Hoppa över navigering
 •   1

  Utseende av protokolljusterare

 •   3

  VD informerar

 • I samband med den systematiska genomlysningen av investeringar som Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) har i uppdrag att göra noterades ett större projekt, Grovrening Sickla del 2, som vid närmare granskning konstateras sakna investeringsbeslut. Projektet har samtidigt en tidsplan som anger att arbete ska påbörjas i juni 2024.  Projektet Sickla grovrening del 2 innebär en uppgradering av den mekaniska reningen av inkommande avloppsvatten som görs i Sicklaanläggningen. Den befintliga grovreningen i Sickla är i stort behov av uppgradering då anläggningen har uppnått sin tekniska livslängd samt att arbetsmiljön måste förbättras gällande bland annat luftkvalitet. Uppgraderingen av grovreningen i Sickla har avvaktat ombyggnationen av projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA) för att möjliggöra ett helhetsgrepp och säkra kapacitet, funktion och drift. Projektet bedöms som nödvändigt att genomföra för att upprätthålla funktion.  För att fullt ut säkerställa en korrekt bild av hur detta projekt hanterats bakåt i tid, samt vilka beslut som har fattats eller ej fattats, tillsatte Stockholm Stadshus AB en extern granskning. För att undvika ersättningsanspråk för stillestånd samt förseningar i projektet Stockholm framtida avloppsrening (SFA), behövde utredningen göras skyndsamt.  Utredningen visar att projektet saknar såväl inriktnings- som genomförandebeslut, och därmed beslut om finansiering. Koncernstyrelsens investeringsanvisningar har inte heller följts, det gäller såväl de tidigare som de förtydligade anvisningarna som koncernstyrelsen fattade beslut om i juni 2023, bland annat för projekt som överstiger 1000 miljoner kronor. Den externa granskningen har även visat att upphandlingen är utformad på ett sätt som gör att ersättningsanspråk kan riktas mot bolaget om arbetet inte påbörjas enligt plan. Dessutom riskeras SFA-projektet att försenas med stora konsekvenser.  I oktober 2018 anmäldes ett ärende i Stockholm Vatten AB:s styrelse där omfattning och tidsplan för ett antal reinvesteringar beskrivs. Här ingår Sickla grovrening del 1 och 2 med en total prognos om 492 miljoner kronor. Av ärendet framgår att reinvesteringarna ska beslutas om i sedvanlig ordning enligt gällande investeringsanvisningar. I november 2018 godkände bolagets styrelse ett genomförandebeslut för Sickla grovrening del 1, bergentreprenad, för 203 miljoner kronor. Ett reviderat genomförandebeslut på 298 miljoner kronor för denna del godkändes av bolagets styrelse i mars 2022. Del 1 av projektet bedömdes ej överstiga 300 miljoner kronor och behandlas då, enligt investeringsreglerna, i bolagets styrelse. Motsvarande beslut för Sickla grovrening del 2 saknas.  Den upphandling som bland annat omfattar Grovrening Sickla del 2 påbörjades hösten 2020 och kontrakt tecknades i mars 2022. Upphandlingen genomfördes i enlighet med den övergripande planeringen för arbeten i reningsverket. Enligt produktionstidplanen ska arbetet påbörjas i juni 2024. Om inte arbetet påbörjas i juni 2024 kan ersättningsanspråk riktas mot bolaget samt SFA-projektet inklusive nedläggningen av Bromma reningsverk förskjutas i tid. Bromma reningsverk har endast miljötillstånd för fortsatt drift under ombyggnationstiden i Henriksdal och Sickla fram till 2029. Detta riskerar i förlängningen förmågan att rena avloppsvatten.  Den situation som detta har skapat föranleder en extraordinär hantering av ärendet. Projektet har planerats och upphandlats utan att ha föregåtts av den sedvanliga beslutsprocessen där såväl inriktningsbeslut som genomförandebeslut skulle förelagts kommunfullmäktige. Utöver det så har det hanterats i strid med gällande investeringsanvisningar.  Grovrening Sickla del 2 omfattar installationer och maskiner. Projektet har en budget på 1 380 miljoner kronor i december 2023 års kostnadsnivå. Med beräknad framtida kostnadsutveckling som inkluderar prognostiserade prisökningar för ingående installationer och maskiner fram till 2028 beräknas slutkostnaden bli 1 670 miljoner kronor.  Projektet bedöms funktionellt nödvändigt och för att inte riskera förseningar av SFA-projektet med stora konsekvenser anser koncernledningen och stadsledningskontoret att det är nödvändigt att föreslå koncernstyrelsen att fatta ett genomförandebeslut om 1 670 miljoner kronor inklusive förväntad kostnadsutveckling för projekt Grovrening Sickla del 2, som därmed inte föregås av ett inriktningsbeslut.  Koncernledningen och stadsledningskontoret ser mycket allvarligt på det inträffade. Bolaget ska följa de av koncernledningen beslutade investeringsanvisningarna. Koncernledningen och stadsledningskontoret anser vidare att bolagets förslag att projektet löpande rapporteras till styrgruppen för SFA i likhet med övriga reinvesteringsprojekt i Henriksdals reningsverk är funktionellt. Projektet ska även rapporteras enligt gällande investeringsanvisningar till Stockholms Stadshus AB. Utöver det uppdrar koncernledningen och stadsledningskontoret till bolaget att återkomma med ett förslag på utformning av en återkommande lägesrapportering till koncernstyrelsen. Givet den uppkomna situationen samt att projektet har en budget över 1 000 miljoner kronor ska frekvensen på lägesrapporteringen säkerställa att koncernstyrelsen på ett fullgott sätt är löpande informerad om huruvida projektet håller sig inom beslutad projektbudget.

  Bilagor

 •   6

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.