Hoppa över navigering
 • § 1

  Anmälan av justerare och dag för justering

 •  

  Parklekarna i Rålambshovsparken och Vängåvan har toaletter som besökare kan använda när parklekarna har öppet. Vid plaskdammarna eller strandbad där inte offentliga toaletter finns, sätter förvaltningen ut portabla toaletter under tiden då plaskdammarna är öppna. De fasta offentliga toaletterna inom staden är det trafikkontoret som ansvarar för. Förvaltningen kommer att skicka detta tjänsteutlåtande till trafikkontoret för kännedom samt ta kontakt med dem för att höra om framtida planering av offentliga toaletter på Kungsholmen.  

 •  

  Då det råder badförbud på del av platsen eller bad på egen risk hänvisar förvaltningen till bad på Smedsuddsbadet där ramp finns samt att det går att gå i vattnet från stranden.  Det offentliga badet vid Hornsbergs strand har även fått stabilare stegar för att det ska gå lättare att ta sig upp från vattnet.

 •  

  Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. Den största utmaningen att uppnå en budget i balans finns vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, samt inom ekonomiskt bistånd. Osäkerhetsfaktorn är stor utifrån rådande läge med Covid19.

 •  

  Stadsdelsnämnden kan med stöd i kommunallagen uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En översyn och revidering av delegationsordningen har gjorts utifrån granskning av revisionskontoret. Delegationsordningen kompletteras även med beslut enligt Nis-direktivet samt beslut om vård av barn oavsett samtycke.

 •  

  Stadsdelsnämnden hemställde hösten 2018 till kommunfullmäktige att ändra de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun så att delar av Lilla Essingens södra strand undantas badförbudet. Stadsledningskontoret har återkommit till stadsdelsförvaltningen efter att ha skickat frågan om upphävande av badförbud på delar av Lilla Essinges södra strand på remiss. Med anledning av utfallet av den av kommunstyrelsen genomförda remissen föreslår förvaltningen att nämnden drar tillbaka sin hemställan till kommunfullmäktige om att ändra de allmänna ordningsföreskrifterna så att del av Lilla Essingens södra strand undantas badförbudet.

 •  

  I ärendet redogör förvaltningen för att det finns möjligheter att hyra lokaler via Kulturförvaltningen och Idrottsförvaltningen. Förvaltningen lyfter även föreningsrådets möjlighet att nyttja Kungsholmens bibliotek. Det tydliggörs också att Sverige-finska skolans annex går att hyra och att föreningsrådet kan ansöka om finansiering genom Idrottsförvaltningens stöd ”Subventionerad taxa och nolltaxa”.

 •  

  Utifrån nämndens verksamhetsplan för 2020 kommer förskolorna att prioritera arbetet med att erbjuda alla förskolebarn professionella kulturupplevelser. Det görs till exempel genom samarbete med kulturförvaltningen och professionella kulturutövare inom ramen för KULAN.

 •  

  Stadsrevisionen bedömer sammantaget att Kungsholmens stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på att det ekonomiska utfallet ligger i nivå med budget och att det verksamhetsmässiga resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål.

 •  

  Stadsdelsförvaltningen instämmer helt med intentionerna bakom förslaget. Det är viktigt att skattemedel aldrig används för att gynna krafter som motverkar demokrati och allas lika värde. Det finns dock, enligt förvaltningen, skäl att överväga instruktionerna i regelverket. Staden bör undvika att skapa onödigt byråkratiska system för handläggning av relativt små ärendegrupper.

 •  

  I Stockholms stad ligger det geografiska områdesansvaret för samverkan om krisberedskap med bland annat frivilligorganisationer på stadsdelsnämnderna. Den avsiktsförklaring som MSB och SKR har bett Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner att ingå kan vara en utgångspunkt för att utveckla samordning och samverkan av krisberedskap

 • § 12

  Anmälan av protokoll från sammanträde med pensionärsrådet

 • § 13

  Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

 • § 14

  Anmälan av protokoll från sammanträde med förvaltningsgruppen

 • § 15

  Anmälan av delegationsbeslut

 • § 16

  Anmälan av balanslista

 • § 17

  Stadsdelsnämndens frågor

 • § 18

  Information från stadsdelsförvaltningen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.