Hoppa över navigering
 • Förvaltningen har fått i uppdrag att bereda en skrivelse från

  Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

  Skribenterna önskar få uppgifter om utvecklingen av besökarantalet

  i fritidsgårdarna sedan upphandlingen 2019. Skribenterna önskar få

  uppgifter om förekomst av drogpåverkade personer och försäljning

  av narkotika på fritidsgårdarna. Skribenterna föreslår löpande

  rapportering om fritidsverksamheterna till nämnden. Skribenterna

  föreslår löpande rapportering om förekomst av drogpåverkade

  personer och försäljning av narkotika på fritidsgårdarna.

  Förvaltningen bedömer att den befintliga rapporteringen är

  tillräcklig för uppföljning av fritidsverksamheten men att det finns

  behov för att ytterligare inkludera Fryshuset i förvaltningens

  lednings- och utvecklingsarbete. Förvaltningen bedömer att den

  befintliga rapporteringen av förekomst av narkotika och försäljning

  av narkotika är tillräcklig och att det därmed inte finns behov av

  ytterligare rapportering.

  Fryshuset rapporterar att det är fler pojkar än flickor som besöker

  fritidsgårdarna. Förvaltningen ska fortsätta arbetet för att

  verksamheten ska vara välkomnande för både flickor och pojkar

  Bilagor

 • Vänsterpartiet har inkommit med en skrivelse om underskottet inom

  den kommunala hemtjänsten i Skärholmens stadsdelsnämnd. I

  skrivelsen efterfrågar Vänsterpartiet svar på ett antal frågor kopplat

  till personalens arbetstid kontra de insatser som genomförs hemma

  hos den enskilde och varför hemtjänsten belastas med ett

  minusresultat.

  Förvaltningen redogör för de frågor som Vänsterpartiet önskar svar

  på. Verksamheten har många olika parametrar att ta hänsyn till.

  Utmaningen ligger i att skapa goda och effektiva förutsättningar för

  medarbetarna vilket i sin tur kräver att verksamheten har en effektiv

  och ekonomisk schemaplanering, med ett system som stödjer

  uppföljning av kontinuitet, produktivitet och debiteringsgrad.

  Bilagor

 • Staden har delats in i fyra regioner; innerstaden, västerort, östra

  söderort och västra söderort. Skärholmen ingår i region västra

  söderort tillsammans med Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö.

  Respektive region ska revidera den gemensamma

  äldreboendeplanen. Planen är ett underlag för att klara behovet av

  vård- och omsorgsboenden för äldre på kort och på lång sikt.

  Arbetet samordnas av äldrenämnden och regionens boendeplan ska

  fastställas av respektive stadsdelsnämnd.

  Underlaget till boendeplanen har tagits fram i samarbete mellan

  stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och

  Skärholmen. Planen bifogas tjänsteutlåtandet och förvaltningen

  föreslår att nämnden godkänner boendeplanen för region Västra

  Söderort.

  Bilagor

 • Staden har delats in i fyra regioner; innerstaden, västerort, östra

  söderort och västra söderort. Skärholmens stadsdelsnämnd ingår i

  region västra söderort tillsammans med Hägersten-Liljeholmen och

  Älvsjö.

  Respektive region har tagit fram dokument där det gemensamma

  behovet av ombyggnation, avveckling, nyproduktion och

  inriktningar analyseras gällande särskilt boende för personer med

  funktionsnedsättning enligt LSS och SoL. Arbetet samordnas av

  socialnämnden och regionens boendeplan ska fastställas av

  respektive stadsdelsnämnd.

  Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner boendeplanen för

  region västra söderort.

  Bilagor

 • Sedan den 16 juli 2018 har Skärholmens stadsdelsnämnd haft ett

  avtal med Fervent Cleaning Company AB om lokalvård till förskola

  och fritid. Avtalet innehåller en förlängningsoption som ger rätt att

  förlänga avtalet till samma villkor i två (2) plus två (2) år.

  Utifrån de avtalsuppföljningar som genomförts och den

  kontinuerliga dialogen förvaltningen har med leverantören bedömer

  förvaltningen att avtalet fungerar tillfredställande och att

  leverantören utför det som åligger denne enligt avtalet.

  Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att avtalet förlängs med

  två (2) år från och med den 16 juli 2020 till och med den 15 juli

  2022.

  Bilagor

 • En motion av Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala Bonnier

  (Fi) inkom den 16 april 2019 till kommunfullmäktige. Motionärerna

  menar att staden måste göra mer för att få slut på vapenvåldet. De

  föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att Stockholms stad,

  likt Malmö stad, inför nya arbetssätt mot skjutningarna med

  inspiration från den amerikanska modellen Group Violence

  Intervention.

  Förvaltningen anser att det är av högsta vikt att arbeta både

  förebyggande och reaktivt mot det ökande vapenvåldet.

  Förvaltningen anser dock att staden ska avvakta utvärderingen av

  arbetet i Malmö för att se om det kan vara en modell som passar

  staden. Förvaltningen anser att det är av stor vikt att staden följer

  arbetet och utvecklingen i Malmö under 2020. Förvaltningens

  bedömning är även att denna metod, om den tas till Stockholm,

  behöver hållas ihop och genomföras centralt.

  Bilagor

 • Remiss av Reglering av EBO asylsökande inom Stockholms stad har inkommit till förvaltningen på remiss. Från den 1 juli 2020 kommer asylsökandes möjligheter att flytta till eget boende (EBO) i vissa områden att vara begränsade, efter en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2020. 32 kommuner, varav Stockholms stad är en, ska få anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen. De delar av kommunen som anmäls till Migrationsverket ska ha socioekonomiska utmaningar.

  För att kunna identifiera relevanta områden att anmäla till Migrationsverket har staden använt sig av SCB:s demografiska statistikområden (DeSo-områden). Det finns bland annat fyra variabler som visar hur den socioekonomiska tyngden ser ut avseende arbetslöshet, utbildningsgrad, inkomster och utländsk bakgrund. Vid samkörning av dessa fyra variabler framträder 15 områden som finns inom stadsdelarna Tensta, Rinkeby, Husby och ett område i Skärholmen.

  Stockholms stad kommer anmäla dessa områden till Migrationsverket. Staden kommer noga att följa utvecklingen så att det framöver blir möjligt att justera utifrån en djupare analys avseende statistik, effekter och konsekvenser.

  Förvaltningen är positiv till regleringen och att Stockholms stad anmäler DeSo-området i Skärholmen till Migrationsverket

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.