Hoppa över navigering
 • § 2

  Protokollsjusterare och tid för justering

 • Dagordningen godkänns.

 • Kristin Porsblad berättar om föreningslivet i Hässelby Vällingby och stadsdelsförvaltningens arbete tillsammans med dem.

   

  Sofia Andersson från IF Brommapojkarna berättar om Mötesplats Västerort och deras samarbete med stadsdelsförvaltningen.

 • På den öppna frågestunden behandlades följande frågor:

  • Eventuell försäljning av Vällingby Centrum
  • Vällingby folkets hus, föreningslokal
  • Detaljplanen gamla värmeverket i Hässelby
  • Servicehuset Skolörten
  • Fritidsaktiviteter
  • Lövsta - ungdomsaktiviteter, skatepark, medborgarförslag kommer att lämnas
 • I verksamhetsplan för 2020 har stadsdelsnämnden avsatt totalt

  500 000 kronor för föreningsbidrag. Föreningsbidrag syftar till att uppmuntra och stödja stadsdelsområdets invånare att i organiserade och demokratiska former engagera sig i frivilligarbete samt att den verksamheten som civilsamhället bedriver bidrar till social hållbarhet i stadsdelsområdet. Under 2020 uppmärksammas särskilt föreningar som arbetar med etablering/integration samt trygghetsskapande aktiviteter.

   

  Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar föreningsbidrag för 500 000 kronor enligt förvaltningens förslag till beslut.

   

 • I augusti 2019 inkom Spånga Handboll med en ansökan om idéburet offentligt partnerskap kring rörelseaktivitet och utbildning för perioden 2020-2022. Föreningen ansöker om totalt 2 119 671 sek och där föreningen bidrar med egeninsats om 150 000 sek.  Spånga Handboll har under många år samverkat med förvaltningen inom bland annat feriearbete och lovverksamhet.


  Förvaltningen ställer sig positiv till Spånga Handbolls verksamhet och avser att hitta samarbetsformer, dock inte genom ett idéburet offentligt partnerskap. Den framtida samarbetsformen ska även inrymmas inom förvaltningens budgetramar.

 • Stadsdelsförvaltningarna i region västerort (Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby, Bromma och Spånga-Tensta) har i samarbete tagit fram en plan för bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning för perioden 2020-2030. Regionens boendeplan är, tillsammans med övriga regioners boendeplaner, underlag till den stadsövergripande boendeplanen som tas fram av socialförvaltningen.  Boendeplanen omfattar befintliga boenden, planerade byggprojekt och uppskattat behov av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Swecos prognos över behovet av bostäder med särskild service för perioden 2020-2030 utgör ett viktigt underlag i boendeplanen.

 • I 3 kap § 2 i stadens regler för ekonomisk förvaltning regleras nämnds ansvar för sin fakturering, krav- och inkassoverksamhet. Enligt dessa ska en osäker fordran skrivas av eller ned då alla inkassoåtgärder vidtagits och senast efter ett år. Nedskrivningen innebär att fordran tas bort ut räkenskaperna. En gäldenär är dock fortfarande betalningsskyldig även om fordran bokföringsmässigt skrivits ned och avförts ur räkenskaperna.

 • Stadsdelsnämnden har enligt kommunfullmäktiges reglemente för stadens nämnder rätt att bemyndiga representant för förvaltningen att företräda nämnden och teckna dess firma och fullmakter. Enligt Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, 3 kap 5 §, ska varje nämnd utse utanordnare med rätt att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar.

 • Behovet av särskilt boende för personer enligt LSS, lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning, är stort. PEAB Bostad har köpt del av fastigheten Åkermyntan 9 i Hässelby för att bygga bostadsrättslägenheter. I denna byggnation kan lägenheter för LSS-boende byggas (6 lägenheter, gemensamma utrymmen för brukare samt personalutrymmen) vilka fastighetskontoret kan köpa och hyra ut till stadsdelsförvaltningen. Projekteringen omfattar 6 lägenheter för brukare, gemensamma utrymmen för brukare samt personalutrymmen. Planerad byggstart är hösten 2020 vilket ger möjlig inflyttning under andra kvartalet 2022. Detta inriktningsbeslut ersätter det tidigare D1.121.–071-2017 fattat 2017-05-18 som angav 6 servicelägenheter och en gemensam lägenhet.

 • Syftet med detaljplanen är att i enlighet med översiktsplanen omvandla området för Hässelby värmeverk till ett nytt bostadsområde innehållande 1500 bostäder.  Förvaltningen är i huvudsak positiv till remissförslaget som på ett ambitiöst sätt lyfter fram de problem och utmaningar som staden behöver lösa för att omvandla området för nuvarande Hässelby värmeverk till ett nytt bostadsområde. Förvaltningen ser särskilt positivt på planförslagets koncept om att tillvarata, förstärka och utveckla delar av områdets rekreativa och ekologiska värden. Förvaltningen välkomnar också planförslagets syfte att skapa bättre kopplingar mellan Hässelby villastad och Hässelby strand samt intilliggande strandpromenad. Den nya bebyggelsen kommer innebära att ett idag delvis otryggt område befolkas, den upplevda tryggheten i området kommer därmed med all sannolikhet att öka. Vidare konstateras att förvaltningens begäran om tre fristående förskolefastigheter inte hörsammas. Planförslaget innebär att om stadsdelsnämnden ska säkerställa förskoleplatser inom flerfamiljsfastigheter som planeras som bostadsrätter, blir det fastighetsnämndens uppgift att innan byggstart köpa bostadsrättsandelar, för att därefter hyra ut lokalerna till stadsdelsnämnden. Detta kommer innebära avsevärt högre kostnader för staden än om verksamheten bedrivs i förskolefastigheter uppförda av Sisab. Förvaltningen föreslår med anledning av ovanstående att föreslagna förskolelägen vid Sandviksvägen och Vassbrinken uppförs av Sisab som fristående förskolefastigheter att drivas i stadsdelsnämndens regi samt att en tredje förskola uppförs vid föreslagen plats längs Fyrspannsgatan, att drivas av annan aktör.

 • Ett förslag till detaljplan för Riddersvik, del av Hässelby villastad 36:1, har upprättats av stadsbyggnadskontoret, förslaget granskas under tiden 12 februari till och med 10 mars 2020. Planen möjliggör ca 700 bostäder, inklusive ett vård- och omsorgsboende med ca 60 platser, servicelägenheter och en förskola med åtta avdelningar på platsen för den före detta trädskolan i Riddersvik.  Förvaltningen är särskilt positiv till att en detaljplan upprättas för hela Riddersviksområdet, utöver ny bostadsbebyggelse även för Riddersviks gård och Engelska parken inklusive Rosenparken. Det innebär att staden genom planbestämmelser kan skydda de natur- och kulturhistoriska värden som finns i området. Förvaltningen är även positiv till den nya placeringen av förskolan som innebär att grönstråket ner mot Rosenparken bevaras i sin helhet. Förvaltningen utgår ifrån att rekommenderat respektavstånd till alléträden med syfte att skydda alléträdens rotsystem, följs vid planering av förskolegården.

 • Delbetänkandet analyserar tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete i sjukförsäkringen. Man har fokuserat på två områden: En analys hur begreppet ”normalt förekommande arbete” och vilka fysiska och mentala förmågor man kan kräva för att hänvisa någon till ett normalt förekommande arbete. Utredaren
  menar att definitionen av vad som är normalt förekommande arbete behöver klargöras. I utredningen framgår att Försäkringskassans beslut om arbetstagarens rätt till sjukpenning ofta är dåligt underbyggda och schablonmässig gällande vilka arbeten man förväntas klara av. Därför lämnas förslag i utredningen att ett lagkrav ska till, så att Försäkringskassan ska vara skyldig att hänvisa till existerande arbeten. Förvaltningen ställer sig positiv till delbetänkandet och bedömer att rättssäkerheten och förutsättningarna för rehabilitering kommer att stärkas. Förvaltningen gör också bedömningen att genom förslaget kommer fler bli berättigade rehabiliteringsersättning. Vilket möjliggör en lugnare upptrappning av tjänstgöringsgrad vilket vi bedömer ökar utsikterna för att medarbetaren kan återgå i ordinarie arbete på längre sikt. Förvaltningen ställer sig också positiv till slopandet av omställningskravet på äldre medarbetare samt ändringen i bedömning vid längre tids nedsatt arbetsförmåga men
  där det är mycket sannolikt att medarbetare kan återgå till ordinarie tjänst.

 • Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ingår tillsammans med regionen samt grundskolan i ett lokalt samverkansarbete, BUS, Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Från och med 1 januari 2020 har Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning bildat en egen lokal BUS-organisation. Tidigare år har Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ingått i samma BUS-organisation som Bromma stadsdelsförvaltning. BUS-styrgrupp beslutade 27 januari 2020 om en ny reviderad lokal BUS-överenskommelse samt en BUS-handlingsplan. Utöver den samverkan som sker med grundskolan inom ramen för BUS görs en extra satsning för att öka samverkan mellan grundskola och socialtjänst. Gemensamt har en handlingsplan tagits fram som tydliggör strukturerna för samverkan, gemensamma aktiviteter och utbildningsinsatser som ska genomföras i under 2020. Samverkan organiseras genom en styrgrupp bestående av avdelningschef för barn och unga och grundskolechef samt en operativ ledningsgrupp bestående av enhetschefer inom avdelningen för barn och unga och rektorer i stadsdelsområdet.

 • Socialnämnden har under 2019 genomfört en översyn av stadens ungdomarmottagningar, med syfte att beskriva verksamheten och för bland annat utreda förutsättningar för organisation och huvudmannaskap. Stadens översyn sammanfaller med att Region Stockholm ska ta fram ett nytt vårdavtal för ungdomsmottagningarna i länet (2019-2020). Rapporten redogör hur mottagningarna är idag organiserade och vilka juridiska förutsättningar som gäller för dokumentation och huvudmannaskap. I rapporten redogörs också skillnader och likheter i den praktiska verksamheten samt utvecklingsområden som bör hanteras lokalt eller delregionalt. En juridisk granskning har konstaterat att en ungdomsmottagning bör drivas i samverkan mellan kommun och region eftersom en kommun inte kan utföra uppgifter som ankommer på Regionen och vice versa. En utredning om alternativ ledningsstruktur för den psykosociala delen av ungdomsmottagningens verksamhet pågår fortsatt, med syfte att undersöka om en förändring skulle gynna stadens ungdomar.

 • Varje kvartal rapporterar förvaltningen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, de beslut som tagits av förvaltningen men som inte har verkställts. För kvartal 4, 2019 rapporteras sammanlagt 20 beslut inom äldreomsorg och funktionsnedsättning.

 • Stadsdelsdirektören har delegation att fatta beslut i ärenden enligt delegationsordningen. Hen har också rätt att vidaredelegera beslut till tjänstemän. Beslut fattade på delegation enligt den här ordningen ska anmälas till nämnd.

 • Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2020-02-24

 • Protkoll från rådet för funktionshindersfrågor 2020-02-24

 • Ärendelista

 • Förvaltningschef Susanna Halldin Olsson Presenterade sig och lämnade följande information:

   

  • Pirjo Dahlgren Jespersson blir ny chef för den administrativa avdelningen och börjar i mitten av mars. Den nya administrativa avdelningen ersätter nuvarande internservice och strategi samt ekonomiavdelningen.
  • Susanna berättar kort om stadens förhållningsregler avseende Coronaviruset. Utöver dessa förhållningsregler gäller vanliga regler för smittspridning. På stadsdelsnämndens särskilda boenden har det satts upp informationsblad om vikten av goda hygienrutiner.
  • Stadsdelsförvaltningen har startat ett facebook-konto.

   

   

   

 • Ledamot Norma Arande de Gutiérrez (S) ställde följande fråga:

   

  "Det verkar vara problem för PRO i Hässelby att fortsättningsvis låna lokal i Hässelgården för sina möten. Hur kommer det sig och hur kan de få tillgång till lokalen även fortsättningsvis?"

   

  Förvaltningschef Susanna Halldin Olsson tar med sig frågan som kommer att besvaras på nästkommande nämnd.

 • § 26

  Anmälan av protokoll från social delgation

 • § 27

  Beslut från Inspektionen för vård och omsorg

 • § 28

  Information om Lex Sarah-anmälan

 • § 29

  Begäran om yttrande- Inspektionen för vård och omsorg, IVO

 • § 30

  Beslut om allvarlig kritik - Riksdagens ombudsmän (JO)

 • § 31

  Begäran om komplettering från IVO

 • § 32

  Beslut om avslutat ärende- Inspektionen för vård och omsorg

 • § 33

  Begäran om komplettering från IVO

 • § 34

  Framställan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken (SFB)

 • § 35

  Framställan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken (SFB)

 • § 36

  Framställan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken (SFB)

 • § 37

  Framställan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken (SFB)

 • § 38

  Framställan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken (SFB)

 • § 39

  Framställan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken (SFB)

 • § 40

  Framställan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag enligt 16 kap 18 § socialförsäkringsbalken (SFB)

 • § 41

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

 • § 42

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

 • § 43

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

 • § 44

  Hemlighållande av vistelseort och begränsning av umgänge enligt 14 § LVU

 • § 45

  Hemlighållande av vistelseort och begränsning av umgänge enligt 14 § LVU

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.