Hoppa över navigering
 • § 20

  Genomgång av närvarande ledamöter och godkännande av dagordningen

 • Under 2019 har två utlysningar av föreningsbidrag genomförts för

  föreningar i Skärholmen. En ordinarie samt en extra utlysning. Det

  är tydligt att den ordinarie utlysningen spelar en viktig roll för att

  stärka lokalsamhället. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen

  att den extra utlysningen om bidrag till nyanländas etablering, som

  genomfördes under 2019, permanentas och läggs in i riktlinjerna.

  Vid stadsledningskontoret pågår ett arbete med att ta fram

  stadsövergripande riktlinjer. Syftet är bland annat att säkerställa att

  all hantering av allmänna medel sker ansvarsfullt, transparent och

  med möjlighet till kontroll. Förvaltningen har medverkat med två

  representanter i den arbetsgrupp som, under ledning av

  stadsledningskontoret, har arbetat med förslaget till nya riktlinjer.

  Riktlinjerna kommer förhoppningsvis att antas under 2020.

  För att möta de ökade krav på kontroll över de medel som betalas ut

  i bidrag, som väntas komma med de stadsövergripande riktlinjerna,

  föreslår förvaltningen även att kraven på den ekonomiska

  redovisningen stärks i riktlinjerna.

  Bilagor

 • I verksamhetsberättelsen redovisas på vilket sätt och i vilket omfattning nämnden har bidragit

  till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Måluppfyllelsen grundar sig på de

  underliggande verksamhetsområdes- och nämndmålen samt på andel uppnådda indikatorer

  och genomförda aktiviteter.

  Skärholmens stadsdelsförvaltning bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla

  kommunfullmäktiges tre inriktningsmål för verksamhetsåret.

  Bilagor

 • För större parkinvesteringar på parkmark ansöker stadsdelsnämnden

  om investeringsmedel hos kommunfullmäktige. Förvaltningen

  föreslår att ansökan om parkinvesteringsmedel i Skärholmen sker

  enligt prioriteringar i de bifogade underlagen för

  investeringsönskemål år 2021-2023.

  För Sätradalsparken ansöks om totalt 19,5 mnkr under åren 2021 –

  2023. Förvaltningen ansöker även om 1,5 mnkr per år till

  reinvesteringar, vilket innebär upprustning av markutrustning och

  beläggningar såsom asfalt, parkbänkar samt skräpkorgar enligt

  förvaltningens prioriteringsordning. För kvartersparken Idleken

  ansöks om 5,5 mnkr, med målsättningen att påbörja programarbete

  år 2020 inför upprustning under 2021 och framåt.

  Vidare redogörs kort för övriga större parkinvesteringar i

  stadsdelsområdet med annan finansiering; Trafiknämndens Grönare

  Stockholm, grön kompensation vid exploateringsprojekt samt

  nämndens ansökningar om budgetjusteringar genom trygghetsmedel

  och klimatinvesteringsmedel.

 • Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2019

  efter budgetjusteringar, prestationsförändringar och

  resultatöverföringar, vilket är oförändrat jämfört med föregående

  prognos.

 • Stockholm stads strategi för att minska risken för att barn, unga och

  unga vuxna dras in i kriminalitet har inkommit till förvaltningen på

  remiss. Strategin innehåller fyra övergripande utgångspunkter:

  • systematisk samhandling
  • förskola, skola och fritid som skyddsfaktorer
  • våldsprevention med ett jämställdhetsperspektiv
  • civilsamhället

  Berörda förvaltningar och bolag ska ta fram konkreta

  handlingsplaner för det lokala arbetet utifrån strategin. Varje år ska

  förvaltningarna och bolagen rapportera in vilka insatser som

  genomförts, vilka effekter som uppnåtts och hur uppföljningen

  genomförts.

  Förvaltningen är positiv till strategin och dess innehåll.

  Förvaltningen ser dock utmaningar med att inom befintliga resurser

  genomföra arbetet med hög kvalitet.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Clara Lindblom

  (V), Motion om stärkande av stadens arbete mot oseriösa värdar.

  Motionären skriver att de senaste årens ökande bostadsbrist i

  Stockholm har inneburit att allt fler oseriösa fastighetsvärdar sett

  chansen att tjäna snabba pengar på att tillhandahålla bostäder som

  inte når upp till den säkerhet och kvalitet som hyresgäster har rätt

  att vänta sig. Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt

  kommunstyrelsen att förbättra möjligheten för tillsyn och

  ingripande, kvalitetssäkring av byggaktörer innan markanvisning

  och uppvakta regeringen med krav på skärpt lagstiftning inom

  området.

  Förvaltningen ser problemen med oseriösa värdar som ett

  stadsövergripande problem och bedömer att det har stor negativ

  påverkan på boendes känsla av trygghet.

  Förvaltningen delar motionärens önskan om att stärka arbetet med

  oseriösa värdar men stadsdelsförvaltningen har i dagsläget ingen

  rådighet i frågan. Förvaltningen har varken uppdrag eller mandat för

  att verkligen arbeta med frågan på annat sätt än genom dialog.

  Bilagor

 • I stadens budget år 2017 fick socialnämnden i uppdrag att utreda

  objekt- och anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice

  inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

  Utredningen visade flera brister gällande insyn och uppföljning,

  samt den beroendeställning den enskilde kan hamna i med en

  anhörig som anställd. Socialnämnden föreslår att staden ska

  begränsa möjligheterna till att anhöriga anställs som avlösare eller

  ledsagare. Förvaltningen är överlag positiv till den modell som

  socialnämnden föreslår.

 • Stadsledningskontoret har remitterat förslag till en

  klimathandlingsplan för Stockholm stad.

  Förvaltningen är positiv till förslaget som syftar till att vägleda och

  skapa en gemensam linje för stadens klimatarbete. Den framtagna

  klimathandlingsplanen är en vidareutveckling av de två första målen

  i miljöprogrammet. Klimathandlingsplanen är i första hand ett

  internt dokument som syftar till att ge vägledning i hur stadens

  klimatarbete ska stärkas och utvecklas.

  Förvaltningen uppskattar ansatsen till tydlig ansvarsfördelning vad

  gäller föreslagna åtgärder, men efterlyser dock ökad tydlighet vad

  gäller hur miljöprogrammet och klimathandlingsplanen relaterar till

  varandra. Förvaltningen betonar vikten av ett tydligare regionalt

  perspektiv gällande stadens klimatarbete, samt vikten av intern och

  extern samverkan. Förvaltningen efterfrågar även

  kompetenshöjande insatser för att säkerställa ett proaktivt

  klimatarbete.

  Bilagor

 • Stadsledningskontoret har remitterat förslag till Miljöprogram 2020-

  2023 för Stockholms stad.

  Förvaltningen är positiv till förslaget som syftar till att lägga fast en

  gemensam linje för stadens miljöarbete för samtliga nämnder- och

  bolagsstyrelser. Miljöprogrammet är i första hand ett internt

  dokument som ger vägledning i hur arbetet ska tas vidare, i syfte att

  stärka och utveckla miljöarbetet i staden.

  Förvaltningen instämmer att de sju prioriterade fokusområdena är

  relevanta och uppskattar den tydliga ansvarsfördelningen vad gäller

  föreslagna åtgärder. Det nya miljöprogrammet höjer ambitionen i

  stadens klimatarbete och därmed även för förvaltningen, vilket

  medför ett behov av kompetenshöjande insatser och vägledning från

  relevanta nämnder och bolag. Vidare efterfrågar förvaltningen ett

  tydligare regionalt perspektiv och betonar vikten av extern och

  intern samverkan.

  Bilagor

 • § 30

  Anmälan om avskrivning av ärende enligt lex Sarah

 • § 31

  Nybyggnad av skolbyggnad (hus J) Slättgårdsskolan, ombyggnad/tillbyggnad av hus D, E och F samt rivning av Södra paviljongen

 • § 32

  Dokumentation vid direktupphandling av inköp av halkskydd i syfte att dela ut till alla medborgare över 65 år i Skärholmen, i enlighet med beslut i stadsdelsnämnden

 • § 33

  Protokoll - UNGSK Ungdomsrådet i Skärholmens stadsdel

 • § 34

  Protokoll - Pensionärsrådet

 • § 35

  Protokoll - Skärholmens råd för funktionshinderfrågor

 • § 36

  Protokoll - Gruppledarmöte

 • § 37

  Balanslista år 2/2020-01-30

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.