Hoppa över navigering
 • § 1

  Anmälan av justerare och dag för justering

 • § 2

  Anmälan av medborgarförslag

 •  

  Förvaltningen arbetar med frågan om ordningsstörningar i de förvaltningsövergripande samverkansforum som förvaltningen deltar i. I dagsläget är det inte aktuellt med en ansökan om alkoholförbud utöver redan befintliga förbud

 • En isvak kan hållas öppen manuellt genom att såga eller hacka upp isen eller genom att lägga i ett pumpaggregat i vattnet. Förvaltningen har undersökt dessa lösningar vid Oxhålsbadet som ligger mycket nära den föreslagna platsen. Förvaltningens synpunkt är att båda dessa lösningar är för kostsamma i relation till att isbildning blir allt mer sällsynt i området.

 • Förvaltningen sammanställer synpunkter som kommer in över åren och vår bild är att klagomål på renhållning har minskat, men att renhållningsfrågor, förslag och idéer ökar. Kungsholmarna är engagerade i frågan. Förvaltningen skickar tjänsteutlåtandet till trafikkontoret för kännedom.

 •  

  I tertialrapport 1 redovisas hur och i vilken omfattning nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Prognosen är att samtliga inriktningsmål uppfylls

 •  

  Hela området är instängslat sedan en tid tillbaka vilket ska bidra till att obehöriga inte tar sig in på området. I och med att arbeten startar på plats och genom närvaro av rivnings- och byggentreprenörer, är förhoppningen att området ska kännas mer omhändertaget.

 • HR-avdelningen har under våren tagit fram statistik för att ytterligare kunna analysera eventuellt bakomliggande orsaker till varför sjukfrånvaron är högre på Kungsholmens stadsdelsförvaltning jämfört med andra stadsdelsförvaltningar

 •  

  Rapporteringen avser kvartal 1-2021 och rapporteras till IVO samt stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor

 •  

  Stadsdelsnämnden kan med stöd i kommunallagen uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegationsordningen behöver uppdateras och kompletteras.

 •  

  Ingen specifik problematik finns kring den verksamhet som ansöker om serveringstillstånd. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som remissvar.

 •  

  Bastard Burgers ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i uteservering, Måndag till Söndag mellan 11:00 och 23:00. Ansökta alkoholdrycker: Spritdrycker, vin, och andra jästa alkoholdrycker, starköl. Hamburgerrestaurangen kommer att vara belägen vid Västermalmsgallerian, Sankt Eriksgatan 45, Kungsholmen.

 •  

  Baserat på verksamhetens inriktning samt planerad öppettider till kl. 22.00 befaras inte att alkoholserveringstillstånd skulle medföra någon nackdel utifrån en

  social bedömning.

 • § 14

  Anmälan av delegationsbeslut

 • § 15

  Anmälan av balanslistan

 • § 16

  Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

 • § 17

  Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

 • § 18

  Anmälan av protokoll från förvaltningsgrupp

 • § 19

  Stadsdelsnämndens frågor

 • § 20

  Information från stadsdelsförvaltningen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.