Hoppa över navigering
 • Godkännande av dagordning, utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering.

 • Inga övriga frågor förelåg.

 • Anmälan av inkomna beslut och skrivelser som inkommit till förvaltningen samt kontorsyttranden av remisser som upprättats sedan föregående sammanträde.

   

  1. Skrivelse till kyrkogårdsnämnden angående tillgänglighetsanpassning av Bromma kyrkogård från Bromma församling (KYF 2024/848)

  2. Beslut 2024-02-16 från Länsstyrelsen angående tillstånd för restaurering av entrégrindar på Skogskyrkogården (KYF 2023/163)

  3. Dom 2024-02-27-23 från Förvaltningsrätten angående gravsättning av Lars Andersson. Överklagan avslås. (KYF 2023/1603)

  4. Dom 2024-05-15 från Kammarrätten angående gravsättning av Lars Preutz. Prövningstillstånd meddelas ej. (KYF 2023/43)

  5. Dom 2024-02-05 från Kammarrätten angående återupplåtselse och övertag av gravrätt 22 11H 319. Prövningstillstånd meddelas ej (KYF 2022/2391)

  6. Kontorsremiss - Betänkandet - Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige (KYF 2024/914)

  Bilagor

 • Elin Jansson, sekreterare för funktionshinderrådet informerade från rådets sammanträde 2024-04-15.

   

  Rådet ställer sig positiva till skrivelsen angående tillgänglighetsanpassning av Bromma kyrkogård.

  Vid stadens nätverk för sekreterare i funktionshinderråden så har sekreterarna uppmärksammats om att arvodering ej tillåts vid digital närvaro, vilket ses som negativt ur ett tillgänglighetsperspektiv. Förvaltningen ser gärna att råden lämnar en gemensam skrivelse till ansvarig politiker för att väcka frågan i kommunfullmäktige.   

 • Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen sedan föregående sammanträde enligt sammanställning.

  Bilagor

 • Nämndens uppdrag i ärendet är att lyfta faktorer som har stor påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden 2025, 2026 och 2027. Utgångspunkten för analysen är förändringar i omvärlden och i den egna verksamheten. Slutsatserna ska användas som underlag i det kommande budgetarbetet.

   

  Kyrkogårdsnämndens ekonomiska resurser för de kommande åren kan lämpligen fördelas i tre delar med olika förutsättning, möjligheter och utmaningar. Det är en drift- och underhållsbudget som direkt finansieras av begravningsavgiften, löpande underhållsprojekt i investeringsform som indirekt finansieras av begravningsavgiften och ett antal större fleråriga utvecklings- eller renoveringsprojekt, även dessa indirekt finansierade genom begravningsavgiften.

   

  Driftskostnaderna kommer att öka under planperioden dels beroende på att den nya begravningsplatsen på Järva tas i bruk dels beroende på ökade energi-, kapital- och transportkostnader. Kostnaderna för drift kommer även att påverkas av förändrade miljöregler och på Kammarkollegiets justering av beloppen inom clearingssystemet.

  Bilagor

 • Stadsrevisionen har granskat hur staden styr, följer och har uppsikt över samhällsviktiga investeringsprojekt. Granskningen har bland annat omfattat projektet Järva begravningsplats.

   

  Revisionskontorets samlade bedömning är att de handlingar som lämnats till kommunfullmäktige inför beslut, i granskade investeringsprojekt, inte varit tillräckligt tydliga och transparanta för en ledamot att kunna ta ställning till. Framförallt brister redovisningen i beslutsunderlagen avseende riskbedömning samt beräkning av riskreserv och index.

   

  Granskningar som revisionen har genomfört visar på utvecklingsområden. Kyrkogårdsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att uppmärksamma och åtgärda de rekommendationer som revisionen lyfter fram. Förvaltningen kommenterar de rekommendationer som lyfts fram i revisionsrapporten.

  Bilagor

 • Förvaltningen har sett över gällande delegationsordning och en ny delegationsförteckning har tagits fram med vissa justeringar.

  Ärendetyp 3.9 är ändrad till förvaltningschef i övrigt endast ändring av titelnamn.

  Bilagor

 • Under 2024 kommer flera nya gravkvarter för kistor och askor att tas i bruk inom förvaltningens begravningsplatser, detta gäller bland annat på Järva begravningsplats som står klar under året. De nya gravkvarteren har krävt stora investeringar som kommer att belasta begravningsavgiften under många år. För att gravplatser inom dessa anläggningar ska kunna erbjudas till stadens innevånare inom en lång framtid föreslås förvaltningens begränsningar för gravsättning av icke-stockholmare därför att ses över.

   

  De nya begränsningarna kommer senare att arbetas in i en uppdaterad version av dokumentet ”Bestämmelser för gravupplåtelser, minneslundar, askgravlundar, askgravplatser, gravskötsel och gravanordningar mm samt krav på kistor och urnor”, vilket nämnden väntas fatta beslut om i juni 2024.

  Bilagor

 • Stadens senaste styrdokument för kommunikationsfrågor Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017–2022 ska ersättas med nytt styrande dokument för nämnders och bolagsstyrelsers kommunikationsarbete.

   

  Programmet ska stärka nämnders och bolagsstyrelsers förmåga till ändamålsenlig och effektiv kommunikation som bidrar till förtroendet för och tilliten till Stockholms stad. Det ska även underlätta för ett kommunikationsarbete som medverkar till säkerställandet av offentlighetsprincipens innebörd om allmänhetens och medias rätt till insyn och tillgång till information om kommunens verksamhet.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen ställer sig positiv till det reviderade kommunikationsprogrammet för Stockholm stad.

  Bilagor

 • Svante Borg redovisade status för bygget av Järva Begravningsplats. Projektet som helhet löper enligt projektplan, ekonomiskt och tidsmässigt.

   

  Gestaltningsprogrammet enligt vinnande tävlingsbidrag har få avvikelser från den ursprungliga detaljplanen Öar. Slutbesiktning sker till midsommar och invigningen förväntas att ske i oktober 2024.  

   

  Majoriteten önskar skriftligt underlag med uppdatering av projektets ekonomi och tidsram inför nämndens sammanträde.  

   

  Särskilda uttalanden

   

  Jan Tigerström m.fl. (M) och Ewa-Marie Ås (KD) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

  "Rapporten som tillkom styrelsen kan inte anses ge en fullvärdig bild av hur projektet fortlöper och huruvida ekonomi och tidsram kommer hålla. Vad som utgör bedömningen att projektet löper enligt projektplan framgår inte, om kostnadsprognosen håller vet vi inte och om några risker eller utmaningar finns går inte att uttyda. Det finns således nästan ingenting att utläsa av den för nämnden tillhandahållna rapporten. Förvaltningen gör det således mycket svårt för nämnden att få inblick i projektet.

   

  Det finns flera exempel på projekt runt om i staden där statusuppdateringar löpande tillhandahålls nämnden/ styrelsen. Med andra ord finns gott om förlagor för kyrkogårdsförvaltningen att utgå ifrån för att kunna ge nämnden en riktig bild av hur projektet fortlöper."

 • Svante Borg informerar nämnden om att årets säsongsarbetare har nu börjat. Kyrkogårdsförvaltningen har fått hjälp av serviceförvaltningen med rekrytering och det har fungerat bra. Förberedelse för mottagande av sommarens feriearbetare pågår.

   

  Flytten från Hallvägen till Palmfelts Center var smidig och idrottsförvaltningen har varit välkomnande.

   

  Förvaltningen har deltagit i stadens krigsledningsövning StadsÖ24 och arbetet med förvaltningens beredskapsplaner kommer att fortsätta.

   

  Förvaltningen förslår sommaravslutning med lunch och en guidad visning av den nya askgravlunden på Skogskyrkogården i samband med juninämnden. Ordförande Sara Stenudd godkänner förslaget.

   

 • Inga övriga frågor förelåg.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.