Hoppa över navigering
 • Förvaltningen har fått i uppdrag att bereda en skrivelse från Socialdemokraterna. Skribenterna önskar få uppgifter om förvaltningens förhållningssätt gentemot social dumpning i staden.

  Förvaltningen bedömer att stadens riktlinjer utgår från frivillighet och självbestämmande. Syftet med insatser som ekonomiskt bistånd till depositionshyra är att erbjuda stöd för den enskilda att finna en samlad lösning på de sociala svårigheterna och tar hänsyn till bostad, arbete och fritid. Förvaltningens arbete för att motverka hemlöshet är i linje med stadens riktlinjer.

  Förvaltningen har ett Bo-team som stödjer enskilda med osäkra boendeförhållanden till ett stadigvarande boende. Bo-teamets arbete följer de interna rutinerna Vägen till eget boende. Bo-teamets arbete kännetecknas av klienternas delaktighet i utformningen av stödinsatserna och långsiktiga lösningar som beaktar ett helhetsperspektiv. Förvaltningen bedömer att rutinerna har bidragit till ökad rättssäkerhet i arbetet för att motverka hemlöshet och social dumpning.

   

  Bilagor

 • § 23

  Månadsrapport per maj 2020

 • Stadsrevisionen har granskat nämndens verksamhet för 2019.

  Revisionskontorets bedömning är att:

  • Skärholmens stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt   tillfredsställande sätt.
  • Nämndens interna kontroll bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig.
  • Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt följer gällande regler och god redovisningssed.
  • Uppföljning av tidigare års granskningar visar att nämnden i huvudsak har beaktat revisionens rekommendationer.

  Förvaltningen redovisar i sitt svar hur arbetet förbättrats under året samt föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande till

  stadsrevisionen.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.