Hoppa över navigering
 • § 1

  Dagordning och justering

 • Två stycken skrivelser från M och KD anmäls.

 • Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut som inkommit till förvaltningen samt kontorsyttranden av remisser som upprättats sedan föregående sammanträde.

  Bilagor

 • Peter Östlund rapporterade från funktionshinderrådets möte 2023-12-11. Rådet var nöjda med förvaltningens skrivelser i verksamhetsplaner och tycker att det är ett gott samarbete mellan rådet och förvaltningen. I samband med mötet gjorde rådet ett studiebesök i Skogskrematoriet.

 • Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen sedan föregående sammanträde enligt sammanställning samt bilagor.

  Bilagor

 • Nämnden redogör i verksamhetsplan för 2024 hur verksamheten planeras under året med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget och målbeskrivningar.

   

   

  Begravningsverksamheten utgör en viktig samhällsservice som präglas av en säker och tillförlitlig service med stor lyhördhet för den enskildes behov. Nämnden anpassar verksamheten och befintliga anläggningar till en växande befolkning och olika begravningstraditioner. För att möta ett ökat behov av gravplatser anläggs en ny begravningsplats på Järvafältet. Den ska tas i bruk hösten 2024 och är utformad för att både vara en begravningsplats och ett naturområde för stockholmarna. Förvaltningen har även anlagt nya gravkvarter för kistgravar på Råcksta begravningsplats samt nya gravkvarter på Norra begravningsplatsen. Gravkvarteren beräknas att tas i bruk under 2024.

   

   

  Nämnden erbjuder feriearbete till ungdomar som ett första steg för dem in på arbetsmarknaden. Praktikplatser erbjuds till aspiranter från stadens Jobbtorg. Arbetsmiljön på en begravningsplats är särskilt lämpad för ”grön rehabilitering”.

   

   

  Förvaltningen ger stöd och service kopplat till verksamhetsuppdraget. Årligen tas en stor mängd telefonsamtal och mail emot rörande bokningar av ceremonilokaler, kremeringar och gravsättningar samt frågor kopplat till gravrätt och skötsel.

   

   

  Världsarvet Skogskyrkogården, som är en populär plats att besöka i Stockholm, förvaltas utifrån en framtagen förvaltningsplan. Under 2024 fortsätter arbetet med att ta fram ett program för Hållbara besök för världsarvet. Samarbetet med Stadsmuseet och andra förvaltningar ska utvecklas inom ramen för programmet. En totalrenovering av Skogskrematoriet ska genomföras med start 2025. Förberedande arbeten ska göras under 2024.

   

   

  Begravningsplatserna ska ha höga naturvärden och grönskötseln ska bidra till biologisk mångfald. Förvaltningen har ett uttalat mål att gå från fossilfri till klimatneutral drift och i närtid bli en klimatpositiv del av Stockholms stad. Detta mål skall uppnås bland annat genom fortsatt och utökad satsning på solceller, elmaskiner, biokolanvändning, egen produktion av växter, all skötsel i egen regi, och kompetensutveckling av medarbetare.

   

   

  Arbete med ökad biologisk mångfald har fått ett ökat utrymme i verksamhetens dagliga drift. Miljöarbetet fokuserar också på åtgärder för hållbar energianvändning, hållbar mark- och vattenanvändning, buller samt återvinning av avfall. Förvaltningen har höga ambitioner att minska bevattning med dricksvatten genom uppsamling av regn och dräneringsvatten och generellt minskad konstbevattning.

   

   

  Effektivitet och resurshushållning präglar nämndens verksamhet. Nämnden strävar efter en långsiktig investeringsplanering där driftkostnadsperspektivet är i fokus. Förvaltningen vidareutvecklar arbetet med att stärka investeringsstyrningen och förbättra budgetföljsamheten, prognossäkerhet samt styrningen av investeringsprojekt.

   

   

  Medarbetarna uppmuntras till att vara engagerade, delaktiga, ansvarstagande samt ha ett professionellt och etiskt förhållningssätt. Förvaltningen använder digitala arbetssätt för att effektivisera och utveckla verksamheterna. Arbete med digitala lösningar eller förändringar gällande administrativa processer fortsätter.

   

  Begravningsplatser och kyrkogårdar ska vara välskötta, belysta och tillgängliga och genom detta bidra till att skapa möjlighet till återhämtning och själslig rekreation för alla. Åtgärder genomförs som ökar tryggheten.

   

   

  Den nya begravningsplatsen på Järvafältet är under uppförande och beräknas vara klar under 2024. Förvaltningen avser att intensifiera samverkan bland annat avseende trygghetsarbetet med Järva stadsdelsförvaltning, andra förvaltningar, fastighetsägare och civilsamhället. Inom ramen för Fokus Järva ska aktörer och boende i Järvaområdet involveras för att inviga och etablera begravningsplatsen och naturområdet som en fin och trygg plats för stockholmarna.

  Den tänkta etableringen av ett ceremonihus på Strandkyrkogården är dock skjutet på framtiden beroende på väsentligt ökade byggkostnader varför dessa medel inte kommer att nyttjas under 2024.

   

   

  Förvaltningen ska se över möjligheter till att återta verksamheter i egen regi, bland annat för att säkra den lokala beredskapen samt säkerställa en god beredskap i upphandlade verksamheter.

   

   

  Dialog förs med invånare i syfte att öka demokratisk förankring. För att öka invånarnas delaktighet och för att ta vara på stockholmarnas synpunkter, förslag och upplevelser genomför förvaltningen olika aktiviteter.

  Bilagor

 • Projektet löper tidsmässigt mot en invigning under hösten 2024. Då kommer det vinnande tävlingsbidraget vara förverkligat enligt det gestaltningsprogram som togs fram och som låg till grund för detaljplaneringen av området.

   

  Kostnaderna för projektet, jämfört med budget om 357 mnkr (genomförandebeslut i Kommunfullmäktige 2019-01-28) och prognoser lagda i Tertialredovisningarna 1 och 2 under 2023 om 406 mnkr, har dock, och bedöms även fortsatt öka.

   

  Den beräknade totala kostnaden för projektet uppskattas till 465 mnkr kronor, inklusive 9 mnkr är avdelade för ytterligare risk.

  Bilagor

 • Stockholm stads trygghetsprogram 2020-2023 antogs av kommunfullmäktige 2021 och har nu reviderats. Struktur, fokusområden och ansvar i förslag till nytt trygghetsprogram för 2024-2027 är huvudsakligen samma som i nu gällande trygghetsprogram. Programmet har uppdaterats med ny lagstiftning inom området och ett antal nya exempel på stadens arbete inom fokusområdena.

   

  Det övergripande målet för stadens samlade brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är att tryggheten ska öka genom förebyggande insatser. Trygghetsprogrammet fokuserar både på social och situationell prevention och har även fortsättningsvis fyra fokusområden. Dessa är förebyggande insatser, riktade sociala insatser, stadens offentliga miljö och stadsutveckling.

   

  Förvaltningen ställer sig positiv till det reviderade trygghetsprogrammet. Staden har fortsatt stora utmaningar inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området.

   

  Trygghetsprogrammet utgör en viktig del för att motverka detta genom att skapa förutsättningar för ett systematiskt brottsförebyggande arbete med ett omfattande preventivt socialt arbete, riktade insatser och trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön. Programmet lyfter de utmaningar som finns i samhället kopplat till utsatthet för brott och den minskade tryggheten.

  Bilagor

 • Länk till Stockholms Allmänna lokala ordningsföreskrifter:

  https://start.stockholm/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrdokument/allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-i-stockholm/

   

  De allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Stockholms stad kräver en revidering i samband med att Järva begravningsplats tas i bruk som begravningsplats.

   

  Järva begravningsplatsen ska jämställas med en offentlig plats och därmed omfattas av samma föreskrifter som kommunens befintliga egna eller till kommunen upplåtna begravningsplatser och kyrkogårdar. Kompletteringen skulle innebära förbud mot alkoholförtäring och tillfällig försäljning samt skyldighet att plocka upp förorening efter hund.

  Bilagor

 • Svante Borg informerade nämnden om hur it-attacken mot Svenska kyrkan påverkar begravningsverksamheten i landet.

   

  Förvaltningen använder delvis samma programvara men har en egen server vilket innebär att förvaltningen inte påverkas.

   

  Ett besök har genomförts vid St. Botvids krematorium har för att ta lärdom av hur de tacklat att driva verksamheten under attacken.

 • Therese Lindström lyfter frågan om hur nämndens ledamöter ska hantera mail som inkommer från allmänheten. Förvaltningen svarar att de bör skickas in för registrering om mailen rör nämndens verksamhetsområde.

   

  Jan Tigerström m.fl. (M) och Ewa-Marie Ås (KD) lämnade in en skrivelse till förvaltningen enligt nedan:

  "Den 14 juni 2023 la vi en skrivelse i nämnden med anledning av indikationer på att budgeten för projektet med Järva begravningsplats riskerade överstigas. Svaret på frågorna var mycket korta och dukades till nämndssammanträdet 15 november i stället för att skickas ut med övriga handlingar inför nämndsammanträdet.

   

  Svaren i skrivelsen är mycket korta olikt med vad vi är vana med från andra nämnder varpå både hanteringen i sig och en del av svaren väcker nya frågor som vi gärna skulle kommenterat i ett särskilt uttalande på vår skrivelse då den behandlades föregående nämnd. Eftersom den dukades till sammanträdet var det inte möjligt.

   

  Vi undrar bland annat hur det går ihop att projektet förväntas hålla i tidsplan med att exempelvis senareläggning av byggnationer i kostnadsbesparande syfte samtidigt kan genomföras? Givet de stora förseningarna som hittills varit i projektet förvånas vi över att detta inte ges ett mer utförligt svar från förvaltningen.

   

  Det oroar oss också att förvaltningen inte ser några nämnvärda åtgärder som kan påverka kostandsutfallet då det står klart att kostnadsökningarna som varit nu senast beror på helt oförutsedda anledningar.

   

  Med anledning av att svaret från förvaltningen på vår skrivelse dukades under föregående nämnd vill vi kommentera svaren vi fick och ställa ytterligare frågor som uppkom i och med det dukade svaret från förvaltningen:

   

  • Vad var anledningen till att skrivelsen dukades till nämndssammanträdet 15 november?
  • Kan Kyrkogårdsförvaltningen, i likhet med stadens övriga nämnder, hitta en ordning där oppositionen kan få tillgång till förvaltningens svar på skrivelse innan sammanträdet?
  • Givet att ett nytt genomförandebeslut nu är framtaget – gör förvaltningen bedömningen att budget nu kommer hållas eller ser man risker för ytterligare fördyringar?
  • När är genomlysningen av projektet gjord?
  • Givet att ett nytt genomförandebeslut nu är framtaget – gör förvaltningen bedömningen att tidplanen kommer hållas?
  • Hur ser rapporteringen från kvarvarande entreprenader till förvaltningen ut? Finns det risk att tidigare dolda kostnader framkommer?
  • Finns det möjlighet för nämnden att erhålla löpande rapportering om arbetet i projektet till dess att det är slutfört?"

   

  - Förvaltningen återkommer med svar till nästa nämnd.

   

   

  Jan Tigerström m.fl. (M) och Ewa-Marie Ås (KD) lämnade även in in en skrivelse till förvaltningen angående pulkaåkning på stadens kyrkogårdar:

  "Stockholms kyrkogårdar ska vara trygga och stillsamma platser som möjliggör tid för meditation och lugn. Många besöker våra kyrkogårdar för att ta farväl av, sörja eller minnas familjemedlemmar, vänner eller en person som på annat vis spelat stor roll för dem. Det är en av få platser i samhället där detta verkligen ges utrymme och där gestaltningen av hela platsen syftar till att skapa ett utrymme just för lugn och kontemplation.

   

  När vintern är här och snön har fallit tvingas de som sökt sig till kyrkogårdarna för en lugn stund dela utrymmet med pulkaåkande barnfamiljer. Att åka pulka på kyrkogårdar är djupt respektlöst - både mot människorna som får sin sista vila på kyrkogården men minst lika mycket gentemot de som är där för att minnas dem.

   

  Därför vill vi fråga förvaltningen:

  • Vad gör förvaltningen för att stoppa pulkaåkning på våra kyrkogårdar?
  • Vad mer skulle förvaltningen vilja göra för att stoppa pulkaåkning på våra kyrkogårdar?"

   

  - Förvaltningen svarar att skyltar om pulkaåkningen kommer att sättas upp när de behövs.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.