Hoppa över navigering
 • § 1

  Godkännande av dagordning

 • § 2

  Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

 • § 3

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB.

 • § 4

  Ärende enligt lex Sarah

 • § 5

  Yttrande till IVO

 • § 6

  Ärende enligt lex Sarah

 • § 7

  Ärende enligt lex Sarah

 • § 8

  Anmälan om avskrivning av ärende enligt lex Sarah

 • § 9

  Anmälan om avskrivning av ärende enligt lex Sarah

 • § 10

  Anmälan om avskrivning av ärende enligt lex Sarah

 • § 11

  Anmälan om avskrivning av ärende enligt lex Sarah

 • § 12

  Beslut från IVO

 • § 13

  Anmälan om avskrivning av ärende enligt lex Sarah

 • § 14

  Anmälan av delegationsbeslut under perioden 2020-01-01 - 2020-01-31

 • § 15

  Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2020-01-01 - 2020-01-31

 • § 16

  Övriga frågor

 • § 17

  Genomgång av närvarande ledamöter och godkännande av dagordningen

 • § 18

  Medborgarförslag om hjälp till att fortsätta med arbetet att ha ungdomar i meningsfull sysselsättning

 • § 19

  Medborgarförslag om att ändra på öppettiderna på fritidsgården i Sätra

 • Den 10 maj 2019 inkom ett medborgarförslag till Skärholmens stadsdelsnämnd om att det Nobelcenter som planeras i Stockholm ska byggas i Bredäng.

  Förslagsställarna önskar att Skärholmens stadsdelsnämnd och förvaltning ställer sig bakom idén om att utreda möjligheten om att etablera det planerade Nobelcentret i Bredäng. Förslaget har även skickats till Stockholms stads kulturnämnd och Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd.

  Skärholmens stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till initiativ som gynnar utbildnings- och kulturutbudet för stadsdelsnämndsområdets invånare, och som också bidrar till att göra området attraktivt för både invånare och besökare. Stadsdelsnämnden ställer sig således positivt till att ett Nobelcenter etableras inom stadsdelsnämndsområdet. Att bedöma huruvida detaljplanen för ovannämnda tomten i Bredäng kan inrymma etableringen av ett Nobelcenter ligger utanför stadsdelsnämndens expertis. Då tomten har återgått till Stockholms stad, är det Exploateringskontorets uppgift att ta fram en detaljplan för området i samråd med stadsdelsnämnden, andra relevanta nämnder, boende, civilsamhället, och näringslivsaktörer.

 • Den 15 maj 2019 inkom ett medborgarförslag om hyrbåtar till Skärholmens stadsdelsnämnd. Staden kan inte erbjuda båtuthyrningsverksamhet i kommunal regi. Det krävs en förening eller liknande för att driva sådan verksamhet. I det fall det finns en förening med intresse att driva en båtuthyrningsverksamhet föreslås förvaltningen bistå Idrottsförvaltningen med stöd, inom stadsdelsförvaltningens rådighet, för att en sådan verksamhet ska kunna etableras i Skärholmen.

  Bilagor

 • Den 9:e maj 2019 inkom ett medborgarförslag till Skärholmens stadsdelsnämnd om att utöka Sätradalsparkens utegym. Förvaltningen håller med förslagsställaren om att rörelse och motion är viktiga för allas hälsa. Sätradalsparken håller på att rustas upp nu i etapper och förväntas vara helt klar 2021. I den nya parken kommer att erbjuda multifunktionella, flexibla platser med ett varierat innehåll av funktioner vilket möjliggör att det kan bli en park som lockar flera olika målgrupper. Blandningen av funktioner väntas inbjuda besökare i alla åldrar till parken vilket förväntas leda till en tryggare upplevelse och en mer tillgänglig plats för alla.

 • Under 2017 mottog Skärholmens stadsdelsnämnd ett medborgarförslag om betesdjur i Sätraskogen. Nämnden uppdrog åt förvaltningen att tillsammans med miljöförvaltningen utreda om förslaget är genomförbart vilket innefattar lämplig yta i reservatet, kostnad för investering av stängsel, samt årlig kostnad för betesentreprenad sommartid. Förvaltningen bedömer att det är möjligt att hålla betesdjur i Sätraskogens naturreservat och föreslår en yta i anslutning till Sätrastrandsbadet, redovisar uppskattad kostnad för byggnation av stängsel och årlig kostnad för betesdrift.

   

  Bilagor

 • Enligt stadens Boendeplan 2019-2023, Bostäder med särskild service, LSS och SoL, så saknas LSS-bostäder och behovet av LSSbostäder kommer att öka. För hela staden så saknas cirka 645 lägenheter och för region västra söderort så saknas 157 lägenheter. Vid planering av nya bostadsområden så arbetar byggherrarna och exploateringskontoret med att tillgodose behovet av LSS-bostäder. På stadsdelsnämndernas uppdrag förvärvar fastighetskontoret bostadsrätter till att nyttjas som LSS-boende. Stadsdelsförvaltningarna hyr sedan bostäderna i andra hand av fastighetskontoret. Inom kvarteret Vårfrugillet i Bredäng så ska tre punkthus byggas inom vilka fastighetskontoret avser att förvärva totalt 13 lägenheter vilka i sin tur hyrs ut till stadsdelsförvaltningen. För att möta det ökande behovet av LSS-bostäder så föreslår förvaltningen att nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och ger fastighetskontoret i uppdrag att förvärva  lägenheterna.

   

 • Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av stadsdelsdagar, med utgångspunkt i att förvaltningens deltagande ska öka, utan att förvaltningen ansvarar för genomförandet. En stadsdelsdag är ett positivt sammanhang där civilsamhället, myndigheter och institutioner visar upp områdets utbud och kompetens. De goda krafternas gemenskap ger stolthet som kan bidrar till ett gott rykte och det finns tydliga vinster för förvaltningen att medverka. Planeringsprocessen kring Skärholmsdagen har varit en av förvaltningens största samarbetsytor gentemot civilsamhället där också de medverkande organisationerna fått möjlighet att bygga en bredare gemenskap med andra aktörer i lokalsamhället. Stadsdelsdagar kan på så sätt bidra till att stärka ett områdes kollektiva förmåga. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden möjliggör för ideella organisationer att arrangera stadsdelsdagar, genom utlysning av medel. Förslaget innebär en omfördelning av medel, ingen kostnadsökning.

 • För att möjliggöra att lex Sarah-utredningarna görs skyndsamt krävs att förvaltningen har tillräckligt många lex Sarah-utredare. Förvaltningen föreslår att utöver redan utsedda utredare av lex Sarah även utse Linda Melin till lex Sarah-utredare.

   

 • Stadsdelsnämndens beslutsfattande regleras enligt 6 kap. 37-39 §§ kommunallagen. Förvaltningen föreslår ändringar vad gäller att träffa avtal om försöks- tränings- och jourlägenheter samt turbundna resor.

   

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett lagstadgat ansvar för kvalitet och patientsäkerhet i de särskilda boendeformer där kommunen bedriver hälso- och sjukvård, det vill säga Sätra vård- och omsorgsboende (VoB) och socialpsykiatrins profilboende.

  I MAS arbetsuppgifter ingår, till exempel att revidera och upprätta lokala regler för hälso- och sjukvård utifrån den lagstiftning som finns.

  MAS följer också upp hälso- och sjukvården på Sätra VoB och socialpsykiatrins profilboende genom, bland annat utvalda hälso- och sjukvårdsindikatorer. Resultatet av uppföljningen på Sätra VoB visar att verksamheten överlag uppnår samma resultat eller något bättre än de senaste åren inom flertalet områden. Trots det är resultaten något i underkant utifrån verksamhetens uppsatta mål.

  Förvaltningens bedömning är ändå att verksamheten har goda förutsättningar att bedriva en god och säker hälso- och sjukvård men behöver förbättra sin egenkontroll under 2020 för att säkerställa att, till exempel att riskbedömningar görs enligt gällande regler och rutiner.

  Förvaltningen anser i och med detta att MAS medverkar till att säkerställa att patienterna i den kommunala hälso- och sjukvården får en god och säker hälso- och sjukvård vård med god hygienisk standard utifrån sitt lagstadgade ansvar.

 • Sara Stenudd (V) lyfter i en motion till kommunfullmäktige de växande utmaningar som ljusföroreningar kan innebära för nattlevande djur. Motionären föreslår att staden tillsätter en ljusdesignertjänst samt att berörda förvaltningar ges i uppdrag att utarbeta en ljusstrategi. Ljusdesignern kan i tidiga skeden bidra i planprocesserna gällande belysnings-, trygghetsskapande och estetiska värden samt ta hänsyn till miljö- och energibesparingsaspekter.

  Förvaltningen anser det viktigt att ta hänsyn till hur effekter av urbanisering påverkar den stadsnära naturen och känsliga arter. Samtidigt är arbetet med ökad belysning i områden med upplevd otrygghet en prioriterad fråga i staden. Det finns en målkonflikt mellan dessa behov. Det är viktigt att relevant kompetens är tillgänglig till alla berörda förvaltningar. Denna kunskap behöver också prägla strategiska dokument både på central och lokal nivå.

  Förvaltningen ställer sig dock frågande till om en ljusdesignertjänst är den bästa lösning för att säkerställa att stöd finns till hands vid planering och underhåll av stadens gröna områden samt vid framtagande av strategiska dokument.

   

  Bilagor

 • Brottsdatalagen är tillämplig när stadsdelsnämnden behandlar personuppgifter för att verkställa vissa straffrättsliga påföljder inom socialtjänsten. Enligt brottsdatalagen ska nämnden utse ett eller flera dataskyddsombud vars främsta uppgift ska vara att kontrollera att nämnden behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Förvaltningen föreslår att nämnden utser Sabina Toromanovic till dataskyddsombud enligt brottsdatalagen.

 • § 31

  Ansökan om medel för lokalutvecklingsprojekt 2020

 • § 32

  Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2019 för äldreomsorgens och socialpsykiatrins särskilda boenden

 • § 33

  Internremiss: förslag till handlingsplan för biologisk mångfald

 • § 34

  Inbjudan till gemensam upphandling av "park- och lekutrustning 2019 - barnvagnar och cyklar"

 • § 35

  Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av laddstationer

 • § 36

  Tillsyn för försäljning av folköl och tobak. Redovisning för 2019 och tillsynsplan för 2020

 • § 37

  Information om deltagande i projektet Modernisering av sociala system, samt projektorganisation Skärholmen

 • § 38

  Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av enstaka platser för vuxna inom hem för vård eller boende (HVB) för socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen

 • § 39

  Protokoll - Förvaltningsgruppen, december 2019

 • § 40

  Protokoll - Förvaltningsgruppen, januari

 • § 41

  Protokoll - Gruppledarmöte, januari

 • § 42

  Protokoll - Skärholmens Pensionärsråd, januari

 • § 43

  Protokoll - UNGSK Ungdomsrådet i Skärholmens stadsdel, januari

 • § 44

  Protokoll - Skärholmens råd för funktionshinderfrågor, januari

 • § 47

  Handlingsplan för att höja kvalitén i våra förskolor

 • § 48

  En tryggare stadsmiljö i Skärholmen

 • § 49

  Social dumpning i Skärholmen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.