Hoppa över navigering
 • Godkännande av dagordning samt utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering.

 • § 3

  Anmälan av övriga frågor

 • Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut som inkommit till förvaltningen samt kontorsyttranden av remisser som upprättats sedan föregående sammanträde.

   

  Svaret på skrivelsen redovisas i nämnden på nästa sammanträde.

  Bilagor

 • Anmälan av förvaltningsgruppens samrådsprotokoll från 2023-06-07.

  Bilagor

 • Pär Westin informerade om funktionshinderrådets sammanträde 2023-06-12. Rådet har haft ett studiebesök på Järva begravningsplats vilket uppskattades. Rådet hade inga synpunkter på dagens ärenden till nämnden annat än att de berömmer skrivningarna för att på ett gediget sätt belysa och tillgodose tillgänglighetsaspekterna i de ärenden som föredragits.

   

  Om nämnden godkänner förslagen till beslut i §15 kommer Anders Nordmark väljas in till rådet och återuppta rollen som Ordförande för funktionshinderrådet.

 • Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen sedan föregående sammanträde enligt sammanställning.

  Bilagor

 • Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens mål och ekonomiska resultat. Nämnder och bolag ska återkommande under året i tertialrapporter och årsberättelse följa upp verksamheternas mål och ekonomiska resultat. Kommunstyrelsen ska ges en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Befarade avvikelser mot mål och budget ska särskilt kommenteras.

   

  Kyrkogårdsnämnden gör i tertialrapport 1 för 2023 bedömningen att uppsatta mål kommer att uppnås och genomföras under året. Prognosen för året visar att nämndens driftbudget är i balans. Ett underskott prognostiseras för kapitalkostnader.

  Bilagor

 • Revisorerna för kyrkogårdsnämnden har avslutat revisionen för nämndens verksamhet för år 2022. I årsrapporten redovisas

  resultat och bedömningar av revisionsårets granskningar samt hur rekommendationer från tidigare års granskningar har tagits hänsyn till.

   

  Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten i huvudsak har varit tillräcklig.

   

  Nämnden bedöms från ekonomisk synpunkt delvis ha bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på att nämnden redovisar ett underskott och inte når målet om budgetföljsamhet. Stadsrevisionen noterar brister i nämndens prognossäkerhet utifrån att nämnden i sina uppföljningar inte identifierat ekonomiska risker kopplat till de delar som förklarar nämndens underskott för år 2022. De granskningar som revisionen har genomfört under året visar på vissa utvecklingsområden. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att uppmärksamma och åtgärda de rekommendationer som revisionen lyfter fram.

  Bilagor

 • Stockholms stad genomför regelbundna medarbetarundersökningar. Enkäten är ett stöd för att föra en dialog både om det som fungerar bra och ska vårdas, och det som behöver utvecklas. Resultatet av dialogen ska utmynna i att handlingsplaner tas fram på respektive enhet och utgör ett av flera underlag för verksamhetsutveckling.

   

  Årets resultat i kyrkogårdsförvaltningens medarbetarenkät visar att AMI-index ökat från förra årets 78 procent till 84 procent. Stadens totala utfall i år var 80. Andelen medarbetare inom förvaltningen som svarade på årets enkät ökade från förra årets 74 procent till 79 procent.

   

  Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa en tillfredsställande psykologisk, social och fysisk arbetsmiljö.

   

  En gemensam arbetsmiljöutbildning för samtliga medarbetare och chefer påbörjades under hösten 2022 och avslutas under våren 2023. Stadens medarbetarenkät besvaras endast av tillsvidareanställda medarbetare. Kyrkogårdsförvaltningen kommer därför att genomföra en medarbetarenkät under hösten 2023 för de drygt hundratalet säsongsanställda.

   

  Chefer behöver tillsammans med medarbetarna fortsätta föra en dialog om enkätens resultat, vilket signalerar att undersökningen är viktig i förvaltningens utvecklingsarbete.

  Bilagor

 • Skogskrematoriet invigdes den 21 juni 1940 av kronprins Gustaf Adolf (blivande Gustaf VI Adolf) tillsammans med prins Eugén och Yngve Larsson, även arkitekten Gunnar Asplund deltog. Asplunds förslag omfattade tre separata kapell med ett gemensamt krematorium och en öppen monumenthall. Kapellen fick namnen Trons, Hoppets och Heliga Korsets kapell. Det största av dessa tre kapell är Heliga Korsets kapell som är hopbyggt med Monumenthallen.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen har tagit fram underlag för att kyrkogårdsnämnden ska kunna fatta genomförandebeslut vid sammanträdet 2023-06-14 avseende totalrenovering av Skogskrematoriet med sina tre kapell och kylförvaring av kistor med stoft vid Skogskyrkogården i södra Stockholm.

   

  Skogskrematoriet ritat av Gunnar Asplund stod klart 1940 och blir i år 78 år gammalt. Begränsade invändiga ytrenoveringar är utförda på 70-tal och 90-tal. Det totala renoveringsbehovet är stort. Byggnaden skall i vissa fall återställas till ursprunget och bevaras inför framtiden med bland annat ny dränering.

   

  Förprojekteringen har lett fram till ett underlag där kyrkogårdsnämnden och kommunfullmäktige kan fatta genomförandebeslut för investeringen.

   

  Projekteringsarbetet av totalrenoveringen är klart och byggstarten planeras till 2025 och med ett genomförande under 3 år.

  Bilagor

 • Kyrkogårdsförvaltningen har tagit fram underlag för att kyrkogårdsnämnden ska kunna fatta genomförandebeslut avseende investeringen i en ceremonilokal vid Strandkyrkogården i södra Stockholm. Investeringen beräknas uppgå till sammanlagt 49 mnkr och omfattar en byggnad innehållande ceremonilokal, väntrum, entréhall, toaletter, utrymmen för kistmottagning, mm. En förgård med tillhörande skärmtak ska kunna fungera för utomhusceremonier.

   

  Byggnationen beräknas starta höst 2023 för att stå klar vår 2025.

   

  Efter dialog sent inpå sammanträdet med stadsledningskontoret som påpekat att vissa justeringar behövs genomföras i underlaget stryker förvaltningen sitt lagda förslag till beslut tillgodo för det som presenteras i beslutsgången för att inte försena projektet över sommaren. Återkoppling till nämnden sker i september.

   

  Förvaltningens förslag till beslut lyder enligt nedan:

   

  1. Kyrkogårdsnämnden godkänner att ordförande fattar beslut om byggnationen om ceremonilokal på Strandkyrkogården enligt ett korrigerat underlag som förvaltningen skyndsamt tar fram. Underlaget och beslutet anmäls till nästa sammanträde.

  2. Beslutet justeras omedelbart.

  Bilagor

 • För att säkerställa ett närvarande ledarskap i staden gav kommunfullmäktige i budget 2023 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för stadens chefsstruktur.

   

  Förslaget till riktlinjer berör organisatoriska faktorer som ansvar, befogenheter och antal medarbetare per chef. Riktlinjen ska ses som en stadsgemensam ram och ett stöd i analys och utvecklingsarbete inom respektive förvaltning och bolag. Goda förutsättningar att utöva sitt chefskap stärker stadens förmåga att behålla, attrahera och rekrytera chefer.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen ställer sig positiv till riktlinjerna för chefsstruktur i Stockholms stad. Förvaltningen ser vikten av att befattningar speglar uppdragets ansvar och befogenheter, så att det blir tydligt för såväl linjeorganisationen, medarbetarna som för stockholmarna.

  Bilagor

 • Jonas Naddebo (C) föreslår i en motion att stadens feriejobb till unga ska erbjudas ungdomar ner till 13 år ålder. Dessa ska gå till prioriteringsgruppen med sociala skäl. Feriejobben kan fungera som en förebyggande insats genom att ge ungdomar meningsfulla uppgifter. Allt fler yngre barn dras in i gäng- och nätverkskriminalitet och risken att rekryteras till kriminalitet ökar under sommaren, skriver Naddebo i motionen.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen ser att det kan vara möjligt att även ungdomar 13-15 år erbjuds feriearbete i stadens verksamheter. Det kan handla om enkla arbetsuppgifter utan tunga lyft, farliga maskiner och med stöd av närvarande handledare. Förvaltningen ställer sig därför positiv till att staden genomför ett pilotprojekt kring detta.

  Bilagor

 • Rådet ska vara ett forum som bistår i stadens arbete med att leva upp till de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsvariationer. Rådet ska stödja och ge råd i stadens arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med en funktionsvariation.

   

  Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att utse ledamot i kyrkogårdsnämndens råd för frågor om funktionsvariationer för perioden gällande fyllnadsnominering till Funktionshindersrådet enligt ovanstående nominering från Funktionshinderrådens nomineringsutskott.

   

  Ordförande och vice ordförande utses av råden.

  Bilagor

 • Projektet för nya bänkar till Skogskyrkogården som inleddes med en innovationsupphandling kommer att avslutas. Länsstyrelsen har meddelat att tillstånd för utplacering av de 200 bänkarna och 100 pallar behövs och att sådant inte meddelas. Förvaltningsrätten håller samma linje som Länsstyrelsen i överklagan från förvaltningen. Avslaget grundar sig i att man inte anser att material val och stil på bänkarna är i linje med utformningen på Skogskyrkogården.

 • Det uppdrag som nämnden gav förvaltningen om att resa en sten till Gustav Badin Couchis minne framskrider. En sten från Skogskyrkogården slipas för närvarande om och kommer förses med ny text. Afrosvenskarnas riksorganisation kommer tillsammans med representanter från staden och inbjudna avtäcka minnesstenen den 9 oktober.

 • Svante Borg informerade nämnden om att förvaltningen arbetar tillsammans med staden för att ta fram en krigsplanering men också en förvaltningsspecifik beredskap för operativa detaljer. Nämnden kommer att informeras närmare om detta i höst.

   

  Förvaltningen arbetar också med frågor om hållbarhet där t.ex. Järva begravningsplats verktyg och maskiner till stor eller helt kommer att drivas med el.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen deltog på Järvaveckan och hade monter i stadens tält på området. Närvaro på denna typ av evenemang uppskattas av många och skapar förutsättningar för diskussion med medborgare. Under veckan bjöd förvaltningen in politiker, religiösa företrädare och press att besöka Järva begravningsplats som nu tar form med bl.a. ceremonihus, besöket var uppskattat.

 • Ordförande och nämnd tackade Pär Westin som går i pension för 41 goda år inom förvaltningen, hans enorma kunskap o begravningsplatser och begravningsfrågor kommer att saknas liksom hans hjälpvillighet. Nämnden passade samtidigt på att hälsa Pär Martinsson välkommen som ersätter Pär som avdelningschef på Begravnings och service.

   

  Ordförande tillönskar nämnden och förvaltningen en trevlig sommar!

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.