Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare, dag för justering och godkännande av dagordning

 • Vid sammanträdet den 1 juli 2023 beslöt Järva stadsdelsnämnd att inrätta en social delegation för beslut i enskilda ärenden, enligt SoL, LVU, LVM och LSS med sju ledamöter och fyra ersättare. Fyra ledamöter och två ersättare ska utses bland majoriteten och tre ledamöter och två ersättare ska utses bland oppositionen. Ordföranden ska utses bland majoritetens ledamöter och vice ordföranden bland oppositionens ledamöter. Den ordning som ersättare går in och tjänstgör vid ordinarie ledamots bortovaro ska också beslutas.

  I och med att ny stadsdelsnämnd valts från och med den 1 januari 2024 utser den nya nämnden sin sociala delegation.

  Bilagor

 • Järva stadsdelsnämnd förordnar vid sidan av ordföranden ett antal nämndledamöter att fatta beslut enligt 6, 9, 11 och 27 §§, 31 d § 2st, 43 § 1st 1p samt 43 § 1st 2p lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 13 § om lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vidare delegeras beslut enligt 14 § 2st 1p och 2p, 30 § och 31 g § LVU.

  Därutöver förordar stadsdelsnämnden ett antal tjänstepersoner i förvaltningen att begära polishandräckning för att genomföra beslut enligt 43§ 1st 2p LVU.

  Bilagor

 • Järva stadsdelsnämnd godkände den 28 september 2023 inrättande av brottsförebyggande råd i Järva stadsdelsnämnd. Stadsdelsnämnden ska varje år utse två ledamöter att, förutom ordföranden och 1:a vice ordföranden ingå i stadsdelsnämndens brottsförebyggande råd (Brå). Personliga ersättare ska också utses. Stadsdelsnämndens ordförande är ordförande i Brå. Ersättare för ordförande är stadsdelsnämndens 1:a vice ordförande.

  Bilagor

 • Järva stadsdelsnämnd godkände den 26 oktober 2023 inrättande av näringslivsråd i Järva stadsdelsnämnd. Stadsdelsnämnden ska årligen utse bland ledamöter och ersättare en ordförande, en vice ordförande och tre ledamöter samtliga med personliga ersättare att ingå i stadsdelsnämndens näringslivsråd.

  Bilagor

 • I varje stadsdelsnämnd ska det finnas ett pensionärsråd knutet till nämnden som ett rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information i frågor som berör äldres levnadsförhållanden.

  Ledamöterna i det lokala pensionärsrådet ska vara bosatta i stadsdelsområdet. Rådet består av fem ledamöter och fem ersättare som nomineras av pensionärsorganisationerna. Fördelningen sker proportionellt i förhållande till organisationernas medlemsantal i stadsdelsnämndens geografiska område. Pensionärsrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Pensionärsrådet utses av stadsdelsnämnden för ett år i taget. Rådet ska sammanträda minst sex gånger per år, varav minst en gång tillsammans med nämndens presidium. Pensionärsföreningarna i området; Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges pensionärsförbund (SPF) samt Svenska kommunalpensionärernas förbund (SKPF) har nominerat representanter till pensionärsrådet 2024.

 •   7

  Övriga frågor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.