Hoppa över navigering
  •  

    Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om 36,0 mnkr efter resultatöverföring för verksamhetsåret 2022, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad. Förbättringen hänförs framförallt till lägre kostnader för turbundna resor till följd av nytt avtal från och med oktober månad, i övrigt i stort sett oförändrat jämfört med föregående månad. Överskott prognostiseras i första hand inom äldreomsorgen som hittills under året haft ett betydligt lägre behov av vård- och omsorgsplatser än årets tilldelade medel och budgeterat, detta bedöms vara en effekt av pandemin. Underskott prognostiseras inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Nämnden har erhållit statligt bidrag om 6,4 mnkr för delar av sjuklönekostnaderna för perioden december 2021 till och med mars 2022. Resultatenheterna totalt sett prognostiserar att öka sina fonder med ca 10,8 mnkr.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.