Hoppa över navigering
 • § 1

  Anmälan av justerare och dag för justering

 • § 2

  Anmälan av medborgarförslag

 •  

  Den 22 april inkom ett medborgarförslag till förvaltningen angående en upptrampad stig som går från Kristinebergs strand 1 till plaskdammen i Kristinebergs strandpark. Förslagsställaren föreslår att stigen ska permanentas med antingen grus eller asfalt. Förvaltningen ser att det finns anledning att förbättra gångvägen och anlägga en permanent grusväg för att förbättra tillgängligheten och att undvika att lera kommer med till plaskdammsområdet.

 •  

  Förvaltningen planerar att rusta upp ytan efter förskolan med preliminär byggstart 2024-2025. Innan dess planeras ett  programarbete pågå under 2023 som syftar till att utreda platsens förutsättningar och behov.

 •  

  I tertialrapport 2 redovisas hur och i vilken omfattning nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Prognosen är att samtliga inriktningsmål uppfylls. Måluppfyllelsen samt en kortfattad redovisning av den verksamhet som bedrivits beskrivs under respektive mål för verksamhetsområdet. Måluppfyllelsen följer den bedömning som styrs av ILS-webb. För indikatorer som inte uppfylls helt alternativt prognostiseras att inte uppfyllas helt lämnas en kommentar under respektive indikator

 •  

  Enligt Stockholms stads budget 2021 ska alla beslut gällande föreningsstöd till lokala föreningar beslutas av stadsdelsnämnden och kan därmed inte delegeras.

 •  

  En av sociala delegationens ledamöter, tillika vice ordförande, lämnar sitt uppdrag i delegationen. Ny ledamot, tillika vice ordförande behöver utses. Förändringen medför att även ny ersättare behöver utses.

 • § 8

  Fyllnadsval till rådet för funktionshinderfrågor

 •  

  Denna rapportering avser 16 beslut enligt SoL inom äldreomsorg samt 11 beslut enligt LSS och fyra beslut enligt SoL inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Rapporteringen avser kvartal 2-2021 och rapporteras till IVO samt stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.

 •  

  Förvaltningen anser att skrivelsen lyfter angelägna perspektiv på planeringen av möjligheter för motion och rörelse. Enligt förvaltningen ligger skrivelsen i linje med Stockholms stads arbete med att främja idrott och folkhälsa. Förvaltningen anser också att samverkan och en helhetsplanering är en förutsättning i det arbetet.

 •  

  I en skrivelse till stadsdelsnämnden önskar Socialdemokraterna få en redogörelse för vilka faktorer som ingår i bedömningen av de sociala aspekterna vid ansökan om serveringstillstånd samt vilka platser på Kungsholmen som det idag finns sociala aspekter som innebär att ett nytt serveringstillstånd skulle innebära problem.

 •  

  Hemlöshetskartläggningen visar att det under det aktuella mätdygnet 2020 fanns 64 personer i hemlöshet inom Kungsholmens stadsdelsnämndsområde; 18 kvinnor och 46 män. 45 av dessa hade vad som i rapporten beskrivs som en mer stadigvarande boendesituation. Förvaltningen arbetar aktivt för att motverka hemlöshet genom förebyggande och akuta åtgärder. Samverkan sker bland annat med hyresvärdar för att minska risken för vräkning.

 •  

  Biblioteksplanen, som formulerar fem strategiska förflyttningar för biblioteksverksamheten de kommande åren, siktar på att biblioteken ska bidra till en stad som är världsledande i att leva upp till mänskliga rättigheter och barnrätt. Mångfald, innovationer, nytänkande och tillgänglighet är ledord. Uppdraget formuleras i bibliotekslagen; prioriterade målgrupper är personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt barn och ungdomar. Detta står förvaltningen helt bakom.

 •  

  Behov av syrgas kan redan idag tillgodoses. Det är regionen som är ansvarig för läkarinsatserna och för att ordinera syrgas. Det behöver tydliggöras vilken vårdnivå stadens vård och omsorgboende ska ha och därmed också läkarens ansvar och tillgänglighet.

 •  

  Det nationella professionsprogrammet föreslås bestå av två delar. Den ena delen är en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare samt ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare respektive förskollärare.

   

 •  

  Inom stadsdelsområdet finns bla. elva hamnanläggningar för småbåtar, fyra strandbad och ett sammanhållet promenadstråk med vattenkontakt.Förvaltningen bedömer det inte som möjligt att anlägga nya hamnanläggningar för fritidsbåtar inom stadsdelsområdet. Nya hamnanläggningar skulle inskränka möjligheten till vattenkontakt och medföra en icke positiv utbyggnad av infrastruktur med vägar och parkeringsplatser.

 •  

  Nämnden och förvaltningen är positiv till handlingsplanen mot nedskräpning på land och i vatten, och anser att den ligger i linje med bland annat stadens miljöprogram 2020–2023 andra styrande dokument. Förvaltningen anser att relaterade styrdokument med fördel kan nämnas i handlingsplanen så att det blir tydligare hur stadens miljöarbete hänger ihop och hur de överlappar varandra.

 • § 18

  Anmälan av delegationsbeslut

 • § 19

  Anmälan av balanslista

 • § 20

  Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

 • § 21

  Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

 • § 22

  Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

 • § 23

  Stadsdelsnämndens frågor

 • § 24

  Information från stadsdelsförvaltningen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.