselek. Alla förskolor har en strategi för att öka barnens fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen. Förskolorna arbetar också med hållbarhetsfrågor utifrån målen i läroplanen. Förvaltningen ser inga möjligheter att påbörja något ytterligare utvecklingsarbete utöver de som redan finns med i nämndens verksamhetsplan för 2020.

 •  

  Förvaltningen anser att stadens arbete med mobila miljöstationer och pop-up återbruk är viktig service som bör prioriteras även fortsättningsvis, för att underlätta återvinning för invånare utan bil. När platser för avfallssortering och mobila miljöstationerna planeras är det angeläget att tillgängligheten till platserna beaktas så att de fungerar för till exempel personer med funktionsnedsättning. En betydelsefull service för äldre och funktionsnedsatta är möjligheten att få hjälp med att bli av med till exempel grovavfall och elektroniskt avfall

 •  

  Clara Lindblom och Robert Mjörnberg (båda V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige låter utreda de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för att ta över lokalvården i egen regi med syftet att öka kvaliteten i verksamheterna och trygga arbetsvillkoren för en yrkesgrupp med stor betydelse för stadens verksamheter

   

 •  

  Peter Wallmark och Martin Westmont (båda SD) menar i sin motion att Stockholms stad är i behov av att kostnadsbespara och kvalitetssäkra anlitandet av tolkar. Ett led i det arbetet borde vara att Stockholms stad anställer egna auktoriserade tolkar med adekvat utbildning och goda referenser. Staden bör överlag införa en policy att man endast upphandlar tolktjänster av företag som erbjuder auktoriserade tolkar, menar motionärerna. Stadsdelsförvaltningen menar att det finns skäl att överväga förändringar i rutinen för beställning av tolkuppdrag. Förvaltningen tror dock inte på idén att anställa egna tolkar i staden.

 •  

  Sverigedemokraterna har skrivit en motion till kommunstyrelsen den 19 januari 2020 med förslag att all förskolepersonal ska genomgå en årlig utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR). Kommunfullmäktige tog 2018 beslut om att personal i kommunala förskolor ska gå utbildning i hjärt- och lungräddning minst vartannat år. Enligt tidigare beslut i Kungsholmens stadsdelsnämnd utbildar de kommunala förskolorna i stadsdelen årligen sin personal i HLR. Förvaltningen är positiv till motionen att HLR-utbildning genomförs årligen till all förskolepersonal inom samtliga stadsdelsförvaltningar.

 • § 21

  Anmälan av protokoll från sammanträde med pensionärsrådet

 • § 22

  Anmälan av protokoll från sammanträde med förvaltningsgruppen

 • § 23

  Anmälan av balanslista

 • § 24

  Stadsdelsnämndens frågor

 • § 25

  Information från stadsdelsförvaltningen

 • § 27

  Begäran om yttrande och handlingar gällande ej verkställda beslut

 • § 28

  Begäran om yttrande och handlingar gällande ej verkställda beslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.