Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och godkännande av dagordning

 • Den 30 maj 2023 fick Norrmalms stadsdelsnämnd ett medborgarförslag om badplats i Bellevueparken. Förslagsställaren vill ha möjlighet att bada i sydligaste delen av Brunnsviken och efterfrågar en brygga och en badstege. Medborgarförslaget bereds av Norra innerstadens stadsdelsnämnd i och med att Norrmalms stadsdelsnämnd lagts samman med Östermalms stadsdelsnämnd efter att ärendet inkom.

   

  Förvaltningen ser att behovet av badplatser ökar i samband med att staden växer och Stockholms stad arbetar på olika sätt för att förbättra tillgängligheten till stadens vatten och möjligheterna till bad. Enligt förvaltningen är det i dagsläget dock inte motiverat att arbeta för att anlägga en officiell badplats i Bellevueparken. Enligt förvaltningen utgör småbåtshamnarna en säkerhetsrisk för badande, framförallt vid den lilla sandstranden på den östra delen av Stallmästarholmen. Den yttersta spetsen av Stallmästarholmen är brant, trång och otillgänglig. Förvaltningen bedömer att åtgärder för att iordningställa denna del så att den uppfyller kraven för en officiell badplats, skulle kräva betydande ingrepp i natur- och kulturmiljön. Skulle förutsättningarna på Stallmästarholmen ändras, till exempel genom justering av båtklubbarnas utbredning, är förvaltningen dock öppen för att återigen utreda möjligheten till officiell badplats i området. Under en sådan process skulle det i så fall bli aktuellt att genomföra nya provtagningar av vattenkvaliteten.

  Bilagor

 • Förslagsställaren belyser att det föreligger en problematik med kvarlämnade byggsäckar i stadsmiljön. Förslagsställaren framför att det bredvid och i de fyllda säckarna slängs skräp/avfall av förbipasserande vilket gör att avfallet växer med tiden. Förslagsställaren föreslår därför att politikerna tar upp och diskuterar problemet med säckar som inte hämtas och tar fram en lösning.

   

  Stadsdelsförvaltningen är medveten om den problematik som föreligger med försämrad framkomlighet och ökad nedskräpning i stadsmiljön som följd. Den största delen av dessa säckar står dock på trottoarer och på hårdgjorda ytor i anslutning till dessa, vilka trafikkontoret ansvarar för. Förvaltningen vidarebefordrar därför detta förslag till trafikkontoret för besvarande.

  Bilagor

 • Förslagsställaren anser att det brister i stadens översyn av städning av gatorna på Östermalm och förslår därför att en person på stadsdelsförvaltningen utses som har i uppdrag att kontrollera att städningen genomförs på rätt sätt inom stadsdelsområdet.

   

  Stadsdelsförvaltningen ansvarar för städning av parker och gröna ytor inom stadsdelsområdet. Förvaltningen kontrollerar dagligen den upphandlade entreprenörens arbete med städning av dessa ytor. Då det är trafikkontoret som ansvarar för städning av gator har stadsdelsförvaltningen inte i uppdrag att kontrollera städningen på gata. Förvaltningen vidarebefordrar därför förslaget till trafikkontoret för besvarande.

  Bilagor

 • Verksamhetsplanen för Norra innerstadens stadsdelsnämnd anger inriktningen för nämndens verksamhet under år 2023. Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges budget för 2023 och de tre inriktningsmålen:

   

  1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
  2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
  3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

   

  Stadsdelsnämnden ansvarar för kommunal förskoleverksamhet, öppen fritidsverksamhet, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, bostadsanpassning för bostäder enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt kultur- och föreningsbidrag. Stadsdelsnämnden ansvarar även för trygghetsskapande arbete, krisberedskap, samhällsplanering, parkverksamhet och stadsmiljö, konsumentvägledning, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder samt samhällsvägledning för nyanlända.

   

  Nämndens verksamhetsplan med mål konkretiserar kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och beskriver vilket resultat som ska uppnås, det förväntade resultatet, för nämndens målgrupper. Nämnden fastställer i vissa fall egna indikatorer för att mäta hur nämnden uppfyller sina mål som ett komplement till kommunfullmäktiges indikatorer. Aktiviteter tas fram för att bidra till måluppfyllelsen.

  Bilagor

 • Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnd har den 1 juli 2023 lagts samman och bildar Norra innerstadens stadsdelsnämnd. Detta föranleder att nya lokala regler för föreningsstöd upprättas. Uppdraget om att fördela föreningsstöd utgår från stadsdelsnämndernas reglemente.

   

  Förvaltningen konstaterar att Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnders regler för föreningsstöd innehållsmässigt är snarlika. Reglerna har nu lagts samman till ett dokument med vissa redigeringar och ändringar. I likhet med Östermalms lokala regler för föreningsstöd föreslår förvaltningen att Norra innerstadens stadsdelsnämnd har en (1) ansökningsperiod om året och att ansökan och redovisning ska ske digitalt. Därtill föreslår förvaltningen att nämnden ska införa ett grundläggande krav att de föreningar som arbetar med barn ska intyga att de utför kontroll av registerutdrag.

   

  De lokala reglerna för föreningsstöd Norra innerstaden träder i kraft för ansökan avseende stöd 2024. För 2023 gäller de regelverk, ansöknings- och redovisningsrutiner som respektive stadsdelsnämnd Östermalm och Norrmalms haft vid årets ingång.

   

  Bilagor

 • Enligt Instruktion för stadsdelsnämndernas pensionärsråd, antagen i kommunfullmäktige i Stockholms stad den 6 december 2004, ska varje stadsdelsnämnd ha ett pensionärsråd knutet till sig. Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden i allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden. Rådet ska ta initiativ till förbättringar för stadsdelsområdets pensionärer samt följa regionens verksamhet inom stadsdelsnämndens område. Stadsdelsnämndens pensionärsråd ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämndernas råd för funktionshinderfrågor ska stödja och ge råd i stadens arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

   

  I april 2023 fattade kommunfullmäktige i Stockholms stad beslut om att stadsdelsnämnderna för Norra innerstaden och Kungsholmen från och med den 1 juli 2023 ska ha ett gemensamt råd för funktionshinderfrågor.

   

  Funktionsrätt Stockholms stad samordnar nomineringarna till kommunstyrelsens, stadsdelsnämndernas, facknämndernas och bolagsstyrelsernas råd för funktionshindersfrågor i samverkan med funktionshindersföreningar inom och utanför Funktionsrätt Stockholms stad. Norra innerstadens stadsdelsförvaltning föreslår att Norra innerstadens stadsdelsnämnd utser ledamöter i rådet i enlighet med nomineringarna från Funktionsrätt Stockholms stad.

  Bilagor

 • Planen syftar till att möjliggöra bostäder, förskolor, lokaler, torg, parker, bryggor, utomhusbad och ett kallbadhus. Det kulturhistoriskt intressanta vattengasverket ges möjlighet att utvecklas för konsthall, restaurang och konferensverksamhet. Efter tidigare ställningstagande (Stadsbyggnadsnämnden april 2022) att ändra detaljplanens avgränsning med anledning av att möjligheterna att göra utfyllnader i vattnet visat sig vara begränsade, har förslaget bearbetats och vidareutvecklats inför granskningsskedet.

   

  Utöver två fristående förskolor med 4-5 avdelningar har stadsdelsförvaltningen även angett behov av bostäder för personer med funktionsvariationer i området, i form två gruppbostäder med plats för 6 boende vardera. Den genomförda analysen av sociotopsytor visar att målet om andel grön oas per boende inte kommer uppnås inom planeringsområdet i det nya förslaget. Utöver boende i området kan dessa gröna ytor dessutom antas locka externa besökare samt framtida boende från bland annat Ropsten. Detta pekar på att slitaget på de gröna ytorna kommer att bli mycket högt och det är angeläget att detta avspeglas tydligt i den fortsatta planeringen och gestaltningen för att dessa ytor ska bli hållbara över tid.

   

  Förvaltningen är positiv till det allmänna bryggbad och kallbadhus som planeras i området. Det är av stor vikt att utbyggnaden av Kolkajen, med dess vattennära läge, bidrar till att främja möjligheten till bad inom stadsdelsområdet.

   

  Bilagor

 • Norra innerstadens stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen ombetts besvara remissen Föreskrifter om egenkontrollprogram och kontrollköp avseende tobaksfria nikotinprodukter, KS 2023/779. Då remisstiden är begränsad överlämnas förvaltningens svar till kommunstyrelsen enligt anmodan 2023-08-08. Stadsdelsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde 2023-08-31. 

   

  Tobaksfria nikotinprodukter regleras i lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. För att uppnå lagens syfte och, bland annat, öka skyddet för barns och ungas hälsa, föreslår Folkhälsomyndigheten föreskrifter som preciserar utförandet av egenkontrollprogram och kontrollköp. Föreskrifterna om egenkontrollprogram föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. Föreskrifterna om kontrollköp föreslås träda i kraft den 1 november 2023.

   

  Förvaltningen skriver i sitt svar att man välkomnar Folkhälsomyndigetens förslag på föreskrifter som innebär att egenkontrollprogram och kontrollköp också ska gälla för tobaksfria nikotinprodukter. Det är förvaltningens mening att ett tydligare regelverk kan bidra positivt till ett förebyggande arbete med syfte att

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har begärt yttrande av ett antal stadsdelsförvaltningar och bolag. Från och med den 1 juli 2023 har Norrmalms stadsdelsnämnd och Östermalms stadsdelsnämnd bildat den nya stadsdelsnämnden Norra innerstaden. Ärendet kommer således att behandlas av Norra innerstadens stadsdelsnämnd.

   

  Förslaget till Riktlinje för chefsstruktur inom Stockholms stad berör organisatoriska faktorer som ansvar, befogenheter och antalet medarbetare per chef. Riktlinjen utgör ett stöd i analys- och utvecklingsarbetet samt ger en grund för att forma en chefsstruktur som främjar hållbara organisatoriska förutsättningar. Syftet med riktlinjen är att forma en ändamålsenlig, attraktiv och hållbar organisation.

   

  Förvaltningen gör bedömningen att en stadsgemensam chefsstruktur stärker ledarskapet inom organisationen. Dock finns utmaningar inom enheter där rollen biträdande enhetschef/rektor används. Ytterligare chefsnivåer som förslaget tar upp skulle behöva beskrivas ytterligare, då behov av dessa kommer att uppstå allt oftare då Stockholm växer. Förvaltningen ser även ett behov av samsyn inom staden för rektorns uppdrag, oavsett skolform och nämnd, och vad förslaget innebär för skola och förskola. Förvaltningen vill lyfta att det är viktigt att Stockholmarnas fokus är vägledande och organisationen ska vara en möjliggörare i verksamheterna där behoven hos barn, unga och äldre sätts i centrum.

  Bilagor

 • Östermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Dennis Wedin (M) på remiss för yttrande senast den 19 september 2023. Från och med den 1 juli 2023 har Östermalms stadsdelsnämnd sammanlagts med Norrmalms stadsdelsnämnd och bildat den nya stadsdelsnämnden Norra innerstaden. Ärendet behandlas därför av Norra innerstadens stadsdelsnämnd.

   

  I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, utreda förutsättningarna för att namnge en plats samt upprätta ett monument i Stockholms stad till minne av Barbro Westerholm och HBTQ-personers kamp för sina rättigheter.

   

  Förvaltningen anser att ett monument som uppmärksammar HBTQ-personers kamp för sina mänskliga rättigheter, och som namnges efter Barbro Westerholm i syfte att lyfta fram hennes livsgärning, skulle kunna vara ett positivt tillskott i stadsmiljön. Den föreslagna platsen som ligger i korsningen Linnégatan/Narvavägen är ur förvaltningens perspektiv möjlig att använda till detta ändamål. Det är dock trafikkontoret som ansvarar för den ytan. I en eventuell utredning av förutsättningarna kan även andra platser undersökas. Oavsett plats anser förvaltningen att det är viktigt att involvera kulturförvaltningen/Stockholm konst genom hela förfarandet eftersom de arbetar med framtagande av ny konst i staden.

   

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland andra Norra innerstadens stadsdelsnämnd, f.d. Östermalms stadsdelsnämnd, över motion från Markus Berensson (C) om minnesmöbler. I motionen föreslås att Möbelprogram Stockholm kompletteras med tillägg om minnesmöbler. Syftet är att möjliggöra för individer att ansöka om och finansiera minnesmöbler i den offentliga miljön.

   

  Förvaltningen är positiv till att låta det offentliga rummet påverkas av stadens medborgare. I dagsläget kan medborgare påverka parker och grönområden genom att lämna medborgarförslag, inkomma med synpunkter och önskemål via Tyck Till och delta i dialoger initierade av förvaltningen. Förvaltningen arbetar även med stadsodling och brukaravtal. Dessa påverkansmöjligheter finns för alla medborgare utan krav på ekonomisk kompensation.

   

  Att låta privatpersoner finansiera möbler på stadens mark kan enligt förvaltningen skapa otydligheter om ägandeskap och även komplicera förvaltningens arbete med drift och underhåll. Exempelvis ser förvaltningen att det kan uppstå förväntningar om att privat finansierade möbler ska prioriteras för skötsel och underhåll, vilket förvaltningen inte bedömer vara motiverat. Om privat finansierade möbler behöver flyttas, tas bort eller på andra sätt justeras i samband med parkupprustningar kan även där uppstå konflikter som riskerar att komplicera förvaltningens arbete. Förvaltningen bedömer att det inte finns skäl att komplettera Möbelprogram Stockholm 2023, samt möjliggöra för individer att ekonomiskt bidra till minnesmöbler i det offentliga rummet.

  Bilagor

 • Östermalms stadsdelsnämnd har den 12 april 2023 mottagit en remiss av motion om feriejobb för 13–15-åringar författad av Jonas Naddebo (C). I motionen anförs att feriejobben har ett viktigt syfte att ge fler unga en ingång i arbetslivet. Motionären skriver att allt fler yngre barn och ungdomar påverkas av gäng- och nätverkskriminalitet, och motionären menar vidare att det är viktigt att fånga upp dessa unga genom att kunna erbjuda dem feriejobb. Motionären framhåller att stadens feriejobb bör utökas till en bredare målgrupp som omfattar även 13–15-åringar.

   

  Förvaltningen skriver i sitt svar att feriejobb kan ge ungdomar en nyttig erfarenhet för framtiden, och kan se vissa fördelar med att sänka ålderskraven gällande stadens feriejobb. Förvaltningen vill understryka vikten av att de feriejobb som erbjuds är meningsfulla för målgruppen och ser vissa utmaningar för arbetsgivare att få fram och avgöra vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för den yngre målgruppen utifrån arbetsmiljölagen. Förvaltningen menar också att 16–18-åringar kan ha större behov och nytta av arbete än 13–15-åringar.

   

  Förvaltningen vill i sitt svar lyfta att, om tanken i den första punkten är att det ska sättas ett högre mål för antalet feriejobbare, ser förvaltningen ett behov av att stärka upp med resurser i stadsdelarna för att kunna bibehålla kvaliteten i handläggningsarbetet.

   

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Norrmalms stadsdelsnämnd med anledning av remiss gällande Motion om lämna-program för individer i våldsamma relationer från Kristin Jacobsson (C). Från och med den 1 juli 2023 har Norrmalms stadsdelsnämnd och Östermalms stadsdelsnämnd sammanlagts och bildat den nya stadsdelsnämnden Norra innerstaden. Ärendet kommer således att behandlas av Norra innerstadens stadsdelsnämnd.

   

  Bakgrunden till motionen är att Krutons verksamhet, ett skyddat boende särskilt riktat mot unga kvinnor drabbade av hedersproblematik, ska läggas ned och flyttas till stadens Kriscentrum för kvinnor. Centerpartiet menar att detta är problematiskt då Kriscentrum inte på samma sätt riktar sig till unga kvinnor med hedersproblematik. Centerpartiet vill stärka stadens arbete mot hedersvåld. Centerpartiet vill därför att staden ska ta ett samordnat grepp kring dessa frågor och erbjuda våldsutsatta samlade insatser genom ett stadsomfattande lämna-program.

   

  Förvaltningen är delvis enig med de förslag som presenteras. Dock anser förvaltningen att det redan är ett prioriterat område och att delar av förslagen omfattas av Stockholms stads program mot våld i nära relationer som ligger till grund för förvaltningarnas arbetssätt. Förslaget med att inrätta en särskild enhet inriktad mot hedersproblematik skulle kunna ge gynnsamma effekter i form av kunskapsstöd främst för de förvaltningar där hedersproblematik inte är omfattande förekommande. Förvaltningen ställer sig vidare positiv till förslaget med ett lämna-program för våldsutsatta men anser det svårt att bedöma omfattningen av uppdraget och att det troligtvis kommer kräva en betydande ökning av resurser hos Relationsvåldscentrum då arbetssättet kräver långa och täta klientkontakter.

   

  Bilagor

 • Norra innerstadens stadsdelsnämnd har blivit ombedd att svara på remissen från Dennis Wedin (M) gällande att införa tillståndsplikt av tillfällig försäljning efter klockan 21.00 i Stockholm stad. Detta för att minska försäljning av lustgas som används i berusningssyfte.

   

  Förvaltningen är medveten om riskerna med användning av lustgas i berusningssyfte men stödjer inte förslaget om att införa en allmän tillståndsplikt mot försäljning av samtliga varor efter klockan 21.00. Förvaltningen vill invänta den nationella regleringen mot lustgas.

  Bilagor

 • Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 40,5 mnkr.

  Bilagor

 • Anmälan av delegerade beslut för Norra innerstadens stadsdelsnämnd.

  Bilagor

 • Anmälan av protokoll från Norra innerstadens förvaltningsgrupp från den 23 augusti 2023.

  Bilagor

 •  

  Följande skrivelser anmäls:

   

  • Skrivelse med förslag till beslut från Petter Martinsson m.fl. (S), Tomas Dillén m.fl. (V) och Bo Magnusson (MP) angående uppdrag till förvaltningen att utarbeta ett förslag om genomförande av medborgardialoger
  • Skrivelse med förslag till beslut från Anders Lindman (SD) angående uppdrag till förvaltningen att komplettera samverkansavtal med polisen samt att förvaltningen ska ansöka om inrättande av LOV 3-områden
  • Skrivelse från Anders Lindman (SD) om svenska språket i förskolan.

   

  Följande muntliga frågor behandlas:

   

  • Amelie Langby (M) ställer en fråga till förvaltningen om hur det har gått att erbjuda förskoleplatser till de barn som tidigare hade förskoleplats på Barnstugan Linden, vars godkännande av huvudman blev återkallat i förskolenämnden i juni. Förvaltningen svarar att alla berörda barn har blivit erbjudna en förskoleplats.  
  • Fredrik Boeke (S) ställer en fråga till förvaltningen om huruvida det kommer att bli aktuellt att bilda förtroenderåd för stadsdelens vård- och omsorgsboenden. Förvaltningen svarar att det är stadsdelsnämnden som avgör det.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.