Hoppa över navigering
 • Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) öppnade sammanträdet och föredragningslistan godkändes.

 • Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) och vice ordföranden Johan Kling (C) utsågs att justera dagens protokoll.
  Protokollet ska justeras senast den 6 november 2023.

 • Arbetsmarknadsnämnden gav Niklas Bremler, Sveriges Lärare närvarorätt vid dagens sammanträde.

 • Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Stockholms stads strategi 2023-2026 för att förhindra att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet (KS 2023/758) till arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Stadens förra strategi för området gällde för åren 2019-2022 och har under våren 2023 reviderats av socialnämnden i samverkan med stadsdelsnämnderna och berörda facknämnder. 

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen ser positivt på att den nya strategin för att förhindra att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet följer samma fokusområden som den tidigare strategin. Detta ger goda förutsättningar för ett långsiktigt utvecklingsarbete. Det är även positivt att socialförvaltningens stödjande och samordnande roll lyfts fram i strategin, då arbetsmarknadsförvaltningen bedömer stödet från socialförvaltningen som viktigt bland annat i arbetet med kompetensutveckling för personal som arbetar med frågorna som berörs i strategin. Brottsförebyggande insatser som syftar till att stärka kopplingen till arbetsmarknaden hade eventuellt kunnat belysas tydligare i strategin.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 231012.

   

  Förslag till beslut

  1. Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

   

  2. Vice ordföranden Johan Kling (C) yrkade att nämnden skulle bifalla Centerpartiets förslag till beslut enligt nedan:

   

  Att    delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

  Att    komplettera strategin med skrivningar om en metodik kring tidiga allvarssamtal riktade mot unga som uppvisar riskbeteenden

  Att    därutöver anföra

   

  För Centerpartiet är det av yttersta vikt att staden arbetar med akuta och förebyggande åtgärder. Målsättningen måste vara att ingen ung ska dras in i kriminalitet. Vi välkomnar därför att majoriteten tar vidare den strategi som togs fram under förra mandatperioden samt att de målsättningar som där sattes upp även löper över till nuvarande plan. Givet hur läget ser ut idag behöver dock arbetet intensifieras.

   

  Staden måste ha ett tydligt fokus på att förhindra att brott begås från första början. Vi vet att unga som växer upp i utanförskap har en ökad risk att dras in i en negativ livsstil med våld och kriminalitet. Här behöver staden göra mer för att skapa trygga boendemiljöer, se till att unga klara skolan och alla barn ser sina föräldrar gå till jobbet på morgonen. Att skolor nu måste dra ner på kuratoriskt stöd, extraresurser och små särskilda undervisningsgrupper bådar inte gott för framtiden. Stödinsatser till barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet ska komma in direkt när det finns misstanke och stöd till föräldrarna ska erbjudas. Genom allvarssamtal måste barnet och dennes föräldrar träffa en socialsekreterare och en uniformerad polis för att prata om hur man ska hantera situationen och vad konsekvensen blir om man fortsätter begå brott. Tyvärr har den rödgrönas slopande av allvarssamtalen tagit bort en viktig förebyggande åtgärd för fortsatt kriminalitet.

   

  Centerpartiet tror att genom fler åtgärder, såsom att samlokalisera socialsekreterare och polis i stadens alla lokalpolisområden, stärka samarbetet med civilsamhället, fler poliser och ordningsvakter men också nattvandrande föräldrar och ett engagerat föreningsliv, så kan utvecklingen långsamt vändas och stävjas. Vi måste också bli bättre på att lära oss av andra städer som har hittat framgångsrika arbetssätt mot våldet och kriminaliteten. En metod som framgångsrikt använts i många länder är ”Cure Violence” där civilsamhället bidragit till att begränsa spridningen av våld i utsatta miljöer – något som Centerpartiet lagt skarpa förslag om.

   

  Socialtjänsten måste dessutom alltid skyndsamt hantera orosanmälningar som gäller barn och särskilt orosanmälningar som kommer ifrån de som möter barnen i deras vardag; förskola, skola och ibland polis och BUP. Socialtjänsten ska också i så stor utsträckning som möjligt återkoppla till förskola, skola och polis. Tidiga insatser är viktigt så barnen och deras familjer snabbt kan få det stöd de behöver. Det är också viktigt att alla som arbetar med barn har kunskap om när och hur en orosanmälan ska göras. För att snabbt kunna sätta in tidiga insatser behöver vi fler socialsekreterare och kompetenshöjande insatser. Socialsekreterarnas arbetsbelastning ska inte stå i vägen för att insatser sätts in i rätt tid. Socialtjänsten behöver arbeta systematiskt med föräldrar i behov av stöd redan när barnen är små. Dessutom vill vi se ett tidsligt fokus och prioritering i att förvaltningen ska utveckla samverkan mellan skolan, förskolan och polisen i arbetet med barn och unga.

   

  Många, inte minst i utsatta områden är rädda för socialtjänsten. Här behövs förtroendeskapande åtgärder i samarbete med civilsamhället. Nyanlända familjer behöver få information om barns rättigheter i Sverige och vissa behöver få stöd att ta sig in på arbetsmarknaden, skapa sig en framtid i sitt nya land. Offensiva insatser på språk, validering av betyg och utbildning behöver göras. Så fler barn och unga i Stockholm får se sina föräldrar gå till jobbet. Därtill behöver unga få tillgång till bra och meningsfulla feriearbeten runt om i hela Stockholms stad. Feriearbeten behöver finnas i både offentlig likväl som sommarjobb i privat sektor. En fungerande arbetsmarknad som visar på en ljus framtid är en viktig pusselbit i det förebyggande arbetet.

   

   

  3. Ledamoten Christina Tufvesson (L) yrkade att nämnden skulle bifalla Liberalernas förslag till beslut enligt nedan:

   

  Att    förvaltningens förslag till beslut godkänns delvis.

  Att    därutöver anförs följande.

   

  Sammanfattning

  Den reviderade strategin riskerar att innebära ett förvaltande av förra mandatperiodens landvinningar, samtidigt som det finns behov av att ta flera nya steg.

   

  Vi menar att den reviderade strategin hade tjänat på att få mer konkreta aktiviteter för berörda nämnder att jobba med. Så görs i stadsövergripande program på andra områden, men har inte varit regel på sociala området av oklar anledning.

   

  Ett helt nytt kapitel bör läggas till om Samhällsvården för omhändertagna barn och unga och särskilt eftervården av dem, inte minst vad gäller planeringen för deras fortsatta skolgång och behandlingsinsatser efter avslutad placering. Nu stannar strategin i huvudsak vid allmänpreventiva åtgärder som inte biter på den mer extrema ungdomsbrottsligheten.

   

  Vi anser att man bör gå vidare med att testa TFCO (Treatment Foster Care Oregon) som är förstärkta behandlingsfamiljer istället för institutionsplaceringar som är både billigare och har mycket bättre utfall, numera regelmässigt använt i bl. a. Norge.

   

  Stockholm borde liksom Södertälje och Linköping starta pilotverksamhet med metoden ”Rätt kurva” som är en tysk modell som innebär kraftigt stöd kring 8-12-åringar på väg in i kriminalitet.

   

  Vi är kritiska till att allvarssamtalen inom 48 timmar helt plockats bort.

   

  Vi är kritiska till att sekretesshandboken inte nämns och att inte heller den lagstiftning som kommit till för att förbättra möjligheterna för socialtjänst och polis att prata utan sekretesshinder kring barn i riskzon för kriminalitet lyfts fram.

   

  Vi är kritiska till att samarbetet med Länsstyrelsen kring stöd till unga brottsutsatta och vittnen som påbörjades under förra mandatperioden tillsammans med Landshövdingen inte tagits med, trots att det är nödvändigt för att komma tillrätta med samarbetssvårigheterna som uppstått mellan Stödcentrum för unga brottsutsatta och vittnen och polisen.

   

  Vi anser att strategin bör innehålla tydligare formuleringar om att ta fram rutiner för att förskolorna ska orosanmäla i högre utsträckning. Därutöver bör det finnas rutiner som säger att när en tonåring orosanmäls för normbrytande eller kriminellt beteende, så ska socialtjänsten även titta på vilket stöd yngre syskon kan behöva för att inte hamna i samma situation. Detta för att bryta mönster där unga i samma syskonskara löper hög risk att gå samma dåliga väg om inget görs i tid.

   

  Vi anser att ambitionsnivån för omhändertagna barns och ungas skolgång är för lågt satt då socialtjänsten endast följer upp betyg och skolresultat i svenska, engelska och matematik. Det var länge sedan dessa tre ämnen räckte för att bli behöriga till gymnasiet och även för att sedan klara gymnasieexamen. Vi har ett särskilt ansvar i egenskap av ställföreträdande föräldrar för de omhändertagna barnen, så det är orimligt att vi då faktiskt ställer lägre krav på deras skolgång än vad vi gör på andra barn som bor hemma hos sina föräldrar.

   

  Vi är kritiska till att framgångsrika Vällingbyteamet lades ner i höstas. Det är ett arbetssätt som utvecklades förra mandatperioden och som ökade föräldrars acceptans av stödinsats från 50 % som tackar ja till insats i ordinarie socialtjänst till 95 % i Vällingbyteamet. Detta tack vare att föräldrarna slapp byta handläggare för varje steg i utrednings- och behandlingsprocessen utan samma socialsekreterare kunde göra både förhandsbedömning, utredning och stå för behandlingsinsatser. Det finns ingen annan modell som vi känner till som har kommit upp i så högra acceptanssiffror.

   

  En lärdom från förra strategiperioden är att det är svårt när Socialförvaltningen ensamt tar fram ett dokument där andra förvaltningar, i synnerhet Utbildningsförvaltningen, är helt avgörande. Vi hade gärna sett att strategin tagits fram som ett gemensamt tjänsteutlåtande för Socialnämnden, Utbildningsnämnden och nya Förskolenämnden.

   

  Inledning utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv

  Liberalerna kan instämma med arbetsmarknadsförvaltningens synpunkt att det utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv hade varit önskvärt om även brottsförebyggande åtgärder som syftar till att stärka kopplingen till arbetsmarknaden kunnat lyftas fram något tydligare i strategin. Särskilt viktigt i det sammanhanget är arbetsmarknadsförvaltningens uppsökande arbete. I det sammanhanget vill Liberalerna också peka på att det i förslaget till nytt Trygghetsprogram för Stockholm anges att arbetsmarknadsinsatser för unga är av stor vikt för att minska risken för utanförskap, skapa trygghet i individers liv och förutsättningar för ett självförsörjande liv.

   

  Fortsättning

  Vi välkomnar att den reviderade strategin i huvudsak ligger kvar som den arbetades fram under Liberalernas ledning föregående mandatperiod, den första stadsövergripande strategin för att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet som Stockholm tagit fram. Nästan allt, inklusive grundstrukturen, är enligt vad den grönblå majoriteten tog fram.

   

  Men syftet med en strategi över en mandatperiod måste vara att arbetet ska ta nya kliv, inte primärt att enbart förvalta tidigare arbete. Visserligen är det förebyggande arbetet långsiktigt, men utvecklingsarbetet kan inte stanna upp allt eftersom nya erfarenheter och forskning tillkommer. Här hade vi förväntat oss större ambitioner från den nya rödgröna majoriteten som hävdat att den grönblå majoriteten inte prioriterade det socialt förebyggande arbetet.

   

  Det är bra att det skolfokus inom socialtjänsten som var prioriterat under föregående mandatperiod fortsatt är vägledande för strategin. Men en viktig lärdom från implementeringen 2020-2022 är att både Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen behöver känna ägarskap. Eftersom förskola och skola är så viktiga delar i det förebyggande arbetet borde därför ett nytt steg ha tagits för den nya strategin genom att göra den till ett gemensamt tjänsteutlåtande från Socialnämnden, Utbildningsnämnden och nya Förskolenämnden. Detta för att ytterligare lyfta fram skolans betydelse i det förebyggande arbetet och förstärka ägandeskapet i alla tre berörda förvaltningar.

   

  En annan lärdom från arbetet med stadsövergripande strategier och program som kommunfullmäktige antar är att de behöver innehålla konkreta mål med aktiviteter. Så är ofta regel för stadens program på stadsbyggnadsområdet och IT, men inte alltid för de sociala programmen. Omsättandet av strategin i konkret handling skulle ha gagnats av att i den uppdaterade versionen formulera ett antal konkreta mål och aktiviteter för berörda nämnder.

   

  Stockholm har ett stort och viktigt arbete att göra för att minska risken att barn och unga dras in i kriminalitet. Men det är viktigt att hålla isär två olika parallella lägesbilder. Den stora bilden är att många ungdomar känner sig tryggare och många problematiska ungdomsvanor går i rätt riktning med mindre våld och generell brottslighet. Samtidigt har den lilla andelen grovt kriminella unga utvecklat ett mer extremt våld och situationen beskrivs av kriminologer som ”färre men värre”.

   

  Den extremt höga våldsnivån i unga åldrar belastar samhället hårt och den gängkriminella miljön är mycket lockande och starkt insocialiserande för den målgrupp som redan är i riskzon. Det finns därför anledning till en större differentiering av stadens insatser för att förhindra att unga dras in i kriminella miljöer. Det behövs riktade och ofta kraftfulla insatser till den lilla grupp som utövar det grova våld vi sett framförallt i närtid, i tillägg till de bredare, generella insatser som riktas till alla barn och unga.

   

  Från regeringens sida föreslås nu långtgående repressiva åtgärder brett mot unga indragna i kriminalitet. Det kan på kort sikt vara nödvändigt och oundvikligt att ge låst behandling till mycket våldsamma unga. Men ett barn som skjuter med automatvapen är inte i första hand ett kriminalpolitiskt, utan ett socialpolitiskt samhällsproblem. I takt med att grovt kriminella individer låses in, står nya redo att stiga upp i gängen om inte tillförseln av unga stryps. Att ensidigt fokusera på repressiva åtgärder och förvaring av våldsamma ungdomar är därför inte en hållbar lösning på sikt.

   

  Vi får inte heller glömma att ett barn med extremt våldsamt beteende trots allt fortsatt är just ett barn. Det är den kommunala verksamheten som sitter på redskapen när det handlar om socialpolitiska åtgärder. Det är därför helt rätt att strategin fortsätter att betona tidiga åtgärder, redan vid småbarnsåldern, för att förhindra en brottslig bana senare i tonåren. Här är de förstärkta hembesöksprogrammen en central beståndsdel, men dessa behöver kompletteras med mer riktat stöd till familjer i riskmiljöer. Det finns ofta en god kännedom inom socialtjänsten om i vilka familjer barn löper förhöjd risk att dras in i grov brottslighet. Metoder för individuellt anpassat och förstärkt stöd till dessa riskfamiljer bör därför utvecklas. Om insatserna inte når föräldrarna och barnets situation fortsätter att utvecklas åt fel håll, behöver Socialtjänsten ingripa i tid, inte vänta till dess att ungdomen måste omhändertas på grund av eget beteende.

   

  Den rådande våldsvågen i Stockholm där majoriteten av de misstänkta gärningspersonerna är minderåriga, som i många fall dessutom redan varit placerade på HVB-hem och SiS-institutioner, visar med all tydlighet på behovet av en utvecklad strategi för att förbättra samhällsvårdens behandlingsresultat. Det är välkänt att staten behöver reformera SiS, där både platsbrist och bristande kvalitet i behandlingen på institution bidragit till en situation med unga gärningsmän som avviker och sedan begår mycket allvarliga våldsdåd. Men stadens socialtjänst har ansvar för uppföljning av hur behandlingsarbetet går och särskilt ansvar för stödet som ges efter avslutad placering. Också här finns idag brister som resulterar i mer grov brottslighet. Därför borde den uppdaterade strategin kompletteras med ett särskilt avsnitt om omhändertagna barn och unga i samhällsvård.

   

  Barn i samhällsvården är en riskgrupp, både innan vården, under vården och efter att vården avslutats. Insatser för att stabilisera deras skolgång är grundläggande för att förebygga kriminalitet. Det nya avsnittet ska ha ett särskilt fokus på uppföljning av hälsa och skolgång, och socialtjänstens långsiktiga arbete med stöd efter placeringstidens slut. Att minska risken för att unga begår de grövsta våldsbrotten efter att en placeringar avslutats skulle ha avgörande betydelse för att minska den grova kriminaliteten. Mycket av de stora resurser som nu läggs på samhällsvård är bortkastade eftersom de unga sedan så snabbt återfaller i brott.

   

  Metoden TFCO (Treatment Foster Care Oregon), som rekommenderas av Socialstyrelsen och används framgångsrikt ibland annat Norge, med förstärkta familjehem som alternativ till institutionsplacering borde tydligare pekas ut som prioriterad att utveckla i den reviderade strategin. Nu omnämns den endast kort. Metoden är både billigare och har visat sig mer effektiv än placering på institution.

   

  Vidare anser Liberalerna att metoden ”Rätt kurva” borde lagts fram som exempel på en konkret metod att testa under mandatperioden om man menar allvar med att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. Metoden är baserad på en tysk modell för att förhindra att barn i åldern 8-12 år dras in i kriminalitet. Den grundar sig i att barn som har ett riskbeteende för allt grövre brott erbjuds omfattande, individanpassat stöd under en period för att förhindra fortsatt brottslighet. Metoden har visat sig framgångsrik utomlands och en pilotverksamhet pågår nu i Södertälje, Linköping och Göteborg. Som landets största kommun borde även Stockholm genomföra en pilotverksamhet med metoden.

   

  Strategin innehåller bra och viktiga områden att fortsätta arbeta med. Ovan har vi beskrivit de övergripande förändringar Liberalerna velat se. Därutöver har vi identifierat ett flertal punkter som bör tas in och dessa redovisas nedan under respektive rubrik i strategin:

   

  Strukturerad samverkan

  Här lyfts behovet av en snabb reaktion och insats när ett barn begår sitt första brott. De allvarssamtal inom 48 timmar som infördes under föregående mandatperiod, men nu avskaffats, syftade till just detta. Under förra mandatperioden såg vi en intressant metodutveckling av samtalen i flera stadsdelar där både fältassistenter och föräldrarådgivare involverades i samtalen, samt upprättande av direktnummer för polisen till socialtjänstens mottagningsenhet för snabba möten vid exempelvis snatterier och mindre våldsbrott etc. Att allvarssamtalen tas bort trots att majoriteten säger sig vilja ha en snabb reaktion och tidigt upptäckt av problematik är beklagligt. Det är precis det som allvarssamtalen gett god möjlighet till.

   

  Under den nya strategiperioden bör nya steg tas mot tätare integrering av socialtjänsten i förskola, skola och hos polisen. Arbetet med den sekretesshandbok som togs fram förra mandatperioden behöver lyftas fram i strategin och berörda aktörer behöver ha inställningen att man så långt det går ska dela information. Det finns redan idag lagstiftning som möjliggör informationsutbyte mellan myndigheter när det gäller barn och unga i kriminalitet. Sekretesshandboken syftar till att bidra med kunskap om den, men i den reviderade strategin omnämns dessvärre inte sekretesshandboken eller den lagstiftning som finns över huvud taget.

   

  Barns utsatthet för våld

  Vi delar bilden av att det är ett växande problem med barn och unga som drar sig för att anmäla eller vittna på grund av rädsla och otrygghet. För att motverka detta hade Stödcentrum och exempelvis verksamheten Våga Anmäla, Våga Vittna behövt mål och aktiviteter i den reviderade strategin. För att tydliggöra Stödcentrums ansvar även för unga vittnen bytte verksamheten namn till just Stödcentrum för unga brottsutsatta och vittnen föregående mandatperiod. Då det framkommit i rapporter från Socialförvaltningen att Stödcentrum nu får in märkbart färre hänvisningar från polisen behöver staden hitta en lösning för att unga brottsoffer och vittnen ska ges snabb möjlighet att få stöd. Samarbetet som inleddes med Länsstyrelsen under förra mandatperioden för att förbättra stödet till unga brottsutsatt under hela rättskedjan saknas tyvärr i strategin.

   

  Förskola, skola och fritid som skyddsfaktorer

  På det här området är det framförallt förskolans roll i det förebyggande arbetet som skulle behövt utvecklas och lyftas fram mer i den reviderade strategin. Förskolan upptäcker ofta tidigt barn i riskfamiljer och med riskbeteende, men likväl görs relativt få orosanmälningar till socialtjänsten från förskolan. Det är därför viktigt att det jobbas fram rutiner och arbetssätt för att uppmärksamma barn med riskbeteende i förskolan och möjliggöra för socialtjänsten att komma i kontakt med dessa familjer. Detta eftersom dessa barn i många fall enligt forskning löper hög risk att fortsätta med ett problemskapande beteende i skolan om inga åtgärder sätts in. Sociala förmågor behöver tränas i förskolan, för att barnen ska vara socialt redo inför skolstarten. Risken finns annars för ständiga skolmisslyckanden, fortsatta sociala problem och i förlängningen kriminalitet.

   

  Stadens egen genomlysning Rätt stöd i rätt tid visade tydligt att majoriteten av insatserna sätts in i ett för sent skede, trots att det ofta funnits en oro för barnet långt tidigare. Stödinsatser till föräldrar behöver beviljas i högre grad till föräldrar med barn i förskolan eftersom det är där störst nytta kan göras.

   

  I de fall som ett äldre syskon aktualiseras hos socialtjänsten pga oro för kriminalitet eller annat normbrytande beteende, behöver socialtjänsten i högre utsträckning också utreda situationen för yngre syskon. Dessa småsyskon löper markant högre risk att själva dras in i kriminalitet och social problematik senare i livet. Därför behöver stöd och förebyggande insatser riktas även mot yngre barn i syskonskaran.

   

  Insatser som stabiliserar skolgång och Skolprestationer – SAMS och Skolfam

  Enligt artikel 28 i barnkonventionen ska barn ha rätt till utbildning. Det här gäller alla barn och placerade barn har samma rätt till utbildning och skolgång som alla andra. Rätten till utbildning omfattar dessutom mer än att enbart rent praktiskt erbjuda ett visst antal undervisningstimmar. Målet måste vara att omhändertagna barn faktiskt når upp till kunskapsmålen, når gymnasiebehörighet och även går ut gymnasiet med fullständiga betyg. SAMS och Skolfam är bra modeller som ska fortsätta användas och utvidgas.

   

  Men det behöver framförallt säkerställas att socialtjänsten följer upp placerade barns skolresultat. Stadens ambitionsnivå idag att enbart kontrollera om barnen uppnått godkänt betyg i svenska, engelska och matematik är inte samma sak som att ge placerade barn förutsättningar för att nå upp till kunskapsmålen och bli behöriga till gymnasiet. För att staden ska kunna ta sitt ansvar behöver socialtjänsten kunna följa placerade barns skolresultat, inte enbart av socialsekreterare på individnivå, utan även på aggregerad nivå för gruppen som helhet. Utan denna information vet vi helt enkelt inte hur barn som är placerade presterar i skolan. Inte heller vet vi om insatser för att förbättra dessa barns skolresultat ger effekt.

   

  Civilsamhälle och näringsliv

  Under denna rubrik i strategin borde en särskild underrubrik om hur förtroendet för socialtjänsten ska stärkas och desinformation motarbetas läggas till, med konkreta utvecklings- eller åtgärdsförslag. Här har civilsamhället och näringslivet en viktig roll att spela för att förhindra spridning av desinformation. Tillit och förtroende till socialtjänsten är direkt avgörande för att myndigheten ska kunna genomföra sitt uppdrag. Detta gäller inte minst för att kunna nå barn och unga i riskzon för att dras in i kriminalitet. Det är en målgrupp som överlag har mycket låg tilltro till myndigheter i allmänhet och socialtjänsten i synnerhet. Med anledning av den förödande genomslagskraft de senaste årens desinformationskampanjer haft i många stadsdelar borde åtgärder mot detta ha getts särskilt utrymme i den uppdaterade strategin.

   

  En kunskapsbaserad praktik

  Vi anser att nya arbetssätt som visat sig vara mer effektiva och i större utsträckning nå ut till socialtjänstens målgrupper snarare borde spridas än läggas ned. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning bedrev föregående mandatperiod ett utvecklingsarbete inom socialtjänsten för ett utökat tidigt socialt stöd till barn och unga - det så kallade Vällingbyteamet. Syftet var att barn och unga i riskzon för att utveckla ett missbruk eller dras in kriminalitet skulle få hjälp i ett tidigt skede för att bryta en negativ utveckling. Socialsekreterare i teamet hade bland annat en bredare och mer flexibel roll där en och samma medarbetare hade flera funktioner för att familjen inte skulle behöva hänvisas mellan flera olika medarbetare och enheter.

   

  Stadsdelen beviljades medel från den sociala investeringsfonden för att bedriva detta som ett pilotprojekt för att bättre nå ut till vissa målgrupper och öka andelen som tackade ja till insats. Projektet visade sig vara nästan dubbelt så effektivt som ordinarie arbete. Familjernas vilja att tacka ja till insatserna från Vällingbyteamet låg på 95 procent, att jämföra med drygt 50 procent i socialtjänstens ordinarie verksamhet. Det är en form av praktisk samhandling vi bör se mer av, inte mindre.

   

  Det har dock varit svårt att finansiera denna arbetsmetod och den har nu lagts ner av budgetskäl, enligt den rödgröna majoriteten. Men under mandatperioden förväntas en ny socialtjänstlag komma på plats som möjliggör för socialtjänsten att bevilja mer insatser utan föregående utredning och då skulle Vällingbyteamets arbetssätt kunna möjliggöras som regel. Det behöver inte nödvändigtvis vara exakt den arbetsmodell som Hässelby-Vällingby utvecklade, men det integrerade och lyckade arbetssättet kan stå som föredöme. Arbetssätt och metoder som innebär att 9 av 10 tackar ja till insats bör vara ordinarie arbetssätt istället för ett tillfälligt projekt.

   

  Sammantaget saknar vi flera delar i den reviderade strategin som behövs för att lyckas ännu bättre med det förebyggande arbetet. Vi önskar ett mer framåtriktat utvecklingsarbete i en tid av stora sociala problem för stadens socialtjänst att hantera. Det behövs även mål med konkreta aktiviteter att sträva efter, likt det som återfinns i andra av stadens styrdokument. Socialtjänstens insatser ska alltid kopplas till någon form av uppföljning, så att man tar reda på hur det gått för klienten och man får veta vad som fungerat och inte för olika problem. Tanken med ett styrande program är att det behöver bli tydligt vad som ska göras och uppnås för möjliggöra uppföljning och utvärdering. I en strategi som denna hinner kanske inte allt genomföras fullt ut, men den behöver visa riktningen. Risken är annars att detta blir en mandatperiod av förvaltning, istället för vidareutveckling och konkret handling.

   

  Per Rosencrantz m.fl (M) anmäler att de ställer sig bakom Liberalernas yrkande.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden beslutade, utan omröstning, enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Reservation

  Vice ordföranden Johan Kling (C) reserverade sig mot beslutet till förmån för Centerpartiets förslag till beslut.

   

  Ledamoten Christina Tufvesson (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för Liberalernas förslag till beslut.

   

  Per Rosencrantz m.fl (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för Liberalernas förslag till beslut.

   

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027 till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

  Trygghetsprogrammet är ett styrdokument som anger inriktning för stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt tydliggör ansvarsfördelning för stadens nämnder och bolagsstyrelser utifrån gällande lagar och ansvarsområden.

  Arbetsmarknadsförvaltningen anser att Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027 på ett tydligt sätt beskriver ansvar övergripande mål och former för samverkan inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

  Arbetsmarknadsförvaltningen önskar lyfta fram att arbetsmarknadsinsatser och stöd till vuxna personer utanför arbetsmarknaden är en viktig trygghetsskapande faktor. Även den uppsökande verksamheten för unga 16-29 år och Vuxenutbildning Stockholms roll som aktör för förebyggande insatser bör lyftas fram.

  Förvaltningen vill poängtera att dess självständiga roll som aktör i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet inte är helt tydlig i programmet. Arbetsmarknadsförvaltningen ges inte en heller en naturlig plats i de lokala formerna för samverkan som främst utgår från stadsdelsnämndernas verksamheter.

  Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 231012.

  Förslag till beslut

  1. Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

   

  2. Vice ordföranden Johan Kling (C) yrkade att nämnden skulle bifalla Centerpartiets förslag till beslut enligt nedan:

   

  Att    delvis godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen

  Att    komplettera strategin med en handlingsplan för att förebygga och stoppa att barn utsätts för våld i hemmet

  Att    därutöver anföra

   

  Våldsutvecklingen sker i dramatisk takt här och nu. Staden måste ta nya grepp för att stävja och motarbeta den utveckling som ny slagit grepp om Stockholm, liksom i landet i stort. För Centerpartiet är det av yttersta vikt att staden arbetar med både akuta och förebyggande åtgärder, men likväl att staden tar grepp om trygghetsfrågan ur ett bredare perspektiv.

   

  Staden måste ha ett tydligt fokus på att förhindra att brott begås från första början. Vi vet att unga som växer upp i utanförskap har en ökad risk att dras in i en negativ livsstil med våld och kriminalitet. Här behöver staden göra mer för att skapa trygga boendemiljöer, se till att unga klara skolan och alla barn ser sina föräldrar gå till jobbet på morgonen. Att skolor nu måste dra ner på kuratoriskt stöd, extraresurser och små särskilda undervisningsgrupper bådar inte gott för framtiden. Stödinsatser till barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet ska komma in direkt när det finns misstanke och stöd till föräldrarna ska erbjudas. Genom allvarssamtal måste barnet och dennes föräldrar träffa en socialsekreterare och en uniformerad polis för att prata om hur man ska hantera situationen och vad konsekvensen blir om man fortsätter begå brott. Tyvärr har den rödgrönas slopande av allvarssamtalen tagit bort en viktig förebyggande åtgärd för fortsatt kriminalitet. Centerpartiet tror att genom fler åtgärder, såsom att samlokalisera socialsekreterare och polis i stadens alla lokalpolisområden, stärka samarbetet med civilsamhället, fler poliser och ordningsvakter men också nattvandrande föräldrar och ett engagerat föreningsliv, så kan utvecklingen långsamt vändas och stävjas. Vi vet att en stor riskfaktor för att fasta i kriminalitet är att själv vara utsatt för olika former av våld under de unga åren i hemmet. Det är därför önskvärt att komplettera trygghetsprogrammet med en handlingsplan avseende motverkande av våld mot barn och unga i hemmet.

  Centerpartiet ser också stadens feriejobb som en möjlighet, om satsningen riktas rätt kan användas som en förebyggande åtgärd. Feriejobben kan i högre grad användas som en brygga för att skapa kontakter och utbyten unga i olika delar av staden.

   

  Läget kräver att staden samlar de resurser och goda krafter som finns för att kunna möta och vända den utveckling som fått gro fram under för lång tid. Centerpartiet står redo att som en konstruktiv kraft bidra genom ett brett grepp om frågorna, med blicken fäst mot de långsiktiga perspektiven.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden beslutade, utan omröstning, enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Reservation

  Vice ordföranden Johan Kling (C) reserverade sig mot beslutet till förmån för Centerpartiets förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Ledamoten Per Rosencrantz m.fl (M) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  I en tid av växande otrygghet i Stockholm och där våldsvågen ständigt förvärras är det av särskild vikt att staden arbetar evidensbaserat och effektivt för att tillsammans med berörda parter vända utvecklingen. Målsättning för stadens brottsförebyggande arbete ska vara att brott inte begås från början och att barn och unga vaccineras mot gängens försök till rekrytering, därför ska alla verktyg som står staden till buds verka i det syftet.

   

  Vi instämmer i huvuddelen av det föreslagna trygghetsprogrammets innehåll men vill särskilt trycka på vikten av att det arbete som genomförs inom ramen för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande är uppföljningsbart. Våldet i Stockholm är för allvarligt för att staden ska ägna sig åt insatser som inte gör tillräcklig nytta.

   

  Arbetslinjen leder till mer än bara egen försörjning utan leder också till egenmakt och självständighet för individen. De insatser som erbjuds inom arbetsmarknadsarbete, oavsett om de sker centralt eller i stadsdelarna, är viktiga verktyg kring målet av att arbeta förebyggande mot utanförskap och kriminalitet. Arbetet får dock aldrig stanna vid enskilda insatser då det krävs ett övergripande häv i Stockholm kring näringslivets förutsättningar och att individen får ta del av frukten av sitt arbete.

   

  Stockholms stad varken kan eller ska, i egen regi, ombesörja en arbetsplats för varje individ som är i behov av ett arbete. Det är det fria näringslivet som skapar välstånd och som skapar nya arbetstillfällen där individen blir självförsörjande och vaccineras mot utanförskap. Det är därför anmärkningsvärt att Trygghetsprogrammet föreslås antas samtidigt som Socialdemokraterna föreslår en skattehöjning. Stockholms stads ranking i Svenskt Näringsliv index över näringslivsklimatet i kommunen faller, som den tenderar att göra varje gång Socialdemokraterna styr. Med högre skatter och ett sämre näringslivsklimat blir arbetet mot utanförskap och kriminalitet svårare.

  Särskilt uttalande

  Ledamoten Christina Tufvesson (L) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Stockholms stads Trygghetsprogram 2024-2027 (Trygghetsprogrammet) är ett viktigt styrdokument eftersom det anger inriktningen för stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt tydliggör ansvarsfördelningen för stadens nämnder och bolagsstyrelser.

   

  För att förebygga kriminalitet och missbruk och därmed forma ett tryggt och välmående samhälle är den viktigaste insatsen att se till att barn och unga når framgång i skolan. Skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för ungas framtid. Det är därför positivt att Trygghetsprogrammet tar upp vikten av att barn och unga fullföljer grundskola och gymnasieutbildning samt betonar att fullföljande av grundskola och gymnasieutbildning också är av stor vikt för ungas etablering på arbetsmarknaden.

   

  Trygghetsprogrammet nämner att arbetsmarknadsinsatser för unga är av stor vikt för att minska risken för utanförskap, skapa trygghet i individers liv och förutsättningar för ett självförsörjande liv, vilket Liberalerna kan instämma i.  Även för nyanlända är rimligen arbetsmarknadsinsatser viktiga för att minska risken för utanförskap, skapa trygghet och förutsättningar för egenförsörjning. Dock verkar arbetsmarknadsinsatser för nyanlända tyvärr inte tas upp i Trygghetsprogrammet, något Liberalerna beklagar.     

   

  Liberalerna kan instämma i att det lokala näringslivet genom arbetsplatser bidrar till en ökad dagbefolkning inom ett område eftersom det leder till att personer vistas där på dagtid. Näringslivet är således en viktig aktör i arbetet med platssamverkan kring otrygga platser i staden. Tyvärr är många av stadens mest centrala platser också de som är mest utsatta för våldsbrott och stölder. Där det idag är kontor-, väg- och butiksöken blir det ofta otryggt om kvällarna när butikerna är stängda och kontorsarbetare har åkt tillbaka till sina bostadsförorter.  Det är bl.a. därför som Liberalerna har motionerat om att kommunfullmäktige ska ta fram en strategi för fler bostäder i City. Med fler bostäder får vi fler som är närvarande i stadsmiljön på kvällar, nätter och helger. Människor som kan hjälpa varandra när det händer något.  Det, om något, är trygghetsskapande.

  Särskilt uttalande

  Ledamoten Ann-Christine Carlberg (SD) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Sverigedemokraterna anser att Trygghetsprogram 2024-2027 är en bättre version av den förra, särskilt med hänvisning till att stadens arbete mot välfärdsbrottsligheten växlas upp.

   

  Dock anser vi inte att trygghetsprogrammet är komplett på något vis. Dels måste mer göras för att stockholmarnas skattemedel inte läcker ut till vare sig bedragare, den organiserade brottsligheten eller föreningar vars kopplingar till islamistiska terrororganisationer inte med säkerhet kan avfärdas förekomma. Det gäller bland annat studieförbundet Ibn Rushd som har uppenbara kopplingar till det muslimska brödraskapet och därmed dess palestinska förgrening Hamas. Dels gäller det även avsaknaden av tillräckliga ekonomiska medel för att ombesörja en rimlig andel ordningsvakter i varje stadsdel. I Trygghetsprogram 2024-2027 lyfts det fram flera positiva effekter av dem  i den miljö som ordningsvakterna verkar.

   

  Enligt rutinaktivitetsteorin, som även nämns i Trygghetsprogram 2024-2027, är det tre faktorer som föranleder brottslig aktivitet. Det behövs en motiverad förövare, ett objekt som kan utsättas för brottslig aktivitet och en avsaknad av avskräckande faktor mot den brottsliga aktiviteten. Ordningsvakter är i många fall en tydligt avskräckande faktor.

   

  Genom att aktivt och kraftigt ha minimerat den i många fall ensamt avskräckande faktorn i stadsdelarna, ordningsvakterna, skapar majoriteten en betydligt tillgängligare miljö för brottslig aktivitet. Det är fel väg att gå när majoriteten medvetet underlättar för gängkriminella och andra kriminella att genomföra brottsliga aktiviteter i Stockholm.

   

  Med det sagt är inte ordningsvakter den enda lösningen på den grova och hänsynslösa gängkriminaliteten i Stockholm, men det är en tydlig visuell barriär som både kan avskräcka och beivra brottslig aktivitet i området.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31) till arbetsmarknadsnämnden för yttrande. I betänkandet föreslår utredningen flera förändringar som krävs i yrkeshögskolan för att säkerställa den växande utbildningsformens effektiva funktion i framtiden. Bland annat ska arbetsmarknadens behov även i fortsättningen styra yrkeshögskolan. Det ska vara en hög tillit till yrkeshögskolan. Exempel på förslag som utredningen tar upp är långsiktighet, rättssäker antagningsprocess och studiedokumentation, progression och examensnivåer samt studerandes hälsa.

  Arbetsmarknadsförvaltningen är positiv till betänkandets förslag i dess helhet. Förslagen skapar förutsättningar för att yrkeshögskolan och dess särart ska kunna fortsätta att utvecklas med bibehållen kvalitet.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 231012.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Ledamoten Christina Tufvesson (L) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Utredningen om framtidens yrkeshögskola har haft i uppdrag att föreslå de förändringar som krävs i yrkeshögskolan för att säkerställa den växande utbildningsformens effektiva funktion för framtiden.

   

  De ekonomiskt hårda tiderna har gjort situationen på arbetsmarknaden svårare för många, samtidigt som det råder stor brist på gymnasialt utbildad arbetskraft. Därför är det extra angeläget med förslag som kan få yrkeshögskolan att fungera bättre.

   

  Mot den bakgrunden anser Liberalerna att det är positivt att det i denna utredning bland annat lyfts att arbetsmarknadens behov ska fortsatt styra yrkeshögskolan, utbildning inom yrkeshögskolan ska initieras och drivas i nära samverkan med arbetslivet och dimensioneras efter arbetsmarknadens behov. På så sätt leder utbildning vid yrkeshögskolor till jobb som det finns behov av.

   

  Den nuvarande ansökningsprocessen till yrkeshögskolor är decentraliserad vilket innebär att den sökande kan söka till flera utbildningar samtidigt men kan också få olika bedömningar av sina formella förkunskaper. Detta förhållande medför både osäkerhet och rättsosäkerhet såväl som för den enskilde som samhället i stort. Därför anser Liberalerna att det är positivt att utredningen bedömer att det av både rättssäkerhetsskäl och administrativa skäl behöver vara en aktör som kan garantera ett gemensamt ansökningssystem, eller, med andra ord, att det införs ett centralt antagningssystem.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en budget i balans för nämndens verksamheter.

  Nämndens investeringar förväntas uppgå till 4,0 mnkr, vilket är vad nämnden erhållit som investeringsbudget.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 231012.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la sammanställningen av delegationsbeslut samt listan för inkomna och upprättade ärenden till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från arbetsmarknadsnämnden den 3 oktober 2023 till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från rådet för funktionshinderfrågor den 18 oktober 2023 till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från förvaltningsgruppen den 19 oktober 2023 till handlingarna.

 • Muntlig fråga

  Ledamoten Per Rosencrantz (M) ställde en fråga om teflontest som genomförs inom förvaltningen.

   

  Förvaltningen återkommer i frågan.

   

  Skrivelse

  Vice ordföranden Johan Kling (C) överlämnade nedan skrivelse till nämnden för beredning.

   

  Skrivelse angående stopp för insatser från jobbtorg till stadens bolag och stiftelser.
  AMF 2023/661

   

   

  Enligt uppgift har arbetsmarknadsförvaltningen/nämnden stoppar alla insatser från jobbtorg till stadens bolag och stiftelser under förvändningen att dom måste utreda konsekvenserna av implementeringen av ett EU-direktiv.

   

  Stoppet slår sönder jätteviktig verksamhet, och de som drabbas är en grupp som står långt från den reguljära arbetsmarknaden, inte sällan nyanlända.

   

  Ska det verkligen vara nödvändigt att stoppa dessa insatser innan man vet om det är oförenliga med direktivet? Är det inte bättre ur ett integrations- och arbetsmarknadsperspektiv att fortsätta som vanligt till dess att frågan är utredd och därefter fatta beslut?

   

  Därför undrar Centerpartiet:

   

  1. Hade det varit möjligt att fortsätta insatserna fram till förvaltningens utredning varit genomförd och klar?
  2. Har någon statlig myndighet, kommun eller annan instans som gjort en utredning och kommit med rekommendationer kring hur det nya direktivet ska tolkas?
  3. Eftersom insatser stoppats i bolag och stiftelser, hur är det tänkt att de personer som fick dessa insatser och planerade att få dessa ska fångas upp samt erbjudas andra insatser?

   

  Skrivelse

  Ledamoten Christina Tufvesson (L) överlämnade nedan skrivelse till nämnden för beredning.

   

  Skrivelse angående Komvux/SFI
  AMF 2023/667

   

  Såvitt Liberalerna har förstått sköts den nivåplacering som föregår SFI-studier på Komvux av arbetsmarknadsförvaltningen. Efter pandemin föregås denna nivåplacering fortfarande i stor utsträckning av digitala kontakter med de som ansöker om att få studera SFI, t.ex. via mail eller telefon, medan fysiska möten är mera sällan förekommande. Denna brist på fysiska möten leder till att elever med viss frekvens blir placerade på fel nivå. Det har t.ex. hänt att en elev med mastersutbildning från sitt hemland placerats på nivå 2 medan vederbörande rätteligen skulle ha placerats på nivå 3.   

   

  Det är ju viktigt för både den enskilde och samhället att detta sköts bra och blir rätt. För den enskilde kan det leda till slöseri med både tid och pengar om nivåplaceringen i SFI blir fel och för samhället handlar det om att skattebetalarnas pengar ska användas så effektivt som möjligt samt att det är samhällsekonomiskt viktigt att nyanländas inträde på arbetsmarknaden inte fördröjs i onödan.   

   

  Mot bakgrund av detta vill Liberalerna ställa följande frågor.

   

  - Hur arbetar arbetsmarknadsförvaltningen med nivågruppering av ansökanden till SFI?

   

  - Finns det någon uppföljning/utvärdering av om nivågrupperingen blir rätt eller inte och vad visar denna uppföljning/utvärdering i så fall?

   

  - Hur kan denna process förbättras?

   

  Skrivelse

  Ledamoten Ann-Christine Carlberg (SD) överlämnade nedan skrivelse till nämnden för beredning.

   

  Skrivelse avseende positiv särbehandling
  AMF 2023/668

   

  I budgeten kan man bland annat utläsa att arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med Järva stadsdelsnämnd utveckla sitt arbete för att stärka         sysselsättningen i Järva.

   

  Därtill planerar också arbetsmarknadsnämnden att utreda möjligheten att flytta delar av sin verksamhet till ytterstaden och däribland utreda en lokaleffektiv etablering av ett vuxenutbildningscentrum i Järva.

   

  Järva är speciellt utpekat för omfattande insatser ifrån AMF. 

   

  Vi frågar därför om den kommunala Likabehandlingsprincipen har satts åt sidan i jämförelse med vad andra stadsdelar som har liknande socioekonomiska förhållanden fått?

   

  Vilka indikatorer har lett till denna särbehandling i jämförelse med andra socioekonomiska områden av liknande karaktär?

   

  Skrivelse

  Ledamoten Ann-Christine Carlberg (SD) överlämnade nedan skrivelse till nämnden för beredning.

   

  Skrivelse avseende resultat aspiranter jobbtorg
  AMF 2023/665

   

  I förslaget till budget fanns att utläsa att andelen aspiranter hos Jobbtorg Stockholm som är självförsörjande efter tre månader uppges vara 66%.
   

  Vi vill därför fråga följande:

  • Hur stor andel är självförsörjande efter ett år?
  • Hur många arbeten har fördelats hittills i år genom Jobbtorg?
  • Hur många Jobbcoacher arbetar idag på Jobbtorg?
  • Avhopparverksamhetens kostnader som är en del av Jobbtorgs verksamhet är ej specificerad i budgeten, vad kostar denna insats?
  • Hur många av avhopparverksamhetens aspiranter lyckas man med i förhållande till hur många som man arbetar med?
  • Hur mycket kostar ”Wellcome House”, totala kostnader inklusive personal, lokaler mm?
 • Förvaltningschefen överlämnade åt Anna Sundin, verksamhetschef Vuxenutbildning, Kvalitet och uppföljning, att informera om den kommande upphandlingen av kommunal vuxenutbildning.

   

  Upphandlingssekretess råder.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.