Hoppa över navigering
 • Ordförande Bo Arkelsten (M) öppnar mötet och hälsar nya ersättare i nämnden välkomna.

 • Ordförande Bo Arkelsten (M) och vice ordförande Lisa Carlsson (S) kommer att justera protokollet digitalt 4 februari 2020 kl 12.00.

 • Dagordningen godkänns med tillägg av två skrivelser från Mohibul Ezdani Khan (V) med flera, Värna det offentliga rummet i Vällingby Centrum , § 23, övriga frågor samt skrivelse angående Vita villan, § 23.

   

  Fråga från ledamot Mario Chahrestan (S) om fritidsgårdarnas öppettider. Frågan tas upp under § 23.

   

  Fråga från  ledamot Norma Aranda de Gutierrez (S) om möjligheten för äldre i stadsdelen att utnyttja Tunets seniorboendes/vård och omsorgsboendes gym. Frågan tas upp under § 23.

   

   

 • Stadsdelsdirektör Denise Melin, lokalpolisområdeschef Catrine Kimerus Wickstöm, kommunpolis Samuel Sjöö och fastighetsägarföreningens VD Ulf Malm berättar om det pågående trygghetsarbetet i Hässelby Vällingby.

 • Hässelby Vällingby stadsdelsnämnds verksamhetsberättelse 2019

 • Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds delegationsordning är en förteckning över vilka funktioner som kan fatta beslut på nämndens vägnar i ett ärende eller en viss grupp av ärenden. I början av varje år fastställs delegationsordningen för Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd. Delegationsordningen kan också revideras under året. Detta då förteckningen behöver hållas aktuell avseende ändringar i lagstiftning och i kommunfullmäktiges beslut om nämndernas ansvarsområden. Uppdateringar kan också behövas utifrån organisatoriska förändringar inom och utom förvaltningen.

  Enligt nu föreslagen revidering föreslås förändringar inom området förskola.

  Vidare har det inledande avsnittet av delegationsordningen setts över och förenklats och förtydligats. Inga ändringar i sak har skett i det inledande avsnittet.

 • Upphandlingen omfattar inköp och leveranser av dagliga varor inom hemtjänsten i egen regi. Avtalet omfattar tiden från och med 2020-04-01 till och med 2022-03-31. Om parterna är överens kan avtalet förlängas på samma villkor i två (2) år.

 • I enlighet med Socialförvaltningens riktlinjer för stadsdelsförvaltningens uppdrag av tillsyn gällande tobaks- och folkölsförsäljning ska en tillsynsplan finnas tillgänglig och varje år revideras. Tillsynsplanen ska, enligt 9 kap 2 § alkohollagen (2014:770), lämnas in till länsstyrelsen. Enligt den nya lagen om tobak och liknande produkter (2017/18:156) som träde i kraft den 1 juli 2019 krävs tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Förslag är att tillsynsansvaret för tobak ska tillhöra socialförvaltningen som handlägger och fattar beslut om tobakstillstånd. Ett formellt beslut kommer fattas inom tertial 1. Stadsdelsförvaltningens tillsynsplan avser därför försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Förvaltningen föreslår att förslag till tillsynsplan gällande försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2020 antas av stadsdelsnämnden.

 • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomför en granskning av kommuner som kan använda sig av konsulentstödd verksamhet och stödboende för barn och unga 16-20 år. En konsulentstödd verksamhet föreslår ett jourhem eller ett familjehem utifrån barnets/ungdomens behov och ger stöd och handledning till jour- eller familjehemmet.

 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick i budget för 2019 kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en ny kemikalieplan för staden. Förslaget utgår från det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och syftar till att förtydliga de delar i stadens miljöprogram som handlar om hur Stockholm ska bli en giftfri stad.  Förvaltningen är positiv till förslaget som är ambitiöst och väl strukturerat. Förvaltningen konstaterar att föreslagna åtgärder har fördelats utifrån nämnders och bolagsstyrelsers rådighet och pekar tydligt ut vilka nämnder och bolag som har genomförande- och uppföljningsansvar. Förvaltningen anser att de åtgärdsförslag som riktas till stadsdelsnämnderna är genomförbara under förutsättning att kemikaliecentrum bistår med utbildningstillfällen samt informationsmaterial till berörda handläggare och verksamheter. Vidare anser förvaltningen att en mer utvecklad integrering av kemikalieplanen i stadens styrsystem ILS, skulle stödja detta omfattande förändringsarbete genom att exempelvis fler indikatorer som stödjer genomförandet av kemikalieplanen inkluderas. Det är också en fördel om prioriterade områden i högre utsträckning lyfts fram som gemensamma uppdrag i stadens budgetprocess, då kan beslutade mål tydligare kopplas till verksamhetsplanering och investeringsplaner.

 • I kommunfullmäktiges budget för 2019 beslutades att ”Stockholms stads miljöprogram 2016-2019” och ”Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040”, ska revideras i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser.  Förvaltningen är positiv till det nya programförslaget som är ambitiöst och väl genomarbetat. Särskilt positivt är att även konsumtionens klimatpåverkan nu lyfts i miljöprogrammet.

  Stadens roll som upphandlande myndighet innebär stora möjligheter att ställa krav på tillverkare och leverantörer av varor, produkter och tjänster, med syfte att påverka produkt- och teknikutvecklingen för bättre alternativ utifrån de miljö- och klimatrelaterade målbeskrivningarna. Förvaltningen anser att en svaghet i stadens nuvarande miljöarbete är att det idag inte sker något formellt samarbete mellan förvaltningar eller bolag om mål/etappmål i miljöprogrammet, annat än inom projekt som råkar ha bäring på miljöprogrammet. Om prioriterade miljö- och klimatmål i högre utsträckning lyfts fram som gemensamma uppdrag i stadens budgetprocess, kan verksamhetsplanering och investeringsplaner tydligare kopplas till miljöprogrammets mål med kort- och långsiktiga perspektiv. Vidare föreslår förvaltningen att utbildningsinsatser om stadens miljöprogram anordnas i tidigt skede av programperioden för verksamhetsansvariga politiker och tjänstemän. Integreringen av miljöprogrammet i beslut som gäller stadens verksamhetsutövning är en förutsättning för att intentionerna i detta mycket omfattande program ska bli möjliga att genomföra.

 • Detta ärende behandlar revideringen av ”Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040” tillsammans med uppdragen i stadens budget 2019 om att ta fram en koldioxidbudget med kvarvarande utsläpp enligt Parisavtalet och att utreda hur Stockholm kan bli en klimatpositiv stad 2040.  Förvaltningen är positiv till förslaget om ”Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040”, som är en ambitiös genomgång av nuläget med analyser över möjliga scenarier. Genomförande- och uppföljningsansvar har fördelats utifrån nämnders och bolagsstyrelsers rådighet över målen och pekar tydligt ut uppföljningsansvariga nämnder och bolag. Förvaltningen anser att ett viktigt led i genomförandet är att skapa en effektiv, återkommande uppföljning riktad till nyckelaktörer. I det fortsatta arbetet bör konkreta åtgärdsplaner samt metoder för att kunna följa upp handlingsplanens uppsatta mål utarbetas. Målen måste följas upp i syfte att skapa engagemang för nya insatser. Åtgärdsarbetet måste följas upp i syfte att inspirera, sprida goda idéer, bidra till samarbeten samt identifiera behov av ytterligare insatser. Det är också viktigt att staden prioriterar att delta i utvecklingen och genomförandet av åtgärder för att minska hela regionens klimatpåverkan. För att lyckas är samverkan över bransch- och organisationstillhörighet samt geografiska gränser nödvändigt.

 • Ärendet avser redovisning av verksamheten med personligt ombud under år 2019 samt ansökan om statsbidrag för personligt ombud under verksamhetsåret 2020. Statsbidrag utgår enligt Förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Ansökan och redovisning görs till Länsstyrelsen i Stockholms län.

  Bromma stadsdelsförvaltning och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har sedan tidigare ett samarbetsavtal gällande verksamheten med personligt ombud. Verksamheten ligger organisatoriskt under Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. För år 2019 var bidraget per heltidsanställt ombud 300 180 kr. Beslut om bidragets storlek för år 2020 fattas av Socialstyrelsen i början av mars 2020. Kostnader utöver bidraget står respektive förvaltning för. Verksamheten har under år 2019 haft två personliga ombud och ansökan för år 2020 gäller samma antal personliga ombud som för år 2019.

 • Kommunfullmäktige har beslutat om ny gemensam uppföljningsmodell inom äldreomsorgen. Modellen innebär att verksamhetsuppföljningar genomförs vartannat år under förutsättning att utföraren inte är nyetablerad, har en åtgärdsplan eller av annan bedömd orsak behöver följas upp året efter.

  I detta tjänsteutlåtande redovisas förvaltningens uppföljning av Koppargårdens vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi.

  Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen, är bedömningen att verksamheten till stor del uppfyller de krav som ställs.

  Ett förbättringsarbete krävs för att säkerställa att rutiner för
  aktiviteter, utevistelse, mat och måltider tillämpas. Andra identifierade utvecklingsområden är att i större utsträckning arbeta för att säker-ställa att de äldre är delaktiga i vardagen. Verksamheten behöver även redogöra för hur resultaten av uppföljningsunderlagen används i verksamhetens systematiska förbättringsarbete.

 • Kommunfullmäktige har beslutat om ny gemensam uppföljningsmodell inom äldreomsorgen. Modellen innebär att verksamhetsuppföljningar genomförs vartannat år under förutsättning att utföraren inte är nyetablerad, har en åtgärdsplan eller av annan bedömd orsak behöver följas upp året efter.

  I detta tjänsteutlåtande redovisas förvaltningens uppföljning av Starbogårdens dagverksamhet som drivs på entreprenad. Verksamheten riktar sig till personer med demenssjukdom.

  Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen, är bedömningen att verksamheten till stor del uppfyller de krav som ställs.

  Ett utvecklingsarbete krävs för att säkerställa att enhetliga rutiner och arbetssätt tillämpas på båda enheterna. Ytterligare ett identifierat utvecklingsområde är egenkontroller som behöver genomföras i större utsträckning samt inom fler områden. Vidare uppmärksammades behov av att redogöra för hur resultat av uppföljningsunderlagen används i verksamhetens systematiska förbättringsarbete.

  Verksamheten arbetar för närvarande för att stärka samverkan och tillämpa enhetliga och ändamålsenliga arbetssätt för enheterna.

 • Kommunfullmäktige har beslutat om ny gemensam uppföljningsmodell inom äldreomsorgen. Modellen innebär att verksamhetsuppföljningar genomförs vartannat år under förutsättning att utföraren inte är nyetablerad, har en åtgärdsplan eller av annan bedömd orsak behöver följas upp året efter.

  I detta tjänsteutlåtande redovisas förvaltningens uppföljning av Hässelgårdens vård- och omsorgsboende som drivs på entreprenad. Verksamheten riktar sig till personer med demenssjukdom.

  Utifrån de underlag som har legat till grund för uppföljningen, är bedömningen att verksamheten till stor del uppfyller de krav som ställs.

  Ett utvecklingsarbete krävs för att säkerställa att rutiner för aktiviteter och basala hygienrutiner tillämpas. Ytterligare ett identifierat utvecklingsområde är egenkontroller som behöver genomföras i större utsträckning samt inom fler områden. Vidare uppmärksammades behov av att redogöra för hur resultat av uppföljningsunderlagen används i verksamhetens systematiska förbättringsarbete.

 • Stadens funktionshinderinspektörer har i uppdrag att granska kvaliteten i biståndsbedömda insatser inom funktionshinderområdet, inklusive socialpsykiatrin. Inspektörerna ska bevaka likställigheten över staden och sprida goda exempel. Det finns goda exempel som lyfts i rapporten och det finns utvecklingsområden.

 • Stadsdelsdirektören har delegation att fatta beslut i ärenden enligt delegationsordningen. Hen har också rätt att vidaredelegera beslut till tjänstemän. Beslut fattade på delegation enligt den här ordningen ska anmälas till nämnd.


   

 • Inkomna ärenden registrerare 25 november 2019 till 13 januari 2020.

 • Protokoll från Pensionärsrådet 20 januari 2020.

 • Protokoll från Rådet för funktionshindersfrågor 20 januari 2020.

 • Ingen information från stadsdelsdirektören vid detta tillfälle.

   

 • Skrivelse från (V) angående att värna det offentliga rummet i Vällingby Centrum.

  Skrivelse från (V) angående Vita villan

  (S) ansluter sig till båda skrivelserna från (V).

   

   

  På den öppna frågestunden behandlades följande ämnen:

  • Stadsnära odling
  • Vita Villan
  • Medborgarkontor i Åkermyntan

   

 • § 24

  Anmälan av protokoll från social delegation

 • § 25

  Rapport enligt Lex Sarah inom familj- och relationsenheten avdelningen för barn och unga

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.