Hoppa över navigering
 • Godkännande av dagordning, utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

 • Inga övriga frågor förelåg.

 • Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut som inkommit till förvaltningen samt kontorsyttranden av remisser som upprättats sedan föregående sammanträde.

  Bilagor

 • Pär Martinsson informerade från funktionshinderrådets möte 13 november.

   

  Rådet godkände i stort förvaltningens förslag på svar på remissen Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2028 med notering om att det fanns avvikande mening angående ordet funktionsvariation.  Kyrkogårdsnämndens råd för funktionshinderfrågor är en egen remissinstans i ärendet och kommer att utveckla sitt svar i sitt remissvar.

   

  Rådet diskuterade även om det finns möjlighet för förvaltningen att ordna med ledstråk på främst Skogskyrkogården.

   

  Förvaltningen informerade rådet om att ett projekt med Mälardalens högskola inletts avseende informationsdesign och förvaltningens skyltprogram.

 • Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen sedan föregående sammanträde enligt sammanställning samt bilagor.

  Bilagor

 • Etableringen av en ny begravningsplats på Järvafältet hade byggstart i januari 2021 men försenades ett antal veckor beroende på omfattande skadegörelse främst riktad mot byggplatsens inhängning.

   

  Projektet är indelat i tre entreprenader varav den första E1 är avslutad. E1 bestod främst av markarbeten och anläggning av vägar samt våtmark. E2 omfattar byggnader och arbete med mark och byggnationer vid gravöarna. E3 är den gröna entreprenaden för bland annat alla planteringar. De två kvarvarande entreprenaderna, E2 och E3, bedöms pågå till hösten 2024 då begravningsplatsen ska tas i bruk/börja användas såväl för gravsättningar som ett naturområde.

   

  Bedömt läge 2023-11-15

  Projektet löper tidsmässigt enligt plan mot en invigning under hösten 2024. Då kommer det vinnande tävlingsbidraget vara förverkligat enligt det gestaltnings-program som tog fram och som lågt till grund för detaljplaneringen av området.

   

  Kostnadsutvecklingen, sett mot ansatt budget om 357 mnkr och prognoser lagda i Tertialredovisningarna 1 och 2 under 2023 om 406 mnkr, bedöms dock fortsatt öka.

   

  Förvaltningen gör därtill bedömningen att kostnaderna med säkerhet kommer att överstiga 410 mnkr vilket i sammanhanget är över den viktiga 15-procentsnivån då ett nytt budgetbeslut måste fattas av kommunfullmäktige.

   

  Kostnadsökningar är i allt väsentligt kopplade till den alltmer ökande inflationen och den förändring av entreprenörsindex som skett mellan det att budgetbeslutet togs 2019 och att byggnationen genomförs med kostnader i 2023 och 2024 års prislägen.

   

  Förvaltningen kommer till nämndens möte i december därför att framställa det behov av finansiella resurser som bedöms behövas för att kunna slutföra projektet.

   

  Förvaltningen gör även bedömningen att projektet, som är i sitt slutskede, inte kan förändras till att inrymmas inom budget plus 15 procent.

   

  En ny prognos är under utarbetande och kommer att redovisas i det tjänsteutlåtande som föreläggs nämnden vid kommande möte i december.

 • I stadens budget för 2023 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att revidera Programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Områden som lyfts fram tydligare i revideringen är bland annat barnperspektivet, hur programmet bidrar till stadens arbete med agenda 2030, gruppen äldre, gruppen som bara har insatser enligt socialtjänstlagen, personer med psykiska funktionsnedsättningar med mera. I framtagandet av det reviderade programmet har utvärderingen av nuvarande program beaktats och har letts av stadens funktionshinderombudsman.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen föredrar att begreppet ”funktionsvariationer” används i staden före begreppet ”funktionsnedsättning”. Förvaltningen föreslår därför att såväl

  programmets titel som stadens vokabulär ändras till funktionsvariation.

   

  Programmet är ett viktigt dokument som säkerställer att personer med funktionsvariationer beaktas i alla stadens verksamheter. Staden behöver ett styrdokument för att kunna bedriva arbetet systematiskt och effektivt samt kunna följa upp det.

  Bilagor

 • Kyrkogårdsförvaltningen föreslår i ärendet sammanträdestider för kyrkogårdsnämnden år 2024. Tiderna är föreslagna utifrån kommunstyrelsens krav på nämnden att inom viss tid avge verksamhetsprogram, flerårsbudget, tertialrapporter respektive årsredovisning.

   

  För år 2024 föreslås följande mötestider:

  Tisdag 13 februari

  Onsdag 17 april

  Onsdag 12 juni

  Torsdag 26 september

  Onsdag 13 november

  Onsdag 11 december

  Bilagor

 • Svante Borg föredrog svaret på Jan Tigerströms (M) och Ewa-Marie Ås (KD) skrivelse till nämnden - se bifogad bilaga.

  Bilagor

 • Svante Borg informerade nämnden om att allhelgonahelgen avlöpt väl. Förvaltningens personal gjorde en fin insats med att göra stadens begravningsplatser fina och skötta innan helgen och att möta medborgarna under lördagen, exempelvis bemannades ett tält på Norra begravningsplatsen där det bjöds på varm saft, information och reflexer delades ut.

   

  Förvaltningen arbete med verksamhetsplanen pågår och kommer upp som punkt till nästa nämnd. Kommunfullmäktige har beslutat om renoveringen av Skogskrematoriet med de tre tillhörande kapellen och kommer att påbörjas 2025.

   

  Förvaltningen har fått prövningstillstånd i Kammarrätt gällande en gravsten på Strandkyrkogården där godkänd ansökan återkallats.

   

   

   

   

 • Jan Tigerström rekommenderade den film om Skogskyrkogården som sändes under allhelgona. På SVT play finns två dokumentärer om Skogskyrkogården att titta på; Arkitekterna bakom Skogskyrkogården samt Skogskyrkogården.

   

  Svante Borg passar på att tipsa om att även förvaltningen har en film om Skogskyrkogården 100 år som kan nås via hemsidan begravning.stockholm eller via följande länk:

  https://begravning.stockholm/varldsarvet-skogskyrkogarden/

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.