Hoppa över navigering
 • Vice ordföranden Johan Kling (C) öppnade sammanträdet och föredragningslistan godkändes.

 • Vice ordföranden Johan Kling (C) och ledamoten Frida Bengtsson (S) utsågs att justera dagens protokoll.
  Protokollet ska justeras senast den 28 juni 2023.

 • Arbetsmarknadsnämnden gav Marcus Eriksson Antfolk, Kommunal och Niklas Bremler, Sveriges Lärare närvarorätt vid dagens sammanträde.

 • Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Förslag till ANDTS-program – Stockholms stads program om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar 2023-2026 till arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Ett nytt program har tagits fram eftersom stadens tidigare ANDT-program har löpt ut och i det nya programmet ingår även spel om pengar, vilket inte fanns med i det förra programmet.

  Stockholms stads förslag till ANDTS-program syftar till att främja levnadsvillkoren för alla stadens invånare men har ett särskilt fokus på att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk av ANDTS (alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar). I ANDTS-programmet lyfts dels insatsområden och aktiviteter riktade till stadens invånare och dels ett antal organisatoriska förutsättningar som behövs för att kunna bedriva ett framgångsrikt ANDTS-arbete i staden. Programmet är ett tvärsektoriellt och stadsövergripande styrdokument för alla stadens nämnder och bolag, där socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för framtagande, stöd i implementering och uppföljning av programmet.

  Arbetsmarknadsförvaltningen anser att programmet är väl strukturerat och att den inriktning för arbetet som beskrivs är relevant och väl avvägd. Aktiviteterna som beskrivs i bilagan till programmet är också relevanta men kan behöva anpassas något för att bland annat bättre möta arbetsmarknadsförvaltningens förutsättningar att skapa delaktighet med målgruppen. Redan idag finns en samordnare för ANDTS-arbetet inom arbetsmarknadsförvaltningen men ytterligare utvecklingsarbete kommer att krävas för att ta fram och implementera en policy enligt förslaget i programmet. Arbetsmarknadsförvaltningen ser positivt på förslaget om att ge socialförvaltningen i uppdrag att ha en stödjande och samordnande roll i ANDTS-arbetet, bland annat för att skapa goda förutsättningar för samverkan med andra parter och för kompetensutveckling.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230608.

  Förslag till beslut

  1. Vice ordföranden Johan Kling (C) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

   

  2. Ledamoten Ann-Christine Carlberg (SD) yrkade att nämnden skulle bifalla Sverigedemokraternas förslag till beslut enligt nedan:

   

  1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag
  2. Att därutöver anföra följande:

  Programmet för arbetet mot alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel om pengar (ANDTS) utgör ett viktigt arbetsdokument för förbättrad folkhälsa. För att programmets målinriktning ska uppnås behöver dess aktiviteter vara evidensbaserade och underbyggda av erkänd best-practice och högkvalitativ forskning. I det innevarande programmet blandas olika metoder och modeller med varierande evidens. Evidensen av de förslagna aktiviteterna måste tydliggöras.

   

  För att urvalet av aktiviteter i större utsträckning ska grunda sig på erkänd best-practice med utredda effekt-orsakssamband bör en djupare utredning genomföras. För detta skulle statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) kunna kontrakteras.

   

  De föreslagna aktiviteterna riskerar att leda till en oklar effekt som kan bli kostsam för såväl individ som samhälle.

   

  Beslutsgång

  Vice ordföranden Johan Kling (C) ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden beslutade, utan omröstning, enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Reservation

  Ledamoten Ann-Christine Carlberg (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Johan Kling (C) och ledamoten Per Rosencrantz (M) m.fl. lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Staden har tagit fram ett förslag på ANDTS-strategi. En i många avseenden välkommen strategi som syftar till att minska de skadliga verkningarna av missbruk kopplat till alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Vi ser också att det finns positiva trender i staden kopplat till bl.a. skolungdomars minskande alkoholkonsumtion. Det viktiga arbetet behöver fortsätta. Väl medvetna om att målen i strategin följer de nationella föreslagna målen menar vi att strategin hade tjänat på att skilja på bruk av lagliga och olagliga produkter. Det finns utrymme för staden att göra det. De åtgärder som behövs skiljer sig rimligtvis åt när bruket och produkterna är lagliga eller olagliga.

   

  Vi menar att strategin inte får leda till en mer restriktiv syn på restaurangers och barers öppettider än vad som idag gäller. Restauranger, barer och nattliv skapar arbetstillfällen och bidrar till ett attraktivare Stockholm, dygnet runt året om. Strategin får inte leda till att färre etablissemang beviljas alkoholtillstånd. Tyvärr ser vi att en sådan risk föreligger. Vi vill att gårdsförsäljning införs i Sverige, vilket också skulle kunna ge bättre förutsättningar för mikrobryggerier att under vissa förutsättningar få sälja och servera alkohol. Vi är oroade att ANDTS-strategin skulle försvåra för sådana tillstånd att komma till, och därmed riskera att lägga en våt filt över småföretagandet i staden. Samt den tjänstesektor som för många innebär det första steget in på arbetsmarknaden. 

   

  I övrigt stöder vi strategin och dess innebörd.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat en skrivelse till arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Skrivelsens avsändare Jan Jönsson (L) ställer ett antal frågor om upphandlade tjänster för förmedling av ställföreträdare vid nämndens förvaltarenhet:

  1. Varför väljer den rödgröna majoriteten att avbryta arbetet med en godkänd leverantör som besitter nödvändig språkkompetens?
  2. Varför väljer majoriteten att helt förlita sig på egna ställföreträdare trots det stora antalet svåra ärenden?
  3. Varför frångår majoriteten ingånget avtal och nekar ersättning till en godkänd leverantör som Förortsjuristerna?

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen besvarar frågorna i skrivelsen i den ordning som de ställs.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230608.

  Förslag till beslut

  Vice ordföranden Johan Kling (C) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Vice ordföranden Johan Kling (C) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Ledamoten Frida Bengtsson (S), ledamoten Maria Ljuslin (V) och tjänstgörande ersättaren Mansur Jama (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Utöver förvaltningens svar vill majoriteten förtydliga varför avtal om förmedlingen av ställföreträdare fasas ut. I uppdraget som professionell ställföreträdare får man hantera komplexa ärenden vilket är både tidskrävande och kräver särskilda kunskaper. I årets budget framgår tydligt att stadens förvaltarenhet ska säkerställa att alla, som har rätt till ställföreträdare, ska få sina behov tillgodosedda. För att kunna garantera den kvalitetssäkringen har majoriteten valt att fasa ut avtal om förmedling av ställföreträdare och väljer att ha det ansvaret inom den kommunala regin. Det handlar om en av samhällets mest utsatta grupper, just därför är det av högsta vikt att kommunen ansvarar för det.

   

  Att fem professionella ställföreträdare än så länge anställts och ytterligare tre är planerade att påbörja anställningar efter sommaren är ett gott tecken på att vi kommer klara uppdraget med ställföreträdare inom den kommunala regin. Dessutom görs bedömning att möjligheten kring rekrytering till förvaltarenheten är god, utöver det har intresset för tjänsterna varit stort och många kvalificerade har sökt.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden har mottagit en skrivelse från Christina Tuvesson (L) som ställer ett antal frågor om upphandlade tjänster för förmedling av ställföreträdare vid nämndens förvaltarenhet:

  1. Varför väljer den rödgröna majoriteten att avbryta arbetet med en godkänd leverantör som besitter nödvändig språkkompetens?
  2. Varför väljer majoriteten att helt förlita sig på egna ställföreträdare trots det stora antalet svåra ärenden?
  3. Varför frångår majoriteten ingånget avtal och nekar ersättning till en godkänd leverantör som Förortsjuristerna?

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230608.

  Förslag till beslut

  Vice ordföranden Johan Kling (C) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Vice ordföranden Johan Kling (C) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Ledamoten Frida Bengtsson (S), ledamoten Maria Ljuslin (V) och tjänstgörande ersättaren Mansur Jama (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Utöver förvaltningens svar vill majoriteten förtydliga varför avtal om förmedlingen av ställföreträdare fasas ut. I uppdraget som professionell ställföreträdare får man hantera komplexa ärenden vilket är både tidskrävande och kräver särskilda kunskaper. I årets budget framgår tydligt att stadens förvaltarenhet ska säkerställa att alla, som har rätt till ställföreträdare, ska få sina behov tillgodosedda. För att kunna garantera den kvalitetssäkringen har majoriteten valt att fasa ut avtal om förmedling av ställföreträdare och väljer att ha det ansvaret inom den kommunala regin. Det handlar om en av samhällets mest utsatta grupper, just därför är det av högsta vikt att kommunen ansvarar för det.

   

  Att fem professionella ställföreträdare än så länge anställts och ytterligare tre är planerade att påbörja anställningar efter sommaren är ett gott tecken på att vi kommer klara uppdraget med ställföreträdare inom den kommunala regin. Dessutom görs bedömning att möjligheten kring rekrytering till förvaltarenheten är god, utöver det har intresset för tjänsterna varit stort och många kvalificerade har sökt.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsförvaltningen har mottagit en skrivelse från Sverigedemokraterna angående kontroll av bidragsfusk avseende romska föreningar. Dagens Nyheter har rapporterat om bidragsfusk bland romska föreningar. Sammanlagt ska 100 miljoner kronor ha gått till den romska gruppen, ofta i form av projektbidrag för exempelvis romsk historia, hälsa och inkludering. Utifrån detta ställer frågeställaren tre frågor till förvaltningen om hur bidrag till romska föreningar hanteras.

   

  Arbetsmarknadsnämnden har inget uppdrag om att förmedla föreningsbidrag, och hanterar således inte bidrag till föreningar. Skrivelsens frågor anses därmed besvarade.

   

  Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på skrivelsen.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230608.

  Förslag till beslut

  Vice ordföranden Johan Kling (C) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Vice ordföranden Johan Kling (C) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Kvalitetsutmärkelsens syfte är att stimulera och uppmuntra i arbetet med kvalitetsutveckling. Den ger samtidigt staden möjlighet att lyfta fram förebilder och goda exempel. Frågorna i Kvalitetsutmärkelsen kan också användas som ett utvecklingsverktyg. Genom att delta i Kvalitetsutmärkelsen synliggör verksamheten sitt systematiska kvalitetsarbete.

   

  Prisutdelningsceremoni sker i Stadshuset i november 2023. Deltagande verksamheter uppmärksammas också på stadens webbplats samt får ett diplom för sitt engagemang inom kvalitetsutveckling.

   

  Enhet som vill delta i Kvalitetsutmärkelsen ska meddela detta till berörd förvaltning. Deltagandet ska godkännas alternativt anmälas i nämnden och protokoll från nämndmötet där beslutet anmälts ska skickas in senast den 30 juni.

   

  Inom arbetsmarknadsförvaltningen har Enheten Kvalitet och utveckling samt Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, båda inom avdelningen Jobbtorg Stockholm, anmält sig till Kvalitetsutmärkelsen 2023.

   

  Med anledning av detta har arbetsmarknadsdirektören beslutat att godkänna deltagandet, och därmed ska direktörens beslut anmälas till arbetsmarknadsnämnden.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230608.

  Förslag till beslut

  Vice ordföranden Johan Kling (C) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Vice ordföranden Johan Kling (C) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

   

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en budget i balans för nämndens verksamheter.
   

  Nämndens investeringar förväntas uppgå till 4,0 mnkr, vilket är vad nämnden erhållit som investeringsbudget.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230613.

  Förslag till beslut

  Vice ordföranden Johan Kling (C) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Vice ordföranden Johan Kling (C) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la sammanställningen av delegationsbeslut samt listan för inkomna och upprättade ärenden till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från arbetsmarknadsnämnden den 30 maj 2023 till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från rådet för funktionshinderfrågor den 14 juni 2023 till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från förvaltningsgruppen den 15 juni 2023 till handlingarna.

 •  

  Skrivelse

  Ledamoten Ann-Christine Carlberg (SD) överlämnade nedan skrivelse till nämnden för beredning.

   

  Skrivelse angående sommarjobb för ungdomar inom Stockholm stad
  AMF 2023/437

   

  Kommunen erbjuder sommarjobb för ungdomar boende inom Stockholm stad. Detta är en viktig insats för att få ungdomar att se fördelarna med att ha ett arbete att gå till samt ett steg in i den ofta komplexa vuxenvärlden. Det faktum att kommunen också är arbetsgivare borgar för att det går seriöst till.

   

  Men att alla ungdomar i Järvaområdet som vill ha sommarjobb är garanterade att få detta och inte alla ungdomar i Stockholm stad kan ju inte följa den kommunala likabehandlingsprincipen som är viktig att följa. Det som gäller i en stadsdel borde ju också gälla inom de andra stadsdelarna i Stockholm stad.

  Sommarjobben bör fördelas rättvist mellan ungdomarna.

   

  Vi vill därmed lyfta frågan och se en utvärdering av denna till synes positiva särbehandling.

   

  1. Hur många sommarjobb fördelades i respektive stadsdel?
  2. Hur har resultatet/nyttan sett ut efter denna särbehandling?
  3. Kommer man från förvaltningens sida att fortsätta med denna avvikelse från likabehandlingsprincipen nästa sommar?
   

  Inskickad fråga till förvaltningen

  Ledamoten Christina Tufvesson (L) hade skickat in nedan fråga till förvaltningen:

   

  Fråga från Liberalerna angående projektet Utvecklat stöd för ungas mål

   

  Inom AMN:s verksamhetsområde handhades projektet Utvecklat stöd för ungas mål med syftet att deltagarna skulle etablera sig i – eller komma närmare - studier och arbetsmarknaden. Det beviljade ESF-stödet var 11 398 195kr och EU:s medfinansieringsgrad var 50%.

   

  Detta projekt, som nu avslutats, bedrev verksamhet på den södra delen av staden i huset Transformator med fokus på fördjupade kreativa aktiviteter för att motivera och aktivera ungdomar och på den norra delen av staden på Järvafältet i lokaler i Rinkeby-Kista respektive Spånga-Tensta.

   

  Projektets syfte var också att utveckla metoder och insatser för att nå unga som idag inte tar del av det stöd som staden erbjuder, med anpassning efter individens individuella förutsättningar och behov.

   

  Liberalerna vill mot bakgrund av detta ställa följande fråga:

   

  Hur bedömer förvaltningen utfallet av projektet?

   

   

  Förvaltningens svar
  Förvaltningschefen besvarade frågan muntligen och lämnade nedan information som svar på frågan.

   

  Slutrapport sänds ut till nämndens förtroendevalda samt finns att tillgå via förvaltningens registratur.

   

  Projektet i sammanfattning

  Projektet Utvecklat stöd för unga har under 18 månader, åren 2021 och 2022, förstärkt förvaltningens stöd för unga mellan 16-29 som varit inskrivna på Jobbtorg Stockholm. På Järva har projektet arbetat med ett utökat KAA-team och specialiserad personal ute i stadsdelarna som utgör ett stöd för målgruppen. På Järva har projektet även arbetat med att utveckla metoder, insatser och samverkan för att nå unga inom KAA som idag inte tar del av det stöd som staden erbjuder. Ett särskilt fokus har legat på föräldrar till ungdomar inom KAA och nya arbetssätt i syfte att nå och erbjuda stöd till föräldrarna har tagits fram. På södra sidan av staden har projektet utvecklat en palett av motivationshöjande aktiviteter, som ska ses som ett adekvat komplement till ordinarie utbud. Hälsa, kreativitet och vägledning är tre delar som genomsyrar det utvecklade stödet projektövergripande.

   

  Projektet avslutades vid årsskiftet 2022/2023. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att projektet uppnådde flertalet mål trots den korta tidsperioden på 16 månader. Som ett resultat av en god måluppfyllelse implementeras stora delar av projektet i ordinarie verksamheter.  


  Resultat - Järva

  Projektet arbetade fram en förbättrad samverkan och ett utvecklat individuellt stöd vilket ledde till att resultaten jämfört med året innan (2021) förbättrades:  

  29% fler nåddes

  49% fler skrevs in på Jobbtorg unga Kista

  58% fler avslutades mot studier

  Strukturen för samverkan har implementerats.
   

  Resultat - södra sidan (Transformator)

  På södra sidan av staden arbetade projektet fram motiverande, hälsofrämjande stödinsatser inom musik och hälsa. Projektets aktiviteter var ett komplement till jobbtorgens ordinarie utbud.  

   

  Organisationen såg en vinst med att implementera de framtagna metoderna inom kreativitet och hälsa. Arbetet bedrivs idag på samma sätt som under projekttiden men under ett annat verksamhetsnamn. Antalet deltagare som söker sig till insatsen har ökat markant.

   

 •  

  Förvaltningschefen informerade kort om

   

  • Upphandling komvux- arbetet med upphandlingen pågår enligt plan. Upphandlingssekretess råder redan nu under framtagandet och gällande den information som ges vid sammanträdet.
    
  • Sfi för ukrainska medborgare-  i dagsläget har ett 60 tal påbörjat studier. Ca 170 personer har genomfört kartläggning.
    
  • ESF-projekt- Förvaltningen har beviljats medel för projektet Kvinnors etablering på arbetsmarknaden med fokus på utrikesfödda kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden samt projektet Kompetensutveckling inom äldreomsorgen.
    
  • iPads- nämndens ledamöter och ersättare kommer från och med hösten 2023, att erbjudas låna en iPad från förvaltningen under tiden man har  ett förtroendeuppdrag i arbetsmarknadsnämnden. Ett särskilt informationsmail om detta sänds ut.

   

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.