Hoppa över navigering
 • § 1

  Dagordning, protokoll mm

 • § 3

  Anmälan av övriga frågor

 • Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser, beslut samt kontorsyttranden av remisser som inkommit eller upprättas sedan föregående sammanträde.

  Bilagor

 • Samrådsprotokoll från föregående förvaltningsgrupp 2021-09-22.

  Bilagor

 • § 6

  Information från funktionshinderrådet

 • Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen enligt sammanställning.

  Bilagor

 • Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens mål och ekonomiska resultat. Kyrkogårdsnämnden gör i tertialrapport 2, för 2021, bedömningen att uppsatta mål och åtaganden kommer att uppnås och genomföras under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett nollresultat och ett underskott om 6,7 mnkr mot tilldelad investeringsram.

  Bilagor

 • Förvaltningen har sett över gällande delegationsordning och en ny delegationsförteckning har tagits fram. Strukturen är anpassad till gällande organisation och de ändringar som är gjorda är till stora delar på grund av att titeln har ändrats till administratör från assistent. Utöver det så har verksamhets controller fått delegation enligt punkt 4:14 (Besluta om att hänskjuta tvist om kremering och gravsättning till länsstyrelsen med eget yttrande).

  Beloppsgränserna för makuleringar och nedskrivning punkt

  2.11-2.13 har höjts från 30 000 kr till 50 000 kr.

   

  Bilagor

 • Skogskyrkogården anlades mellan åren 1920-1940 efter ritningar av Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. Kyrkogården omfattar en yta på 102 hektar och innehåller cirka 100 000 gravplatser. Sedan 1994 är Skogskyrkogården upptagen på UNESCO:s världsarvslista. 1961 invigdes minneslunden i kyrkogårdens norra del och 2004 tillkom kyrkogårdens första askgravplats. Askgravplatser har sedan dess anlagts på ett antal kvarter inom kyrkogården efter en ökad efterfrågan. 2018 anlades det nu aktiva området för askgravar på kvarter 39A-C. Kyrkogårdsförvaltningen räknar med att antalet askgravar på kvarteren 39 kommer att ta slut under 2022.

   

  Vid kyrkogårdsnämndens möte den 2020-04-16 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram handlingar för inriktningsbeslut. Under våren 2021 har förvaltningens upphandlade konsulter Bjerking AB utfört markutredningar på platsen samt tagit fram ett gestaltningsförslag för en ny askgravlund till kvarteret. I gestaltningsförslaget ingår även insatser för att förstärka den biologiska mångfalden inom området genom bland annat en salamanderdamm som är tänkt att skapa en alternativ livsmiljö till Skogskyrkogårdens salamandrar.

   

  Kyrkogårdsförvaltning föreslår kyrkogårdsnämnden att fatta inriktningsbeslut för att gå vidare med projektering av åtgärderna samt att ta fram en kostnadskalkyl för anläggandet.

  Bilagor

 • Byggbranschen står för en stor påverkan på klimatet och ett stort resursslöseri av material på grund av dagens linjära bygg- och anläggningsprocesser.

   

  Kommunfullmäktige gav i budget 2020 miljö- och hälsoskydds-nämnden i uppdrag att i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB samt exploateringsnämnden ta fram en handlingsplan för minskat byggavfall. Handlingsplanen fokuserar i första hand på åtgärder i stadens egna nyproduktions-, ombyggnads- och rivnings-projekt. Åtgärder för cirkularitet och minskat byggavfall från hus-hållen har exkluderats. Schakt- och återfyllnadsmassor hanteras i ett särskilt uppdrag hos exploateringskontoret varför åtgärder för detta ej ingår i denna handlingsplan. Planen har varit på en kontorsremiss internt i staden samt tidigare även en informell avstämning både internt inom staden och externt till nyckelaktörer i byggbranschen. Remissinstanserna är överlag positivt inställda till handlingsplanen och anser att den är ambitiös men ändå realistisk att genomföra.

  Bilagor

 • Bakgrunden till kvalitetsprogrammet är att staden ska tillhandahålla service och tjänster som håller hög kvalitet, för så väl dagens som morgondagens stockholmare. Samtidigt som stadens verksamheter ska arbeta för att upprätthålla hög kvalitet, måste de ha kapacitet att förändras och utvecklas. För att lyckas krävs förmåga till anpassning och att kontinuerligt möta upp förändrade behov och förutsättningar. Programmet visar på arbetssätt, och formulerar förhållningssätt som ger förutsättningar för ett kvalitetsarbete där medarbetarnas, stockholmarnas och andra aktörers engagemang tas tillvara.

   

  Riktlinjer för informationssäkerhet i Stockholms stad är en del av Stockholms stads kvalitetsprogram och reglerar arbetet med

  informationssäkerhet inom samtliga nämnder och bolag. Riktlinjen består dels av övergripande mål och principer för informationssäkerhetsarbetet, dels av ett antal fördjupade tillämpningsanvisningar inom särskilda områden, exempelvis informationsklassning eller åtkomsthantering. I riktlinjerna sägs att

  nämnder och styrelser ska ha ett riskbaserat förhållningssätt i sitt informationssäkerhetsarbete som innebär att verksamheten ska arbeta med att identifiera, bedöma och följa upp de informationssäkerhetsrisker som kan uppstå i verksamhetens informationshantering.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen ställer sig positiv till stadens kvalitetsprogram och till riktlinjerna för informationssäkerhet.

  Bilagor

 • I promemorian från Justitiedepartementet föreslås att straffbestämmelsen i brottsbalken om brott mot griftefrid kompletteras med en särskild straffskala för grovt brott. Griftefrid är ett ålderdomligt uttryck som är detsamma som gravfrid. Tillämpningsområdet för brottet har varit oförändrat sedan brottsbalken infördes och straffskalan ändrades senast för nästan 30 år sedan. Förändringar har sedan dess skett i samhället och i annan lagstiftning som kan påverka synen på allvaret i brottsligheten. Förekomsten av grova angrepp mot gravfriden har dessutom ökat och i vissa fall tagit sig mer svårartade uttryck än tidigare. Därför finns det anledning att överväga skärpt straff för brott mot griftefrid.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen är positiv till innehållet i promemorian och delar dess slutsatser att det tycks finnas behov av skärpt straff för gravfridsbrott.

  Bilagor

 • Svante Borg informerade nämnden om hur förvaltningen hanterar återgång till normalt arbeta när restriktionerna för Covid-19 släpps. Kapellen öppnar för antalet deltagare som tillåts enligt brandskyddsregler och det är upp till anhöriga hur många deltagare de vill ha som deltagare i ceremonier. Det går nu även att boka visning och närvaro vid kremation igen. Förvaltningens personal kommer återgå till att huvudsakligen arbeta på förvaltningens arbetsplatser.

   

  Arbetet med den första etappen av Järva begravningsplats fortskrider, markentreprenaden (E1) fick en något försenad start men löper enligt plan. Entreprenad två i etappen med upphandling av ceremonilokal och ekonomibyggnad är påbörjad och tilldelningen beräknas ske innan årsskiftet.

   

  Planering sker under hösten även för den upphandling av de träd, buskar och växter som ska planteras.

 • En fråga om hur nämndens ledamöter och ersättare ska hantera inkomna mail och skrivelser lyftes av Sylvia Lindgren (S). Dessa skickas med fördel till förvaltningens email kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se för registrering och vidare hantering.

   

  Förs till protokollet: Gunnar Würtz (L) ställde under §8 frågan om varför förvaltningen inte använder gödning på gröna ytor eller de kravmärkta medel som finns för att rådjuren inte ska äta upp tex penséer. Per Westin, avdelningschef för Begravning och service, som inte medverkade på mötet svarar enligt nedan:

   

  "Gräsmattorna gödslas inte generellt, gräsklippningen sker genom mulching där även löv mulchas under hösten, förvaltningen bedömer att den näring som tillförs gräsmattorna är tillräcklig. Endast de gräsytor som vi bedömer lida brist på näring stödgödslas.

   

  Förvaltningen informerar om problemet med rådjur i vår skötselbroschyr och avråder plantering av vissa växter. Inför nästa säsong kommer förvaltningen att se om det är möjligt att före utplantering spraya utplanteringsväxterna med något av de kravmärkta medel som finns på marknaden för att, om möjligt, hindra rådjur att äta blommor".

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.