Hoppa över navigering
 • Godkännande av dagordning samt utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering.

 • Godkännande av föregående protokoll.

  Bilagor

 • § 3

  Anmälan av övriga frågor

 • Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut som inkommit till förvaltningen samt kontorsyttranden av remisser som upprättats sedan föregående sammanträde.

  Bilagor

 • Anmälan av förvaltningsgruppens samrådsprotokoll 2022-02-14.

  Bilagor

 • § 6

  Information från kyrkogårdsnämndens råd för funktionshinderfrågor

 • Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen sedan föregående sammanträde enligt sammanställning.

  Bilagor

 • Kyrkogårdsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att alla utom ett (vilket delvis uppfylls) av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena uppnåtts under året. Även nämndens mål för verksamheten bedöms ha uppfyllts under året.

   

  Förvaltningen kunde under året erbjuda sammanlagt 123 platser för feriearbetande skolungdomar varav 120 under sommarlovet. Förvaltningen prioriterar arbetet med att öka säkerheten och den upplevda tryggheten på begravningsplatserna. Arbetet har fortsatt med att bland annat förbättra belysning, röjning av buskar och sänkning av häckar för att ge bättre överblickbarhet. Ett försök med markradar pågår. Renoveringen av grindar på Norra begravningsplatsen och Skogskyrkogården pågår med målet är att nattetid kunna stänga begravningsplatserna för fordonstrafik och på det sättet förebygga kriminalitet.

   

  Anläggandet av Järva begravningsplats har fortsatt i linje med den övergripande tidplanen. Under våren 2022 färdigställdes markarbetena och bygget av ceremonihus och ekonomibyggnader inleddes. Begravningsplatsen på Strandkyrkogården ska kompletteras med en ceremonilokal. Projektet har försenats och byggstart beräknas ske under 2023.

   

  Skogskyrkogårdens värden som världsarv förvaltas och förmedlas. Under 2022 fortsatte arbetet med ett program för hållbar turism i Världsarvet. Projektet finansieras delvis av medel från Riksantikvarieämbetet. Flera av stadens förvaltningar, stadsmuseet, Länsstyrelsen och Visit Stockholm är involverade i arbetet.

   

  Det snöoväder som drog in i slutet av november 2022 orsakade stora skador på träd främst på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen. Arbetet med att säkra riskträd och beskära skadade träd samt att städa bort grenar och ris kommer att fortgå under vintern/våren 2023.

   

  Sjuktalen inom förvaltningen har varit relativt låga utifrån det pandemiläge som varit. Förvaltningen har vidtagit erforderliga åtgärder och följt gällande restriktioner. Som en del i förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete har psykosociala skyddsronder vid enheterna genomförts. En gemensam arbetsmiljöutbildning för samtliga medarbetare har genomförts. Inom förvaltningens myndighetsutövning har arbete fortsatt för att säkerställa rättssäkerhet, likställighet och kontinuitet. Arbete med digitala lösningar eller förändringar gällande administrativa processer har pågått.

   

  Resultatet för 2022 redovisar ett underskott om 10,7 mnkr uppdelat 0,9 mnkr i kapitalkostnader och 9,8 mnkr i driftbudgeten. Underskottet inom driftbudgeten beror i huvudsak på bevakningskostnader för Järvaprojektet 5,8 mnkr och höjda gaspriser 3,5 mnkr. Gaspriset var i december 2021 1,04 kr per kWh för att under hösten 2022 ligga på 2,85 kr per kWh.

  Bilagor

 • Kylförvaring av avlidna/stoft är en systemviktig kapacitet och förmåga i begravningsprocessen. Under pandemin nåddes snabbt kapacitetstaket för bårhusplatser men även platser för bisättning. Även under långhelgerna är risken stor för att nuvarande bårhusresurser inte ska räcka till vilket gör att förvaltningens kylrum ofta nyttjas/ställs i beredskap.

   

  I den påbörjade analysen av den civila beredskapsförmågan vid kris och krig framstår kapacitetsbristen än mer oroande.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen önskar därför utreda möjligheten att anlägga ett nytt kylhus på upplagsplatsen Kvastvägen på Skogskyrkogården.

   

  I planerna för skogskrematoriets renovering var tanken att förvaltningen skulle hyra in sig i regionens lokaler på Dalens sjukhus för att kompensera det bortfall av kylplatser som renoveringen ger. Efter pandemin har regionen sett över sin planering och möjligheten att hyra kylplatser av dem finns inte kvar.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen föreslår att en utredning och bygglovsansökan påbörjas för att undersöka om det går att bygga ett kylhus på upplagsplatsen Kvastvägen på Skogskyrkogården.

   

  Samverkan ska ske med andra aktörer, främst region Stockholm.

  Bilagor

 • Rådet ska vara ett forum som bistår i stadens arbete med att leva upp till de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsvariationer. Rådet ska stödja och ge råd i stadens arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med en funktionsvariation.

   

  Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att utse ledamot i kyrkogårdsnämndens råd för frågor om funktionsvariationer för perioden gällande fyllnadsnominering till Funktionshindersrådet enligt ovanstående nominering från Funktionshinderrådens nomineringsutskott.

   

  Ordförande och vice ordförande utses av råden.

  Bilagor

 • § 11

  Förvaltningschefens information

 • § 12

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.