Hoppa över navigering
 • § 1

  Fastställande av dagordning och dag för justering samt utse justerare

 • § 2

  Ärende enligt föräldrabalken

 • § 3

  Ärende enligt föräldrabalken

 • § 4

  Avskrivning av osäkra kundfordringar 2023

 • § 5

  Anmälan till IVO i ärende om vårdskada

 •  

  Syftet med riktlinjerna är att underlätta följsamhet till stadens styrande dokument inom området. Riktlinjerna ger en vägledning till hur goda och varierade måltider anpassade för äldre tas fram, samtidigt som andra värden beaktas såsom miljö och livsmedelshygien.

 •  

  Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om 18,8 före samt ett överskott om 8,0 mnkr efter resultatöverföringar för verksamhetsåret 2023 vilket totalt sett är oförändrat jämfört med föregående ekonomiska rapport.

 •  

  Då anskaffningskostnaden för staden visat sig bli för hög, och därmed även hyran, gör förvaltningen bedömningen att planeringen inte ska fortgå.

 •  

  Stadsdelsnämnden ska besluta om tid och plats för sina sammanträden. De föreslagna datumen utgår huvudsakligen från kommunstyrelsens tidsplan för när dokument som verksamhetsplaner verksamhetsberättelse, budgetunderlag samt tertialrapporter med delårsbokslut ska lämnas till kommunfullmäktige.

 •  

  En översyn har genomförts av delegation till chefer och vissa andra tjänstepersoner av beloppsgränserna för inköp och avrop av varor och tjänster. Delegationsordningen behöver förtydligas och kompletteras om sekretessbrytande bestämmelser i vissa fall gällande förebyggande eller avbrytande av brott. Förtydligande behöver även göras om hantering inklusive rättidsprövning av överklagade beslut som har fattats av sociala delegationen eller stadsdelsnämnden.

 •  

  Det finns flera samverkansforum för förskola, skola, region och polis. Det finns flera olika arbetsmetoder för att tidigt uppmärksamma barn och unga i behov av stöd så som till exempel skolsociala team, socialsekreterare hos polisen och fältarbete.

 •  

  Kungsholmens stadsdelsförvaltning har ett aktivt arbete mot hemlöshet och barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden. Inom SHIS återfinns olika boendeformer som används för både barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden och våldsutsatta. I ärenden där det finns akut behov av en boendelösning för barnfamiljer används hotell och vandrarhem, detta används dock restriktivt. Samverkan, förebyggande arbete och insatser som leder till självförsörjning är centralt för att motverka hemlöshet och osäkra boendeförhållanden.

 •  

  Förvaltningen har i tidigare tjänsteutlåtanden framfört en positiv hållning till en dansbana på amfiteatern i Rålambshovsparken. En förstudie som förvaltningen genomförde 2017 visade att kostnaden för att investera i och anlägga en konstfrusen isbana på amfiteatern i Rålambshovsparken skulle uppgå till cirka 13 mnkr och att den årliga kostnaden för drift och skötsel skulle uppgå till cirka 450 tkr. I samband med förstudien framförde förvaltningen att en rimligare väg att gå var att arbeta för en konstfrusen isbana på idrottsmark och inom ramen för de större stadsutvecklingsprojekt som pågår i stadsdelsområdet. Enligt idrottsförvaltningen arbetar de för en konstfrusen skridskois inom det pågående planarbetet för en 11-spelsplan i Kristineberg.

 •  

  Kungsholmens stadsdelsnämnd ställer sig överlag positiv till programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det är bra att det i programmet finns fokusområden och ett kapitel om ”arbetssätt och verktyg”.

 •  

  Baserat på verksamhetens inriktning, det geografiska läget och den angivna serveringstiden gör förvaltningen bedömningen att det inte föreligger någon risk att sociala olägenheter eller andra olägenheter skulle uppstå med serveringstillstånd.

 •  

  Baserat på verksamhetens inriktning, det geografiska läget och den angivna serveringstiden gör förvaltningen bedömningen att det inte föreligger någon risk att sociala olägenheter eller andra olägenheter skulle uppstå med serveringstillstånd.

 • § 17

  Anmälan av delegationsbeslut

 • § 18

  Anmälan av balanslista

 • § 19

  Anmälan av pensionärsrådets protokoll

 • § 20

  Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

 • § 21

  Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

 • § 22

  Stadsdelsnämndens frågor och skrivelser

 • § 23

  Information från stadsdelsförvaltningen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.