Hoppa över navigering
 • Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering.

 • § 3

  Anmälan av övriga frågor

 • Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut som inkommit samt kontorsyttranden av remisser upprättats sedan föregående sammanträde.

  Bilagor

 • Samrådsprotokoll från föregående förvaltningsgrupp 2021-11-10.

  Bilagor

 • § 6

  Information från kyrkogårdsnämndens råd för funktionshinder

 • Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen enligt sammanställning.

  Bilagor

 • Förvaltningen har valt att gå ut med anbudsförfrågan i enlighet med LOU för uppförande av ekonomibyggnader, ceremonibyggnad, byggnadsverk och finplanering på Järva begravningsplats.

   

  Efter prövning av anbud föreslås att nämnden fattar beslut att ge Winge Byggnads AB uppdraget att utföra entreprenaden.

  KYF 2021/1379

 • Råcksta begravningsplats anlades 1964 efter ritningar av landskapsarkitekt Gunnar Martinsson.

   

  Kistgravarna på Råcksta begravningsplats är slut och för att möta upp behov och efterfrågan planeras nya kistgravskvarter att anläggas på kvarteren 13 och 14. På kvarter 12, i anslutning till de nya kistgravkvarteren, planeras en kontemplationsplats med en damm att anläggas.

   

  Sedan 2013 har möjligheten att anlägga kistgravar på begravningsplatsens kvarter 11-14 utretts på grund av höga grundvattennivåer på området och omhändertagandet av kistgravarnas dräneringsvatten samt närheten till Råcksta träsk. I maj 2021 var utredningarna genomförda samt en projektering av kistgravkvarterens anläggande färdigställd. Upphandling av en anläggningsentreprenör planerar att påbörjas i januari 2022.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen har tilldelats medel i budget för åren 2022-2023 att anlägga kistgravkvarteren.

   

  Bilagor

 • Kyrkogårdsförvaltningen föreslår i ärendet sammanträdestider för kyrkogårdsnämnden år 2022. Tiderna är föreslagna utifrån kommunstyrelsens krav på nämnden att inom viss tid avge verksamhetsprogram, flerårsbudget, tertialrapporter respektive årsredovisning.

   

  Nämnden sammanträder i stadens lokaler. Exakt vilka rum/lokaler som kommer att användas framgår av kallelse till respektive sammanträde.

   

  För år 2022 föreslås följande mötestider:

  • Tisdag 15 februari, kl 16.00
  • Onsdag 6 april, kl 16.00
  • Onsdag 8 juni, kl 12.00. Dagen inleds med lunch och efterföljande studiebesök på någon av begravningsplatserna, därefter nämndsammanträde.
  • Tisdag 27 september kl 16.00
  • Onsdag 9 november, kl 16.00
  • Onsdag 14 december, kl 16.00

  Bilagor

 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick i budgeten för 2020 i uppdrag att ta fram en handlingsplan för minskad plastanvändning. I denna
   handlingsplan fastslås en plaststrategi som ska vara en vägledning vid beslut för en mer hållbar plastanvändning i Stockholms stad.

   

  Plaststrategin är uppdelad i inköp, användning och avfall för att göra tydligt att alla dessa delar är viktiga i arbetet för en hållbar plastanvändning. Så gott som alla i staden berörs på något sätt av strategin. Handlingsplanen är en konkretisering av vad som behöver göras för att målen som kopplar till plast i stadens miljöprogram ska nås. För att förebygga avfall och minska plastanvändningen behöver alla verksamheter se över sina behov och rutiner.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen ställer sig positiv till handlingsplanen och anser att den är tydlig och att åtgärderna är genomförbara.

  Bilagor

 • Svante Borg informerade nämnden om att det fortfarande kommer in mycket samtal och frågor från allmänheten om det företag som även i år erbjuder sina tjänster för gravskötsel mm. Förvaltningen har valt att till nästa års skötselutskick uppdatera den skötselfolder som medföljer.

   

  En organisatorisk förändring kommer att ske inom förvaltningen. Enheten skötsel- och begravningsadministration lyfts ur administrativa avdelningen och bildar en egen avdelning. En ny avdelningschef rekryteras till avdelningen och några mindre personalförändringar sker.

   

  Med grund i FHMs nya riktlinjer som förväntas införas från 1 december anpassar förvaltningen informationen angående de tre största kapellen (Heliga korset, Rosens kapell och Norra kapellet). Det är anordnaren av ceremonier på över 100 deltagare som ansvarar för att vaccinbevis innehas av deltagarna.

   

  Allhelgonahelgen förflöt lugnt och städat. Aningen fler besökare har valt att ta bilen i år än föregående år vilket med hänsyn till pandemin och förändrat beteende kring kollektivtrafik är naturligt.

   

  Sylvia Lindgren påpekar att det på Skogskyrkogårdens infarter saknas cykelparkeringar vilket gör att de som valt att ta cykeln inte alltid ställer den på bästa sätt.

   

  Förs till protokollet: Under §5 lyfts önskan om en tydligare redovisning av t.ex. arbetsmiljöfrågor, skyddsronder och liknande som redovisats under förvaltningsgruppens sammanträde. Förvaltningschef Svante Borg kommer se över formen av redovisningen av ärendet till kommande nämnder.

 • § 13

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.