Hoppa över navigering
 • § 1

  Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

 • § 2

  Godkännande av dagordning

 • § 3

  Ärende enligt lex Sarah

 • § 4

  Ärende enligt lex Sarah

 • § 5

  Ärende enligt lex Sarah

 • § 6

  Upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 3 st LVU

 • § 7

  Upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 3 st LVU.

 • § 8

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB.

 • § 9

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § p 1 föräldrabalken.

 • § 10

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB).

 • § 11

  Svar till Kammarrätten över överklagat beslut.

 • § 12

  Beslut från IVO

 • § 13

  Övervägande av fortsatt umgängesbegränsning enligt 14 § 3 st LVU.

 • § 14

  Övervägande av fortsatt umgängesbegränsning enligt 14§ 3 st LVU.

 • § 15

  Övervägande om fortsatt umgängesbegränsning/umgängesförbud/hemlighållande av vistelseort.

 • § 16

  Övervägande om fortsatt hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 3 st LVU.

 • § 17

  Övervägande om fortsatt hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 3 st LVU.

 • § 18

  Beslut i enskilt ärende. Ordförande i SDN beslutar enligt 14 § 2 st 2 p lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga (LVU), att vistelseort inte ska röjas. Anmäls till nämnd 2019-08-29.

 • § 19

  Anmälan av delegationsbeslut under perioden 2019-06-01 - 2019-07-31

 • § 20

  Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2019-05-29, 2019-06-04, 2019-06-11, 2019-06-19, 2019-07-03, 2019-07-12, 2019-08-14

 • § 21

  Övriga frågor

 • § 22

  Genomgång av närvarande ledamöter

 • § 23

  Godkännande av dagordningen

 • Socialdemokraterna har inkommit med en skrivelse vid nämndsammanträdet den 25 april 2019 gällande höjning av avgifter inom äldreomsorgen.

  Förvaltningen redogör för hur de enskilda, som har insatser som berörs av avgiftshöjningarna, påverkas.

   

 • Liberalerna, tillsammans med Moderaterna, Miljöpartiet och Centerpartiet lyfter i en skrivelse sin oro kring avlägsnandet av ett antal återvinningsstationer och uppdrar åt förvaltningen att i samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) utreda och föreslå nya platser för återvinningsstationer i Vårberg samt se över tillgängligheten på befintliga återvinningsstationer. Vid kontakt med berörda ansvariga inom FTI och Stockholm vatten och avfall (SVOA) informerades förvaltningen om att nya förordningar gällande förpackning- och returpappersavfallsinsamling och borttransport trädde i kraft i januari 2019. De nya förordningarna innebär att det nuvarande systemet baserat på återvinningsstationer ska avvecklas och ersättas med ett bostadsnära system för insamling och borttransport. Förvaltningen föreslår i och med förändringen av förutsättningarna kring dagens återvinningsstationer att ingen vidare utredning genomförs i enlighet med skrivelsens förslag. Förvaltningen föreslår istället att frågan aktualiseras och att förvaltningen deltar i planeringen när det finns förslag till nya lösningar på lokal nivå i Skärholmens stadsdelsnämndsområde.

   

 • Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2019 efter budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

 • I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska kassaförvaltare tillika firmatecknare och utanordnare utses av nämnd och beslutet ska gälla tills vidare.

 • § 28

  Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg

 • Remissen utgör ett förslag till en övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Stadsdelsförvaltningen anser att samverkansarbetet är en nödvändig och mycket viktig del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på såväl övergripande som lokal nivå och ser positivt på att nuvarande samverkansöverenskommelse revideras och uppdateras. Förvaltningen ser även särskilt positivt på att fler förvaltningar och bolag blir involverade i den lokala samverkansöverenskommelsen Enligt överenskommelsen ska en övergripande handlingsplan tas fram som kommer att vara central för arbetet med de prioriterade samverkansområdena. Handlingsplanen är inte bifogad i remissen. Förvaltningen saknar därmed möjlighet att kommentera vad arbetet kommer att innebära i praktiken.

   

  Bilagor

 • FI har skrivit en motion till kommunfullmäktige med förslaget att staden ska inrätta ett romskt demokraticenter. I förslaget är centret tänkt att fungera likt ett medborgarkontor och erbjuda råd, stöd och samhällsvägledning till enskilda romer, men även bistå stadens övriga verksamheter med kunskapshöjande insatser. Romer har status som nationell minoritet med särskilda rättigheter gällande språk och kultur. Regeringen har antagit en strategi för romsk inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56) och Stockholm stad är en av Sveriges utvecklingskommuner i arbetet. Länsstyrelsen i Stockholms län beskriver i Årsrapport för romsk inkludering (2019:9) att många kommuners arbete till stor del sker genom enskilda romska samordnare och brobyggare. Ofta saknas ett tvärsektoriellt perspektiv kring romers inkludering i samhället. Stadsdelsförvaltningen kan se att det krävs en god organisering och integrering i stadens förvaltningar om ett eventuellt romskt demokraticenter inte ska bli en solitär verksamhet.

   

  Bilagor

 • Förvaltningen har tagit emot en rapport från Kommunstyrelsen. I rapporten föreslås inrättandet av två nya språkcentrum för nord- och lulesamiska. Språkcentrumen ska leda till att återuppliva det samiska språket genom att fler har tillgång till det. Språkcentrumen är förslagna att placeras i Giron/Kiruna och Jåhkåmåhkke/Jokkmokk. Förvaltningen har inga synpunkter att lämna i ärendet då det finns för liten sakkunskap i ämnet för att lämna ett förslag.

   

  Bilagor

 • Förvaltningen har tagit emot en remiss från Kommunstyrelsen. I remissenen föreslås att kommuner, men även regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter och landsting ska ha skyldighet att konsultera samiska företrädare innan beslut i ett ärende som är av särskild betydelse för samer. Förvaltningen har inga synpunkter att lämna i remissen då det finns för liten sakkunskap i ämnet för att lämna ett förslag.

  Bilagor

 • § 33

  Anmälningar för kännedom

 • § 34

  Balanslista, SDN 8/2019

 • § 35

  Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

 • § 36

  Avgifterna i äldreomsorgen

 • § 37

  Om rätten att definiera sin egen religiösa identitet

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.