Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Tertialrapport 1 2022

 •   3

  Valnämndens delegationsordning

 •   4

  Yttrande över revisorernas årsrapport 2021

 • Eva Debels, Emmy Martinsson, Katina Staf, Tora Lundin och Roger Wihlborg uppdras att på nämndens vägnar föra in sådana rättelser i röstlängden som enligt 5 kap 7 § vallagen som valmyndigheten eller länsstyrelsen uppdrar åt nämnden att se till att det görs. 

 • Valnämnden utser följande personer som inskrivare i valmyndighetens valdatasystem Valid: Katina Staf, Nicolas Heyum, Tora Lundin, Peter Göranson, Hans-Christer Knutas och Roger Wihlborg.

   

 •   7

  Anmälningar för kännedom

 •   8

  Övriga frågor

 •   9

  Nästa sammanträde

 • § 1

  Justering

 • Under innevarande år ska de allmänna valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige hållas. Valdagen är söndagen den 11 september och förtidsröstningen startar den 24 augusti.

  Vid valnämndens kansli pågår ett intensivt arbete med att förbereda de allmänna valen. Innan sommaren ska all personal vara rekryterad och all övrig planering med lokaler, material, säkerhet och transporter vara klar.

  Det ekonomiska utfallet för första tertialet följer de förväntade planerna. Valnämnden har också erhållit statsbidraget för förtidsröstningen och andra ökade kostnader. Nämnden får 26,9 mkr, men anhåller om budgetjustering om endast - 20,9 mkr pga. ökade kostnader för säkerhet vid valet, högre lokalkostnader, kostnader för informationsmaterial till röstmottagarna och medborgare om 6 mkr. Hittills har 2,7 mkr förbrukats.

   

   

  Bilagor

 • Under innevarande år ska de allmänna valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige hållas. Valdagen är söndagen den 11 september och förtidsröstningen startar den 24 augusti.

  Vid valnämndens kansli pågår ett intensivt arbete med att förbereda de allmänna valen. Innan sommaren ska all personal vara rekryterad och all övrig planering med lokaler, material, säkerhet och transporter vara klar.

  Det ekonomiska utfallet för första tertialet följer de förväntade planerna. Valnämnden har också erhållit statsbidraget för förtidsröstningen och andra ökade kostnader. Nämnden får 26,9 mkr, men anhåller om budgetjustering om endast - 20,9 mkr pga. ökade kostnader för säkerhet vid valet, högre lokalkostnader, kostnader för informationsmaterial till röstmottagarna och medborgare om 6 mkr. Hittills har 2,7 mkr förbrukats.

 • Stadsrevisionen har överlämnat sin slutrapport avseende sin granskning av nämndens verksamhet under 2021. I rapporten redovisas resultat och bedömningar utifrån revisionskontorets granskningar avseende verksamhet och ekonomi. Revisionen har även granskat den interna kontrollen, räkenskaperna och gjort en uppföljning av tidigare granskningar.

  Bilagor

 • § 5

  Tillskrift i röstlängd

 • § 6

  Behörighet som inskrivare i Valmyndighetens system Valid

 • Anmälan om skrivelse från Vänsterpartiet om förtidsröstningslokal i Rågsved.

 • § 8

  Övriga frågor

 • § 9

  Nästa sammanträde

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.