Hoppa över navigering
 • § 1

  Utse justerare och dag för justering

 •  

  I underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025 ska nämnden beskriva de kommande årens utveckling samt konsekvenserna för staden. I ärendet presenteras nämndens övergripande strategiska satsningar för att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål under kommande tre år.

 •  

  Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om 2,0 mnkr för verksamhetsåret 2022, vilket totalt sett är oförändrat jämfört med föregående månad. Överskott prognostiseras inom äldreomsorgen och ett underskott prognostiseras inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Vid inledningen av år 2022 ses fortsatta ekonomiska konsekvenser av pandemin som påverkar förvaltningens prognos för helåret. Nämnden har erhållit statligt bidrag om 6,4 mnkr för delar av sjuklönekostnaderna för perioden december 2021 till och med mars 2022.

 •  

  Det har inte kommit till förvaltningens kännedom att det förekommit någon otillåten påverkan kopplad till kriminella strukturer på Kungsholmen. Däremot, likt det som beskrivs i granskningen från revisionskontoret, är bedömningen att otillåten påverkan sker i socialtjänsten. De handlar då främst om brukare eller anhöriga som agerar reaktivt och handlar i affekt när de får ett negativt beslut.

 •  

  Vänsterpartiet har till stadsdelsnämnden inkommit med en skrivelse om placerade barn under pandemin. I skrivelsen önskas information om hur förvaltningen arbetat med uppföljning av placerade barn under pandemin. Den sammantagna bedömningen är att förvaltningen inte gjort avkall på hembesök och samtal med barn under pandemin.

 •  

   

  Förvaltningen är positiv till att trafikförvaltningen visar vilka kollektivtrafikförändringar som kommer att genomföras under 2022/2023. En väl fungerande och tillgänglig kollektivtrafik är en grundläggande förutsättning i stadens arbete för ett klimatsmart Stockholm med en infrastruktur som främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.

 •  

  Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar är ett styrdokument som ger riktning för hur verksamheterna ska arbeta för att fler unga ska få en rik och meningsfull fritid. Strategin beskriver syfte, uppdrag och mål med verksamheterna. I strategin finns fem målområden som handlar om att utveckla och stärka unga, arbete med jämställdhet och jämlikhet, arbete med ungas delaktighet och inflytande samt att verksamheten är kvalitativ, attraktiv och att ungas fritid ses som en skyddsfaktor. Strategin kommer att följas upp med hjälp av bestämda indikatorer. Förvaltningen har vissa synpunkter på strategin men ställer sig positiv till den som helhet.

 •  

  Kajstrategin föreslås vara ett stadsövergripande styrdokument som genomförs inom ramen för berörda nämnders och bolagsstyrelsers ordinarie verksamhet och budget. Här vill förvaltningen betona att ansvarsfrågan för skötsel och tillsyn av bad utmed kajerna bör utredas. Skulle det hamna på stadsdelsnämndens ansvar innebär det ekonomiska konsekvenser.

 •  

  Syftet med detaljplanen är att bekräfta nuvarande byggnad med dess totala byggnadsarea där restaurangverksamhet får bedrivas. Ett vidare syfte är att bekräfta byggnadens utformning under taket mot söder. Planförslaget medger en byggrätt som innebär att del av uteserveringen som vetter mot parken får byggas in. En utformningsbestämmelse säkerställer att fasaden utförs med klart glas. Inglasningen möjliggör att verksamheten kan hålla öppet året runt.

 •  

  Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina befinner sig en stor del av den ukrainska befolkningen på flykt varav en del av dessa kommer till Sverige och Stockholm. Stockholms stad kommer med anledning av detta ställas inför olika utmaningar inom ett flertal av de verksamhetsområden som innefattas av det kommunala ansvaret kring mottagandet av flyktingar. Dessa utmaningar medför att stadens verksamheter på kort tid kan komma att behöva förstärkas. Ärendet tydliggör stadens inriktning samt föreslår förstärkningar som gör att staden har en stabil grund för mottagande av flyktingar.

 •  

  Baserat på verksamhetens inriktning, det geografiska läget och den angivna serveringstiden gör förvaltningen bedömningen att det inte föreligger någon risk att sociala olägenheter eller andra olägenheter skulle uppstå med serveringstid till klockan 03:00. Förvaltningen avstår från att yttra sig specifikt beträffande den sociala faktor som avser buller och/eller ljudnivåer eftersom det beaktas i miljöförvaltningens remissyttrande.

 •  

  Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion av det systematiska arbetsmiljöarbetet på förskolan Fröjden i februari 2022. Vid inspektionen konstaterades att introduktion av nya medarbetare inte var tillräcklig och att det saknades aktuell riskbedömning för medarbetarnas arbetsbelastning

 • § 21

  Stadsdelsnämndens frågor

 • § 22

  Information från förvaltningen

 •  

  I budget för 2022 har 500 000 kronor avsatts för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som vänder sig till personer bosatta inom Kungsholmens stadsdelsnämnds område. Vid ansökningstidens utgång hade nio ansökningar inkommit om sammanlagt 759 000 kr. Förvaltningen föreslår i detta ärende att åtta ansökningar helt eller delvis beviljas, med sammanlagt 289 000 kr. Förvaltningen redovisar samtidigt att bidraget för 2021 i huvudsak använts på det sätt som ansökningarna avsåg. Några föreningar har endast delvis förbrukat utbetalt bidrag. Förvaltningen föreslår att överskjutande delar av bidraget får användas för samma verksamhet 2022.

  Bilagor

 •  

  Syftet med föreslagen plan är att möjliggöra en tillbyggnad på ett befintligt lamellhus för att tillskapa åtta nya bostäder. Tillbyggnaden ska utföras så varsamt som möjligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden. Den föreslagna nya huskroppen placeras i vinkel från den befintliga byggnaden som då förlängs både i sidled och bakåt.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.