Hoppa över navigering
 • § 1

  Dagordning och justering

 • § 3

  Anmälan av övriga frågor

 • Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut som inkommit till förvaltningen samt kontorsyttranden av remisser som upprättats sedan föregående sammanträde.

  Bilagor

 • Pär Martinsson informerade från rådets sammanträde 2024-02-12. Utöver verksamhetsberättelsen diskuterade rådet de områden som omfattas av rådets stående åtgärdslista såsom tillgänglighetsanpassningen av busshållplatserna på Skogskyrkogården och mer information kring tillgänglighet på hemsidan begravning.stockholm.

 • Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen enligt nedan sammanställning. Anmälan enligt 2.9 delegationsförteckning (inköp över 100tkr).

   

  Anmälan av återtagande av 862 gravrätter enligt 4.8 i delegationsförteckningen.

 • Kyrkogårdsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att samtliga kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena uppnåtts under året. Även nämndens mål för verksamheten bedöms ha uppfyllts under året.

   

  Den nya begravningsplatsen på Järvafältet kommer att driftsättas under hösten 2024. Arbete med driftsorganisationen har påbörjats med bland annat organisationsfrågor och nyrekryteringar med mera. Projektets kostnadsutveckling har dock påverkats kraftigt av bland annat konjunkturläget i kombination med förseningar, varför ett nytt reviderat genomförandebeslut är under framtagande.

   

  Den tänkta etableringen av en ceremonilokal på Strandkyrkogården är skjuten på framtiden beroende på inflation och väsentligt ökade byggkostnader. Förvaltningen har påbörjat arbete med projektering och renovering av krematoriekapellen på Skogskyrkogården. Renoveringsstarten planeras till 2025 och förberedande arbeten kommer att genomföras under 2024. Erfarenheter från Järvaprojektet kommer att ligga till grund för den kommande renoveringen. I september genomfördes Skogskyrkogårdens dag. Alla kapell hölls öppna och det anordnades visningar av Nya krematoriet och temavandringar.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen har ett uttalat mål att gå från fossilfri till klimatneutral drift och i närtid bli en klimatpositiv del av Stockholms stad. Detta mål skall uppnås bland annat genom fortsatt och utökad satsning på solceller, elmaskiner, biokolanvändning med mera. Förvaltningen har arbetat med olika åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden inom begravningsplatserna.

   

  Bokslutet för driftbudgeten redovisar ett underskott om 1,0 mnkr undantaget för kapitalkostnaderna som redovisar ett underskott om 0,2 mnkr. Byggandet av Järva begravningsplats har fortgått och kommer att driftsättas under hösten 2024. Prognosen för 2023 visar på ett underskott om 38,4 mnkr mot budget för 2023.

   

  140 ungdomar erbjöds feriearbete under sommarlovet och 33 ungdomar på jullovet. Förvaltningen har samverkat med arbetsmarknadsförvaltningen kring särskilt tillskapade arbetsstyrkor som fått Stockholmsjobb. Under våren och hösten erbjöds 60 unga arbetsträning och kompetensutveckling i ett projekt, som arbetade med röjnings- och återställningsarbete.

   

  Förvaltningsledningen har arbetat med att ta fram en krigsledningsplan och krigsorganisation i enlighet med stadens anvisningar. En krigsorganisation ersätter ordinarie organisation i händelse av höjd beredskap. Verksamheterna har under året arbetat med att ta fram, fastställa och dokumentera rutiner vid händelse av el- och/eller IT-störningar. Detta för att verksamheten ska kunna fortgå i händelse av olika samhällsstörningar.

   

  Förs till protokollet med anledning av revisorernas synpunkter av redovisningen:
  Kyrkogårdsnämndens resultaträkning redovisar ett underskott om 17,2 mnkr, varav 16 mnkr beror ändrade redovisningsregler (RKR4). Mot nämndens budget redovisar driftbudgeten ett underskott om 1,0 mnkr och kapitalkostnaderna om 0,2 mnkr.

  Bilagor

 • Kyrkogårdsnämnden har mottagit äskanden från åtta församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser utan att vara huvudman för begravningsverksamheten om extra ekonomiskt stöd för genomförande av diverse åtgärder under 2024.

   

  Kyrkogårdsnämnden har i budgeten för 2024 beviljats särskilt församlingsstöd för sådana äskanden. Kyrkogårdsförvaltningen föreslår kyrkogårdsnämnden att utbetala extra församlingsstöd i enlighet med föreslagen fördelning.

   

   

  Bilagor

 • Kammarrätten avslog Kyrkogårdsförvaltningens överklagande i mål nr 5949-23 den 23 januari 2024.

   

  Enligt delegationsförteckning för Kyrkogårdsnämnden punk 4.23 skall beslut om att överklaga Kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsrätten fattas av Kyrkogårdsnämnden.

   

  Tiden för möjligheten att överklaga löper ut 2024-02-13 vilket innebär att Kyrkogårdsnämnden inte hinner sammanträda för att fatta beslutet varför beslutet att överklaga Kammarrättens dom till Högsta förvaltningsrätten fattas av Ordförande i Kyrkogårdsnämnden, Sara Stenudd.

  Bilagor

 • Förvaltningens svar på den skrivelse som M & KD lade till nämndens sammanträde 2023-12-13.

  Bilagor

 • Svante Borg redovisade för läget med bygget av Järva Begravningsplats gällande den ekonomiska prognosen och det fysiska bygget, båda delarna ligger i fas.

   

  Järva Begravningsplats kommer att vara en särskild punkt på dagordning fram till och med att den tas i bruk under den senare delen av året.

 •  

  Stadens säkerhetsprogram har reviderats. Utgångspunkten vid revideringen har varit att tydliggöra stadens höga ambition för säkerhetsfrågorna samt att anpassa verksamheten till rådande omvärldsförutsättningar, lagstiftning och andra riktlinjer som finns på området.

   

  Övergripande handlar programmet om att stadens förmåga att förutse, förebygga och motstå oönskade händelser genom hela hotskalan ska vara stark och när en oönskad händelse ändå inträffar ska staden vidta rätt åtgärder för att minimera dess konsekvenser och säkerställa en snar återgång till normalläge. Staden ska utveckla en robust beredskap för att möta svåra påfrestningar, där högsta beredskap är dimensionerande för stadens planering.

   

  Förslaget till reviderat säkerhetsprogram anger stadens skyddsvärden och synliggör den övergripande hot- och riskbilden för staden i det säkerhetspolitiska läge som råder. Säkerhetsarbetet ska ske samordnat och med en tydlig ansvarsfördelning så att stadens samlade resurser används i relation till de mest framträdande behoven. Det beskriver att ansvaret är tvådelat, vilket betyder att säkerhetsarbetet ska bedrivas på såväl central nivå av kommunstyrelsen som på lokal nivå av nämnder och bolagsstyrelser och att ansvaret för det verksamhets- och områdesspecifika säkerhetsarbete som åvilar samtliga nämnder och bolagsstyrelser är långtgående.

   

  Förvaltningen ställer sig positiv till det reviderade säkerhetsprogrammet. Programmet lyfter de utmaningar som finns i samhället och ligger bra i linje med det arbete som kyrkogårdsförvaltningen bedriver.

  Bilagor

 • Stockholms stad har tagit fram ett program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028. Det är ett stadsövergripande program som gäller för stadens samtliga nämnder och bolag. Syftet med det är att ge vägledning i prioriteringar och strategier för att stimulera fler stockholmare till fysisk aktivitet. Det övergripande målet är att genom ökad fysisk aktivitet förbättra folkhälsan och minska ojämlikheter i hälsa. Staden ska arbeta för ett Stockholm där alla invånare vill och kan röra på sig, oavsett ålder. Stadens huvudsakliga arbete inriktas på barn och ungdomar 7-20 år samt på personer med funktionsvariation från 7 år.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen ser positivt på programmet och ambitionen att stimulera fler stockholmare till fysisk aktivitet. Med en bredd av fritidsaktiviteter, ett rikt utbud av motionsmöjligheter och stöd till föreningslivet skapas goda förutsättningar för alla stockholmare, oavsett bakgrund, funktionsförmåga eller preferenser, att ha en aktiv fritid.

  Bilagor

 • Stadsledningskontoret har utrett formerna för samråd för att stärka samarbetet med de nationella minoriteterna, exempelvis genom att pröva inrättandet av ett råd eller andra samverkansmodeller. I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

   

  En översyn som genomförts visar att stadens arbete med nationella minoriteters rätt till inflytande behöver förbättras och tydliggöras. Stadsledningskontoret föreslår därför att staden ska inrätta ett råd för nationella minoriteters rättigheter under kommunstyrelsen. Rådet ska verka som rådgivande organ i arbetet med att stärka de nationella minoriteternas rättigheter i Stockholms stad.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen instämmer med stadsledningskontorets förslag om att inrätta ett råd för nationella minoriteters rättigheter under kommunstyrelsen för att de nationella minoriteters rätt till inflytande ska förbättras och tydliggöras.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige lyfter fram i budget för 2023 att staden ska öka takten i att göra heltid till norm. Kompetensförsörjningen till välfärden är en av de viktigaste frågorna för kommuner och regioner. Ett viktigt led i det arbetet är goda anställningsvillkor som innefattar att heltid är norm.

   

  Stadsledningskontoret anser därför att alla verksamheter bör uppmanas att erbjuda deltidsanställda heltid, och vid behov av nyrekrytering ska heltidstjänster erbjudas dem som idag arbetar deltid. För att öka takten i att göra heltid till norm föreslås att inga deltidsanställningar ska kunna göras från och med 1 juli 2024.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen har inga synpunkter på förslaget.

  Bilagor

 • Svante Borg informerade nämnden om att förvaltningen deltar i StadsÖ24 i början på mars tillsammans med flera av stadens andra förvaltningar. Förvaltningen arbete med en krigs- och krigsberedskapsplanering fortgår.

   

  SKKFs rikskonferens hålls 20-21 maj i Norrköping i år. Nämnden kommer att representeras med 2 ledamöter från majoritet och 2 ledamöter från minoritet.

   

  Kyrkogårdsförvaltningen är en del i Uppdrag gransknings program om konststölder från offentligenheten som sändes 14 februari bland annat nämns två pallar och en präststol som stulits från världsarvet Skogskyrkogården.

 • Inga övriga frågor förelåg.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.