Hoppa över navigering
 • § 1

  Godkännande av dagordning

 • § 2

  Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

 • § 3

  Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 p LVU

 • § 4

  Ärende enligt lex Sarah

 • § 5

  Ärende enligt lex Sarah

 • § 6

  Extra föreningsstöd med anledning av Covid-19

 • § 7

  Ej verkställda beslut, kvartal 4 2019

 • § 8

  Begäran om ersättning för uteblivet arvode

 • § 9

  Anmälan om avskrivning av ärende enligt lex Sarah

 • § 10

  Anmälan om avskrivning av ärende enligt lex Sarah

 • § 11

  Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2020-11-04

 • § 12

  Anmälan av delegationsbeslut under perioden 2020-10-01-2020-10-31

 • § 13

  Övriga frågor

 • § 14

  Godkännande av dagordning

 • § 15

  Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

 • Den 15 juni 2020 inkom till stadsdelsförvaltningen ett medborgarförslag om att sätta upp en eller flera övervakningskameror vid återvinningsstationen nära Vårbergs centrum, samt placera skyltar som informerar om bevakningen samt hur man kan hantera olika typer av avfall och gällande straff för hantering av fel avfall.
   
  Givet att förvaltningen inte har rådighet över platsen och att det nuvarande systemet baserat på återvinningsstationer ska avvecklas och ersättas med ett bostadsnära system för insamling och borttransport föreslår förvaltningen att ingen vidare utredning eller åtgärd görs i enlighet med medborgarförslaget.

 • Det har kommit in ett medborgarförslag till Skärholmens stadsdelsnämnd om att göra om gräsytor i Bredäng till blommande ängsmark. 
   
  Förvaltningen föreslår att inte göra fler insatser i form av omvandling av gräsmattor till ängsmarker utan att istället fortsätta arbetet enligt gällande planering för restaurering- och tillgänglighetsförbättrande åtgärder som främst fokuseras till Sätraskogens naturreservat. 

 • Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag om vilka fastighetsägare och aktörer det är som har spridit information om våld i nära relation under våren och om möjligt i vilka fastigheter. Förvaltningen ska även ge en bild av antalet hushåll som nåtts av informationen.
  Samtliga medlemmar i föreningen Skärholmens Fastighetsägare, SKAFAST har fått möjlighet att sätta upp information om våld i nära relation. Det omfattar 20 fastighetsägare över alla fyra stadsdelar inom stadsdelsnämndsområdet.
  De fastighetsägare som har satt upp informationen är:

  • Svenska Bostäder i Bredäng, Vårberg och Skärholmen.
  • Stockholmshem i Sätra och Skärholmen.
  • Einar Mattsson i Vårberg och Sätra.
  • Bo Lundblad fastigheter i Vårberg.
  • Gillsätra BRF i Sätra.
  • Gransätra BRF i Sätra.
  • Primula i Bredäng. 

  SKAFAST uppskattar att 5 350 hushåll har nåtts av informationen.

 • Motionären föreslår att stadens härbärgen endast ska ge stöd till legalt vistande i landet samt att stöd och information kopplat till akutsjukvård ska undantas.
  Förvaltningen anser att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för de personer som vistas i kommunen och att detta yttersta ansvar kan innebära att bistånd beviljas för att undanröja akut nöd. Antagna riktlinjer och dess utformning ger socialtjänsten möjlighet att bevilja ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL för att undanröja akut nöd

  Bilagor

 • Socialnämnden har reviderat Stockholm stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020. Det nya programmet utgår från den framtagna regionala strategin och har sju mål med tillhörande aktiviteter och indikatorer. Programmets syfte är att förebygga olika typer av våld samt ge stöd och skydd när det sker. 
   
  Förvaltningen är positiv och ställer sig bakom förslaget till ett nytt program. Förvaltningens medarbetare har adekvat kompetens när det gäller sexuellt våld men kan komma att behöva kompetenshöjande insatser för att kunna arbeta mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Förvaltningen föreslår även att intersektionalitet skrivs in under avsnittet viktiga perspektiv.

 • § 35

  Förskolan och behöriga förskolelärare

 • § 36

  Bergbanan, ersättningsbussar och Covid-19

 • § 37

  Bekämpning av smittspridning Covid-19 och möjligheten till heltidsanställningar för medarbetare inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

 • § 38

  Samtal mellan polis, stadsdelsförvaltning, socialtjänst, fritidsverksamhet, skola och ungdomar i området

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.